[Download] Tải Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

Download


“Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng” trình bày khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng; sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

 1. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  BÀI 5 CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Hướng dẫn học
  Bài này giới thiệu về các nghiệp vụ tín dụng theo các hình thức cấp tín dụng của ngân
  hàng thương mại. Sinh viên cần hiểu được khái niệm, quy trình cũng như ưu nhược
  điểm của từng nghiệp vụ, phân biệt được sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng.
  Ngoài ra, sinh viên cũng cần vận dụng được các nghiệp vụ này để giải quyết những tình
  huống thực tế trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.
  Để học tốt bài này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà, NXB Giao
  thông vận tải.
  2. Quản trị Ngân hàng thương mại (Commercial Bank Management), Peter S. Rose,
  Nhà xuất bản Tài chính.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Trang Web môn học.
  Nội dung
  Bài này nêu khái niệm, quy trình, ưu nhược điểm của 5 hình thức cấp tín dụng của ngân
  hàng, đó là cho vay, chiết khấu, cho thuê, bảo lãnh và bao thanh toán. Bài học cũng
  minh hoạ từng hình thức bằng các ví dụ cụ thể để sinh viên có thể vận dụng nhằm giải
  quyết các tình huống thực tế.
  Mục tiêu
   Trình bày được các khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng.
   Phân biệt được sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng.
   Phân tích và lấy ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng.

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 43

 2. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Tình huống dẫn nhập
  Cho vay theo hạn mức tín dụng
  Ngày 15/9/2012, doanh nghiệp A đề nghị vay vốn lưu động để thực hiện một phương án kinh
  doanh là sản xuất quần áo may sẵn. Có các thông tin như sau (đơn vị tiền: triệu đồng):
   Nhu cầu tài sản lưu động: 720
   Vốn tự có trong phương án kinh doanh: 520
   Thời hạn đề nghị vay: 3 tháng. Trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn từ nguồn tiền hàng thu
  được theo hợp đồng bán hàng với bên tiêu thụ.
   Tài sản đảm bảo theo thẩm định của ngân hàng:

   Một bất động sản: 400

   Một động sản: 300
   Theo chính sách tín dụng của ngân hàng:

   Vốn tự có của khách hàng tham gia vào phương án tối thiểu chiếm 50% nhu cầu tài sản
  lưu động.

   Mức cho vay của ngân hàng tối đa chiếm 50% giá trị tài sản thế chấp và 60% giá trị tài
  sản cầm cố.
   Khi thẩm định khách hàng, nhân viên tín dụng tập hợp các thông tin sau:

   Các yếu tố về tài chính, pháp lý, uy tín, tính hợp lý, nguồn trả nợ khả thi… của phương án
  đều rất tốt, đáp ứng mọi yêu cầu của ngân hàng.

   Trong hợp đồng thương mại, các khoản phải trả cho phương án với thời hạn 2 tháng là 80
  triệu đồng ; các khoản phải thu của phương án bằng 0.
  Với phương án trên, khách hàng đề nghị vay 200 triệu đồng. Ngân hàng chấp nhận cấp hạn mức
  200 triệu đồng trong thời hạn 3 tháng. Ngày 1/10/2005, khách hàng đề nghị giải ngân toàn bộ
  hạn mức và được ngân hàng chấp nhận.

  1. Ngân hàng xác định hạn mức tín dụng cho phương án là 200 triệu đồng.
  Đúng hay sai? Vì sao?

  2. Ngân hàng chấp nhận giải ngân như vậy đúng hay sai? Vì sao?

  44 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 3. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  5.1. Phân loại tín dụng

  5.1.1. Phân loại theo thời hạn tín dụng
  Phân chia theo thời hạn tín dụng có ý nghĩa quan trọng
  với ngân hàng, vì thời hạn liên quan mật thiết đến tính
  an toàn và sinh lời của tín dụng cũng như khả năng
  hoàn trả của khách hàng. Tuy nhiên, việc xác định thời
  hạn trên cũng chỉ có tính chất tương đối vì nhiều khoản
  cho vay không xác định trước được chính xác thời hạn.
  Căn cứ vào thời hạn tín dụng, tín dụng được phân thành:
  Tín dụng ngắn hạn: Có thời hạn từ 12 tháng trở xuống, thường được dùng để tài trợ cho
  tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp hoặc nhu cầu tiêu dùng có giá trị nhỏ của cá nhân.
  Tín dụng trung hạn: Có thời hạn từ trên 1 năm đến 5 năm, thường được dùng để tài
  trợ cho các tài sản cố định như phương tiện vận tải, một số cây trồng, vật nuôi, trang
  thiết bị nhanh hao mòn hoặc nhu cầu tiêu dùng có giá trị lớn của cá nhân.
  Tín dụng dài hạn: Có thời hạn trên 5 năm, thường được dùng để tài trợ cho các công
  trình xây dựng như nhà cửa, sân bay, cầu, đường, máy móc thiết bị có giá trị lớn, hoặc
  nhu cầu tiêu dùng có giá trị lớn của cá nhân. Đây là những tài sản được sử dụng lâu dài.
  Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại thường cao hơn tín dụng trung
  và dài hạn, do các ngân hàng chủ yếu có nguồn vốn kỳ hạn ngắn nên tập trung tài trợ cho
  nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàg. Tín dụng trung và dài hạn thường có tỷ trọng thấp
  hơn do rủi ro cao hơn, nguồn vốn đắt và khan hiếm hơn. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến
  tỷ lệ này như kỳ hạn và tính ổn định của nguồn vốn, khả năng quản lý thanh khoản của
  ngân hàng, khả năng dự báo và dự phòng rủi ro trong trung và dài hạn…

  5.1.2. Phân loại theo hình thức tài trợ
  Theo hình thức tài trợ, tín dụng được chia thành cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính,
  chiết khấu và bao thanh toán.
  Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao hoặc cam kết giao cho
  khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất
  định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Cho vay là hình thức
  cấp tín dụng chủ yếu của ngân hàng. Cho vay thường được định lượng theo 2 chỉ tiêu:
  doanh số cho vay trong kỳ và dư nợ cuối kỳ. Doanh số cho vay trong kỳ là tổng số
  tiền mà ngân hàng đã cho vay ra trong kỳ. Dư nợ cuối kỳ là số tiền mà ngân hàng hiện
  đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Trên bảng cân đối kế toán, cho vay được thể
  hiện dưới hình thức dư nợ cho vay. Một số ngân hàng thường ghi giảm dư nợ bằng
  phần trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
  Chiết khấu là việc mua ngân hàng mua các giấy tờ có giá của người thụ hưởng trước
  khi đến hạn thanh toán với giá nhỏ hơn giá trị của giấy tờ có giá tại thời điểm đáo hạn.
  Giá chiết khấu (hay mua của ngân hàng) phụ thuộc vào mệnh giá của giấy tờ có giá,
  thời gian đáo hạn còn lại và lãi suất thị trường, chứ không phụ thuộc vào lãi suất trên
  giấy tờ có giá.

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 45

 4. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Cho thuê tài chính là việc ngân hàng bỏ tiền ra mua tài sản để cho khách hàng thuê
  theo những thỏa thuận nhất định. Trong thời gian thuê, khách hàng phải trả gốc và lãi
  cho ngân hàng dưới hình thức tiền thuê. Trên bảng cân đối kế toán, dư nợ cho thuê
  được ghi với giá trị bằng giá trị tài sản cho thuê trừ đi phần thu gốc trong tiền thuê
  ngân hàng đã thu được.
  Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng cam kết với bên
  nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính
  thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện
  hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết;
  khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng
  bảo lãnh theo thỏa thuận. Mặc dù không phải xuất tiền
  ra, nhưng ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng uy
  tín của mình để tăng thu nhập. Số dư bảo lãnh được
  ghi vào tài khoản ngoại bảng, đó là giá trị mà ngân hàng cam kết trả thay khách hàng
  của mình. Phần giá trị bảo lãnh ngân hàng phải trả thay cho khách hàng được ghi vào
  tài sản nội bảng (mục dư nợ cho vay và được tính lãi quá hạn).
  Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các
  khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng
  mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Khi bán các khoản phải thu cho ngân hàng,
  người bán hàng về cơ bản đã chuyển quyền sở hữu các khoản phải thu cho ngân hàng
  thực hiện bao thanh toán, bằng cách chỉ định ngân hàng có được tất cả các quyền liên
  quan đến các khoản phải thu. Theo đó, ngân hàng có được quyền nhận các khoản
  thanh toán của người mua với số tiền nhận nợ trong hợp đồng mua, bán hàng hoá,
  cung ứng dịch vụ, và trong bao thanh toán miễn truy đòi, ngân hàng còn phải chịu
  những tổn thất nếu người mua không trả số tiền nhận nợ đó. Thông thường, người
  mua được thông báo về việc bán khoản phải thu, và phải chuyển tiền trả cho ngân
  hàng khi đến hạn thanh toán.

  5.1.3. Phân loại theo hình thức đảm bảo
  Theo hình thức đảm bảo, tín dụng được chia thành tín dụng không có đảm bảo (tín
  chấp) và tín dụng có đảm bảo bằng tài sản (dưới hình thức thế chấp hoặc cầm cố). Về
  nguyên tắc, mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều có đảm bảo. Tuy nhiên, ngân hàng
  chỉ nhận làm đảm bảo những tài sản mà ngân hàng có thể bán đi để thu hồi nợ nếu
  khách hàng không trả được nợ.
  Cam kết đảm bảo là cam kết của người nhận tín dụng về việc dùng tài sản mà mình
  đang sở hữu hoặc sử dụng (đối với quyền sử dụng đất), hoặc sẽ có quyền sở hữu/sử
  dụng (đối với tài sản hình thành từ vốn vay), hoặc tài sản của người thứ ba, để trả nợ
  cho ngân hàng. Khi cấp tín dụng dựa trên cam kết đảm bảo, ngân hàng và khách hàng
  phải ký hợp đồng bảo đảm. Trong quá trình quản lý tín dụng, ngân hàng thường xuyên
  kiểm tra, đánh giá tình trạng của tài sản đảm bảo (quyền sở hữu, giá trị thị trường, khả
  năng bán lại trên thị trường, khả năng tài chính của người bảo lãnh…), giám sát việc
  vận hành, bảo dưỡng tài sản đảm bảo.
  Tín dụng không cần tài sản đảm bảo có thể được cấp cho khách hàng có uy tín, thường
  là khách hàng có mối quan hệ tín dụng thường xuyên, thu nhập ổn định, tình hình tài

  46 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 5. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  chính vững mạnh, ít xảy ra tình trạng nợ nần dây dưa, hoặc món vay tương đối nhỏ so
  với tổng tài sản của khách hàng. Các khoản cho vay theo chỉ thị của Chính phủ, cho
  vay đối với các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn, hoặc các khoản cho vay trong
  thời gian ngắn mà các ngân hàng có khả năng giám sát việc bán hàng… cũng có thể
  không cần tài sản đảm bảo.

  5.1.4. Phân loại theo rủi ro
  Các khoản cho vay cần được phân loại theo mức độ rủi
  ro (hay khả năng thu hồi nợ) để ngân hàng có thể áp
  dụng biện pháp quản lý phù hợp. Để phân loại theo rủi
  ro, ngân hàng cần xây dựng căn cứ để đánh giá và xếp
  loại rủi ro. Thông thường, ngân hàng thiết lập hệ thống
  xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá và phân loại nợ
  theo các thang bậc khác nhau. Một số ngân hàng lớn
  phân chia tín dụng theo 10 thang bậc rủi ro theo các dấu hiệu rủi ro từ thấp đến cao.
  Phân loại tín dụng theo rủi ro giúp ngân hàng thường xuyên đánh giá lại chất lượng tín
  dụng, làm cơ sở để quản lý một cách thích hợp những khoản cho vay hiện hành, cấp
  tín dụng bổ sung cho khách hàng, và trích lập dự phòng cho những khoản tín dụng có
  rủi ro cao.
  Thông thường, ngân hàng phân loại tín dụng thành 5 nhóm như sau:
   Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được ngân hàng đánh giá là
  có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn, và các cam kết ngoại bảng
  được ngân hàng đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
  theo cam kết.
   Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ được ngân hàng đánh giá là có
  khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm
  khả năng trả nợ, và các cam kết ngoại bảng được ngân hàng đánh giá là khách
  hàng có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết nhưng có dấu hiệu suy giảm
  khả năng thực hiện cam kết.
   Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được ngân hàng đánh giá là
  không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn (có khả năng tổn thất), và các
  cam kết ngoại bảng được ngân hàng đánh giá là khách hàng không có khả năng
  thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết.
   Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được ngân hàng đánh giá là có khả
  năng tổn thất cao, và các cam kết ngoại bảng mà khả năng khách hàng không thực
  hiện cam kết là rất cao.
   Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được ngân hàng đánh
  giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn, và các cam kết ngoại bảng mà khách
  hàng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ cam kết.

  5.1.5. Phân loại khác
  Theo ngành kinh tế (công, nông nghiệp…)
  Theo đối tượng tín dụng (tài sản lưu động, tài sản cố định)
  Theo mục đích (cho vay sản xuất, cho vay tiêu dùng…)

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 47

 6. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Các cách phân loại này cho thấy tính đa dạng hoặc chuyên môn hóa trong cấp tín dụng
  của ngân hàng. Với xu hướng đa dạng, các ngân hàng sẽ mở rộng phạm vi tài trợ song
  vẫn có thể duy trì lĩnh vực mà ngân hàng có lợi thế. Ví dụ, Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn Việt Nam, bên cạnh việc đa dạng hóa các ngành tài trợ, vẫn tập
  trung tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Cách phân loại trên cho phép
  ngân hàng theo dõi rủi ro và khả năng sinh lợi gắn liền với những lĩnh vực tài trợ, để
  có chính sách lãi suất, đảm bảo, hạn mức và chính sách mở rộng phù hợp.

  5.2. Cho vay

  5.2.1. Thấu chi
  Thấu chi là nghiệp vụ qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội (vượt) trên
  số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời
  gian xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.

  Số dư tiền
  gửi thanh
  toán
  Số dư tiền gửi
  thanh toán

  Vay ngân
  Hạn mức Thời gian
  hàng
  thấu chi

  Hình 5.1: Cho vay thấu chi

  Để được thấu chi, khách hàng cần làm đơn xin ngân hàng hạn mức thấu chi và thời gian
  thấu chi (có thể phải trả phí cam kết cho ngân hàng). Trong quá trình hoạt động, khách
  hàng có thể ký séc, lập ủy nhiệm chi, mua thẻ… vượt quá số dư tiền gửi để chi trả (song
  trong hạn mức thấu chi). Khi khách hàng có tiền nhập về tài khoản tiền gửi ngân hàng
  sẽ thu nợ gốc và lãi. Số tiền lãi mà khách hàng phải trả được tính theo công thức:
  Lãi suất thấu chi × Thời gian thấu chi × Số tiền thấu chi
  Các khoản chi quá hạn mức thấu chi sẽ chịu lãi suất phạt và bị đình chỉ sử dụng hình
  thức này.
  Thấu chi dự trên cơ sở thu và chi của khách hàng không phù hợp về thời gian và quy
  mô. Thời gian và số lượng tiền dùng để thanh toán còn thiếu có thể được dự đoán dựa
  vào ngân quỹ, song có thể không chính xác. Do vậy, hình thức cho vay này tạo điều
  kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán được nhanh chóng, chủ
  động, kịp thời.
  Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn, linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn không
  có tài sản đảm bảo, có thể cấp cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân vài ngày trong tháng,
  vài tháng trong năm, dùng để trả lương, chi các khoản phải nộp, mua hàng… Hình
  thức này nhìn chung chỉ sử dụng đối với các khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập
  đều đặn và kỳ thu nhập ngắn.

  48 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 7. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  5.2.2. Cho vay theo hạn mức
  Để đầu tư vào tài sản lưu động, doanh nghiệp thường phải vay vốn ngắn hạn từ ngân
  hàng nhiều lần trong năm, khách hàng và ngân hàng thường gặp một số vấn đề sau:
  Trong một năm, khách hàng có nhu cầu vay – trả nhiều lần, tuy nhiên, số dư nợ của
  mỗi kỳ vay – trả tương đối ổn định và có thể dự tính trước (hạn mức đối với từng
  khách hàng).
  Khách hàng muốn được ngân hàng cam kết đảm bảo nhu cầu tín dụng, để việc vay
  mượn nhanh chóng và chắc chắn. Ngân hàng cũng muốn biết trước nhu cầu tín dụng
  của khách hàng để chuẩn bị nguồn vốn.
  Nếu ngân hàng áp dụng cho vay từng lần, mỗi một lần “vay-trả nợ”, khách hàng phải
  làm đơn đề nghị, trình bày dự án sử dụng vốn vay. Ngân hàng sẽ phải phân tích khách
  hàng, ký hợp đồng tín dụng, xác định quy mô cho vay, tài sản đảm bảo… tốn kém thời
  gian và công sức của cả ngân hàng và khách hàng.
  Đó là nguyên nhân của việc ngân hàng cho vay theo hạn mức.
  Cho vay theo hạn mức là nghiệp vụ theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng
  hạn mức tín dụng trong khoảng thời gian và cho vay theo hạn mức tín dụng đó. Như
  vậy, khi cấp hạn mức, ngân hàng cam kết cho vay nếu khách hàng đủ điều kiện.
  Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định
  (thường là 1 năm) mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng hạn mức.
  Hạn mức tín dụng được cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn.
  Hạn mức được duyệt trong kỳ
  Dư nợ

  Dư nợ
  trong kỳ

  Thời gian
  Hình 5.2: Cho vay theo hạn mức duyệt trong kỳ

  Hạn mức tín dụng được cấp trên cơ sở nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất
  kinh doanh, và nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ngân hàng ước lượng hạn mức tín
  dụng đối với doanh nghiệp như sau:
   Đối với vay ngắn hạn để dự trữ hàng hóa, nguyên nhiên liệu có tính thời vụ

  Xác định nhu cầu dự trữ hợp lý cao nhất trong kỳ:
  Dự trữ thực tế cao nhất kỳ trước sau khi loại trừ những dự trữ bất hợp lý (hàng kém
  Bước 1 phẩm chất, chậm luân chuyển, hàng ko thuộc đối tượng cho vay…).

  Xác định dự trữ cao nhất hợp lý kỳ này:
  Dự trữ cao nhất hợp lý kỳ trước + Δ dự trữ (do giá hàng hóa thay đổi) + Δ dự trữ
  Bước 2 (do kế hoạch thay đổi sản lượng tiêu thụ).

  Xác định hạn mức tín dụng cao nhất trong kỳ:
  Dự trữ cao nhất hợp lý kỳ này – Vốn chủ sở hữu và các nguồn khác dùng để tài trợ
  Bước 3 cho hàng dự trữ.

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 49

 8. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

   Đối với vay ngắn hạn để dự trữ hàng hóa, nguyên nhiên liệu không có tính thời vụ
  Bước 1: Xác định nhu cầu dự trữ hàng hóa, nguyên nhiên liệu bình quân trong kỳ:

  Nhu cầu dự trữ hàng Doanh số bán hàng tính theo giá vốn trong kỳ
  =
  hóa bình quân trong kỳ Vòng quay hàng hóa dự trữ trong kỳ

  Vòng quay tính được dựa trên doanh số bán hàng của kỳ trước:

  Vòng quay hàng hóa dự Doanh số bán hàng tính theo giá vốn kỳ trước
  =
  trữ kỳ trước Dự trữ hàng hóa bình quân kỳ trước

  Bước 2: Xác định nhu cầu tín dụng:

  Nhu cầu dự trữ Vốn chủ sở hữu và các
  Nhu cầu vay ngắn hạn
  = hàng hóa bình – nguồn khác dùng để tài trợ
  ngân hàng
  quân trong kỳ cho hàng dự trữ bình quân

   Đối với tín dụng trung và dài hạn

  Nhu cầu đầu tư Vốn chủ sở hữu và các
  Nhu cầu vay ngân hàng = –
  dự án nguồn khác dùng để tài trợ

  Nếu doanh nghiệp chưa vay ngân hàng, ngân hàng có thể cho vay bằng nhu cầu
  vừa tính. Nếu đã và đang vay ngân hàng thì số tiền có thể vay thêm là:

  Nhu cầu
  Số tiền có thể Dư nợ đến
  = vay ngắn hạn –
  vay thêm thời điểm xin vay
  ngân hàng

  Trong kỳ, khách hàng có thể thực hiện vay trả nhiều lần, song dư nợ không được
  vượt quá hạn mức tín dụng. Mỗi lần vay, khách hàng chỉ cần trình bày phương án
  sử dụng tiền vay, nộp các chứng từ chứng minh đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ và
  nêu yêu cầu vay. Sau khi kiểm tra tính chất hợp pháp và hợp lệ của chứng từ, ngân
  hàng sẽ phát tiền cho khách hàng.
  Đây là hình thức cho vay thuận tiện cho những khách hàng vay mượn thường
  xuyên, vốn vay tham gia thường xuyên vào quá trình sản xuất kinh doanh (ngân
  hàng cam kết cho vay, thời gian xét duyệt cho từng lần vay nhanh, đảm bảo tiền
  vay thuận tiện). Đối với khách hàng có uy tín, ngân hàng sẽ thu nợ khi khách hàng
  có thu nhập, chứ không định kỳ hạn nợ cụ thể cho từng lần vay, do đó tạo điều
  kiện chủ động quản lí ngân quỹ cho khách hàng.
  Ví dụ về tính hạn mức tín dụng:
  Công ty thương mại Sao Mai muốn xin hạn mức vay vốn lưu động ngân hàng
  NN&PTNT X là 18 tỷ đồng. Công ty trình bản báo cáo tài chính gần nhất (số dư
  bình quân cả năm, đơn vị tính: tỷ đồng):

  50 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 9. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  TÀI SẢN Số dư NGUỒN VỐN Số dư

  1. TSLĐ 32,5 1. Nợ phải trả 22,5
  – Vốn bằng tiền 0,5 – Các khoản phải trả 10
  – Các khoản phải thu 2 – Vay ngắn hạn ngân hàng X 12,5
  – Hàng dự trữ 30
  2. TSCĐ 90 2. Vốn chủ sở hữu 100
  – Nguyên giá 250
  – Hao mòn luỹ kế (160)
  Tổng Tài sản 122,5 Tổng Nguồn vốn 122,5

  Doanh thu thuần: 190
  Lợi nhuận sau thuế: 12,3
  Hiện tại công ty đang vay ngân hàng theo phương thức cho vay từng lần. Phương
  thức này gây nhiều khó khăn cho công ty, hơn nữa nhu cầu vay phát sinh thường
  xuyên nên công ty đề nghị ngân hàng chuyển thành phương thức cho vay theo hạn
  mức. Công ty cũng trình phương án mở rộng dự trữ để tăng thêm doanh thu 10%
  trong năm sau. Hãy phân tích và đưa ra phán quyết. Biết vòng quay vốn lưu động
  năm sau của công ty không thay đổi.
  Đáp án:
  Phân tích Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, có thể thấy trong năm nay
  doanh nghiệp đang dùng 100 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu dùng để tài trợ cho TSCĐ
  (90 tỷ đồng) và TSLĐ (10 tỷ đồng). Nguồn để tài trợ cho TSLĐ (32,5 tỷ đồng) gồm
  có VCSH (10 tỷ đồng), Tín dụng TM (10 tỷ đồng) và Vay NH X (12,5 tỷ đồng).
  Năm sau:
  Công ty cần vay NH để tài trợ cho các chi phí của mình nhưng không cần tài trợ
  cho toàn bộ chi phí trong năm mà chỉ cần đủ cho 1 vòng quay vốn. Vậy trước hết
  tính số vòng quay vốn năm nay (và cũng là vòng quay vốn năm sau):
  VVLĐ = Doanh thu / TSLĐ = 190 / 32,5 = 5,8 vòng
  Năm sau Doanh thu tăng 10% nhưng vòng quay VLĐ không thay đổi, nên doanh
  nghiệp cần lượng TSLĐ là:
  TSLĐ = (190 × 1,1) / 5,8 = 36,03 tỷ đồng
  Vậy nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp năm sau là 36,03 tỷ đồng, nhưng
  doanh nghiệp đã có VCSH (10 tỷ đồng), Tín dụng thương mại (10 tỷ đồng), nên
  chỉ cần vay thêm NH 16,03 tỷ đồng.
  NH xét đến các chỉ tiêu tài chính như ROA, ROE, vòng quay vốn, cơ cấu vốn, khả
  năng thanh toán… và lịch sử tín dụng của doanh nghiệp để xem xét việc chuyển
  hình thức vay vốn từ cho vay từng lần sang cho vay theo hạn mức tín dụng. Nếu
  được thì hạn mức tín dụng được duyệt sẽ là 16,03 tỷ đồng.

  5.2.3. Cho vay từng lần
  Cho vay từng lần là hình thức cho vay phổ biến của ngân hàng. Mỗi lần vay khách
  hàng phải làm đơn và trình ngân hàng phương án sử dụng vốn vay. Ngân hàng sẽ phân
  tích khách hàng, thẩm định dự án và ký hợp đồng cho vay, xác định mục đích, quy mô

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 51

 10. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  cho vay, thời hạn giải ngân, thời hạn trả nợ, lãi suất và yêu cầu đảm bảo (nếu cần)…
  Mỗi món vay được tách biệt nhau thành các hồ sơ (khế ước nhận nợ) khác nhau. Theo
  từng kỳ hạn nợ trong hợp đồng, ngân hàng sẽ thu gốc và lãi.
  Nhu cầu vốn theo Vốn chủ sở hữu và các nguồn
  Nhu cầu vay
  = phương án sử dụng – vốn khác tham gia vào phương
  ngân hàng
  vốn vay án sử dụng vốn vay
  Trong đó:
  Giá trị các khoản mục chi
  Nhu cầu vốn theo phương Nhu cầu vốn để thực phí không thuộc đối
  = –
  án sử dụng vốn vay hiện phương án tượng tài trợ của ngân
  hàng

  Nếu cho vay dựa trên giá trị tài sản đảm bảo:
  Số tiền vay ngân hàng ≤ Giá trị tài sản đảm bảo × Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản
  đảm bảo.
  Ngân hàng áp dụng cho vay từng lần đối với khách hàng không có quan hệ tín dụng
  thường xuyên với ngân hàng hoặc độ tín nhiệm thấp, hoặc vay trung và dài hạn. Việc
  xét duyệt nhu cầu vay mỗi khi phát sinh làm khách hàng mất nhiều thời gian và chi
  phí, thậm chí có thể bị lỡ mất cơ hội kinh doanh cho thời gian xét duyệt quá lâu. Tuy
  nhiên, hình thức cho vay này lại giúp ngân hàng được cập nhật thông tin về khách
  hàng trước khi cấp tín dụng, và quản lý nhu cầu vay theo từng hồ sơ riêng rẽ.

  Ví dụ về cho vay từng lần:
  Để thực hiện kế hoạch kinh doanh quý III năm 2013, Doanh nghiệp Sao Khuê đã gửi
  hồ sơ vay vốn lưu động đến Ngân hàng M kèm kế hoạch kinh doanh. Trong giấy đề
  nghị vay vốn của doanh nghiệp, nhu cầu vay là 500 triệu đồng. Qua thẩm định hồ sơ
  vay vốn, ngân hàng xác định được các số liệu sau:
   Giá trị vật tư hàng hoá cần mua vào trong quý: 800 triệu đồng
   Chi phí trả lương nhân viên: 560 triệu đồng
   Chi phí quản lý kinh doanh chung: 120 triệu đồng
   Chi phí khấu hao nhà xưởng và thiết bị: 240 triệu đồng
   Tổng số vốn lưu động tự có của khách hàng: 720 triệu đồng
   Giá trị tài sản thế chấp: 700 triệu đồng
  Ngân hàng có thể duyệt mức cho vay theo như doanh nghiệp đề nghị không? Giả định
  ngân hàng có đủ nguồn vốn để thực hiện cho vay doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ vay
  NH M để thực hiện dự án này. NH chỉ cho vay tối đa 70% giá trị của tài sản thế chấp.
  Đáp án:
  Nhu cầu vốn để thực hiện phương án kinh doanh = 1.480 triệu đồng
  Vốn lưu động tự có = 720 tỷ đồng  Nhu cầu vay vốn NH = 1480 – 720 = 760
  triệu đồng
  70% giá trị TSĐB = 490 triệu đồng
  Nếu cho vay 760 triệu đồng thì quá rủi ro.

  52 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 11. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Nếu cho vay 490 triệu đồng thì không đủ để thực hiện phương án kinh doanh, ảnh
  hưởng đến sự thành công của phương án và khả năng thu nợ của ngân hàng.
  Ngân hàng sẽ xét các trường hợp sau:
  1. Đề nghị doanh nghiệp bổ sung tài sản đảm bảo với giá trị tối thiểu bằng 400 triệu
  đồng (270/0,7 = 385 triệu đồng ). Nếu được, NH giải ngân cho vay 760 triệu đồng.
  2. Đề nghị doanh nghiệp tìm các nguồn tài trợ khác (Vốn tự có, vay NH khác, Tín dụng
  nhà cung cấp, Vay CBCNV…). Nếu được, NH giải ngân cho vay 490 triệu đồng.
  3. Đề nghị doanh nghiệp tìm người bảo lãnh cho món vay 270 triệu đồng. Nếu được,
  NH giải ngân cho vay 760 triệu đồng.
  4. Xem xét lại quan hệ tín dụng trong quá khứ với doanh nghiệp và tính khả thi, khả
  năng sinh lời của phương án vay vốn để cho vay tín chấp với giá trị món vay 270
  triệu đồng. Nếu được, NH giải ngân cho vay 760 triệu đồng.
  5. Đề nghị khách hàng điều chỉnh phương án kinh doanh để giảm bớt nhu cầu đầu tư.
  Nếu được, NH giải ngân cho vay 490 triệu đồng.
  6. Nếu không thể áp dụng giải pháp nào trong các giải pháp trên, NH từ chối cho vay
  vì quá rủi ro.
  Chú ý: Mặc dù trên đơn xin vay doanh nghiệp chỉ đề nghị vay 500 triệu đồng , nhưng
  sau khi thẩm định lại thông tin trên hồ sơ tín dụng, NH tính toán lại nhu cầu là 760
  triệu đồng. Doanh nghiệp lại không vay tại NH khác, không có các nguồn tài trợ
  khác. Nếu NH cho vay 500 triệu đồng cũng không đủ để thực hiện phương án kinh
  doanh trên, ảnh hưởng đến sự thành công của phương án và khả năng thu nợ của NH.
  Do vậy, NH không nên cho vay 500 triệu đồng.

  5.3. Chiết khấu

  5.3.1. Khái niệm chiết khấu
  Chiết khấu là việc ngân hàng ứng trước cho khách hàng (người sở hữu giấy tờ có giá)
  một số tiền bằng giá trị khi đáo hạn của giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán trừ đi
  chi phí chiết khấu của ngân hàng để sở hữu giấy tờ có giá đó. Đối với ngân hàng, việc
  bỏ tiền ra tại hiện tại để thu về một khoản lớn hơn trong tương lai với lãi suất xác định
  trước được coi như là hoạt động tín dụng. Những giấy tờ có giá được ngân hàng nhận
  chiết khấu phải có kỳ hạn và cho phép chủ sở hữu giấy tờ có giá có quyền đòi nợ từ
  người nhận nợ khi đáo hạn, do vậy ngân hàng chỉ chiết khấu các giấy nợ.
  Một số quan điểm cho rằng chiết khấu là việc ngân hàng mua giấy nợ của người thụ
  hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Điều này đúng với chiết khấu miễn truy đòi
  (không đòi người thụ hưởng, chỉ đòi người trả nợ). Nếu là chiết khấu có truy đòi, ngân
  hàng có quyền đòi nợ người nhận nợ trên giấy tờ có giá khi đáo hạn, hoặc đòi người
  khách hàng (người đã chiết khấu giấy tờ có giá) nếu người nhận nợ mất khả năng
  thanh toán. Quyền truy đòi giúp ngân hàng được san sẻ rủi ro nên chi phí chiết khấu
  trong trường hợp có truy đòi thường thấp hơn miễn truy đòi.
  Căn cứ vào cơ sở phát hành giấy nợ, có thể chia thành hai loại: giấy nợ thương mại (là
  loại được phát hành trên cơ sở giao dịch thương mại như mua bán hàng hoá, cung ứng
  dịch vụ) và giấy nợ tài chính (là loại được phát hành trên cơ sở giao dịch tài chính,
  như vay nợ).

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 53

 12. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  5.3.2. Quy trình chiết khấu

  Người thụ (1) Người nhận
  hưởng (2) nợ

  (3) (4) (5)

  Ngân hàng

  Hình 5.3: Quy trình chiết khấu

  (1) Người thụ hưởng và Người nhận nợ phát sinh giao dịch (bán chịu hàng hóa, cho
  vay).
  (2) Trên cơ sở giao dịch phát sinh, một giấy nhận nợ được lập (ví dụ như thương
  phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu…) trên đó nêu rõ cam kết trả tiền của người nhận nợ
  cho người thụ hưởng (hoặc người sở hữu giấy nợ) vào một thời điểm nhất định
  trong tương lai.
  (3) Trước thời điểm đáo hạn, người thụ hưởng (hoặc người sở hữu giấy nợ) yêu cầu
  ngân hàng chiết khấu. Trước khi chấp nhận chiết khấu, ngân hàng kiểm tra khả
  năng trả nợ của người nhận nợ hoặc người thụ hưởng. Nếu khả năng trả nợ của
  người nhận nợ cao, ngân hàng có thể chiết khấu miễn truy đòi, ngược lại ngân
  hàng sẽ yêu cầu người thụ hưởng ký hậu, cam kết trả tiền cho ngân hàng.
  (4) Ngân hàng chấp nhận chiết khấu, người sở hữu chuyển giấy nợ cho ngân hàng, và
  nhận tiền.
  (5) Đến thời điểm đáo hạn của giấy nợ, ngân hàng chuyển giấy nợ đến người nhận nợ
  đòi tiền. Trong trường hợp chiết khấu có truy đòi, nếu người nhận nợ không trả
  nợ, ngân hàng sẽ đòi tiền từ người ký hậu.
  Sau khi chiết khấu, ngân hàng muốn có vốn thanh khoản có thể tái chiết khấu tại một
  ngân hàng khác hoặc tại ngân hàng trung ương. Rủi ro của ngân hàng tái chiết khấu
  được giảm thiểu nhờ có sự bảo đảm của ngân hàng chiết khấu. Chính vì vậy, lãi suất tái
  chiết khấu thường nhỏ hơn lãi suất chiết khấu và nhờ đó ngân hàng chiết khấu có được
  một khoản lợi tức do chênh lệch giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu.
  Nghiệp vụ chiết khấu được coi là đơn giản, dựa trên sự
  tín nhiệm giữa ngân hàng và người nhận nợ trên giấy
  nợ. Để thuận tiện cho khách hàng, ngân hàng có thể ký
  với khách hàng một hợp đồng chiết khấu với một hạn
  mức chiết khấu nhất định có giá trị trong một khoảng
  thời gian xác định. Khi cần chiết khấu, khách hàng chỉ
  cần gửi giấy nợ đến ngân hàng để xin chiết khấu. Ngân
  hàng sẽ kiểm tra chất lượng của giấy nợ và thực hiện chiết khấu. Do có tối thiểu hai
  người cam kết trả tiền, cùng với việc lựa chọn những giấy nợ có độ an toàn cao để
  chiết khấu, hình thức cấp tín dụng này được coi là khá an toàn đối với ngân hàng (trừ

  54 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 13. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  trường hợp chiết khấu miễn truy đòi). Hơn nữa, ngân hàng còn có thể tái chiết khấu
  giấy nợ trong trường hợp cần tiền để chi trả. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng được sử
  dụng hình thức này chỉ giới hạn ở những người có giấy nợ đảm bảo yêu cầu về chất
  lượng của ngân hàng.
  Ví dụ về chiết khấu:
  Ví dụ 1: NH A nhận được yêu cầu chiết khấu sổ tiết kiệm của khách hàng vào ngày
  15/06/200X. Số tiền ghi trên sổ là 100 triệu đồng, kỳ hạn 1 năm, gửi vào ngày
  15/08/200X-1, lãi suất 1,2%/tháng, trả lãi cuối kỳ. Lãi suất chiết khấu hiện tại của NH
  là 1,5%/tháng. Nếu rút trước hạn khách hàng chỉ được hưởng lãi suất của tiền gửi
  không kỳ hạn là 0,35%/th. Tính số tiền khách hàng được nhận về. Chiết khấu giúp
  khách hàng lợi hơn rút tiền trước hạn bao nhiêu tiền?
  Đáp án:
  Nếu giữ sổ đến ngày 15/08/200X, khách hàng sẽ nhận được số tiền là:

  100 × (1 + 1,2% × 12) = 114,4 triệu đồng
  Nếu rút trước hạn và hưởng lãi không kỳ hạn, khách hàng sẽ nhận được số tiền là:

  100 × (1 + 0,35% × 10) = 103,5 triệu đồng
  Khi khách hàng đề nghị chiết khấu, NH coi như cho khách hàng vay trước số tiền sẽ
  được lĩnh (114,4 triệu đồng) trong 2 tháng với lãi suất 1,5%/tháng, số tiền lãi khách
  hàng phải trả là:

  114,4 × 1,5% × 2 = 3,432 triệu đồng
  Vậy khách hàng sẽ nhận được số tiền là:

  114,4 – 3,432 = 110,968 triệu đồng > 103,5 triệu đồng
  Ví dụ 2: Ngày 15/06/200X, NH A nhận được yêu cầu chiết khấu của khách hàng một
  lượng trái phiếu do NH B phát hành vào ngày 15/08/200X-2, có mệnh giá là 250triệu
  đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi cuối hàng năm. NH mua lại trái phiếu
  với giá bằng 108% mệnh giá. Tính lãi suất chiết khấu của ngân hàng. Tính lãi suất
  sinh lời thực của trái phiếu vào năm thứ hai sau khi chiết khấu đối với nhà đầu tư với
  giả thiết nhà đầu tư mua trái phiếu từ đầu năm đầu tư thứ hai (16/8/200X-1) với giá
  bằng mệnh giá.
  Đáp án:
  Trái phiếu 2 năm, phát hành ngày 15/08/200X-2, lãi suất 11%/năm, trả lãi cuối hàng
  năm nên đến ngày 15/06/200X, chủ sở hữu đã nhận 1 kỳ lãi (năm 200X-1) và nếu giữ
  trái phiếu đến ngày 15/08/200X sẽ nhận được số tiền là:

  250 × (1 + 11%) = 277,5 triệu đồng
  Ngày 15/06/200X, NH A nhận chiết khấu (mua lại) với giá bằng 108% mệnh giá, tức
  là với số tiền:

  250 × 108% = 270 triệu đồng

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 55

 14. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Như vậy, NH A đã cho khách hàng vay trước số tiền 277,5 triệu đồng trong 02 tháng với
  chi phí 7,5 triệu đồng (=277,5 – 270). Vậy lãi suất chiết khấu (danh nghĩa) của NH là:
  (7,5 x12) / (277,5 × 2) = 16,22%/năm
  Tính lãi suất sinh lời thực của trái phiếu vào năm thứ hai sau khi chiết khấu đối với
  nhà đầu tư:
  Tỷ lệ sinh lời = (20/250) × (12/10) = 9,6%/năm

  5.4. Cho thuê

  5.4.1. Khái niệm cho thuê
  Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là cho vay để khách hàng mua tài sản. Tuy nhiên
  trong nhiều trường hợp, khách hàng chưa có đủ điều kiện để vay như không đủ vốn tự
  có hay không có tài sản đảm bảo. Đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng, ngân hàng có
  thể mua tài sản theo yêu cầu khách hàng để cho khách hàng thuê. Khách hàng có
  quyền sử dụng tài sản theo mục đích của mình, nhưng tài sản vẫn thuộc sở hữu của
  ngân hàng, ngân hàng nên có thể thu hồi hoặc bán/cho người khác thuê khi người thuê
  không trả được nợ. Điều này góp phần làm giảm thiệt hại cho ngân hàng.
  Hoạt động cho thuê bắt nguồn từ doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp thiết bị, nhà
  cửa có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Do người mua không đủ tiền mua, hoặc chỉ
  có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn hơn thời gian khấu hao của tài sản… đã làm
  nảy sinh nhu cầu thuê (không mua) trong khi các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp
  có nhu cầu tiêu thụ để tăng doanh thu và giảm hao mòn của tài sản. Ngoài ra, đi thuê
  tài sản có sẵn của bên cho thuê giúp giảm bớt thời gian tìm kiếm, mua sắm tài sản.
  Hơn nữa, đi thuê tài sản không đòi hỏi phải có tài sản thế chấp. Đây là lợi thế đặc biệt
  có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp đang trong giải đoạn khởi đầu. Từ đó phát
  sinh nhu cầu cho thuê/đi thuê.
  Cho thuê có hai hình thức chủ yếu là cho thuê hoạt
  động và cho thuê tài chính. Cho thuê hoạt động đáp
  ứng nhu cầu thuê chủ yếu trong thời gian ngắn, người
  đi thuê không có dự định “mua” tài sản đó để sử dụng
  lâu dài, ví dụ cho thuê phòng trong khách sạn, cho thuê
  xe ô tô ngắn ngày… Cho thuê tài chính đáp ứng nhu
  cầu thuê trong thời gian dài, và người đi thuê có quyền mua lại tài sản hoặc sở hữu tài
  sản khi hết hợp đồng thuê. Quyền sở hữu tài sản được chuyển giao cho bên thuê vào
  cuối kỳ thuê tài chính hoặc khi bên thuê kết thúc hợp đồng thuê trước hạn và thực hiện
  đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng thuê tài chính. Hoạt động cho thuê của ngân hàng
  chủ yếu là cho thuê tài chính.
  Vậy cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, theo đó bên cho
  thuê cho khách hàng (bên thuê) quyền sử dụng tài sản trong một thời hạn nhất định,
  với điều kiện bên thuê phải trả tiền thuê và không được hủy bỏ hợp đồng trước hạn.
  Khi kết thúc thời hạn cho thuê, bên thuê được nhận quyền sở hữu tài sản thuê hoặc
  được tiếp tục thuê theo sự thỏa thuận của hai bên.

  56 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 15. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Tài sản cho thuê tài chính là các động sản được mua trong nước hoặc mua từ nước ngoài
  thông qua hình thức nhập khẩu tài sản. Các tài sản này chủ yếu là các tài sản cố định phục
  vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như dây chuyền máy móc thiết bị,
  phương tiện vận chuyển… có tính chuyên dụng cao. Nếu là tài sản nhập khẩu, khách hàng
  thuê tài chính được miễn thuế nhập khẩu, theo quy định của Bộ Tài chính.

  5.4.2. Đặc điểm của cho thuê tài chính
  Theo quy định của Uỷ Ban Tiêu Chuẩn Kế Toán Quốc Tế (IASC), một giao dịch được
  coi là cho thuê tài chính nếu thoả mãn 1 trong 4 điều kiện:
  1. Quyền sở hữu tài sản thuê được chuyển giao cho bên thuê khi thời hạn thuê kết
  thúc và bên thuê đã thanh toán đủ tiền thuê theo quy định.
  2. Hợp đồng thuê có quy định bên thuê có quyền chọn mua tài sản theo giá tượng
  trưng khi thời hạn cho thuê kết thúc.
  3. Thời hạn cho thuê chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của tài sản (trừ trường hợp
  tài sản cho thuê đã qua sử dụng).
  4. Giá trị hiện tại của khoản tiền thuê tối thiểu bằng giá trị thị trường của tài sản tại
  thời điểm ký hợp đồng thuê.
  Theo NĐ16/2001/CP, giao dịch được coi là cho thuê tài chính nếu thỏa mãn 1 trong 4
  điều kiện sau:
  1. Khi hết thời hạn thuê, bên thuê được quyền nhận quyền sở hữu tài sản thuê hoặc
  được tiếp tục thuê theo sự thỏa thuận của 2 bên;
  2. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản thuê theo giá
  danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại;
  3. Thời hạn thuê tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê;
  4. Tổng số tiền thuê tài sản ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời
  điểm ký hợp đồng.

  Giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động, có một số điểm khác biệt như sau:

  Tiêu thức Cho thuê tài chính Cho thuê hoạt động

  1. Chuyển quyền sở hữu hoặc
  Có Không có
  bán cho bên thuê

  Rất ngắn so với thời hạn sử
  2. Thời hạn thuê Ít nhất bằng 60% thời hạn sử dụng
  dụng

  3. Mức thu hồi vốn của một hợp Tiền thuê tương đương với số vốn Tiền thuê rất nhỏ so với số vốn
  đồng thuê đầu tư đầu tư

  4. Quyền huỷ ngang hợp đồng Không được quyền huỷ ngang Được quyền huỷ ngang

  5. Trách nhiệm bảo trì, mua bảo
  Bên thuê chịu Bên cho thuê chịu
  hiểm và trả thuế đối với tài sản

  Bên thuê chịu, kể cả những rủi ro Bên cho thuê chịu, trừ những
  6. Trách nhiệm đối với rủi ro
  không do họ gây ra tổn thất do gây ra bởi bên thuê

  Do bên thuê đặt hàng, giao nhận
  7. Cung ứng tài sản thuê Do bên cho thuê cung cấp
  và sử dụng tài sản

  8. Trích khấu hao Bên thuê trích Bên cho thuê trích

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 57

 16. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  5.4.3. Quy trình cho thuê tài chính

  Ngân hàng (bên cho thuê)

  (2) (4) (1)

  Khách hàng (bên thuê)
  Nhà cung cấp trang thiết bị

  (3)
  Hình 5.4: Quy trình cho thuê tài chính

  (1) Khách hàng làm đơn gửi ngân hàng nêu yêu cầu về tài sản cần thuê, nêu yêu cầu về
  quy cách, chất lượng tài sản thuê. Sau khi phân tích dự án và tình hình tài chính của
  khách hàng, nếu đồng ý, ngân hàng ký hợp đồng cho thuê tài chính với khách hàng;
  (2) Ngân hàng tìm kiếm nhà cung cấp để ký hợp đồng mua (hoặc người thuê chỉ
  định tìm kiếm nhà cung cấp);
  (3) Khách hàng gặp nhà cung cấp để nêu yêu cầu về quy cách, chất lượng tài sản
  thuê, nhận tài sản thuê, kiểm soát chất lượng tài sản thuê. Nhà cung cấp có thể
  phải cam kết bảo hành cho ngân hàng;
  (4) Ngân hàng kiểm soát tình hình sử dụng tài sản thuê, thu tiền thuê, hoặc thu hồi
  tài sản nếu thấy người thuê vi phạm.
  Ngân hàng mua tài sản của người đi thuê và cho thuê lại
  Trong những trường hợp khách hàng có tài sản cố định song lại thiếu hụt ngân quỹ (để
  mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương…), việc vay ngân hàng gặp khó khăn… Khách
  hàng có thể bán tài sản cố định cho ngân hàng (lấy tiền) và thuê tài chính lại tài sản
  đó. Trong trường hợp này, ngân hàng tiến hành thẩm định kỹ giá trị của tài sản, hiệu
  quả sử dụng tài sản, thời gian thuê lại… Tài sản đó phải phù hợp với yêu cầu của bên
  cho thuê, và thời gian thuê không quá thời gian khấu hao còn lại của tài sản.
  Ngân hàng thuê tài sản để cho thuê, hoặc mua trả góp tài sản để cho thuê
  Tuỳ theo những yêu cầu cụ thể của người đi thuê với ngân hàng, hoặc giữa ngân hàng
  với người cung cấp mà ngân hàng có thể đi thuê tài sản hoặc mua trả góp để cho thuê.
  Nếu khách hàng yêu cầu thuê với thời gian ngắn hơn thời gian khấu hao của tài sản,
  tài sản đó ngân hàng lại khó cho thuê lại, ngân hàng có thể chọn hình thức đi thuê để
  cho thuê. Nếu có khó khăn về nguồn vốn để mua tài sản cho thuê, ngân hàng có thể sử
  dụng hình thức mua trả góp để cho thuê.

  5.4.4. Những vấn đề chủ yếu
  Trong nghiệp vụ cho thuê, ngân hàng xuất tiền theo yêu cầu của khách hàng với kỳ
  vọng thu đủ gốc và lãi khi hết hạn hợp đồng thuê. Khách hàng phải trả gốc và lãi dưới
  hình thức tiền thuê hàng kỳ. Lãi suất được thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê,
  tính trên giá trị thuê (số tiền cho vay để mua tài sản). Lãi suất có thể cố định hoặc thả
  nổi, tuỳ thuộc vào thoả thuận của 2 bên, và vào chính sách của bên cho thuê.

  58 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 17. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Ngoài tiền thuê, khách hàng còn phải trả tiền trả trước,
  tiền ký quỹ, phí quản lý, phí mua lại và phí bảo hiểm
  tài sản thuê.
  Tiền ký quỹ là khoản tiền mà bên thuê chuyển cho bên
  cho thuê để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê. Bên
  thuê sẽ được nhận lại khoản tiền này vào cuối thời hạn
  thuê hoặc theo thỏa thuận của 2 bên trong.
  Tiền trả trước là khoản tiền mà bên thuê thanh toán trước một phần giá trị của tài sản
  thuê (thường bằng 20%-30% giá trị của tài sản khi bắt đầu thuê), phần còn lại sẽ được
  bên cho thuê thanh toán. Tiền trả trước này có thể thực hiện theo 2 cách: (1) bên thuê
  trả tiền trả trước cho bên bán và cần có các chứng từ xác nhận, hoặc (2) bên thuê
  trả tiền trả trước cho bên cho thuê, sau đó bên cho thuê chuyển 100% giá mua cho
  bên bán.
  Phí quản lý là khoản tiền mà bên thuê thanh toán cho bên cho thuê để bên cho thuê
  thực hiện các công tác dịch vụ hỗ trợ cho bên thuê. Phí quản lý đựơc 2 bên thỏa thuận
  và đề cập trong hợp đồng thuê.
  Chi phí mua lại là khoản tiền mà bên thuê thanh toán cho bên cho thuê vào cuối thời hạn
  thuê hoặc vào thời điểm mà 2 bên đã thỏa thuận trước. Bên cho thuê sẽ xuất hóa đơn
  theo giá trị của phí mua lại để chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê cho bên thuê.
  Phí bảo hiểm tài sản thuê là khoản tiền mà bên thuê
  phải trả cho công ty bảo hiểm để được đền bù cho
  những tổn thất có thể phát sinh trong thời gian thuê.
  Người được hưởng bảo hiểm là bên cho thuê. Thời
  gian bảo hiểm bắt đầu từ khi hợp đồng thuê có hiệu lực
  cho đến khi hết thúc hợp đồng.
  Nếu kết thúc hợp đồng thuê tài chính trước hạn, khách
  hàng phải thanh toán cho bên thuê số vốn gốc chưa trả, thuế VAT (vì theo Luật thuế Giá
  trị gia tăng của Việt Nam, Thuế GTGT của tài sản thuê tài chính được khấu trừ), các
  khoản lãi vay quá hạn (nếu có), phí mua lại và khoản tiền phạt kết thúc hợp đồng trước
  hạn. Tiền phạt kết thúc hợp đồng thuê trước hạn được đề cập trong hợp đồng thuê.
  Thời hạn cho thuê có thể gồm hai phần: thời hạn cơ bản và thời hạn gia hạn thêm.
  Thời hạn cơ bản là thời hạn người đi thuê không được phép huỷ hợp đồng; thời hạn
  gia hạn thêm là thời hạn ngân hàng có thể cho người đi thuê tiếp tục thuê, hoặc người
  đi thuê mua lại, trả lại tài sản. Đối với tài sản khó bán, hoặc khó cho thuê lại, thời hạn
  cơ bản phải đảm bảo cho ngân hàng thu được gốc và lãi.
  Ngân hàng không cam kết cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tài sản, không chịu trách
  nhiệm về những thiệt hại đối với tài sản cho thuê. Tài sản thuê tài chính được bên bên
  thuê sử dụng theo các quy định về bảo hành và bảo trì của nhà cung cấp. Trường hợp
  tài sản bị hư hỏng, bên thuê phải thông báo cho bên bán để được sử dụng dịch vụ bảo
  hành (nếu có) hoặc được hỗ trợ trong việc sửa chữa tài sản. Ngoài ra, bên thuê còn
  phải thông báo cho bên cho thuê và công ty bảo hiểm để được hưởng các đền bù tổn
  thất theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 59

 18. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Lãi suất cho thuê thường cao do bao gồm chi phí tìm kiếm người cung cấp, chi phí
  dàn xếp, và phụ thuộc vào thời hạn thuê. Ngoài ra, bên thuê còn phải trả các khoản phí
  khác như phí quản lý, phí bảo hiểm, tiền ký quỹ…
  Ngân hàng có quyền thu hồi tài sản nếu thấy người thuê không thực hiện đúng hợp
  đồng, song đồng thời ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp đúng loại tài sản cần
  cho khách hàng và phải bảo đảm về chất lượng của tài sản đó.
  Ngân hàng gặp rủi ro khi khách hàng kinh doanh không có hiệu quả, hoặc lừa đảo
  không trả tiền thuê đầy đủ và đúng hạn. Nhiều tài sản thuê mang tính đặc chủng, khó
  bán, khó cho thuê lại, khi thu hồi chi phí tháo dỡ cao… nên rủi ro cho thuê rất cao đối
  với ngân hàng. Do vậy, khi cho thuê, ngân hàng phải tiến hành phân tích tín dụng
  đồng thời phân tích thị trường tài sản cho thuê, đánh giá nhà cung cấp, lựa chọn các
  hình thức cho thuê thích hợp. Ngân hàng yêu cầu người thuê phải mua bảo hiểm tài
  sản và người thụ hưởng là ngân hàng.
  Rủi ro trong cho thuê tài chính đối với ngân hàng khá lớn do tài sản thuê có tính đặc
  chủng, khó cho thuê lại, dễ bị mất giá nếu bán lại, nên nhiều quốc gia quy định ngân
  hàng phải thành lập pháp nhân mới khi thực hiện cho thuê tài chính. Pháp nhân này
  hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, nhờ đó
  giúp hạn chế tối đa giá trị tổn thất đối với ngân hàng bằng số vốn góp vào vốn điều lệ
  của công ty cho thuê tài chính. Hoạt động dưới hình thức công ty con thuộc ngân hàng
  cũng giúp công ty cho thuê tài chính tập trung nâng cao tính chuyên môn hoá, đồng
  thời vẫn có thể được ngân hàng mẹ hỗ trợ vốn dưới dạng các khoản cho vay.
  Ví dụ về cho thuê tài chính:
  Một doanh nghiệp đề nghị Công ty cho thuê tài chính Vietlease cho thuê một dây
  chuyền sản xuất giấy vở học sinh có giá bán do nhà cung cấp công bố là 15 tỷ đồng.
  Dây chuyền có thời gian khấu hao là 10 năm. Sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh
  của doanh nghiệp, Công ty Vietlease đồng ý cho thuê tài chính với thời gian 6 năm.
  Doanh nghiệp phải trả trước cho nhà cung cấp 30% giá trị dây chuyền. Lãi suất cho
  thuê tài chính là 14%/năm. Tính số tiền lãi và gốc mà doanh nghiệp phải trả, nếu:
  a. Tiền thuê được trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi quý.
  b. Gốc được trả đều vào cuối mỗi quỹ. Lãi cũng được trả vào cuối quý, tính trên dư
  nợ gốc.
  Đáp án:
  Lãi suất cho thuê tài chính là 14%năm hay 3,5%/quý (=14%/4).
  Số tiền gốc vay trong hợp đồng thuê tài chính là: 15 × 70% = 10,5 tỷ đồng.
  Tiền gốc và lãi phải trả trong vòng 24 quý (6 năm).
  a. Nếu tiền thuê được trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi quý:

  10,5 × 3,5%
  Tiền thuê = = 0,654 tỷ đồng
  -24
  1 – (1 + 3,5%)

  60 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

 19. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  Bảng tính lãi và gốc mỗi quý:
  Kỳ trả nợ Tiền lãi Tiền gốc Kỳ trả nợ Tiền lãi Tiền gốc

  1 0,368 0,368 13 0,217 0,437
  2 0,355 0,299 14 0,202 0,452
  3 0,344 0,310 15 0,186 0,468
  4 0,333 0,321 16 0,170 0,484
  5 0,322 0,332 17 0,153 0,501
  6 0,310 0,343 18 0,135 0,519
  7 0,298 0,355 19 0,117 0,537
  8 0,286 0,368 20 0,098 0,556
  9 0,273 0,381 21 0,079 0,575
  10 0,260 0,394 22 0,058 0,595
  11 0,246 0,408 23 0,038 0,616
  12 0,232 0,422 24 0,016 0,638

  b. Nếu gốc được trả đều vào cuối mỗi quý. Lãi cũng được trả vào cuối quý, tính trên
  dư nợ gốc.
  10,5
  Tiền gốc trả mỗi quý = = 0,438 tỷ đồng
  24
  Bảng tính lãi và gốc mỗi quý:
  Kỳ trả nợ Tiền lãi Tiền gốc Kỳ trả nợ Tiền lãi Tiền gốc

  1 0,368 0,438 13 0,184 0,438
  2 0,352 0,438 14 0,168 0,438
  3 0,337 0,438 15 0,153 0,438
  4 0,322 0,438 16 0,138 0,438
  5 0,306 0,438 17 0,123 0,438
  6 0,291 0,438 18 0,107 0,438
  7 0,276 0,438 19 0,092 0,438
  8 0,260 0,438 20 0,077 0,438
  9 0,245 0,438 21 0,061 0,438
  10 0,230 0,438 22 0,046 0,438
  11 0,214 0,438 23 0,031 0,438
  12 0,199 0,438 24 0,015 0,438

  5.5. Bảo lãnh

  5.5.1. Khái niệm bảo lãnh
  Bảo lãnh ngân hàng ngày càng được khách hàng sử dụng rộng rãi như một loại hình
  dịch vụ không thể thiếu, bao gồm cả các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá
  nhân. Nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát sinh khi khách hàng cần ngân hàng
  chứng minh năng lực tài chính, khả năng thanh toán của mình hoặc cần ngân hàng
  chứng minh khả năng thực hiện các cam kết của hợp đồng. Các ví dụ điển hình về bảo

  NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226 61

 20. Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

  lãnh thường thấy bao gồm: (i) Chứng minh năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu,
  khi ký kết các hợp đồng kinh tế, (ii) Bảo lãnh của ngân hàng cho doanh nghiệp khi
  mua hàng trả chậm, (iii) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, (iv) Bảo lãnh tài chính cho các
  học sinh và sinh viên Việt nam có điều kiện đi du học tại các trường Đại học nổi tiếng
  trên thế giới, (v) Bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính nhà nước để
  doanh nghiệp vay vốn của một ngân hàng khác…
  Bảo lãnh của ngân hàng là việc cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về
  thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của ngân hàng khi khách hàng
  không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết.
  Bảo lãnh thường có ba bên: bên hưởng bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên bảo lãnh.
  Bảo lãnh của ngân hàng thường có nghĩa là ngân hàng là bên bảo lãnh, khách hàng là
  người được bảo lãnh và người hưởng bảo lãnh là bên thứ ba.
  Bảo lãnh ngân hàng được xem như là một loại hình tín dụng đặc biệt bởi nhờ có nó
  mà một cá nhân hay một doanh nghiệp không phải bỏ ra một khoản tiền vốn (hoặc
  không phải đi vay) để đặt cọc, giam chân tại chỗ nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
  của mình trong giao kết dân sự với đối tác. Bảo lãnh ngân hàng đã và đang mang tới
  các lợi ích cho khách hàng như: (i) Góp phần hạn chế sử dụng nguồn vốn lưu động
  của doanh nghiệp; (ii) Hạn chế việc sử dụng tiền mặt, qua đó tăng cường tính an toàn
  trong giao dịch; (iii) Giảm thiểu rủi ro trong trường hợp người mua và người bán
  không biết nhau; (iv) Tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên liên quan; và, (v) Nâng
  cao vị thế, vai trò và uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ với đối tác…

  5.5.2. Quy trình bảo lãnh

  Ngân hàng (bên bảo lãnh)

  a

  4 1 2 3

  Khách hàng của ngân hàng Người thứ ba
  (bên được bảo lãnh) (bên nhận/hưởng bảo lãnh)

  Hình 5.5: Quy trình bảo lãnh

  (a) Khách hàng ký các hợp đồng với bên thứ ba về thanh toán, về xây dựng, hay vay
  vốn… Bên thứ ba yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng;
  (1) Khách hàng làm đơn xin được bảo lãnh gửi ngân hàng, nêu rõ nội dung hợp đồng
  kinh tế giữa khách hàng với bên thứ 3, số tiền, thời hạn hiệu lực, điều kiện bảo
  lãnh. Ngân hàng thực hiện phân tích khách hàng để tìm hiểu về yêu cầu bảo lãnh,
  xác định mức độ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nếu đồng ý, ngân
  hàng và khách hàng ký hợp đồng bảo lãnh và ngân hàng phát hành thư bảo lãnh
  cho bên thứ 3, hoặc cả 3 bên tham gia ký hợp đồng bảo lãnh;

  62 NEU_NHTM1_Bai5_v1.0013109226

Download tài liệu Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng File Word, PDF về máy