[Download] Tải Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Nội dung Text: Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Download


Bài giảng “Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” thông tin đến các bạn về chuyển tiền; chuyển tiền trả trước; chuyển tiền trả sau; nhờ thu kèm chứng từ; nhờ thu kèm chứng từ; phương pháp tín dụng chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu File Word, PDF về máy

Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

 1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
  XUẤT NHẬP KHẨU

  TS .Bùi Thanh Tráng

  nhieu.dcct@gmail.com

 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI
  VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  nhieu.dcct@gmail.com

 3. CHUYỂN TIỀN-Remittance

  Hình thức chuyển tiền:
  ¾ T/T: Telegraphic Transfers: Hình thức điện báo

  ¾ T/M: Mail Transfers: Hình thức thư báo-Payment
  order
  Thời hạn trả tiền
  9 Chuyển tiền trả trước

  9 Chuyển tiền trả ngay

  9 Chuyển tiền trả sau

  nhieu.dcct@gmail.com

 4. Chuyển tiền trả trước -Prepayment

  NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG
  (2)

  (4) (3) (1)

  NGƯỜI
  NGƯỜI (5) NHẬP KHẨU
  XUẤT KHẨU
  nhieu.dcct@gmail.com

 5. Chuyển tiền trả sau –Deferred payment

  NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG
  (4)

  (5) (2) (3)

  NGƯỜI (1) NGƯỜI
  XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU
  nhieu.dcct@gmail.com

 6. NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ- Documentary Collection

  NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ:
  9 Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký
  phát hối phiếu đòi tiền người mua.
  9 Nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu

  nhieu.dcct@gmail.com

 7. HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

  Hối phiếu là một tề mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu
  (người bán) ký phát đòi tiền người nhập khẩu (người mua), yêu cầu người
  này trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi ghi trên hối phiếu, tại
  một địa điểm nhất định, và trong một thời hạn nhất định (trả ngay, trả sau)

  – Người ký phát hối phiếu- Drawer: người bán, người xuất khẩu
  – Người trả tiền hối phiếu-Drawee: người mua, người nhập khẩu, người thứ
  ba do sự chỉ định của người trả tiền
  – Người hưởng lợi – Beneficiary : người ký phát hối phiếu, người nào đó do
  họ chỉ định.

  nhieu.dcct@gmail.com

 8. HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

  9 HỐI PHIẾU TRẢ NGAY- SIGHT DRAFT

  9 HỐI PHIẾU CÓ KỲ HẠN –USANCE
  DRAFT/TIME DRAFT

  nhieu.dcct@gmail.com

 9. HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

  HỐI PHIẾU DÙNG TRONG PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

  No: BILL OF EXCHANGE
  For: USD 2,500,000.00 HCMC, 25 May, 200..

  At sight of the FIRST Bill of exchange (SECOND of the
  same tenor and date being unpaid) pay to the order of
  Bank Foreign Trade of Vietnam, HCMC Branch,
  the sum of UD Dollars Two Million Five hundred Thousand
  Only.

  To: RHB Bank Vietnam Southern Food Corp.
  Berhad, Kuala Lumpur (signature)

  nhieu.dcct@gmail.com

 10. HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

  HỐI PHIẾU DÙNG TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  No: BILL OF EXCHANGE
  For: USD 2,500,000.00 HCMC, 25 May, 200..

  At sight of the FIRST Bill of exchange (SECOND of the
  same tenor and date being unpaid) pay to the order of
  Bank Foreign Trade of Vietnam, HCMC Branch,
  the sum of UD Dollars Two Million Five hundred Thousand
  Only.

  Value received as per our Invoice(s) No 40 dated 25 May,
  200..
  Drawn under RHB BANK BERHAD, KUALA LUMPUR
  Irrevocable L/C No ABC2008, dated 15 May 200..

  To: RHB Bank Vietnam Southern Food Corp.
  Berhad, Kuala Lumpur (signature)
  nhieu.dcct@gmail.com

 11. NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ- Documentary Collection

  ¾ D/P: DOCUMENTS AGAINST PAYMENT:
  ngöôøi mua chæ ñöôïc nhaän caùc chöùng töø sôû höõu veà
  haøng hoùa sau khi thöïc hieän thanh toaùn. Thanh toaùn
  traû ngay.

  ¾ D/A: DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE:
  ngöôøi mua nhaän chöùng töø sôø höõu veà haøng hoùa sau
  khi kyù chaáp nhaän hoái phieáu traû tieàn vaøo thôøi ñieåm
  sau ño. Thanh toaùn hoái phieáu coù kyø haïn

  nhieu.dcct@gmail.com

 12. NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ

  NGÂN HÀNG (3)
  NGÂN HÀNG

  (6)

  (2) (7) (4) (5)

  NGƯỜI
  NGƯỜI (1) NHẬP KHẨU
  XUẤT KHẨU
  nhieu.dcct@gmail.com

 13. NHÔØ THU KEØM CHÖÙNG TÖØ

  ¾ Ruûi ro cao ñoái vôùi ngöôøi baùn, bôûi vì khoâng coù söï baûo ñaûm
  cuûa ngaân haøng trong thanh toaùn, ngöôøi mua coù theå töø
  choái hoaëc huûy boû hôïp ñoàng, thanh toaùn coù theå khoâng
  ñöôïc thöïc hieän sau khi haøng ñöôïc giao.

  ¾ Ruûi ro ñoái vôùi ngöôøi mua: hoùa giao coù theå khoâng phuø hôïp
  vôùi hôïp ñoàng

  nhieu.dcct@gmail.com

 14. NGÖÔØI BAÙN AÙP DUÏNG PHÖÔNG THÖÙC NHÔØ THU
  KEØM CHÖÙNG TÖØ NEÁU

  ¾ Khoâng nghi ngôø veà khaû naêng thanh toaùn vaø uy tín cuûa
  ngöôøi mua
  ¾ Ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua coù moái quan heä toát
  ¾ OÅn ñònh chính trò, kinh teá vaø phaùp luaät cuûa nöôùc ngöôøi
  mua.
  ¾ Khoâng bò haïn cheá vieäc chuyeån ñoåi ngoaïi teä trong nöôùc
  ngöôøi mua
  ¾ Haøng hoùa deã daøng trao ñoåi mua baùn treân thò tröôøng

  nhieu.dcct@gmail.com

 15. PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ
  DOCUMENTARY CREDIT

  Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong
  đó ngân hàng mở thư tín dụng (L/C) theo yêu cầu của khách
  hàng (người yêu cầu mở L/C-người nhập khẩu) cam kết sẽ trả
  một số tiền nhất định cho người thứ ba (người hưởng lợi),
  hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba ký phát trong phạm
  vi số tiền đó, khi người thứ ba này xuất trình cho ngân hàng
  bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định trong thư
  tín dụng.

  nhieu.dcct@gmail.com

 16. PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ
  DOCUMENTARY CREDIT

  THÖ TÍN DUÏNG (LETTER OF CREDIT)
  Cam keát cuûa ngaân haøng ñaïi dieän cho ngöôøi mua ñeå traû tieàn cho ngöôøi
  baùn khi ngöôøi baùn thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu kieän cuûa L/C.
  * Chöùng töø ñoùng vai troø chính trong PTTDCT
  * Ngaân haøng giöõ vai troø trung gian vaø khoâng lieân quan ñeán
  haøng hoùa, chæ giaûi quyeát thanh toaùn döïa treân chöùng töø

  nhieu.dcct@gmail.com

 17. QUI TRÌNH THỰC HIỆN PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG
  CHÖÙNG TÖØ

  NGÂN HÀNG THÔNG BÁO (7) NGÂN HÀNG MỞ L/C

  (6)
  (2)
  (9) (5) (3) (1) (8)

  NGƯỜI
  NGƯỜI Goods
  NHẬP KHẨU
  XUẤT KHẨU
  (4)
  nhieu.dcct@gmail.com

 18. VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

  MỞ L/C: với các nội dung bao gồm:
  ¾ Loại L/C
  ¾ Người mở L/C
  ¾ Người hưởng lợi L/C
  ¾ Số tiền L/C
  ¾ Điều kiện cơ sở giao hàng, Điều kiện giao hàng
  ¾ Qui định chứng từ xuất trình
  ¾ Qui định về hàng hóa
  ¾ Địa điểm giao hàng
  ¾ Thời hạn giao hàng
  ¾ Bao bì đóng gói , kí mã hiệu
  nhieu.dcct@gmail.com

 19. VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

  KÝ QUỸ MỞ L/C – ĐỐI VỚI L/C AS SIGHT
  Tùy theo khách hàng, mức ký quỹ từ 3-4 loại (không kí quỹ,
  nhỏ hơn 100%, 100% giá trị L/C)

  Lưu ý: tỉ lệ kí quỹ nhỏ hơn 100% L/C:
  ¾ L/C : “Full set of original of clean on board B/L showing L/C No made
  out to order of issuing bank”
  ¾ B/L: Consignee: “to order of name of issuing bank”
  ¾ L/C : “ Set (2/3)of original of clean on board B/L showing L/C No made
  out to order of issuing bank

  nhieu.dcct@gmail.com

 20. VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

  KÝ QUỸ MỞ L/C – ĐỐI VỚI L/C TRẢ CHẬM
  Tùy theo khách hàng, mức ký quỹ khác nhau

  Lưu ý: tỉ lệ kí quỹ nhỏ hơn 100% L/C:
  ¾ L/C : “Full set of original of clean on board B/L
  showing L/C No made out to order of issuing bank”
  ¾ B/L: Consignee: “to order of name of issuing bank”

  ¾ L/C : “ Set (2/3)of original of clean on board B/L
  showing L/C No made out to order of issuing bank
  nhieu.dcct@gmail.com

Download tài liệu Bài giảng Phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu File Word, PDF về máy