[Download] Tải Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3 – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3
Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3

Download


Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Chương trình đào tạo ngành kế toán bậc đại học, kỹ năng phân tích tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn về kế toán – kiểm toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3 File Word, PDF về máy

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3

 1. 6/28/2019

  NỘI DUNG CHƯƠNG 3

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  3.1. Mục tiêu đào tạo
  NGÀNH KẾ TOÁN BẬC ĐẠI HỌC
  3.2.Chuẩn đầu ra

  3.3. Chương trình đào tạo ngành KT

  3.4. Các phương pháp học tập cơ bản

  3.1. Mục tiêu đào tạo 3.2. Chuẩn đầu ra

  Ø Nắm vững kiến thức chuyên sâu về kế toán – kiểm toán 1
  trong nước và quốc tế.
  Ø Có kỹ năng phân tích, tư duy hệ thống và năng lực giải
  2
  quyết các vấn đề trong thực tiễn về kế toán – kiểm toán.
  Ø Có tính năng động, tích cực, cầu tiến và đạo đức nghề 3
  nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phù hợp với xu
  thế phát triển.
  4
  4

  3

  1

 2. 6/28/2019

  3.2. Chuẩn đầu ra 3.2. Chuẩn đầu ra

  3.2.1.Về kiến thức: 3.2.2.Về kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp :

  • Có kiến thức cơ bản về chính sách quản lý kinh tế nhà • Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu.
  nước và hoạt động kinh doanh trong các đơn vị kinh tế. • Kỹ năng tư duy hệ thống .
  • Có kiến thức nền tảng về chuẩn mực, quy định trong lĩnh • Kỹ năng phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề.
  vực kế toán, kiểm toán tại các đơn vị kinh tế trong nước.
  • Kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức.
  • Có kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực, nguyên tắc trong
  lĩnh vực kế toán, kiểm toán quốc tế. • Kỹ năng ngoại ngữ và tin học thành thạo.
  • Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, thảo luận và phản
  biện.

  5 6

  3.2. Chuẩn đầu ra 3.2. Chuẩn đầu ra
  3.2.4.Về năng lực thực hành nghề nghiệp và vị trí việc
  3.2.3.Về thái độ và phẩm chất nghề nghiệp : làm sau khi ra trường :
  • Cẩn thận, chính trực và có trách nhiệm. Ø Năng lực thực hành nghề nghiệp
  • Chủ động, tích cực và cầu tiến. • Năng lực kiểm soát, tổ chức hệ thống thông tin kế toán.
  • Tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp • Năng lực giải quyết vấn đề.
  • Năng lực đánh giá chuẩn mực và chính sách kế toán.
  Ø Vị trí việc làm sau khi ra trường
  Sinh viên có thể làm việc tại tất cả các đơn vị kinh tế, tương
  ứng các vị trí việc làm cụ thể sau:
  • Chuyên viên kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ…
  • Chuyên viên tư vấn kế toán, tài chính, thuế, cán bộ thuế…
  7 • Chuyên viên kiểm toán độc lập…8

  2

 3. 6/28/2019

  3.3. Chương trình đào tạo ngành KT 3.3. Chương trình đào tạo ngành KT
  Kết cấu chương trình đào tạo
  1
  KHỐI KIẾN THỨC SỐ HỌC SỐ TÍN TỶ LỆ (%)
  PHẦN CHỈ
  2 GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 10 23 17,8

  CƠ SỞ NGÀNH 11 30 23,3
  3
  NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 26 76 58,9

  TỔNG CỘNG 47 129 100

  3.3.Chương trình đào tạo ngành KT 3.3.Chương trình đào tạo ngành KT
  3.3.1.Khối kiến thức giáo dục đại cương : 3.3.1.Khối kiến thức giáo dục đại cương :
  Ø Học phần bắt buộc: Ø Học phần tự chọn ( Chọn 1 trong 3 học phần):
  • Những nguyên lý cơ bản CN Mác _Lê Nin 1 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
  • Những nguyên lý cơ bản CN Mác _Lê Nin 2 • Tâm lý học
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh • Logic học
  • Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • .Toán cao cấp 1 .
  • Toán cao cấp 2
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán
  • Mô hình toán kinh tế
  • Lý luận về nhà nước và pháp luật
  11 12

  3

 4. 6/28/2019

  3.3.Chương trình đào tạo ngành KT 3.3.Chương trình đào tạo ngành KT
  3.3.2.Khối kiến thức cơ sở ngành : 3.3.2.Khối kiến thức cơ sở ngành :
  Ø Học phần bắt buộc: Ø Học phần tự chọn ( Chọn 1 trong 3 học phần):
  • Kinh tế học vi mô • Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Kinh tế học vĩ mô • Kinh tế học phát triển
  • Kinh tế học quốc tế
  • Luật kinh doanh • Kinh tế học công cộng
  • Quản trị học
  • .Nguyên lý Marketing .
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Tin học ứng dụng
  • Kinh tế lượng
  • Nguyên lý kế toán

  13 14

  3.3.Chương trình đào tạo ngành KT 3.3.Chương trình đào tạo ngành KT
  3.3.3.Khối kiến thức ngành/chuyên ngành : 3.3.3.Khối kiến thức ngành/chuyên ngành :
  KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH
  Ø Học phần bắt buộc: Ø Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 6 học phần):
  • Nhập môn ngành kế toán • Thanh toán quốc tế
  • Lý thuyết tài chính , tiền tệ • Tín dụng ngân hàng
  • Thị trường tài chính và các định chế tài chính
  • Thuế • Quản lý danh mục đầu tư
  . • .Phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Hoạt động kinh doanh ngân hàng • Hệ thống thông tin quản lý
  • Tiếng Anh chuyên ngành 1 • Khởi nghiệp kinh doanh
  • Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

  15 16

  4

 5. 6/28/2019

  3.3.Chương trình đào tạo ngành KT 3.3.Chương trình đào tạo
  3.3.3.Khối kiến thức ngành/chuyên ngành : 3.3.3.Khối kiến thức ngành/chuyên ngành :
  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
  Ø Học phần bắt buộc: Ø Các học phần thay thế tốt nghiệp : ( Chọn 3 trong số các
  • Kế toán tài chính 1 • Kế toán ngân hàng 1 học phần sau )
  • Kế toán tài chính 2 • Kiểm toán ngân hàng • Kế toán quản trị 2
  • Kế toán quản trị 1 • Kế toán quốc tế 1 • Kế toán ngân hàng 2
  • Kiểm soát nội bộ • Kế toán công • Hệ thống thông tin kế toán 2
  • .Hệ thống thông tin kế toán 1 • Thực tập cuối khóa • .Kế toán quốc tế 2
  • Kiểm toán căn bản • Khóa luận tốt nghiệp
  • Kế toán tài chính 3
  • Kiểm toán doanh nghiệp

  17 18

  3.4.Các phương pháp học tập cơ bản CÂU HỎI ÔN TẬP
  1. Anh (Chị) hãy trình bày mục tiêu đào tạo Kế toán bậc Đại học ?
  Ø Tìm hiểu chương trình đào tạo của ngành kế toán để có kế
  2. Anh (Chị) hãy cho biết yêu cầu chuẩn đầu ra ngành kế toán trên
  hoạch học tập chung. các phương diện :Kiến thức; Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp;
  Thái độ và phẩm chất nghệ nghiệp và năng lực thực hành nghề
  Ø Chuẩn bị đầy đủ bài vở trước khi lên lớp. nghiệp? Theo anh (chị), sinh viên cần làm gì để đạt được các yêu
  Ø Đi học đầy đủ và lắng nghe thầy cô giảng bài. cầu này trong thời gian học đại học?
  3. Anh (chị) hãy cho biết kết cấu chương trình đào tạo ngành Kế
  Ø Làm nhiều bài tập thực hành, bài tập tình huống. toán hiện nay tại trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh?
  Ø. Học nhóm để cùng nhau giải quyết bài tập, giải đáp thắc mắc. 4. Trong chương trình đào tạo ngành Kế toán, anh chị hãy cho
  biết:
  Ø Luyện tập kỹ năng sử dụng máy vi tính để tìm tài liệu, thực
  ü Những môn học nào thuộc khoa Kế toán – Kiểm toán quản lý ?
  hành.
  ü Những môn học nào không thuộc môn chuyên ngành kế toán
  Ø Trao dồi kiến thức và kỹ năng thực tế bằng cách đi thực tập nhưng có liên quan đến kiến thức kế toán kiểm toán ?
  tại doanh nghiệp, tham gia các diễn đàn kế toán.
  19 20

  5

 6. 6/28/2019

  CHỦ ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI
  KHÓA

  1. Các phương pháp học tập chủ yếu để đáp ứng chuẩn đầu ra
  ngành Kế toán bậc Đại học.
  2. Mối liên hệ giữa ba nhóm môn học: Giáo dục đại Cương,
  Cơ sở Ngành, Ngành và chuyên Ngành trong chương trình
  đào tạo ngành Kế toán bậc Đại học.

  21

  6

Download tài liệu Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 3 File Word, PDF về máy