[Download] Tải Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1 – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1
Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1

Download


Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành ngành kế toán, quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới và Việt Nam, xu hướng phát triển ngành kế toán trong thế kỷ XXI, chức năng của kế toán trong nền kinh tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1 File Word, PDF về máy

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1

 1. 6/28/2019

  NHẬP MÔN NGÀNH KẾ TOÁN

  2

  1.1

  CHƯƠNG 1 1.2

  TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN
  1.3

  1.4

  4

  1

 2. 6/28/2019

  1.1. Lịch sử hình thành ngành kế toán 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH KẾ TOÁN

  Không giống như phần lớn các
  Thời cận đại
  1.1.1 Thời cổ đại nghề nghiệp hiện đại khác, kế
  và đương đại toán có lịch sử phát triển lâu đời.

  1.1 1.1.2 Thời trung đại
  Thời trung đại
  Kế toán xuất hiện cùng
  một lúc với sự hình
  thành đời sống kinh tế
  1.1.3 Thời cận đại và đương đại và xã hội loài người.
  Thời cổ đại

  5

  1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH KẾ TOÁN 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH KẾ TOÁN

  1.1.1 Thời cổ đại 1.1.2 Thời trung đại
  Tồn tại các quy định về việc ghi chép t ài sản và các giao Thời kỳ kéo dài hàng nghìn năm kể từ khi đế quốc La Mã
  dịch liên quan đến tài sản. Gần như tất cả các giao dịch phải sụp đổ cho đến cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 ( thời điểm ra
  được ghi chép, mô tả bởi các bên liên quan. đời cuốn sách của Luca Pacioli trong đó lần đầu tiên đề cập
  Nhiệm vụ của người thực hiện việc ghi chép kế toán khá đến nguyên lý kế toán kép).
  đơn giản, nhưng lại bao quát. Ngo ài việc ghi lại trọn vẹn Nhiệm vụ trung tâm của kế toán thời kỳ n ày là nhằm giúp
  một giao dịch, kế toán cũng cần chắc chắn rằng các giao cho Chính phủ và chủ sở hữu tài sản quản lý tài sản theo
  dịch thoả thuận đó đáp ứng được yêu cầu áp dụng cho các trình độ từ thấp lên cao.
  giao dịch thương mại.

  7 8

  2

 3. 6/28/2019

  1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH KẾ TOÁN THẢO LUẬN
  1.1.3 Thời cận đại và đương đại
  Kế toán trở nên có vai tr ò đặc biệt quan trọng với những
  ảnh hưởng không thể phủ nhận đến sự phát triển kinh tế.
  Theo bạn Kế toán có vai trò như thế nào đối với
  Trong thời kỳ này, tiêu chuẩn về đạo đức v à trình độ để
  một đơn vị kinh tế?
  được gia nhập Hiệp hội Kế toán được ban hành và các
  thành viên Hiệp hội Kế toán bắt đầu sử dụng danh hiệu kế
  toán viên chuyên nghiệp khi h ành nghề.
  Đến cuối TK 19, đầu TK 20 Kế toán đã phát triển thành
  một nghề mang t ính chuyên nghiệp và từng bước được
  hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ.
  9 10

  1.2. Quá trình phát triển ng ành kế toán trên thế giới 1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới
  và Việt Nam và Việt Nam
  1.2.1 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới
  Quá trình phát triển ng ành -Kế toán đã xuất hiện trong hoạt động thương mại cách
  1.2.1
  kế toán trên thế giới đây hàng ngàn năm dưới những hình thức giản đơn. Qua
  thời gian, hoạt động kế toán phát triển thành các qui tắc
  mang tính ước lệ của mỗi quốc gia.
  1.2 -Hệ thống bút toán kép được coi là mốc cơ bản trong quá
  trình phát triển kế toán. Hầu hết các nhà khảo cứu Kế
  toán trên thế giới đều công nhận người khai sinh ra
  Quá trình phát triển ngành kế
  1.2.2 phương pháp Kế toán kép là Luca Pacioli. Ông đã xuất
  toán ở Việt Nam
  bản một cuốn sách, trong đó có trình b ày về nguyên lý kế
  toán kép vào năm 1494.
  11 12

  3

 4. 6/28/2019

  1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới 1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới
  và Việt Nam và Việt Nam
  1.2.1 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới (tt) 1.2.1 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới (tt)
  Kế toán trên thế giới chia thành 2 trường phái chính : -Sang thế kỷ 20, để giảm khoảng cách khác biệt giữa các
  -Nhóm các nước sử dụng tiếng Anh như: Anh, Mỹ, Canada, quốc gia, chuẩn mực kế toán quốc tế (International
  Úc, … Các Quốc gia này có sự quan tâm rất sớm đến việc Accounting Standard – IAS) được hình thành với các qui
  ban hành các chuẩn mực kế toán. định và những nguyên tắc để hòa hợp kế toán quốc tế.
  -Nhóm các nước châu Âu lục địa như: Pháp, Đức, Ý, Tây -Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, nhu cầu thông tin đòi
  Ban Nha, … Các Quốc gia này đều đặt nền tảng trên sự ban hỏi phải so sánh được để đáp ứng yêu cầu thị trường vốn
  hành hệ thống tài khoản thống nhất, và ban hành khung quốc tế. Với yêu cầu này, kế toán đã có sự chuyển hướng từ
  pháp lý cũng như ban hành các hướng dẫn chi tiết. hòa hợp sang hội tụ bằng việc xây dựng chuẩn mực báo cáo
  Mỗi nhóm có những đặc trưng kế toán riêng do có sự khác tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standard
  biệt về môi trường kinh doanh, pháp lý, chính trị, văn hóa. – IFRS).

  13 14

  1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới 1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới
  và Việt Nam và Việt Nam
  1.2.2 Quá trình phát triển ngành kế toán ở Việt Nam 1.2.2 Quá trình phát triển kế toán ở Việt Nam (tt)
  -Từ 1945 trở về trước: Kế toán ở Việt Nam chỉ đơn giản l à -1954-1975:
  việc ghi chép mang tính liệt kê t ài sản, nhằm phục vụ cho + Ở miền Bắc: Áp dụng theo hệ thống Kế toán Liên Xô.
  người sở hữu tài sản nắm được về tình hình t ài sản của 1970: Bộ Tài chính Ban hành hệ thống tài khoản thống nhất và ban
  hành các quy định về chế độ báo cáo kế toán, chế độ ghi chép ban
  mình.
  đầy.
  -1945: Kế toán đã được nhà nước đưa vào sử dụng, chủ
  + Ở miền Nam: Áp dụng theo hệ thống Kế toán Mỹ
  yếu cho việc quản lý thu chi ngân sách. Sau đó được áp -1976-1987: Hệ thống Kế toán thống nhất 1970 được tiếp tục sử
  dụng vào các xí nghiệp quốc doanh, chủ yếu l à các xí dụng trong cả nước. Tuy nhiên, trong thời kỳ n ày, Kế toán chỉ là
  nghiệp phục vụ quốc phòng . công cụ phản ánh thụ động tình hình ho àn thành kế hoạch nh à
  nước giao.

  15 16

  4

 5. 6/28/2019

  1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới 1.2 Quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới
  và Việt Nam và Việt Nam
  1.2.2 Quá trình phát triển ngành kế toán ở Việt Nam (tt) 1.2.2 Quá trình phát triển ngành kế toán ở Việt Nam (tt)
  -1988: Ban hành pháp lệnh Kế toán thống kê. Hệ thống kế toán -1999 – 2006: Ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam dựa
  đầu tiên thể hiện hướng cải cách n ày được áp dụng năm 1990 trên nền tảng các chuẩn mực kế toán quốc tế.
  nhưng chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn ghi chép trên t ài khoản. -2006: Ban hành Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất
  -1 9 9 5 : B ộ T à i c h í n h đ ã b a n h à n h Q u y ế t đ ị n h 11 4 1 kinh doanh theo Quyết định 15/2006 v à cho các doanh nghiệp
  TC/QĐ/CĐKT về hệ thống t ài khoản kế toán thống nhất, hệ nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006.
  thống báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán v à hệ thống -2014: Ban hành Thông tư 200/2014 TT-BTC hướng dẫn thực
  sổ kế toán, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh hiện chế độ kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,
  vực, mọi thành phần kinh tế. áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ng ày 1/1/2015, thay
  thế cho Quyết định 15/2006.

  17 18

  THẢO LUẬN 1.3. Xu hướng phát triển ng ành KT trong thế kỷ 21

  Những yếu tố ảnh hưởng
  1.3.1
  đến sự phát triển ngành KT
  Theo bạn, tại sao cần phải xây dựng các chuẩn
  mực kế toán quốc tế (International Accounting
  Standard – IAS) và chuẩn mực báo cáo tài 1.3
  chính quốc tế (International Financial Reporting
  Standard – IFRS)?
  Xu hướng phát triển ngành
  1.3.2
  Kế toán trong TK 21

  19 20

  5

 6. 6/28/2019

  1.3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH KT 1.3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH KT
  TRONG THẾ KỶ XXI TRONG THẾ KỶ XXI
  1.3.2 Xu hướng phát triển ng ành Kế toán trong TK 21
  1.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ng ành KT
  Xưa Nay Tương lai
  – Bản chất hệ thống chính trị, môi trường xã hội
  – Bản chất của hệ thống pháp luật • Phần mềm kế • Sử dụng công nghệ
  – Bản chất của hệ thống thuế • Kế toán làm việc toán được áp dụng hiện đại nhất trong
  với sổ sách, giấy, rộng khắp ghi chép và lưu trữ
  – Bản chất các quy định kế toán
  viết • Công việc chú • Công việc ngày
  – Bản chất quyền sở hữu doanh nghiệp càng phức tạp và đòi
  • Công việc tập trọng hơn vào việc
  – Sự phát triển kinh tế, xã hội trung vào hạch phân tích và ra hỏi kiến thức chuyên
  – Mức độ phát triển của Thị trường chứng khoán toán, ghi chép quyết định sâu
  – Sự hiện diện và vai trò của các tổ chức nghề nghiệp • Tính chất nghiệp • Chuẩn mực KT • Tiến tới áp dụng
  vụ đơn giản chủ yếu áp dụng chuẩn mực quốc tế
  – Tình hình giáo dục và nghiên cứu kế toán rộng rãi
  cho từng quốc gia
  -…

  21 22

  THẢO LUẬN 1.4. Chức năng của kế toán trong nền kinh tế

  Chức năng phản ánh
  1.4.1
  (Thu thập và xử lý thông tin)
  Theo bạn, các SV ngành Kế toán cần phải làm gì,
  hoặc chuẩn bị gì để có thể đáp ứng Xu hướng
  Chức năng giám đốc
  phát triển của nghề Kế toán trong tương lai? 1.4 1.4.2
  (Chức năng kiểm tra)

  1.4.3 Chức năng cung cấp thông tin

  23 24

  6

 7. 6/28/2019

  1.4. Chức năng của kế toán trong nền kinh tế 1.4. Chức năng của kế toán trong nền kinh tế

  1.4.1 Chức năng phản ánh 1.4.2 Chức năng giám đốc (chức năng kiểm tra)
  Kế toán theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh Thông qua số liệu đã được phản ánh, kế toán
  tế tài chính phát sinh trong quá trình hoạt kiểm tra, giám sát một cách có hệ thống to àn
  động của một tổ chức, thông qua việc quan bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh
  sát, thu thập, tính toán, ghi chép, phân loại, của một tổ chức.
  xử lý và tổng hợp các số liệu có liên quan
  đến quá trình hoạt động của tổ chức đó.

  25 26

  1.4. Chức năng của kế toán trong nền kinh tế THẢO LUẬN
  1.4.3 Chức năng cung cấp thông tin
  Đây là chức năng quan trọng nhất của kế
  toán. Thông qua việc thu thập v à xử lý thông Chức năng nào của Kế toán là quan trọng nhất ?

  tin, kế toán phân nhóm các giao dịch tương Giải thích tại sao?
  tự để tạo các báo cáo hữu ích, từ đó truyền
  đạt thông tin cho các đối tượng sử dụng khác
  nhau để ra quyết định thích hợp.

  27 28

  7

 8. 6/28/2019

  GỢI Ý CHỦ ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN

  CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành
  Kế toán trên thế giới và ở Việt Nam?
  2. Triển vọng nghề nghiệp và x u hướng
  phát triển ngành Kế toán trong TK 21?

  29

  8

Download tài liệu Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Chương 1 File Word, PDF về máy