[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam” giúp người học có thể giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghiệp nghiệp kế toán tại Việt Nam hiện nay; giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên có thể:
   Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức
  nghềề nghiệp
  ệ vềề kếế toán
  á tại Việt
  ệ Nam;
   Giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và
  các văn bản hướng dẫn;
   Trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống chuẩn
  mực kế toán Việt Nam;
   Trình bàyy kết cấu hệ ệ thống
  g kế toán doanh nghiệp
  g ệp Việt

  Chương 9 Nam;
  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế
  liên quan tại Việt Nam.

  1 2

  Nội dung Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp

  Các tổ chức lập
  quy và tổ chức Quốc hội Chính phủ
  g nghiệp
  nghề g ệp ậ kế toán
  • Luật g ị định
  • Nghị ị

  Quan hệ giữa hệ
  thống kế toán và
  Luật Kế toán
  các định chế
  khác

  Hội kế
  ế toán và Kiểm
  ể Bộ tài chính
  toán VN • Thông tư hướng dẫn
  • Tham gia vào soạn • Chuẩn mực kế toán
  thảo và góp ý cho • Chế độ kế toán
  Hệ thống kế toán BTC
  Chuẩn mực kế
  doanh nghiệp
  toán Việt Nam
  Việt Nam
  3 4

  1

 2. Luật Kế toán Chuẩn mực kế toán
   Được ban hành bởi Bộ Tài chính
   Do Quốc hội ban hành năm 2003, luật mới
  năm 2015  Xây
  y dựng
  ự g dựa
  ự trên IFRS có điều chỉnh cho
   Các nội dung cơ bản
  phù hợp với Việt Nam.
   Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3
   Đối tượng chi phối
  thông tư 20, 21 và 161.
   Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…
   Quy định các nguyên tắc chung và các
   Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…
  nguyên
  g y tắc cụ
  ụ thể liên qquan đến việc
  ệ gghi
   Thông tin công khai và báo cáo nhận, đánh giá và trình bày trên BCTC (bao
   Quản lý Nhà nước về kế toán gồm các thuyết minh liên quan).
   Hành nghề kế toán
   Tổ chức nghề nghiệp.
  5 6

  Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT

   Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi
  Loại 1 và 2: Tài sản Loại 3: Nợ phải trả
  t ô g tư 200/2014/TT-BTC
  thông 00/ 0 / C ngày
  gày 22/12/2014,
  / / 0 , được 11x: Tiền 33x: Nợ phải trả thông
  thường
  áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015. 12x: CK KD và đầu
  34X: Đi vay
  tư đến ngày đáo hạn
   Bao gồm: 13x: Nợ phải thu
  35x: Dự phòng phải trả
  và các quỹ phải trả
  14x: Tạm ứng NỢ PHẢI
   Hệ thống chứng từ 15x: Hàng tồn kho TRẢ
   Hệ thống tài khoản 16x: Chi sự nghiệp
  21x: Tài sản cố định TÀI SẢN Loại 4: Vốn chủ sở
   Hệ thống sổ sách 22x: Đầu tư cho VỐN CHỦ hữu
  chiến lược dài hạn 41x: Vốn kinh doanh
   Hệ thống báo cáo tài chính SỞ HỮU
  và các quỹ
  24x: Tài sản khác
   Bên cạnh còn có chế độ kế toán dành cho doanh 42x: LN chưa PP
  44x: Nguồn khác
  nghiệp nhỏ và vừa. 46x: Nguồn kinh phí

  7 8

  2

 3. Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD Hệ thống báo cáo tài chính

  Loại 6: Chi phí SXKD  Bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính
  Loại 5: Doanh thu 61x: Chi phí mua hàng
  51x: Doanh thu
  Doanh thu
  62x: Chi phí SX hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ.
  độ
  52x: C/khấu, G/gia, 63x: Giá thành, giá vốn,
  CPTC – Bảng cân đối kế toán
  HBBTL Chi phí
  64x: Chi phí ngoài SX
  SXKD – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Thu nhập – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp/trực tiếp)
  Loại 7: Thu nhập khác
  khác
  – Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  Loại 8: Chi phí khác
  71x: Thu nhập khác 81x: Chi phí khác  Quy định thời hạn và địa chỉ phải nộp báo cáo tài
  Chi phí 82x: CP thuế TNDN
  khác Chính
  Loại 9: xác định kết quả
  HĐKD
  9 10

  Quan hệ giữa kế toán và các định chế khác

  Thị trường
  chứng
  hứ khoán
  kh á

  Kế toán

  Kiểm toán Thuế

  11

  3

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy