[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất” giúp người học có thể trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu

  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản
  xuất trong các doanh nghiệp;
   Giải thích các bộ phận cấu thành giá thành
  sản phẩm;
  Chương 8  Tính được
  ợ ggiá thành sản p
  phẩm hoàn thành;;
   Mô tả được sơ đồ hạch toán tổng hợp của
  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  doanh nghiệp sản xuất;
   Lập được bảng tính giá thành sản phẩm

  1 2

  Nội dung Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất

   Quy trình sản xuất

   Chi phí sản xuất

   Phân loại chi phí theo khoản mục
  Đặc điểm hoạt Kế toán chi phí
  động doanh sản xuất theo quy  Giá thành sản phẩm
  nghiệp sản xuất trình sản xuất

  3 4

  1

 2. Quy trình sản xuất Chi phí sản xuất
  Quy trình sản xuất là 1 chuỗi các công việc  Chi phí sản xuất là chi phí phát sinh trong quy
  được thực hiện theo thứ tự để tạo ra sản trình sản xuất sản p
  phẩm.
  phẩm trên cơ sở kết hợp:
   Chi phí sản xuất bao gồm các giá trị nguồn lực
  – Nguyên vật liệu tiêu hao và giá trị của các yếu tố đầu vào đã
  – Nhân công được sử dụng để tạo ra sản phẩm.
  – Máy móc thiết bị – Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  – Thời gian lao động
  – Năng lượng và các yếu tố khác…
  – Chi phí sử dụng MMTB
  – Điện, xăng, dầu, ….

  5 6

  Phân loại chi phí theo khoản mục Bài tập thực hành 1
  Quy trình mua hàng – sản xuất – tiêu thụ của công ty bột
   Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giặt Sumo
   Chi phí nhân công trực tiếp
  ế • Đóng bột
  giặt vào
  • Mua bao nhựa
   Chi phí sản xuất chung nguyên PX Bột giặt 500gr, sau
  liệu gồm đó đóng
  Hoá Phòng
  vào thùng Bán hàng
  chất và giấy, mỗi
  Bao bì • Hóa
  chất thùng 100 • Chuyển
  y
  đưa vào b
  bao giao cho
  Phòng Mua hệ khách
  PX Đóng gói
  hàng thống hàng
  phun theo
  sấy để ĐĐH
  thành
  bột giặt
  7 8

  2

 3. Bài tập thực hành 1 (tiếp) Bài tập thực hành 1 (tiếp)
  Các chi phí trong tháng 2/20×1 tại công ty như sau: 7. Khấu hao tài sản cố định tính cho các bộ phận như sau: Phân
  1. Giá trị hóa chất xuất cho phân xưởng bột giặt: 3.200 triệu đồng xưởng Bột giặt 60 triệu đồng, Phân xưởng Đóng gói 35 triệu đồng
  2 Giá trị bao bì xuất cho phân xưởng đóng gói: 600 triệu đồng
  2. và Phòng g bán hàng
  g 30 triệu
  ệ đồng.
  g
  3. Giá trị dầu DO xuất cho phân xưởng bột giặt để làm nhiên liệu cho 8. Chi phí hành chính (văn phòng phẩm, điện thoại, nuớc…) chi bằng
  tháp phun sấy 800 triệu đồng tiền gồm: Phân xưởng Bột giặt 10 triệu đồng, Phân xưởng Đóng
  4. Giá trị xăng xuất cho Phòng Bán hàng để chuyên chở hàng đi giao
  gói 6 triệu đồng và Phòng bán hàng 12 triệu đồng.
  cho khách hàng 120 triệu đồng NV Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC
  5. Giá trị bảo hộ lao động và công cụ phân bổ cho công nhân Phân 1
  xưởng Bột giặt 100 triệu đồng và Phân xưởng Đóng gói 30 triệu 2
  đồngg 3
  6. Tiền lương trong kỳ của các đối tượng như sau: 4
  a. Công nhân trực tiếp sản xuất ở Phân xưởng Bột giặt và Phân 5
  xưởng đóng gói lần lượt là 400 triệu đồng và 240 triệu đồng. 6
  b. Nhân viên phân xưởng (quản đốc, hành chính và cơ điện) của 7
  hai phân xưởng trên lần lượt là 30 triệu đồng và 25 triệu đồng. 8
  c. Nhân viên Phòng bán hàng là 40 triệu đồng 9
  Tổng 10

  Giá thành sản phẩm Thành phẩm và Sản phẩm dở dang

   Thành phẩm và Sản phẩm dở dang  Thành phẩm là sản phẩm đã hoàn tất quy

   Giá thành và chi phí sản xuất trình sản xuất và đạt tiêu chuẩn chất lượng,
  đã nhập kho hoặc giao cho khách hàng.

   Sản phẩm dở dang là sản phẩm chưa hoàn

  tất quy trình sản xuất hoặc chưa đạt tiêu
  chuẩn chất lượng.

  11 12

  3

 4. Giá thành và chi phí sản xuất Bài tập thực hành 2
   Chi phí sản xuất: chi phí phát sinh trong quy
  trình sản xuất sản phẩm. Tiếp theo BTTH 1. Thông tin bổ sung
   Giá thành sản phẩm: Toàn bộ chi phí sản xuất – Chi phí SXDD đầu kỳ là 470 triệu đồng
  để tạo ra một lượng sản phẩm hoàn thành
  – Chi phí SXDD cuối kỳ là 767 triệu đồng
  trong một khoảng thời gian nhất định.
  – Sản phẩm hoàn thành 1.000 thùng bột giặt.
  CPSX dở dang đầu kỳ CPSX phát sinh trong kỳ
  (SP dở dang đầu kỳ) (SP đang chế biến trong kỳ)
  Yêu cầu:
  a. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành
  Giá thành sản phẩm hoàn thành CPSXDD cuối kỳ
  (Thành phẩm) (SPDD cuối kỳ) b. Tính giá thành đơn vị sản phẩm.

  13 14

  Kế toán CPSX theo quá trình sản xuất Đặc điểm

   Đặc điểm  Áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất hàng

   Tổ chức tài khoản để tập hợp CPSX loạt các sản phẩm đồng nhất hoặc tương tự

   Đánh giá sản phẩm dở dang
  nhau trong nhiều kỳ sản xuất

   Đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị về
   Kết chuyển chi phí sản xuất và và tính giá

  thành sản phẩm hoàn thành giá thành đơn vị thực tế ở từng kỳ nhất định để:
   Quyết định giá bán
   Lập bảng tính giá thành sản phẩm
   Kiểm soát chi phí

  15 16

  4

 5. Tổ chức tài khoản để tập hợp CPSX Tổ chức tài khoản để tập hợp CPSX
  Nguyên vật liệu Chi phí NVLTT
   TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  (1)

   TK Chi phí nhân công trực tiếp
  Phả trả NLĐ,
   TK Chi phí SXC Phải trả khác Chi phí NCTT
  (2)

  (3)
  Hao mòn TSCĐ
  (4) Chi phí SXC

  TGNH, PTNB, …
  (5)
  17 18

  Ví dụ 1 Đánh giá sản phẩm dở dang

  Công ty ABC tập hợp chi phí sản xuất trong tháng 9/20×6
  như sau:  Cuối kỳ, kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang
  1. Xuất
  ấ NVL để ể sản
  ả xuất
  ấ sản
  ả phẩm
  ẩ là 209.280.000đ. và sử dụng phương pháp thích hợp để tính
  2. Cuối tháng, tính lương và các khoản phải trả cho
  người lao động gồm: được giá trị của sản phẩm dở dang cuối kỳ
  a. Lương nhân công sản xuất: 32.600.000đ  Giá trị của sản phẩm dở dang đầu kỳ là Số dư đầu
  b. Lương nhân viên quản lý PX: 10.000.000đ
  kỳ của TK Chi phí sản xuất dở dang
  c Các khoản phải trả khác cho CNSX: 7.498.0000đ
  c. 7 498 0000đ
  3. Trích khấu hao máy móc sản xuất là 8.000.000đ  Giá trị của sản phẩm dở dang cuối kỳ là Số dư cuối
  4. Dịch vụ mua ngoài sử dụng ở PXSX đã chi bằng tiền kỳ của TK Chi phí sản xuất dở dang
  mặt là 1.560.000đ
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ và phản ánh vào TK
  chữ T các TK chi phí NVLTT, NCTT và SXC 19 20

  5

 6. Ví dụ 2 Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm hoàn thành
  Tiếp theo ví dụ 1:
   Cuối kỳ,
  – Sản pphẩm dở dang g đầu kỳỳ là 20 sản p phẩm
  với giá trị được đánh giá là 2.623.000 đ.  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất bằng
  – Sản phẩm dở dang cuối kỳ là 40 sản phẩm
  với giá trị được đánh giá là 4.086.000 đ. cách thực hiện bút toán kết chuyển CPSX
  – Số lượng sản phẩm hoàn thành là 6.500 sản (CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC) sang TK Chi
  phẩm.
  p
  phí sản xuất dở dang.
  dang
  Yêu cầu: Tính tổng giá thành sản phẩm hoàn
  thành.  Tính giá thành sản phẩm hoàn thành

  21 22

  Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm hoàn thành (tiếp)
  Ví dụ 3
  Thành
  Chi phí NVLTT Chi phí SXDD phẩm Tiếp theo ví dụ 1,2
  CPSX DDĐK Yêu cầu:
  Tổng GTSP a. Thực hiện bút toán kết chuyển CPSX
  Chi phí NCTT hoàn thành b. Tính tổng giá thành sản phẩm hoàn thành.
  c. Thực hiện bút toán nhập kho thành phẩm

  Chi phí SXC d. Tính giá thành đơn vị

  CPSX phát sinh
  CPSX DDCK
  23 24

  6

 7. Ví dụ 4 Lập bảng tính giá thành sản phẩm

  Tiếp theo ví dụ 1,2,3 Bảng tính giá thành
  ập bảng
  Yêu cầu: Lập g tính g
  giá thành tháng
  g 9/20×6 Tháng
  g …. năm ….
  Số lượng sản phẩm hoàn thành: …….

  Chi phí Chi phí Chi phí Tổng
  NVLTT NCTT SXC cộng

  1. CPSX dở dang đầu kỳ
  2 CPSX phát sinh trong kỳ
  2.
  3. CPSX dở dang cuối kỳ
  4. Giá thành SP hoàn thành
  5. Giá thành đơn vị SPHT

  25 26

  7

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy