[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại” giúp người học giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, ghi nhận, đánh giá và trình bày hàng tồn kho và nợ phải thu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên có thể:
   Trình bày đặc điểm kế toán trong hoạt động kinh
  doanh thương mại
   Giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua,
  bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
   Ghi nhận, đánh giá và trình bày hàng tồn kho và nợ
  phải thu
  Chương 7  Điều chỉnh,, khóa sổ và lậpập báo cáo tài chính của
  doanh nghiệp thương mại
  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Giải thích một số tỷ số tài chính cơ bản của doanh
  nghiệp thương mại.

  1 2

  Nội dung Đặc điểm kế toán doanh nghiệp thương mại

   Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  2 Ghi nhận nghiệp vụ mua
  1 Đặc
  ặ điểm kế toán DNTM
  bán hàng hóa
   Các phương thức mua bán hàng hóa

   Tính giá hàng hóa nhập kho
  3 4
  Kế toán chi phí hoạt động Đánh giá HTK
   Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

  5 Ghi nhận doanh thu và nợ 6 BCTC và tỷ số tài chính
  phải thu quan trọng trong DNTM

  3 4

  1

 2. Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Các phương thức mua, bán hàng hóa

  Phương thức thanh toán
  • Trả ngay / Trả chậm
  Phương thức giao hàng
  • Tiền mặt / Chuyển
  o Giao tại kho người bán khoản
  Dự trữ
  o Giao tại kho người mua

  Mua hàng – Bán hàng –
  Thanh toán Thu tiền
  5 6

  Bài tập thực hành 1 Tính giá hàng hóa nhập kho
  Cho biết các lô hàng sau có được tính vào hàng tồn
  kho của công ty Huy Hoàng ngày 31.12.20×1 hay
  khô ?
  không? Các khoản giảm
  1. Lô hàng mua của công ty Ngọc Dung trị giá 800 trừ:chiết khấu
  thương mại, giảm giá,
  triệu được giao tại kho người bán ngày Giá mua trả lại hàng
  29.12.20×1, về đến kho Công ty Huy Hoàng
  ngày 03.01.20×2.
  2 Lô hàng giá vốn 300 triệu bán cho công ty Xuân
  2. Chi phí
  hí mua: vận

  Các loại thuế không
  được hoàn lại: Thuế
  Thành với giá 400 triệu. Theo hợp đồng, hàng chuyển, bốc dỡ…
  TTĐB, thuế NK
  được giao tại kho Xuân Thành. Hàng xuất kho
  ngày 29.12.20×1 và đến kho và bàn giao cho
  người mua ngày 05.01.20×2.
  7 8

  2

 3. Ví dụ 1 Bài tập thực hành 2
  1. Ngày 14.6.20×2, công ty xuất nhập khẩu Tân Bình 1. Mua 1 lô hàng của công ty A giá 200 triệu đồng, chi phí
  mua của công ty cà phê Đak Mê 5 tấn cà phê nhân, vận chuyển do bên bán chịu;
  giá mua là 42.000
  42 000 đ/kg.
  đ/kg Công ty thuê xe chở lô cà 2 Nhập khẩu 1 lô hàng của công ty B với giá 400 triệu (bao
  2.
  phê trên về kho công ty, cước vận chuyển phải trả gồm cả cước tàu và bảo hiểm do bên bán chịu); thuế
  cho đơn vị vận tải là 3.000.000 đồng. nhập khẩu 5%. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ từ cảng về
  2. Ngày 12.02.20×2, công ty M mua 300 tấn hàng của kho là 20 triệu đồng;
  công ty B với giá 10 triệu đồng/tấn. Đến ngày 3. Mua lô hàng 300 tấn của công ty C với đơn giá 10
  15.02.20×2, công ty M phát hiện 5 tấn trong lô hàng triệu/tấn. Vì mua số lượng trên 200 tấn, công ty được
  trên không đúng quy cách.
  cách Công ty M đề nghị trả lại chiết khấu 2% giá mua. Chi phí vận chuyển về kho do
  và được công ty B chấp nhận. Công ty cũng nhận bên mua chịu là 8 triệu đồng;
  được thông báo từ công ty B về việc được chiết khấu 4. Mua hàng X của công ty D với giá mua 100 triệu đồng.
  2% giá mua do lượng hàng mua lớn. Chi phí vận Chi phí vận chuyển 1 triệu đồng. Sau đó, vì một số sản
  chuyển về kho do bên mua chịu là 8 triệu đồng. phẩm bị lỗi nên được giảm giá 5 triệu đồng.
   Hãy tính giá nhập kho  Hãy tính giá hàng nhập kho.
  9 10

  Kê khai Kiểm kê
  Các phương pháp kế toán hàng tồn kho
  thường xuyên định kỳ
   Hai phương pháp kế toán hàng tồn kho Hàng hóa được theo dõi Không theo dõi nhập
  thường xuyên và liên tục xuất trên TK hàng hóa.
  trên tài khoản hàng hóa
  – Kê khai thường xuyên
  • Mua hàng => Tăng
  Hàng tồn kho Cuối kỳ, căn cứ vào kết
  – Kiểm kê định kỳ • Bán hàng => Giảm quả kiểm kê để tính ra
  Hàng tồn kho giá trị xuất trong kỳ
  (GVHB) theo công thức:
  Hệ thống sổ chi tiết theo GVHB = Tồn đầu kỳ +
  g của từng
  dõi tình trạng g mặt Mua trongg kỳỳ – Tồn cuối
  hàng kỳ

  Bất kỳ thời điểm nào cũng
  tính được SL và giá trị hàng
  xuất và tồn
  11 12

  3

 4. Ghi nhận nghiệp vụ mua-bán hàng hóa Ví dụ 2
  theo phương pháp KKTX
  Mua hàng Công ty A mua chịu lô hàng H từ công ty B với
   Hàng hóa tăng
  giá
  iá mua là 100 triệu
  t iệ đồng
  đồ và
  à bán
  bá với
  ới giá
  iá 120
   Nợ phải trả tăng hoặc Tiền
  giảm triệu đồng, chưa thu tiền khách hàng C. (Không
  xét ảnh hưởng của thuế GTGT)
  Bán hàng
   Ghi nhận doanh thu bán
  hàng và giá vốn hàng bán

  13 14

  Ví dụ 2 (tiếp) Các nghiệp vụ mua- bán hàng hóa
  ĐVT: triệu đồng
   Mua hàng nhập kho
  Phải trả người bán Hàng hóa
  GVHB  Mua hàng đang đi đường
  2b
  100 100 100 100  Bán hàng trực tiếp
  1
   Gởi hàng đi bán
  Doanh thu bán hàng Phải th
  thu khá
  khách
  h hà
  hàng

  120 120
  2a

  15 16

  4

 5. Mua hàng nhập kho Hàng mua đang đi đường
  Tiền Phải trả NB Hàng hóa Tiền/ Hàng đang
  Hàng hóa
  Phải trả NB đi đuờng
  (1 )
  (1a)
  (1b)
  Mua hàng chưa trả tiền
  Trả nợ người bán (1) (2)
  (giá mua + chi phí mua)
  Hàng đã mua nhưng Kỳ này, hàng đang đi
  cuối kỳ chưa nhập kho đường đã về nhập kho

  (2) Mua hàng trả tiền ngay

  17 18

  Bán hàng trực tiếp Hàng gởi đi bán
  Hàng hóa Giá vốn hàng bán Hàng gởi Giá vốn
  Hàng hóa đi bán hàng bán
  (1b))
  (1) (2b)
  Giá xuất kho của hàng bán
  Giá xuất kho của hàng Giá gốc hàng gởi đi bán
  gởi đi bán đã bán được

  Doanh thu Phải thu KH Tiền

  (1a) (2) Doanh thu Phải thu KH Tiền
  Bán hàng chưa thu tiền Thu nợ khách hàng (2a)
  (3)
  Doanh thu bán hàng chưa
  Thu nợ khách hàng
  thu tiền

  19 20

  5

 6. Bài tập thực hành 3 Bài tập thực hành 3 (tiếp)
  Công ty Tấn Thành kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. Có
  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 4/20×2 (ĐVT: 1.000 đồng): Yêu cầu:
  1. Ngày 02.4.20×2: Mua của công ty Ngọc Duy 10.000 kg hạt cà
  phê nhân với giá 52/kg,
  52/kg chưa thanh toán.
  toán Chi tiền mặt trả tiền a. Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát
  vận chuyển lô hàng từ công ty Ngọc Duy về nhập kho: 2.000. sinh;
  2. Ngày 15.4.20×2: xuất bán 5.000 kg cà phê nhân đã mua cho
  b. Xác định lợi nhuận gộp đạt được trong tháng
  công ty Việt Cường, giá bán: 300.000, khách hàng chưa thanh
  toán. 4/20×2 của công ty Tấn Thành.
  3. Ngày 22.4.20×2: chuyển khoản thanh toán cho Công ty Ngọc
  Duy tiền hàng đã mua ngày 2/4/20×2.
  4. N à 25.4.20×2:
  Ngày 25 4 20 2 xuấtất 2.000
  2 000 kg
  k càà phê
  hê nhân
  hâ bán
  bá choh công
  ô t
  ty
  Cao Nguyên, giá bán 60,5/kg, khách hàng nhận hàng tại kho
  công ty, chưa thanh toán.
  5. Ngày 28.4.20×2: Công ty Việt Cường thanh toán 200.000 bằng
  tiền gửi ngân hàng.
  6. Ngày 29.4.20×2: xuất 1.000 kg cà phê nhân gửi đi bán cho
  21 22
  công ty Yến Thịnh, giá chào bán là 61/kg.

  Ảnh hưởng của thuế GTGT (tiếp)
  Ảnh hưởng của thuế GTGT
  Thuế GTGT được tính trên cơ sở giá trị gia tăng Xem xét ảnh hưởng của thuế GTGT ở trường hợp sau:
  trong quá trình kinh doanh thương mại.
  Công ty B mua lô hàng H từ công ty A với giá mua
  – Khi doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào (hàng
  100.000.000đ (giá chưa thuế GTGT 10%) và bán cho
  hóa, dịch vụ, TSCĐ,…), sẽ làm phát sinh một khoản
  phải thu là thuế GTGT được khấu trừ. công ty C với giá 120.000.000đ (giá chưa thuế GTGT

  – Khi doanh nghiệp bán hàng, sẽ làm phát sinh một 10%).
  phải trả là thuế
  ế GTGT phải nộp.
  – Doanh nghiệp sẽ nộp phần chênh lệch giữa thuế
  GTGT phải nộp với thuế GTGT được khấu trừ .
  23 24

  6

 7. a hàng

  Minh họa hóa đơn bán hàng
  họa hóa đơn mua
  Minh h

  25 26

  Đvt: triệu đồng
  Ảnh hưởng của chiết khấu thương mại, giảm giá
  Phải trả NB Hàng hóa Giá vốn hàng bán
  1 3
  110 100 100 100
  Bên mua
  Thuế GTGT được k/trừ
  • Ghi giảm giá gốc hàng mua
  10

  Doanh thu bán hàng Phải thu KH
  2 Bên bán
  120 132
  • Ghi nhận là khoản giảm trừ doanh thu
  Thuế GTGT phải nộp

  12

  27 28

  7

 8. Ví dụ 3 Kế toán chi phí hoạt động
  Có giao dịch sau: Công ty A bán lô hàng X cho công ty B
   Khái niệm
  với giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% là 220 triệu đồng,
  đồng
   Tài khoản và sơ đồ kế toán
  do B mua hàng với giá trị lớn nên A đã cho B hưởng chiết
  khấu thương mại là 2% trên giá bán chưa thuế GTGT.
  Yêu cầu:
  a) Kế toán công
  g ty
  y B sẽ tính g
  giá nhập
  p kho của hàng
  g X là
  bao nhiêu?
  b) Hãy tính doanh thu bán hàng và doanh thu thuần tại
  công ty A?
  29 30

  Khái niệm Tài khoản và sơ đồ kế toán

  Tiền, Phải trả người bán CPBH / CPQLDN
  Chi phí hoạt động bao gồm:
  Chi phí
  hí vận
  ậ chuyển
  h ể hàng
  hà bá
  bán
   Chi phí bán hàng: chi phí liên quan đến quá XĐKQKD
  Tiền điện, nước, … sử
  trình tiêu thụ hàng hóa dụng ở bộ phận QLDN
  Phải trả NLĐ
   Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí liên Cuối kỳ, kết
  chuyển
  Lương phải trả cho NLĐ
  quan đến bộ máy quản lý doanh nghiệp và
  Hao mòn TSCĐ
  chi phí chung của doanh nghiệp
  Trích khấu hao TSCĐ
  ….
  31 32

  8

 9. Bài tập thực hành 4 Đánh giá hàng tồn kho
  Trong tháng 4/20×2, chi phí hoạt động của công ty thương mại Tấn
  Thành gồm (đơn vị tính: 1.000 đồng):  Ghi nhận ban đầu và trình bày thông tin
  1. Tiền lương nhân viên trong tháng 4/20×2 là 20.000, gồm tiền
  lương nhân viên kinh doanh là 12.000; tiền lương nhân viên quản  Tính giá hàng tồn kho
  lý doanh nghiệp là 8.000. Công ty thanh toán lương bằng tiền mặt,
  chia làm 2 kỳ mỗi tháng: kỳ I trả 60% lương, vào giữa tháng; kỳ II  Mối quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn
  trả vào đầu tháng sau.
  2. Xuất kho công cụ dụng cụ: phục vụ bán hàng 520; phục vụ cho hàng bán
  quản lý doanh nghiệp: 480.
  3. Chuyển khoản 18.000 thanh toán phí hợp đồng quảng cáo có thời  Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  hạn 6 tháng, bắt đầu từ tháng 4/20×2.
  4. Khấu hao xe tải phục vụ bán hàng: 4.500; chi phí xăng của xe tải
  là 2.600.
  5. Tiền thuê văn phòng tháng 4/20×2: 8.600, sẽ trả vào đầu tháng
  sau, khi nhận được hóa đơn của bên cho thuê.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ 33 34

  Ghi nhận ban đầu và trình bày thông tin Tính giá hàng tồn kho

   Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá  Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, cũng
  gốc
  gốc. như tính g
  giá trịị hàng
  g xuất kho trong
  g kỳ.

   Hàng tồn kho có thể bị giảm giá trị khi mất  Hàng hóa được nhập về nhiều lần với giá
  khác nhau, có 3 phương pháp tính giá hàng
  phẩm chất hoặc lỗi thời dẫn đến giá trị thuần
  tồn kho:
  có thể thực hiện thấp hơn giá gốc
  – Nhập trước – xuất trước (FIFO)
   Khi g
  giá
  á ttrịị tthuần
  uầ có tthể
  ể tthực
  ực hiện
  ệ được nhỏ

  – Bì h quân
  Bình â gia
  i quyền

  hơn giá gốc: Hàng tồn kho được trình bày
  – Thực tế đích danh
  theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

  35 36

  9

 10. Ví dụ 4 Ví dụ 4 (tiếp)
  Công ty ABC sử dụng hệ thống kê khai thường xuyên và Yêu cầu: Tính giá trị hàng xuất kho và tồn kho theo
  phương pháp NTXT để tính giá hàng tồn kho. Các dữ liệu phương pháp:
  nhập và tồn kho của mặt hàng N trong tháng 8/20×1 a. Nhập
  Nhậ trước
  t ớ xuất ất trước
  t ớ
  NHẬP XUẤT TỒN b. Bình quân gia quyền liên hoàn
  Ngày
  Số lượng Đơn giá Số lượng Số lượng
  c. Bình quân gia quyền cuối kỳ
  01/8 20
  d. Lập Sổ chi tiết hàng hóa N theo phương pháp NTXT
  04/8 30 33.050 50
  12/8 40 10
  18/8 90 34.000 100
  25/8 60 40
  Cộng 120 100 40

  Biết giá gốc hàng tồn đầu là 30.000 đồng/đơn vị
  37 38

  Ví dụ 4 (tiếp) Mối quan hệ giữa hàng tồn kho và GVHB

  SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA
  Tên hàng: Hàng N Giá trị Giá trị Giá trị hàng Giá vốn
  hàng = hàng tồn + mua vào – hàng bán
  Nhập Xuất Tồn
  Ngày
  SL ĐG TT SL ĐG TT SL ĐG TT
  tồn CK ĐK trong kỳ

  01/8
  Giá trị Giá trị Giá trị hàng
  04/8 Giá vốn
  hàng + = hàng + mua vào
  hàng bán
  12/8 tồn CK tồn ĐK trong kỳ

  18/8

  25/8 Giá trị hàng có sẵn để bán

  Cộng
  39 40

  10

 11. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức lập dự phòng giảm giá HTK

   Mức lập dự phòng Vào thời điểm lập BCTC, nếu giá trị thuần có thể
  thực
  ự hiện
  ệ được ợ của hàng g tồn kho g giảm xuốngg
   Tài khoản sử dụng thấp hơn giá gốc, kế toán lập dự phòng giảm giá
  hàng tồn kho.
   Trình bày thông tin về hàng tồn kho trên

  BCĐKT Mức DP
  = Giá gốc – GTT có thể thực hiện được
  giảm giá HTK

   Giá trị thuần có thể thực hiện được = Giá bán ước tính
  trừ (-) Chi phí bán ước tính.

  41 42

  Ví dụ 5a Tài khoản sử dụng
  Một lô hàng thực phẩm tồn kho vào ngày Dự phòng
  31.12.20×1 của công ty ViFood có giá bán ước … giảm giá HTK Giá vốn hàng bán
  tí h khoảng
  tính kh ả 100 triệu
  t iệ đồng,
  đồ chi
  hi phí
  hí bán
  bá hàng
  hà ướcớ
  tính khoảng 2 triệu đồng (giá gốc là 700 triệu Trích lập dự phòng

  đồng). Thông tin bổ sung: Tổng giá gốc hàng tồn
  kho của ViFood đến thời điểm 31/12/20×1 là
  8.000 triệu đồng, trong đó bao gồm 700 triệu
  Số dư:
  đồng lô hàng thực phẩm nói trên.
  trên Ngoài lô hàng Số dự phòng
  nói trên, không có khoản dự phòng nào cần phải giảm giá HTK
  vào cuối kỳ
  lập cho hàng tồn kho của ViFood.
  Yêu cầu: Tính mức dự phòng giảm giá hàng tồn
  kho
  43 44

  11

 12. Ví dụ 5b Trình bày thông tin về HTK và dự phòng HTK

  Sử dụng số liệu của ví dụ 5a Dự phòng giảm giá
  Hàng hóa HTK Giá vốn hàng bán
  Thông tin bổ sung: Đầu năm 20×1, ViFood không …. 0
  có hàng hóa nào cần
  ầ phải lập dự phòng giảm giá ….. 602 602
  nên số dư đầu kỳ của TK Dự phòng giảm giá hàng …. …. 602
  tồn kho bằng không (0). 8.000 602
  Yêu cầu: Thực hiện bút toán lập dự phòng
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (trích)
  Tại ngày 31
  31.12.20×1
  12 20×1
  TÀI SẢN Số tiền
  Hàng tồn kho
  – Hàng hóa
  – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  45 46

  Ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu Ghi nhận doanh thu

   Ghi nhận doanh thu  Doanh thu bán hàng được ghi khi đã giao

   Ghi nhận và đánh giá nợ phải thu hàng và người mua chấp nhận thanh toán
  hoặc đã trả tiền.
   Ước tính dự phòng nợ phải thu khó đòi
   Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi khi
   Tài khoản sử dụng
  dịch vụ đã hoàn thành và người mua chấp
   Trình bày thông tin về nợ phải thu trên
  nhận thanh toán hoặc đã trả tiền.
  BCĐKT

  47 48

  12

 13. Đánh giá nợ phải thu Ghi nhận và đánh giá nợ phải thu
   Nợ phải thu ghi nhận ban đầu theo giá gốc
   Doanh thu bán hàng được ghi khi đã giao

  hàng và người mua chấp nhận thanh toán  Khi trình bày thông tin trên BCTC, nợ phải thu
  hoặc đã trả tiền. được đánh giá lại theo giá trị thuần có thể thực
   Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi khi hiện được (số tiền có thể thu hồi được của
  dịch vụ đã hoàn thành và người mua chấp khoản
  oả nợ
  ợpphải
  ả tthu)
  u)
  nhận thanh toán hoặc đã trả tiền.  Chênh lệch giữa nợ phải thu gốc lớn hơn giá trị có
  thể thu hồi được là mức dự phòng nợ phải thu khó
  đòi.
  49 50

  Ước tính dự phòng nợ phải thu khó đòi Ví dụ 6a
  Theo kinh nghiệm của công ty Hùng Minh, khoảng 10%
   Theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu
  khoản phải thu quá hạn trên 30 ngày sẽ không đòi được
   Theo tuổi nợ của các khoản phải thu và
  à 80% khoản
  kh ả phảihải thu
  h quá á hạn
  h trên
  ê 60 ngày
  à sẽ không
  khô
  đòi được. Số dư vào ngày 31.12.20×1 về nợ phải thu của
  công ty là 4.000 triệu. Số nợ đã quá hạn thanh toán là
  600 triệu, trong đó 400 triệu quá hạn trên 30 ngày. Số nợ
  quá hạn trên 60 ngày là 100 triệu, trong đó có khoản phải
  thu của công ty Thiên Hưng 60 triệu đã quá hạn 3 tháng.
  tháng
  Công ty trên đang làm thủ tục giải thể, khả năng rất lớn là
  khoản nợ không thể thu hồi. Hãy tính số dự phòng nợ
  phải thu khó đòi.
  51 52

  13

 14. Sơ đồ tài khoản Ví dụ 6b
  Sử dụng số liệu của Ví dụ 6a. Hãy định khoản
  Dự phòng nợ phải
  … thu khó đòi Chi phí QLDN nghiệp vụ lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
  Thông tin bổ sung: số dư đầu kỳ của TK dự
  Trích lập dự phòng
  phòng nợ phải thu khó đòi là 0đ.

  Số dư:
  Số dự phòng
  nợ phải thu
  khó đòi cuối kỳ

  53 54

  Trình bày thông tin về nợ phải thu và dự
  Lập báo cáo doanh nghiệp thương mại
  phòng nợ phải thu khó đòi
  Dự phòng nợ phải thu
  Phải thu KH khó đòi Chi phí QLDN  Để lập được các BCTC, cần thực hiện các bút
  0 toán điều chỉnh và khóa sổ (xem chương 4)
   Ngoài các bút toán điều chỉnh và kết chuyển

  ……….
  doanh thu và chi phí đã học, còn thực hiện:
   Xử lý chênh lệch kiểm kê thiếu HTK vào
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (trích)
  Tại ngày 31
  31.12.20×1
  12 20×1
  giá vốn hàng bán
  TÀI SẢN Số tiền  Lập các khoản dự phòng
  Các khoản phải thu
   Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu
  – Phải thu khách hàng
  – Dự phòng nợ phải thu khó đòi
  55 56

  14

 15. Bài tập thực hành 5 Một số tỷ số tài chính quan trọng trong DNTM
  Công ty M có số liệu trong tháng 8/20×1 như sau:
  1. Nhập kho hàng H với giá mua là 330 triệu đồng (đã có
  thuế GTGT 10%). Doanh nghiệp đã trả 80% cho nhà  Tỷ lệ Lãi (Lợi nhuận) gộp
  cung cấp ấ bằng
  bằ TGNH Chi phí
  TGNH. hí vận
  ậ chuyển
  h ể 20 triệu
  t iệ
  đồng (chưa có thuế GTGT 10%), đã trả bằng tiền mặt.  Số vòng quay hàng tồn kho
  2. Xuất bán ½ lô hàng H với hàng giá bán 440 triệu đồng
  (đã có thuế GTGT 10%), đã thu bằng tiền mặt.
  3. Chi phí bán hàng tập hợp trong kỳ là 20 triệu đồng, chi  Số vòng quay nợ phải thu
  phí quản lý 30 triệu đồng, đã chi bằng tiền mặt.
  4 Cuối kỳ,
  4. kỳ kết quả kiểm kê cho thấy: Hàng thất thoát trị
  giá 3 triệu đồng được tính vào giá vốn hàng bán.
  5. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 8 triệu đồng.
  Yêu cầu: Tính lợi nhuận gộp tháng 8/20×1

  57 58

  15

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy