[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán” giúp người học có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:
   Nêu các bước công việc trong một quy trình kế
  toán.
   Giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ
  kế toán.
   Trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế
  toán chủ yếu.
  Chương 5
  5-6
  6  Trình bàyy mục đích, yyêu cầu và nội dung
  g tổ chức
  công tác kế toán trong một doanh nghiệp.
  QUY TRÌNH KẾ TOÁN –
   Trình bày những vấn đề cơ bản của việc ứng
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán

  1 2

  Tổng quan về quy trình kế toán

  Tổng quan về quy trình
  Chứng từ kế toán
  kế toán Hệ thống
  thông tin

  Quy trình
  Nội dung xử lý
  thông tin

  Hệ thống thông tin kế Kiểm soát
  Kiể át
  Sổ sách
  á h kế toán
  t á
  toán nội bộ và
  công tác
  kế toán

  3 4

  1

 2. Hệ thống thông tin kế toán Quy trình xử lý dữ liệu

   Quá trình hoạt động của doanh nghiệp phát sinh Cung cấp
  thông tin
  các nghiệp vụ kinh tế (dữ liệu)
   Kế toán thu thập, xử lý dữ liệu để tạo thành các Sổ kế Báo cáo tài chính
  toán
  thông tin hữu ích cho những người sử dụng Chứng Bảng CĐKT

  từ kế Báo cáo KQHĐKD
  toán Báo cáo LCTT
  ố thông tin kế
  Hệ thống ế toán là một bộ phận của
  ủ hệ thống

  Bản TMBCTC
  thông tin quản lý nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho
  người sử dụng để đưa ra các quyết định.
  Kiểm soát các hoạt động
  5 6

  Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán Chứng từ kế toán

  Kiểm soát nội bộ là quá trình được thiết lập trong
   Khái niệm
  tổ chức,
  chức để đảm bảo đạt các mục tiêu của tổ chức:
   Vai trò của chứng từ
  • Tính tin cậy của BCTC  Phân loại chứng từ
  • Hiệu quả của các hoạt động  Yêu cầu đối với chứng từ
  • Việc tuân thủ các quy định  Yếu tố của chứng từ
   Lưu chuyển chứng từ

  7 8

  2

 3. Khái niệm Vai trò của chứng từ kế toán:

  – Là khâu ghi chép ban đầu có ý nghĩa quan trọng
  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật
  đối với chất lượng thông tin kế toán.
  mang tin
  i phản
  hả ảnh
  ả h nghiệp
  hiệ vụ kinh
  ki h tế
  ế tài
  ài chính
  hí h phát

  – Là phương tiện truyền đạt thông tin phục vụ cho
  sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ để ghi sổ kế
  việc quản lý.
  toán.
  – Là cơ sở để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của
  nghiệp vụ kinh tế.
  ế
  – Có ý nghĩa pháp lý trong việc giải quyết các vụ
  tranh chấp, kiện tụng
  9 10

  Phân loại chứng từ Phân loại chứng từ (tiếp)

  Theo nội dung phản ảnh
  o Theo nội dung phản ảnh
  Chứng từ về tiền • Phiếu thu,
  thu Phiếu chi,
  chi Giấy báo Nợ,
  Nợ Giấy
  o Theo công dụng tệ báo Có

  o Theo nguồn gốc Chứng từ về hàng • Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho …
  tồn kho
  o Chứng từ gốc và chứng từ tổng hợp (chứng
  Chứng từ về lao • Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền
  từ g
  ghi sổ)) động và tiền lương lương …
  Chứng từ về bán • Hoá đơn GTGT (hay Hoá đơn bán hàng) …
  hàng
  Chứng từ về • biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh
  TSCĐ lý
  11 12

  3

 4. Phân loại chứng từ (tiếp) Phân loại chứng từ (tiếp)

  • Chứng từ mệnh lệnh
  Phân loại theo công
  g • Chứng từ chấp hành
  dụng của chứng từ • Chứng
  Chứ từ liê
  liên h
  hợp Chứng từ tổng
  Chứ tổ
  Chứng từ gốc
  hợp

  Được lập ngay Tập hợp từ các
  Phân loại theo • Chứng từ bên trong khi nghiệp vụ chứng từ gốc

  nguồn gốc của kinh tế phát sinh cùng loại
  • Chứng từ bên ngoài
  chứng từ

  13 14

  Công ty TNHH Sunrise
  KCN Sóng Thần Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
  ngày 22/12/2014 của BTC
  Ví dụ 1
  07

  1 3 2015 14/07/0001
  Cho biết chứng từ sau đây thuộc loại chứng từ
  Nguyễn Ngọc Thịnh nào theo các cách phân loại đã học:
  Cơ sở Tân Hưng
  Thanh toán tiền mua hàng
  18.810.000 (Mười tám triệu tám trăm mười  Lập “Phiếu thu tiền mặt” để thu nợ khách
  ngàn đồng)
  1 hóa đơn GTGT hàng
  1 3 2015

   Nhận “Hóa đơn bán hàng”
  g từ người
  g bán

   Lập “Đơn đặt hàng” giao cho khách hàng

  Minh họa mẫu chứng từ 15
  16

  4

 5. 1

  Yêu cầu đối với chứng từ

  2
  • Phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, tính
  Các

  chính xác của số liệu. 4

  yếu
  • Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố theo 5 tố
  qui định.
  của

  • Ghi chép trên chứng từ phải rõ ràng, đầy đủ, chứng
  gạch bỏ phần còn trống.
  trống Không được tẩy xóa
  xóa, từ
  sửa chữa trên các chứng từ.

  17 18

  Luân chuyển chứng từ Bài tập thực hành 1
  • Hãy ghép cột (a) phù hợp với một hoặc nhiều nội dung ở
  Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán;
  cột (b):
  (a) (b)
  Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán 1. Thực hiện định khoản vào a. Chứng từ mệnh lệnh
  hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt; chứng từ trước khi ghi sổ
  2. Phiếu chào hàng b. Chứng từ về lao động
  3. Phiếu chi tiền mặt c. Phiếu nhập kho
  Phân loại,
  ạ , sắp
  p xếp
  p chứng
  g từ kế toán,, định
  ị khoản và g
  ghi sổ 4. Bảng chấm công d. Hóa đơn nhận từ bên bán
  kế toán; 5. Chứng minh hàng mua đã e. Hoàn chỉnh chứng từ
  nhập kho
  6. Hóa đơn giao cho khách f. Chứng từ chấp hành
  hàng
  Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. g. Chứng từ bên trong
  20
  19

  5

 6. Khái niệm

   Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và lưu giữ các
  Phân loại sổ sách
  Khái niệm nghiệp vụ.
  kế toán
   Sổ sách kế toán cần được ghi chép dựa trên
  chứng từ kế toán
  Sổ sách kế
  toán  Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo cáo tài
  chính
  Các hình thức tổ Giới thiệu hình
  chức sổ sách kế thức nhật ký
  toán chung

  21 22

  Phân loại sổ sách kế toán Phân loại sổ sách kế toán (tiếp)

  Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ
  Phân loại theo mức độ phản ảnh các đối tượng
  kế toán
   Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các kế toán
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp  Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các nghiệp vụ
  cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký. kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí dụ: Sổ cái.
   Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ  Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở để
  kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những số liệu đã
  chi tiết,, g
  giúp
  p kế toán lưu trữ thông
  g tin và p
  phản ảnh kiểm được phản ảnh trên sổ tổng hợp. Thí dụ: Sổ chi tiết
  tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết… vật tư,…
   Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự  Sổ kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch toán chi
  thời gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ. tiết.

  23 24

  6

 7. Phân loại sổ sách kế toán (tiếp) Các hình thức tổ chức sổ sách kế toán

  Phân loại theo cách tổ chức sổ Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ sách
   Sổ đóng thành quyển: Sổ cái, Nhật ký – Sổ cái … kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ và mối
  quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép,
  chép tổng
   Sổ tờ rời: thẻ kho, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết vật tư, sản hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp các
  phẩm, hàng hoá … chỉ tiêu lập báo cáo kế toán:
   Sổ điện tử trong hệ thống kế toán xử lý bằng máy vi – Hình thức kế toán Nhật ký chung;
  – Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;
  tính, các sổ kế toán được thiết kế dưới dạng các tập – Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;
  tin lưu trữ trong các đĩa từ, kế toán ghi sổ bằng cách – Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;
  – Hình thức kế toán trên máy vi tính.
  nhập dữ liệu.

  25 26

  Giới thiệu hình thức Nhật ký chung Ví dụ 2

  Chứng từ kế toán Cho biết những thông tin sau có thể tìm thấy trong sổ sách
  kế toán nào?
  a Nghiệp vụ mua hàng theo hóa đơn số 0001234 ngày
  a.
  Sổ nhật ký SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán 11/11/2011 của công ty ABC
  đặc biệt chi tiết
  b. Nghiệp vụ khấu hao TSCĐ trong tháng 11/20×1 của
  tài sản M.
  Sổ Cái
  Bảng tổng hợp c. Nghiệp vụ kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ
  chi tiết

  Bảng cân đối số
  phát sinh

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  27 28

  7

 8. Hệ thống thông tin kế toán Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

  Lợi ích: Các mức độ ứng dụng
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán
  o Giảm bớt khối lượng công – Hệ thống xử lý bán thủ
  • Giới thiệu Hệ thống thông tin kế toán việc
  iệ công với sự trợ giúp của
  các bảng tính Excel
  • Các phân hệ ứng dụng cơ bản của hệ thống thông tin oTăng tốc độ xử lý
  – Hệ thống phần mềm kế
  kế toán o Giúp công tác kế toán
  toán dạng điều khiển bằng
  chuyển sang hướng trình bày
  • Vai trò của cơ sở dữ liệu trình đơn (Menu – Driven-
  và phân tích thông tin.
  Systems)
  • Vận hành hệ thống thông tin kế toán – Hệ thống
  thố hoạch
  h h định
  đị h
  nguồn lực toàn doanh
  nghiệp (Enterprise
  Resource Planning – ERP)

  29 30

  Hệ thống thông tin kế toán Các phân hệ ứng dụng cơ bản

   Các phân hệ ứng dụng cơ bản  Phân hệ mua hàng
  ệ bán hàng
   Phân hệ g
   Vai
  V i ttrò
  ò của
  ủ cơ sở
  ở dữ liệu
  liệ
   Phân hệ nhân sự
   Vận hành hệ thống thông tin kế toán
   Phân hệ sổ cái
  Trong doanh nghiệp sản xuất, còn có thêm phân
  hệ sản xuất

  31 32

  8

 9. Ví dụ 3 Vai trò của cơ sở dữ liệu

  Giới thiệu Phân hệ bán hàng
  Cơ sở dữ liệu
  Phân hệ
  ệ Chức năng
  g Các bộ
  ộ phận
  p ậ Các dữ liệu
  ệ liên giúp tránh
  quan được trùng
  liên quan
  lắp về nhập
  Bán hàng Xử lý đơn đặt hàng – Bộ phận bán – Dữ liệu khách liệu, đảm bảo
  khách hàng, chứng hàng hàng tính nhất
  từ giao hàng và – Bộ phận giao – Dữ liệu bán hàng quán về quản
  hóa đơn của đơn vị, hàng – Dữ liệu kho hàng lý dữ liệu và
  theo dõi thu tiền và – Bộ phận kế
  ế giúp
  iú kết xuất
  ất
  – Dữ liệu sổ cái
  cập nhật kho. toán dữ liệu từ
  – Bộ phận kho
  nhiều nguồn
  với độ chính
  xác cao
  Tham vấn Xử lý Ra báo cáo
  33 34

  Vận hành hệ thống thông tin kế toán

   Khai báo hệ thống
   Quy trình vận hành
  • Nhập dữ liệu
  • Xử lý dữ liệu
  • Kết xuất báo cáo

  35

  9

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy