[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Download


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thanh toán vốn giữa các ngân hàng, thanh toán nội bộ, thanh toán bù trừ, thanh toán qua NHNN. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

 1. CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ 
  THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN 
  HÀNG

  1

 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH 
  TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG
   Sự cần thiết của thanh toán vốn giữa các Ngân hàng
   Tiếp tục hoàn thành quá trình thanh toán giữa các tổ chức, cá 
  nhân không mở tài khoản tại cùng NH
   Điều chuyển vốn giữa các NH cùng hệ thống
   Thanh toán các khoản nợ phát sinh
   Hình thức chuyển vốn:
   Uỷ nhiệm thu chi hộ
   Mở TK trực tiếp với nhau dưới dạng TK tiền gửi phụ
   Thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN
   Thanh toán bù trừ giữa các NH thành viên
   Thanh toán liên hàng 2
 3. Các bên tham gia chuyển tiền điện tử:
   Người phát lệnh

   Người nhận lệnh

   Ngân hàng A

   Ngân hàng B

   Ngân hàng trung gian

   Ngân hàng gửi lệnh

   Ngân hàng nhận lệnh

  3

 4. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
   Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH thành 
  viên
   Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay

   Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay

   Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay

   Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay

   Tài khoản 5191: Điều chuyển vốn

  4

 5. THANH TOÁN NỘI BỘ
  Thanh toán điện tử đi:
   Lệnh chuyển Có

  Nợ TK 1011, 4211, 4271, 2111
  Có TK 5191, 5111…
   Lệnh chuyển Nợ:

  Nợ TK 5191, 5111…
  Có TK 1011, 4211, 4271, 2111

  5

 6. Thanh toán điện tử đến:
   Lệnh chuyển Có

  Nợ TK 5191, 5112…
  Có TK 4211
   Lệnh chuyển Nợ:

  Nợ 4211, 4271, 2111
  Có TK 5191, 5112…

  6

 7. THANH TOÁN BÙ TRỪ
  Tại NH thành viên phải trả
   Trước khi tham gia TTBT

  Nợ TK 4211, 2111
  Có TK 5012
   Sau khi tham gia TTBT

  Nợ TK 5012
  Có TK 1113

  7

 8. Tại NH thành viên phải thu
   Trước khi tham gia TTBT

  Nợ TK 5012
  Có TK 4211
   Sau khi tham gia TTBT

  Nợ TK 1113
  Có TK 5012

  8

 9. THANH TOÁN QUA NHNN
  Tại NH thành viên phải trả
  Nợ TK thích hợp
  Có TK 1113
  Tại NH thành viên phải thu
  Nợ TK 1113
  Có TK thích hợp

  9

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4 (tt): Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng File Word, PDF về máy