[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính” cung cấp các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận; các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng
  trong việc xác định lợi nhuận;
   Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ;
   Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế
  Chương 4 toán;;
   Lập các báo cáo tài chính đơn giản;
  KHÓA SỔ VÀ LẬP BCTC  Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo
  tài chính.
  1 2

  Nội dung Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận

   Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận • Lợi nhuận và cơ sở dồn tích.

   Các bút toán điều
  ề chỉnh • Kỳ kế toán.
  t á

   Các bút toán khóa sổ và kết chuyển • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

   Hoàn thành chu trình kế toán • Nguyên tắc phù hợp

  3 4

  1

 2. Lợi nhuận và cơ sở dồn tích Ví dụ 1
  Ngày 30.12.20×0, công ty A nhận được hóa đơn với số tiền là
  Xác định lợi nhuận là xác định thời điểm ghi nhận
  40 triệu đồng về tiền thuê văn phòng tháng 12/20×0 từ bên cho
  g ệp vụ.
  các nghiệp ụ thuê là công ty H nhưng chưa trả tiền vì theo hợp đồng, khoản
  này sẽ được thanh toán vào ngày 05.01.20×1. Hãy lập định
  Kế toán theo cơ sở dồn tích khoản tháng 12/20×0.
  • Ghi nhận doanh thu khi phát sinh, không Công ty A Công ty H
  căn cứ vào thời điểm thu tiền Kế toán theo Cơ sở tiền
  • Ghi nhận chi phí khi phát sinh, không căn Chưa ghi nhận giao dịch Chưa ghi nhận giao dịch
  cứ vào thời điểm chi tiền

  Kế toán theo cơ sở tiền Kế toán theo Cơ sở dồn tích
  Nợ TK Chi phí QLDN: 40.000.000 Nợ TK Phải thu KH: 40.000.000
  • Ghi nhận doanh thu khi thu tiền.
  Có TK Phải trả NB: 40.000.000 Có TK DTBH: 40.000.000
  • Ghi nhận chi phí khi chi tiền.

  5 6

  Bài tập thực hành 1: Kỳ kế toán
  Ngày 02.01.20×0, Công ty Kho Vận Ngoại Thương cho  Kỳ kế toán là khoảng thời gian hoàn thành một
  Công ty Thủy Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá 12 chu trình kế toán:
  triệu đồng/tháng.
  đồng/tháng Công ty Nam Việt trả ngay 36 triệu
  đồng cho thời gian thuê kho từ 01.01.20×0 đến
  31.3.20×0. Hãy điền số liệu vào bảng sau:
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Mở sổ kế toán Lập Báo cáo tài chính
  Cty …. Doanh thu
  CS Tiền
  CS Dồn tích Ghi chép các nghiệp
  Khóa sổ
  vụ phát sinh
  Cty …. Chi phí
  CS Tiền
  CS Dồn tích
  7 8

  2

 3. Kỳ kế toán Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

   Kỳ kế toán cơ bản là 12 tháng, gọi là niên độ  Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở dồn tích
  kế toán hay năm tài chính.
  chính – Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm
   Kỳ kế toán cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không phụ
   Để đảm bảo thông tin kế toán được báo cáo thường thuộc vào việc khách hàng đã trả tiền hay
  xuyên và; chưa
   So sánh thông tin (kỳ này với kỳ trước). – Số tiền ghi nhận doanh thu là giá bán của
   Việc phân chia các nghiệp vụ vào từng kỳ phải sản phẩm,
  phẩm hàng hóa,
  hóa dịch vụ đã cung cấp
  đúng đắn để lợi nhuận được xác định một cách cho khách hàng.
  đáng tin cậy.

  9 10

  Bài tập thực hành 2: Nguyên tắc phù hợp
   Công ty Truyền thông VDC nhận thực hiện dịch vụ thực
  hiện một show quảng cáo trên truyền hình cho công ty  Chi phí phải được ghi nhận phù hợp với doanh thu.
  N. Ngày 25.6.20×1,
  N 25 6 20×1 khách hàng trả phí trọn gói là 520  Giúp
  Giú việc
  iệ đo
  đ lường
  l ờ lợi
  l i nhuận
  h ậ đúng
  đú đắn.
  đắ
  triệu đồng. Show truyền hình được phát sóng ngày
  11.8.20×1. Kế toán của công ty VDC sẽ ghi nhận doanh  Thực hiện:
  thu vào tháng 6.20×1 hay tháng 8.20×1? Tại sao?  Xác định tất cả các chi phí phát sinh trong mỗi
   Để có được khách hàng mới, công ty VDC đã chấp
  nhận thực hiện một dịch vụ tương tự cho công ty Khánh kỳ kế toán;
  Hà với giá chỉ là 350 triệu đồng trong khi giá thông  Đo lường chi phí đảm bảo sự phù hợp với
  thường của dịch vụ này như trên là 520 triệu đồng. Lúc
  này, công ty sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu? doanh thu trong mỗi kỳ kế toán

  11 12

  3

 4. Ví dụ 2: Các bút toán điều chỉnh
  Có tình hình trong tháng 3/20×1 tại Cty thương mại ABC
  như sau:  Khái niệm
  1. Mua hàng X nhập kho để kinh doanh là 600 triệu
   Các bút toán điều chỉnh cơ bản
  đồng, đã trả bằng chuyển khoản.
  2. Xuất kho 2/3 lô hàng X với giá bán là 520 triệu đồng,
  đã thu ngay bằng tiền mặt là 320 triệu đồng.
  3. Trả tiền thuê cửa hàng kinh doanh cho tháng 3, 4,
  5/20×1 là 9 triệu đồng (mỗi tháng là 3 triệu đồng), trả
  bằng tiền mặt.
  4. Mua
  M hà
  hàng nhập
  hậ kho
  kh để tiếp
  tiế tục
  t ki h doanh
  kinh d h là 200
  triệu đồng, chưa trả tiền cho người bán.
  Yêu cầu: Hãy tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của cty
  trong tháng 3/20×1.

  13 14

  Khái niệm Các bút toán điều chỉnh cơ bản

   Cuối mỗi kỳ kế toán, một quá trình điều chỉnh
   Chi phí trả trước;
  cần được thực hiện nhằm hai mục đích:
   Bảo đảm ghi nhận doanh thu và chi phí trên  Khấu hao tài sản cố định;
  cơ sở dồn tích và phù hợp, từ đó xác định  Chi phí phải trả;
  lợi nhuận của doanh nghiệp.
   Là quá trình đưa các tài khoản tài sản và  Doanh thu chưa thu tiền;
  nợ phải trả vào trạng thái sẵn sàng cho
   Doanh thu chưa thực hiện.
  việc lập báo cáo tài chính.

  15 16

  4

 5. Chi phí trả trước Khái niệm
   Chi phí trả trước là các khoản đã chi ra trong
   Khái niệm
  một kỳ kế toán nhưng lại có liên quan đến kết
   Tài khoản sử dụng
  quả
  ả kinh
  ki h doanh
  d h của
  ủ nhiều
  hiề kỳ kế toán
  t á sau đó.
  đó
   Điều chỉnh chi phí trả trước là phân bổ chi phí
  trả trước vào các kỳ kế toán một cách phù hợp.
   Các loại chi phí trả trước thường gặp

   Tiền
  ề thuê mặt bằng
  ằ trả trước
   Tiền bảo hiểm
   Chi phí quảng cáo trả trước
  17 18

  Sơ đồ tài khoản Ví dụ 3
  Tháng 8/20×1, Công ty Bạch Dương chi ra 360
  Tiềnmặt / Tiền gởi NH Chi phí trả trước CPBH / CPQLDN
  triệu đồng bằng TGNH để trả trước tiền quảng
  (1) (2) cáo trên truyền hình trong một năm, tính từ ngày
  Chi phí trả trước phát sinh Phân bổ chi phí trả trước
  01 tháng 9 năm 20×1.
  Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ có liên quan
  Số dư: Chi phí trong tháng 8, 9/20×1
  trả còn phân bổ
  cho các kỳ sau

  19 20

  5

 6. Bài tập thực hành 3 Bài tập thực hành 3
  1. Ngày 01.3.20×1, nhằm phục vụ cho hoạt động bán
  Yêu cầu:
  hàng, Công ty TNHH Hải Nam đã chi tiền mặt 480 triệu
  đồng để thuê kho hàng từ Công ty An Thái với thời a. Xác định nghiệp vụ kinh tế nào liên quan
  gian thuê là 12 tháng. Thời gian bắtắ đầu
  ầ thuê kho từ đến
  ế chi phí trả
  ả trước và hạch toán đối
  ố với
  01.4.20×1. các nghiệp vụ có liên quan đến chi phí trả
  2. Ngày 09.3.20×1, Công ty trả chi phí lãi vay của tháng
  trước.
  02.20×1 cho ngân hàng A là 30 triệu đồng bằng tiền
  gởi ngân hàng. b. Thực hiện các bút toán điều chỉnh chi phí
  3. Ngày 15.3.20×1, Công ty trả trước 8 triệu đồng trong trả trước vào ngày 30.4.20×1 (nếu có).
  12 triệu
  t iệ đồng
  đồ tiề mua 2 máy
  tiền á điều
  điề hòa
  hò từ công
  ô t
  ty
  Nguyễn Kim.
  4. Ngày 28.3.20×1, Công ty Hải Nam chi tiền mặt 120
  triệu đồng để mua bảo hiểm cháy nổ cho kho hàng
  vừa thuê với thời hạn 01 năm từ công ty AIG. Thời
  gian bắt đầu tính bảo hiểm là 01.4.20×1. 21 22

  Khấu hao tài sản cố định Khái niệm

   Khái niệm
   Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ giá gốc của tài
   Tài khoản sử dụng khi trích khấu hao TSCĐ
  sản
  ả cố
  ố định
  đị h vào
  à chi
  hi phí
  hí của
  ủ các
  á kỳ mà
  à TSCĐ
  được sử dụng
   Phương pháp phân bổ giá gốc của TSCĐ tho
  thời gian sử dụng hữu ích gọi là phương pháp
  khấu hao đường g thẳng.
  g

  23 24

  6

 7. Ví dụ 4a Sơ đồ tài khoản
  Trong tháng 8/20×1, Công ty Hoa Viên đã mua một
  máy bơm cao áp (TSCĐ hữu hình – TSCĐ HH)
  với giá gốc là 240 triệu đồng, trả ngay cho người TK … Hao mòn TSCĐ CPBH / CPQLDN
  bán một nửa bằng tiền mặt. Máy bơm được đưa
  vào sử dụng cho công tác bán hàng từ ngày (1)
  01.9.20×1. Thời gian sử dụng: 60 tháng. Yêu cầu: Trích khấu hao TSCĐ

  a. Định khoản nghiệp vụ mua TSCĐ.
  b. Tính mức khấu hao 1 tháng Số dư: Số
  hao mòn lũy
  c. Tính mức khấu hao của năm 20×1
  kế của TSCĐ

  25 26

  Ví dụ 4b Bài tập thực hành 4
  Sử dụng số liệu của ví dụ 4a. Tính số liệu vào ngày 31.12.20×4
  Yêu cầu:
  Thông tin Công ty A Công ty B Công ty C
  a. Định khoản nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ.
  TSCĐ
  (Kỳ kế toán là tháng) TSCĐ thuần ? ? 44
  b. Trình bày thông tin về TSCĐ tại ngày
  – Nguyên giá 312 ? ?
  31.12.20×1
  – TSCĐ hữu hình ……………….. – Khấu hao lũy kế ? (174) ?
  – Nguyên
  N ê giáiá ……………………
  Thời gian SD ước tính 6 5 7
  – Hao mòn lũy kế ……………..
  Thời gian bắt đầu sử dụng 01.20×1 01.20×2 07.20×3

  27 28

  7

 8. Chi phí phải trả Khái niệm

   Khái niệm  Chi phí phải trả liên quan đến các khoản chi

   Tài khoản sử dụng phí đã p
  p phát sinh nhưng
  g chưa trả tiền.
   Chi phí phải trả về tiền lương
   Chi phí phải trả về dịch vụ đã sử dụng
   Các khoản chi phí phải trả khác
   Chi phí phải trả là một khoản Nợ phải trả

   Bút toán điều chỉnh là ghi nhận chi phí cùng
  với một khoản nợ phải trả.

  29 30

  Sơ đồ tài khoản Sơ đồ tài khoản

  Tiền mặt / TGNH Phải trả NLĐ CPBH / CPQLDN Tiền mặt / TGNH Phải trả người bán CPBH / CPQLDN

  (2) (1) (2) (1)

  Trả tiền lương Tính các khoản phải trả về Trả tiền cho người cung Chi phí dịch vụ phát sinh
  lương cho NLĐ cấp dịch vụ trong kỳ chưa trả tiền

  Số dư: Các Số dư: Khoản
  khoản còn phải còn phải trả
  trả cho NLĐ cho bán

  Chi phí phải trả về tiền lương Chi phí phải trả về dịch vụ chưa trả tiền
  31 32

  8

 9. Sơ đồ tài khoản Ví dụ 5
  1. Cuối tháng 9/20×1, kế toán tính tiền lương phải
  Tiền mặt / TGNH Chi phí phải trả Chi phí tài chính trả cho nhân viên bán hàng trong tháng là 40
  triệu đồng. Tiền lương trả vào 05.10.20×1
  (2) (1)
  2. Chi phí điện, nước mà bộ phận bán hàng của
  Trả lãi vay Chi phí lãi vay phát sinh
  trong kỳ chưa trả tiền công ty Ngọc Dung sử dụng tháng 9/20×1 là 15
  triệu đồng, sẽ thanh toán trong tháng 10/20×1.
  Số dư: Chi phí 3. Vào ngày 16.6.20×1, Công ty Đại Liên vay 1 tỷ
  lãi vay còn phải
  trả đồng của ngân hàng với mức lãi suất 1%/
  tháng, trả vào ngày 15 hàng tháng kể từ tháng
  kế tiếp. Kế toán tính chi phí lãi vay phát sinh
  tương ứng với 15 ngày đã sử dụng khoản vay
  Chi phí phải trả khác trong tháng 6.
  33 34

  Bài tập thực hành 5 Doanh thu chưa thu tiền
  Trong tháng 9/20×1, tại Công ty Hoa Mai có tình hình như sau:
  1. Trả tiền điện thoại, điện, nước trong tháng 8/20×1 là 4.500.000đ bằng TM.
  2. Trả tiền lương tháng 8/20×1 của nhân viên bán hàng là 8.500.000đ bằng
   Khái niệm
  TM.
  3. Trả tiền
  ề lãi vay tháng 8/20×1 cho ngân hàng ABC là 2.000.000đ bằng ằ TM.
   Tài khoản sử dụng
  4. Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng tháng 8/20×1 là 20.000.000đ bằng
  TGNH
  5. Chi phí điện thoại, điện, nước chung tháng 9/20×1 là 5.000.000đ, trả trong
  tháng sau.
  6. Phân bổ chi phí quảng cáo trong tháng 9/20×1 là 2.000.000đ (chương trình
  quảng cáo này bắt đầu từ tháng 7/20×1 và thực hiện trong 6 tháng. Công ty
  đã trả toàn bộ chi phí của chương trình từ tháng 6/20×1,
  6/20×1 trước khi chương
  trình được thực hiện
  7. Chi phí tiền lương của nhân viên bán hàng và văn phòng trong tháng
  9/20×1 lần lượt là 4.000.000đ và 3.000.000đ, thanh toán vào đầu tháng sau
  8. Chi phí lãi vay ngân hàng trong tháng 9/20×1 là 1.500.000đ, thanh toán khi
  đến hạn.
  9. Mua mực in để tiếp tục kinh doanh là 30.000.000đ, chưa trả tiền người
  35 36
  bán.

  9

 10. Khái niệm Sơ đồ tài khoản

   Doanh thu chưa thu tiền là khoản phải thu được Doanh thu bán hàng Phải thu khách hàng Tiền mặt / TGNH

  ghi
  hi nhận
  hậ khi nghiệp
  hiệ vụ bán
  bá hàng,
  hà cung cấp
  ấ dịch
  dị h (1) (2)
  Thu nợ khách hàng
  vụ đã xảy ra và hoàn thành dù khách hàng Bán hàng chưa thu tiền

  chưa thanh toán.
  Số dư:
  Số tiền còn phải
   Bút toán điều chỉnh là g
  ghi nhận
  ậ doanh thu bán thu khách hàng
  vào cuối kỳ
  hàng cùng với một khoản phải thu khách hàng.

  Doanh thu chưa thu tiền
  37 38

  Doanh thu chưa thực hiện Sơ đồ tài khoản
  Doanh thu chưa
   Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền doanh DTBH thực hiện Tiền mặt/ TGNH

  nghiệp đã thu của khách hàng nhưng chưa (1)
  (2)

  cung cấp dịch vụ cho khách hàng Phân bổ doanh thu chưa Khi nhận tiền
  thực hiện

   Doanh thu chưa thực hiện là một khoản phải trả.
  Số dư:
   Bút toán điều chỉnh là phân bổ doanh thu chưa Số doanh thu
  chưa thực hiện
  thực hiện vào doanh thu bán hàng của kỳ đó. còn phân bổ
  cho các kỳ sau

  Doanh thu chưa thực hiện
  39 40

  10

 11. Ví dụ 6 Bài tập thực hành 6
  Công ty TNHH Hải Nam chuyên sản xuất các sản phẩm điều
  Công ty Hải Thanh cho Nhà máy T thuê văn phòng khiển điện công nghiệp. Trong tháng 10/20×1 có tình hình sau:
  1. Bàn giao 3 tủ điện đã hoàn thành cho công ty Shinryo trị
  làm việc
  ệ bắt đầu từ 01.9.20×1 và yyêu cầu trả trước giá 480 triệu đồng và Công ty Shinryo trả ngay bằng
  chuyển khoản.
  tiền thuê 6 tháng là 120 triệu đồng. Ngày 2. Công ty Hải Cường đã chuyển khoản cho công ty Hải Nam
  63 triệu đồng để thuê lại 1 kho hàng với thời gian thuê là 3
  20.8.20×1, Nhà máy T đã chuyển cho công ty 120 tháng bắt đầu từ tháng 10/20×1.
  3. Công ty ký hợp đồng sản xuất 1 tủ điện cho công ty Minh
  triệu đồng bằng tiền mặt.
  Phú trị giá 240 triệu đồng. Công ty Minh Phú đã chuyển
  Yê cầu:
  Yêu ầ Định
  Đị h khoản
  kh ả các
  á nghiệp
  hiệ vụ của
  ủ tháng
  thá 8 và
  à trước cho công ty Hải Nam 120 triệu đồng bằng tiền gửi
  ngân hàng.
  tháng 9/20×1 tại Công ty Hải Thanh và Nhà máy T. 4. Công ty Hải Nam hoàn thành lắp ráp 1 bộ thang máy cho
  nhà hàng Ngọc Sương với tổng trị giá 115 triệu đồng
  nhưng chưa thu tiền. Được biết, giá thông thường của một
  hợp đồng tương tự là 120 triệu đồng.
  41
  Yêu cầu: Định khoản và thực hiện các bút toán điều chỉnh 42

  Các bút toán khóa sổ và kết chuyển Khóa sổ và kết chuyển doanh thu, thu nhập và chi phí

   Khóa sổ và kết chuyển doanh thu, thu nhập
   Cuối kỳ, kế toán khóa sổ các tài khoản doanh
  và chi phí để xác định kết quả kinh doanh thu thu nhập và chi phí để kết chuyển vào tài
  thu,
  (TK tạm thời). khoản Xác định kết quả kinh doanh nhằm tính
   Khái niệm
  ra lợi nhuận của kỳ đó.
   Tài khoản xác định KQKD
   Việc khóa sổ giúp tách biệt thu nhập, chi phí
   Khóa sổ các tài khoản khác
  và kết quả kinh doanh của mỗi kỳ.

  43 44

  11

 12. Tài khoản để tính KQHĐKD Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định KQKD

  GVHB XĐKQKD DTBH
  Tài khoản Xác định kết quả HĐKD
  (d) (a)
  Kết chuyển GVHB Kết chuyển DTBH
  CPBH CPQLDN
  CPBH, DT tài chính
  hí h
  Nhận kết
  ế chuyểnể Nhận kết
  ế chuyển
  ể từ
  (b)
  từ các TK chi phí các TK doanh thu, (e)

  thu nhập CP tài chính Thu nhập khác
  Kết chuyển lãi
  (f) (c)
  thuần sau thuế Kết chuyển lỗ thuần
  CP khác
  (g)

  CP thuế TNDN
  (h)

  LN chưa PP LN chưa PP
  (i) Kết chuyển lãi (k) Kết chuyển lỗ
  45 46

  Khóa sổ các tài khoản khác Bài tập thực hành 7
  Vào ngày 30.9.20×1, tại công ty A có số liệu tổng hợp như
   Khóa sổ các tài khoản tài sản, Nợ phải trả, Vốn sau:
  chủ sở hữu. Công việc khóa sổ gồm: a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 180 triệu
  đồ
  đồng
   Tính toán tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số b. Doanh thu chưa thực hiện 23 triệu đồng
  c. Giá vốn hàng bán của tháng 9 là 120 triệu đồng
  phát sinh bên Có d. Chi phí QLDN
  • chi phí tiền lương: 10 triệu đồng
   Tính số dư cuối kỳ trên các tài khoản vào thời • Khấu hao TSCĐ 5 triệu đồng
  điểm kết thúc kỳ kế toán e Chi phí bán hàng
  e.
  • Chi phí quảng cáo 10 triệu đồng
  • Chi phí tiền lương 10 triệu đồng
  Yêu cầu: Thực hiện bút toán kết chuyển để xác định
  KQKD (thuế TNDN là 0%)
  47 48

  12

 13. Hoàn thành chu trình kế toán Chu trình kế toán
  Chu trình kế toán là một quá trình gồm các bước công
   Chu trình kế toán việc được kế toán thực hiện trong một kỳ kế toán:

   Lập báo cáo tài chính
  Đầu kỳ
   Đánh giá về doanh nghiệp thông qua BCTC • Mở sổ (mở TK),
  chuyển số dư

  Cuốiố kỳ
  • Thực hiện các bút
  toán ĐC Trong kỳ
  • Thực hiện các bút • Ghi nhận các
  toán kết chuyển NVKTPS
  • Khóa sổ các TK
  • Lập BCTC
  49 50

  Lập báo cáo tài chính Đánh giá doanh nghiệp thông qua BCTC

   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: sử

  dụng số phát sinh trên các tài khoản doanh  Tỷ số thanh toán ngắn hạn

  thu, thu nhập và chi phí để lập.
   Tỷ số nợ
   Bảng cân đối kế toán sử dụng các số dư cuối

  kỳ
  ỳ ttrên
  ê các tà
  tài khoản
  oả tà
  tài sả
  sản,, nợ
  ợ p
  phải
  ả ttrả
  ả và
  à
   Tỷ số
  ố Lợi nhuận trên tài sản (ROA)
  vốn chủ sở hữu để lập.

  51 52

  13

 14. Bài tập thực hành 8: Có số liệu trong tháng 1/20×1 Bài tập thực hành 8 (tiếp)
  tại cty ABC như sau
  TK “TGNH” TK “TSCĐ” TK “H.hóa” TK “GVHB”
  400 600 Yêu cầu:
  100 100 500 500 500 (KQKD)
  80 ((CPBH)) 1. Lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo
  500 500
  KQHĐKD của tháng 1/20×1 cho cty ABC
  TK “CPBH” TK “XĐKQKD” TK “DTBH” TK “PTKH” 2. Tính toán các tỷ số tài chính sau:
  (GVHB) 500
  (TGNH) 80 80 80 800 800 800 800  Khả năng thanh toán
  220
  80 80 800 800 800 800  Khả năng tự chủ tài chính
   Hiệu quả sử dụng tài sản
  TK “LNCPP” TK “VGCSH” TK “Vay NH”
  220 800 200

  53 54

  14

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy