[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Download


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, phương pháp hạch toán, thẻ ngân hàng,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

 1. CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH 
  TOÁN QUA NGÂN HÀNG

  1

 2. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
  Khái niệm
   Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng 
  hoá, dịch vụ thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, trong 
  đó phổ biến là thanh toán không dùng tiền mặt
   Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán trong 
  đó NH sẽ thực hiện việc trích từ TK tiền gửi theo yêu cầu 
  của người trả tiền để chuyển vào TK cho người thụ hưởng

  2

 3. Ý nghĩa
   Giúp khách hàng tăng vòng quay vốn

   Giảm chi phí vận chuyển, lưu thông tiền mặt

   Mở rộng nguồn vốn huy động của NH

   NH cung ứng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ khác 

  3

 4. Nguyên tắc
   Khách hàng phải mở TK tại NH và trên TK có 
  đủ số dư
   Khách hàng phải thực hiện đúng các quy định do 
  NH đặt ra
   Khách hàng cần hiểu rõ từng thể thức thanh 
  toán mà NH giới thiệu để chấp hành đúng quy 
  định và vận dụng đúng thể thức
   Đối chiếu, kiểm tra định kỳ

  4

 5. UỶ NHIỆM THU, UỶ NHIỆM CHI
   TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
   Tài khoản 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng 
  trong nước bằng đồng Việt Nam
  Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng khách hàng gửi 
  tiền

  5

 6.  Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH thành 
  viên
  Bên Có ghi: 
   Các khoản phải trả cho NH khác
   Số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ

  Bên Nợ ghi:
   Các khoản phải thu NH khác
   Số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ

  Số dư Có: Thể hiện số tiền phải trả trong thanh 
  toán bù trừ chưa thanh toán
  Số dư Nợ: Thể hiện số tiền phải thu trong thanh 
  toán bù trừ chưa thanh toán 6

  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết

 7.  Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay
  Bên Nợ ghi: Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển 
  Nợ
  Bên Có ghi: 
   Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có
   Số tiền chuyển theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển
  Số dư Nợ: Số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các 
  Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các 
  Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ 
  Số dư Có: Số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các 
  Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn 
  hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ 
  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết
  7
 8.  Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay
  Bên Nợ ghi: 
   Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có
   Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ 
   Bên Có ghi: Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển 
  Nợ 
   Số dư Nợ : Số chênh lệch số tiền chuyển đến theo 
  các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ 
  lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển 
  Nợ 
  Số dư Có : Số chênh lệch số tiền chuyển đến theo 
  các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến 
  theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển 
  Nợ 
  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết 8
 9.  Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay

  Bên Nợ ghi: Các khoản chi hộ đơn vị khác trong 
  cùng hệ thống NH theo giấy báo Nợ liên hàng gửi đi
  Bên Có ghi: Các khoản chi hộ đơn vị khác trong 
  cùng hệ thống NH theo giấy báo Có liên hàng gửi đi
  Số dư Nợ: Phản ảnh số chênh lệch chi hộ nhiều 
  hơn thu hộ
  Số dư Có: Phản ảnh số chênh lệch thu hộ nhiều 
  hơn chi hộ 
  Hạch toán chi tiết: Mở 1 tiểu khoản

  9

 10.  Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay
  Bên Nợ ghi: 
  ­ Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống NH thu hộ 
  theo giấy báo Có liên hàng nhận được
  ­ Số tiền các giấy báo Nợ liên hàng đã được đối chiếu
  Bên Có ghi:
  ­ Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống NH chi hộ 
  theo giấy báo Nợ liên hàng nhận được
  ­ Số tiền các giấy báo Có liên hàng đã được đối chiếu
  Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền các giấy báo Có liên hàng chưa 
  được đối chiếu
  Số dư Có: Phản ảnh số tiền các giấy báo Nợ liên hàng chưa 
  được đối chiếu 

  Hạch toán chi tiết: Mở 2 tiểu khoản:
  ­ Giấy báo Có liên hàng năm nay chưa đối chiếu (Dư Nợ)
  ­ Giấy báo Nợ liên hàng năm nay chưa đối chiếu (Dư Có) 10

 11.  Tài khoản 1113: Tiền gửi thanh toán tại NH Nhà 
  nước
  Bên Nợ ghi: Số tiền gửi vào ngân hàng Nhà nước
  Bên Có ghi: Số tiền TCTD lấy ra
  Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền đang gửi không kỳ hạn 
  tại NHNN
  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết

  11

 12. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
   Tại NH bên trả tiền:
  Nợ TK 4211
  Có TK thích hợp
  Trả tiền cho KH cùng NH: TK 4211
  Trả tiền cho KH khác NH: TK 5111, 5211, 5012, 1113
   Tại NH bên thụ hưởng:
  Nợ TK thích hợp (5112, 5212, 5012, 1113)
  Có TK 4211

  12

 13. SÉC
  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
   Tài khoản 4271: Tiền gửi để đảm bảo thanh toán Séc

  Bên Có ghi: Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm 
  thanh toán
  Bên Nợ ghi: 
  ­ Số tiền đã sử dụng để thanh toán cho người 
  hưởng
  ­ Số tiền gửi còn thừa, trả lại khách hàng
  Số dư Có: Phản ảnh số tiền khách hàng ký gửi ở 
  TCTD để bảo đảm thanh toán
  Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng khách 
  hàng gửi tiền
  13

 14. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
   Séc có bảo chi:
  Nợ TK 4271
  Có TK 4211, 2111, 1011 
   Séc rút tiền mặt:

  Nợ TK 4211, 4271
  Có TK 1011

  14

 15.  Séc chuyển khoản:
  Tại NH bên trả tiền:
  Nợ TK 4211, 4271
  Có TK 5111, 5211, 5012, 1113
   Tại NH bên thụ hưởng:

  Nợ TK 5112, 5212, 5012, 1113
  Có TK 4211

  15

 16. THẺ NGÂN HÀNG
  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
   Tài khoản 4273: Tiền gửi để đảm bảo 
  thanh toán Thẻ
  Nội dung hạch toán: Giống TK 4271

  16

 17. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
   Khi phát hành thẻ:
  Nợ TK 4211, 1011…
  Có TK 4273 (nếu có ký quỹ)
  Có TK 711 (Phí cấp thẻ nếu có)
  Có TK 4531

  17

 18.  Tại NH thanh toán thẻ:
  Nợ TK 359
  Có TK 4211, 1011
   Tại NH phát hành thẻ

  Nợ TK 4211, 4273, 2111
  Có TK 5111, 5012, 1113

  18

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng File Word, PDF về máy