[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 2: Báo cáo tài chính” trình bày tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo
  tài chính.
   Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của
  các báo cáo tài chính.
  Chương 2  Giải thích các ggiả định
  ị và nguyên
  g y tắc kế toán
  cơ bản.
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Giải thích những hạn chế của báo cáo tài
  chính
  1 2

  Nội dung Tổng quan về báo cáo tài chính

  Khái niệm  Khái niệm
  Tổng quan về BCTC  Tình hình tài chính

  Các báo cáo tài chính  Sự thay đổi tình hình tài chính
   Thời điểm và thời kỳ
  Các giả định và nguyên
  tắc kế toán  Các báo cáo tài chính
   Bảng cân đối kế toán
   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Hạn chế của BCTC
   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   Thuyết minh báo cáo tài chính
  3 4

  1

 2. Khái niệm Tình hình tài chính

  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp Nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và
  trình bày tình hình tài chính tại một thời điểm Nguồn hình thành các nguồn lực kinh tế.
  tế
  và sự thay đổi tình hình tài chính trong một
  thời kỳ nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho
  các đối tượng sử dụng ra quyết định kinh tế
  Tài sản và Nguồn vốn
  tại một thời điểm

  5 6

  Tình hình tài chính (tiếp) Sự thay đổi tình hình tài chính
  Sự vận động của nguồn lực kinh tế do doanh
  nghiệp kiểm soát và nguồn hình thành của các
  nguồn lực ấy trong quá trình hoạt động của
  • Tiền mặt • Phải trả cho
  TÀI SẢN

  NGUỒN VỐN

  • Nguyên vật liệu người bán doanh nghiệp.
  • Thành phẩm • Vay nợ
  • Hàng hóa • Thuế phải nộp
  • Máy móc thiết bị,
  bị • Vốn đầu tư của S vận
  Sự ậ động
  độ của
  ủ Tài sản
  ả và
  à
  nhà xưởng, … CSH
  Nguồn vốn trong một thời kỳ

  7 8

  2

 3. Ví dụ 1 Ví dụ 2
  Ngày 01.01.20×1, bạn được giao điều hành một
  công ty có nguồn lực kinh tế là 1.000 triệu đồng
  Tài sản
  ả Tài sản
  ả Tài sản
  dưới dạng tiền mặt. mặt Nguồn hình thành của
  1.000 1.000 nguồn lực trên là 500 triệu đồng đi vay và 500
  Bán hàng thu tiền 1.200
  triệu đồng chủ nhân bỏ vốn. Trong tháng
  01/20×1:
  o Bạn chi 300 triệu đồng mua hàng và bán hết
  Nguồn vốn Chi tiền Nguồn vốn
  mua hàng Vay tiền mua hàng Nguồn
  g vốn với g
  giá 400 triệu
  ệ đồngg thu bằng
  g tiền mặt.

  1.000 1.000 o Bạn vay thêm 200 triệu đồng bằng tiền mặt và
  1.200
  dùng tiền vay này mua một thiết bị.
  Sự thay đổi tình hình tài chính của công ty sẽ
  được thể hiện như sau:
  9 10

  Ví dụ 2 (tiếp) Ví dụ 2 (tiếp)

  Tình hình tài chính Sự thay đổi tình hình tài chính do kết quả HĐKD
  Tài sản Tài
  à sả
  sản Tháng 1/20×1:
  Tiền mặt: 1.000 Tiền mặt: 1.100
  – Doanh thu : 400
  Thiết bị: 200
  – Chi phí: 300
  – Lợi nhuận: 100
  Nguồn vốn Nguồn vốn
  Vay nợ: 500 Vay nợ: 700
  Vốn CSH: 500 Vốn CSH: 600
  Làm tăng vốn chủ sở hữu
  Ngày 01.01.20×1 Ngày 31.01.20×1 11 12

  3

 4. Ví dụ 2 (tiếp) Thời điểm và thời kỳ
  Sự thay đổi tình hình tài chính do lưu chuyển tiền
  Tháng 1/20×1:
  Tài sản Sự thay đổi tình hình Tài sản
   Hoạt động kinh doanh
  tài chính
   Thu tiền bán hàng: 400
   Chi tiền mua hàng: (300)
  Tiền tăng (giảm) từ HĐKD: 100 Nguồn Thời kỳ: Tháng 01 Nguồn
   Hoạt động đầu tư vốn vốn
   Chi mua thiết bị: (200)
  Tiền tăng (giảm) từ HĐĐT: (200)
   Hoạt động tài chính Vay để Tình hình tài chính Tình hình tài chính
   Thu đi vay: 200 đầu tư
  Thời điểm 01/01 Thời điểm 31/01
  Tiền tăng (giảm) từ HĐTC: 200 13 14

  Các báo cáo tài chính Bài tập thực hành 1
  Vào ngày 01.01.20×0, cửa hàng thực phẩm SafeFood của
  Thông tin Loại BCTC Nội dung Tính chất
  ông Huy có các nguồn lực kinh tế như sau:
  Tình hình tài Bảngg cân đối Nguồn
  g lực
  ự kinh tế Thời điểm Thực phẩm trong kho: 300 triệu đồng.
  đồng
  chính kế toán Nguồn hình thành
  Tiền mặt: 100 triệu đồng.
  nguồn lực kinh tế
  Ông Huy đã bỏ ra số tiền là 250 triệu đồng để kinh doanh, vay
  Sự thay đổi Báo cáo kết Sự vận động của Thời kỳ của ngân hàng 150 triệu đồng. Trong tháng 01/20×0, ông Huy
  tình hình tài quả HĐKD nguồn lực kinh tế đã bán hết số thực phẩm trên và thu được 400 triệu đồng, số
  chính và sự thay đổi tiền này ông đã sử dụng như sau:
  Báo cáo lưu tương ứng của 1 Trả lương cho nhân viên bán hàng tháng 1/20×0 là 30
  1.
  chuyển tiền tệ nguồn hình thành triệu đồng.
  2. Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng là 20 triệu đồng.

  Các thông tin Bản thuyết Số liệu chi tiết và Thời điểm 3. Trả tiền lãi vay ngân hàng 2 triệu đồng.
  bổ sung minh BCTC các giải thích và thời kỳ 4. Mua thực phẩm để tiếp tục kinh doanh trong tháng 2/20×0
  15
  là 330 triệu đồng. 16

  4

 5. Bài tập thực hành 1 (tiếp) Bảng cân đối kế toán
  a. So sánh số tổng cộng nguồn lực kinh tế và số tổng cộng
  nguồn hình thành nguồn lực ngày 01.01.20×0. Phương trình kế toán
  b Liệt kê các khoản tăng/giảm của nguồn
  b. ng ồn lực
  l c kinh tế ngày
  ngà
  31.01.20×0 so với ngày 01.01.20×0 của cửa hàng, đối
  chiếu với các khoản tăng lên của nguồn hình thành. Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán.
  c. Tính lợi nhuận của cửa hàng trong tháng 1 bằng cách so
  sánh giữa doanh thu bán hàng và chi phí để có được Kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán
  doanh thu đó. Nếu là ông Huy, bạn có hài lòng với kết quả
  kinh doanh tháng 01/20×0 không?
  d. Liệt kê các khoản thu, chi trong tháng 01/20×0 của Cửa Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán
  hàng.
  e. Ông Huy dự kiến vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng để
  Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến BCĐKT
  mua một tủ cấp đông. Nếu là ngân hàng bạn có cho ông
  Huy vay không? Tại sao? 17 18

  Phương trình kế toán Bảng cân đối kế toán
  Nguồn lực kinh tế = Nguồn hình thành Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tài sản của
  doanh nghiệp theo kết cấu tài sản và nguồn hình thành
  tài sản, dưới hình thức tiền tệ, tại một thời điểm nhất
  Tài sản = Nguồn vốn định.

  Tài sản = Nợ phải trả + VCSH
  Tài N ồ
  Nguồn
  sản vốn
  Tài sản – Nợ phải trả = VCSH

  19 20

  5

 6. Tài sản Nợ phải trả

   Tài sản là những nguồn lực kinh tế do doanh  Nợ phải trả là nghĩa vụ mà doanh nghiệp

  nghiệp kiểm soát, nhằm mang lại lợi ích kinh phải
  hải thanh
  th h toán:
  t á

  tế trong tương lai:  Vay nợ

   Tiền  Phải trả người bán

  g
   Phải thu khách hàng  Thuế phải nộp Nhà nước

   Hàng tồn kho  Phải trả người lao động

   Tài sản cố định …
  …
  21 22

  Vốn chủ sở hữu Bài tập thực hành 2

  Vốn chủ sở hữu là phần còn lại của tài sản sau Tài liệu về các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở
  khi thanh toán nợ ợ p
  phải trả. Vốn chủ sở hữu hữu của doanh nghiệp Huy Hoàng (gọi chung là
  các khoản
  ả mục)) vào ngày 31.01.20×1 như Bảng ả 1.
  được doanh nghiệp được quyền sử dụng một
  cách chủ động, linh hoạt và không phải cam kết Yêu cầu:
  a. Dựa trên định nghĩa tài sản, nợ phải trả và vốn
  thanh toán:
  chủ sở hữu, hãy sắp xếp các khoản mục trên
   Vốn góp của chủ sở hữu thành ba nhóm tài sản, nợ phải trả và vốn chủ
   Lợi nhuận chưa phân phối (Lợi nhuận tích sở
  ở hữu.
  b. Tính tổng tài sản của doanh nghiệp và dựa trên
  lũy)
  phương trình kế toán, hãy tính giá trị X.
   ….
  23 24

  6

 7. Bài tập thực hành 2 (tiếp) Kết cấu vào nội dung của BCĐKT
  Bảng 1 ĐVT: 1.000 đ Chỉ tiêu Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm
  TÀI SẢN
  Các khoản mục Số tiền Các khoản mục Số tiền
  A- Tài sản ngắn
  ắ hạn
  Tiền mặt tồn quỹ 415.000 Vay dài hạn ngân hàng ABC 1.500.000
  B- Tài sản dài hạn
  Gỗ nguyên liệu 2.000.000 Khách mua SP còn nợ 172.000
  Tổng cộng tài sản
  Nhà xưởng ở Thủ Đức 3.000.000 Tiền điện còn nợ chưa trả 35.000
  NGUỒN VỐN
  Tiền gửi ngân hàng 1.450.000 Lương tháng 1/20×1 chưa trả 450.000
  A- Nợ phải trả
  A
  Vốn góp của ông Huy 3.000.000 Thuế chưa đến hạn nộp 84.000
  I- Nợ ngắn hạn
  Vốn góp của ông Hoàng 1.000.000 Vay ngắn hạn NH SAB 2.745.000
  II- Nợ dài hạn
  Nợ tiền mua gỗ 250.000 Máy chà nhám sản phẩm 215.000
  B- Vốn chủ sở hữu
  Thành phẩm 3.160.000 Lợi nhuận tích lũy X
  25 Tổng cộng nguồn vốn 26

  Tài sản Nợ phải trả
  Tài sản ngắn hạn: Là những Nợ ngắn hạn: gồm các
  tài sản có thể biến đổi thành Tài sản dài hạn: Là khoản phải thanh toán trong
  Nợợ dà
  dài hạn:
  ạ là
  à những
  ữ g
  tiề trong
  tiền t một
  ột kỳ kinh
  ki h doanh
  d h những
  h tài
  ài sản
  ả không
  khô thỏahỏ một
  ột chu
  h kỳ kinh
  ki h doanh
  d h của

  khoản nợ phải trả không
  của doanh nghiệp hoặc trong mãn yêu cầu của tài sản doanh nghiệp hoặc trong thời
  thỏa mãn định nghĩa của
  vòng một năm kể từ ngày của ngắn hạn: gian một năm kể từ ngày của
  nợ ngắn hạn
  báo cáo tài chính. o Tài sản cố định báo cáo tài chính.
  o Tiền mặt, TGNH  Vay nợ dài hạn
  o Đầu tư tài chính dài hạn  Phải trả người bán
  o Đầu tư CK ngắn hạn o…  …
   Phải trả người lao động
  o Phải thu khách hàng
   Thuế phải nộp NN
  o Nguyên vật liệu, Công cụ
  dụng cụ, Thành phẩm, Hàng  Vay nợ ngắn hạn
  hóa… …
  o… 27 28

  7

 8. Vốn chủ sở hữu Bài tập thực hành 3

  Do các nhà đầu tư góp vốn và phần tích lũy từ Dùng dữ liệu của Bài tập thực hành 2 để lập
  kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Bả cân
  Bảng â đối kế toán
  t á theo
  th mẫu.

   Vốn góp của chủ sở hữu
   Lợi nhuận chưa phân phối: là kết quả hoạt
  động của đơn vị sau khi đã nộp thuế thu
  nhập doanh nghiệp và chia cổ tức.
   Quỹ đầu tư phát triển, …: là các quỹ
  chuyên dùng sử dụng cho mục đích cụ thể.
  29 30

  Ý nghĩa của BCĐKT Bài tập thực hành 4
   Các thông tin về tài sản của doanh nghiệp
  Dùng dữ liệu của Bài tập thực hành 3, hãy nhận
  g p người
  giúp g đọc
  ọ đánh g giá cơ bản về q qui mô
  xét
  ét khái quát
  át về
  ề tình
  tì h hình
  hì h tài chính
  hí h của
  ủ doanh
  d h
  doanh nghiệp và cơ cấu tài sản.
   Các thông tin về nguồn vốn giúp người đọc nghiệp Huy Hoàng vào thời điểm 31.01.20×1
  hiểu được những nét cơ bản về khả năng tự
  chủ tài chính và các nghĩa vụ tương lai của
  d
  doanhh nghiệp.
  hiệ
   Thông tin về khả năng trả nợ cũng được thể
  hiện trong Bảng cân đối kế toán thông qua việc
  so sánh giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.
  31 32

  8

 9. Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến BCĐKT Ví dụ 2
  Công ty A thành lập và đi vào hoạt động từ ngày
  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tài 01.9.20×4. Trong tháng 9/20×4 có các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh như sau:
  sản
  ả và
  à nguồn
  ồ vốn
  ố luôn
  l ô vận
  ậ động,
  độ th đổi.
  thay đổi
  1. Ngày 01/9: nhận vốn góp của các chủ sở hữu: ông B
  góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 500.000.000 đồng,
  bằng tiền mặt 100.000.000 đồng và một số tài sản cố
  định trị giá 300.000.000 đồng; bà C góp vốn bằng tiền
  gửi ngân hàng 600.000.000 đồng.
  2 Ngày 04/9: mua hàng hóa nhập kho,
  2. kho đã trả bằng tiền
  gửi ngân hàng 450.000.000đ.
  3. Ngày 10/9: mua một tài sản cố định, trị giá
  380.000.000đ, chưa trả tiền cho người bán.
  4. Ngày 23/9: vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000đ trả
  33
  nợ cho người bán tài sản cố định ở nghiệp vụ 3. 34

  ĐVT: triệu đồng
  Nhận xét
  Tài sản = Nợ phả trả + Vốn chủ sở hữu
  NV Tài sản LN
  Tiền Vốn góp  Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng ít
  khác chưa PP
  nhất đến hai khoản mục khác nhau trên
  1 BCĐKT.
   Nghiệp vụ kinh tế chỉ ảnh hưởng đến “Tài sản”
  hoặc “Nguồn vốn” không làm thay đổi số tổng
  cộng của BCĐKT
  2  Nghiệp vụ kinh tế ảnh hưởng đồng thời đến
  “Tài sản” và ”Nguồn
  ồ vốn”
  ố thì làm thay đổiổ sốố
  3
  tổng cộng của BCĐKT.
  4
   Trong bất kỳ trường hợp nào, nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh cũng không làm mất tính chất cân đối
  35 của Bảng cân đối kế toán. 36

  9

 10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD

   Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình
   Nội dung và kết cấu của báo cáo bày sự thay đổi tình hình tài chính dưới góc độ

   Ý nghĩa của báo cáo. kết quả hoạt động kinh doanh thông qua tình
  hình doanh thu, thu nhập, chi phí và lãi/lỗ
  trong một thời kỳ

  37 38

  Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD (tiếp) NỘI DUNG
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG KHÁC  Doanh thu
  Doanh thu bán hàng và Doanh thu hoạt
  Thu nhập khác
  cung cấp dịch vụ động tài chính

  Giá vốn Chi phí Chi Chi phí
  hàng bán
  Chi phí
  phí tài
  LN thuần
  khác LN khác  Chi phí
  QLDN từ HĐKD
  bán hàng chính

   Lợi
  L i nhuận
  h ậ
  LN trước thuế

  Chi phí
  LN sau
  thuế
  thuế
  TNDN
  39 40

  10

 11. Ví dụ 3 Bài tập thực hành 5
  Ghép cặp các nội dung phù hợp Có số liệu về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Hoa Mai trong
  tháng 9/20×1 như sau:
  1. Bán lô hàng với giá bán a. Chi phí thuế TNDN • Bán máy y in côngg nghiệp
  g ệp với ggiá bán 150.000.000đ,, g
  giá vốn của
  300 số máy in đã bán là 110.000.000đ.
  • Bán mực in với giá 20.000.000đ, giá vốn là 15.000.000đ.
  2. Số thu từ nhượng bán b. Giá xuất kho của lô hàng
  • Chi phí vận chuyển máy in đi bán là 8.500.000đ
  TSCĐ đã bán là 100
  • Chi phí điện thoại, điện, nước chung của doanh nghiệp là
  3. Thuế phải nộp trên LN c. Doanh thu bán hàng 5.000.000đ
  phải chịu thuế • Chi phí quảng cáo là 2.000.000đ.
  4. Lãi vay d. Chi phí tài chính • Chi phí tiền lương của nhân viên văn phòng là 4.000.000đ
  5. Chi cho nhượng bán e. Thu nhập khác • Chi phí lãi vay ngân hàng là 1.500.000đ.
  TSCĐ • Lãi tiền gửi ngân hàng theo giấy báo của ngân hàng là 500.000đ.
  • Thanh lý một số thiết bị đã khấu hao hết, thu được 1.200.000đ.
  6. Giá vốn hàng bán f. Chi phí bán hàng
  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
  g. Chi phí khác
  41 42

  Kết cấu của báo cáo Kết cấu của báo cáo (tiếp)

  Năm Năm Năm Năm
  Chỉ tiêu Mã số Chỉ tiêu Mã số
  nay trước nay trước
  1 D
  1. Doanh
  h th
  thu bá
  bán hà
  hàng và
  à CCDV 11 Th
  11. Thu nhập
  hậ khác
  khá
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 12. Chi phí khác
  3. Doanh thu thuần 13. LN khác
  4. Giá vốn hàng bán 14. Tổng lợi nhuận trước thuế
  5. Lợi nhuận gộp 15. Chi phí thuế TNDN
  6 Doanh thu tài chính
  6. 16 L
  16. Lợii nhuận
  h ậ sau thuế
  th ế
  7. Chi phí tài chính
  8. Chi phí bán hàng
  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
  10. LN thuần từ HĐKD
  43 44

  11

 12. Bài tập thực hành 6 Ý nghĩa của Báo cáo KQHĐKD
  Dùng dữ liệu của bài tập thực hành 5 để lập Báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoa Mai BCKQHĐKD cung cấp thông tin cho việc đánh
  trong tháng 9/20×1.
  9/20×1
  giá:

  • Quy mô kinh doanh: thể hiện qua doanh thu
  bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh
  nghiệp.
  nghiệp

  • Khả năng sinh lời: thể hiện qua các chỉ tiêu
  lợi nhuận
  45 46

  Bài tập thực hành 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Sử dụng Bài tập thực hành 5 để trả lời các câu hỏi sau:
  1. Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp tháng này có tăng trưởng
  so với tháng trước hay không, biết doanh thu tháng trước là 160  Khái niệm
  triệu
  iệ đồng.
  đồ Đ
  Được biế ngành
  biết à h kinh
  ki h doanh
  d h này
  à có ó hoạt
  h độ
  động ổ
  ổn
  định trong suốt các tháng trong năm, ngoại trừ 1 tháng trước tết  Các dòng tiền
  và 1 tháng sau tết.
  2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có đang bị cạnh  Nội dung và kết cấu của báo cáo lưu chuyển
  tranh gay gắt không?
  3. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng sinh lời tiền tệ
  cao hay không?
  4
  4. Doanh nghiệp có chịu các áp lực về chi phí đi vay hay không?
  5. Trong kỳ, lợi nhuận của doanh nghiệp có tăng/giảm đáng kể do
  các giao dịch không thường xuyên hay không?
  6. Giả sử vốn đầu tư vào doanh nghiệp là 800 triệu đồng. Theo
  bạn, việc đầu tư vào doanh nghiệp có lợi hơn việc gửi tiền tiết
  kiệm vào ngân hàng hay không? Giả sử lãi suất tiền gửi ngân
  hàng hiện nay là 1%/tháng.
  47 48

  12

 13. Khái niệm Các dòng tiền
  Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh: dòng tiền
   Cung cấp thông tin về sự thay đổi tình hình tài có liên q
  quan đến các hoạt
  ạ động
  ộ g tạo
  ạ ra doanh thu
  chính chủ yếu của doanh nghiệp. Trong đó:
   Dòng thu từ hoạt động kinh doanh gồm tiền thu được
   Tiếp cận từ phía các dòng tiền ra và dòng tiền
  từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  vào trong kỳ của doanh nghiệp phân chia theo  Dòng chi cho hoạt động kinh doanh gồm tiền chi ra
  ba hoạt động: hoạt động kinh doanh,
  doanh hoạt cho việc mua nguyên vật liệu,
  liệu hàng hóa,
  hóa trả lương cho
  công nhân viên, trả tiền thuê nhà xưởng, các chi phí
  động đầu tư và hoạt động tài chính. vật dụng…..

  49 50

  Các dòng tiền (tiếp) Các dòng tiền (tiếp)

  Dòng tiền từ Hoạt động đầu tư: dòng tiền có liên Hoạt động tài chính: dòng tiền có liên quan
  quan đến các hoạt
  q ạ động
  ộ g mua sắm,, xâyy dựng,
  ự g, ệ thayy đổi về q
  đến việc quy
  y mô và kết cấu của vốn
  nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.
  đầu tư khác. Trong đó: Trong đó:
   Dòng thu từ hoạt động đầu tư gồm tiền thu được từ  Dòng thu từ hoạt động tài chính gồm thu tiền từ
  việc bán/thanh lý tài sản dài hạn (máy móc, thiết bị, việc phát hành cổ phiếu hay chủ sở hữu góp vốn,
  nhà xưởng….), tiền thu hồi các khoản vốn đã góp vào nhận được tiền vay ngắn hạn, tiền vay dài hạn
  các đơn vị khác, tiền lãi cho vay, lợi nhuận được chia…  Dòng chi cho hoạt động tài chính gồm tiền chi trả
   Dòng chi cho hoạt động đầu tư gồm tiền chi mua sắm vốn cho chủ sở hữu, tiền cổ tức trả cho cổ đông,
  tài sản dài hạn, chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác, tiền nợ gốc của các khoản vay.
  chi tiền cho vay hay mua các công cụ nợ…
  51 52

  13

 14. Ví dụ 4 Kết cấu báo cáo LCTT

  Chỉ tiêu Số tiền HĐKD HĐĐT HĐTC Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
  số
  Thu tiền khách hàng trả nợ tiền mua
  860
  hàng kỳ trước I. Lưu chuyển
  y tiền từ HĐKD
  Thu tiền vay ngắn hạn từ ngân hàng 420 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ
  Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 300 và doanh thu khác
  Thu tiền ông M góp vốn vào công ty 1.000 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa
  Chi tiền mua hàng hóa dự trữ để bán và dịch vụ
  420
  trong kỳ sau 3. Tiền chi trả cho người lao động
  Chi trả lãi vay ngắn hạn 80
  4 Tiền lãi vay đã trả
  4.
  Chi trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn 600
  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
  Chi trả nợ người bán tài sản cố định đã
  180
  mua kỳ trước 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
  Bán hàng thu tiền mặt 830 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
  Nộp tiền mặt vào ngân hàng 200 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD
  53 54

  Kết cấu báo cáo LCTT (tiếp)
  Kết cấu báo cáo LCTT (tiếp)
  Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước
  Mã III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
  số
  1.Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp
  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
  của CSH
  1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và 2.Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua
  các tài sản dài hạn khác lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
  2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 3.Tiền thu từ đi vay
  các tài sản dài hạn khác
  3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 4.Tiền trả nợ gốc vay
  đơn vị khác 5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
  4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
  của đơn vịị khác 6 Cổ tức,
  6. tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
  5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC
  6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
  7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
  được chia
  Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT 55
  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56

  14

 15. Bài tập thực hành 8 Bài tập thực hành 8 (tiếp)

  Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Yêu cầu
  Tiền đầu kỳ 3.000 Chi trong kỳ
  a. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 20×2
  Thu trong kỳ Chi trả nợ nhà cung cấp hàng 3 000
  3.000
  Thu từ bán hàng 15.000 hoá và dịch vụ của công ty BB.
  Thu từ nhượng bán tài sản 300 Chi trả nợ vay 4.000 b. Cho biết hoạt động nào tạo ra tiền và hoạt
  cố định Chi trả lãi vay 1.000
  Thu do đi vay 6.000 Chi đầu tư vào công ty L 7.000
  động nào sử dụng tiền của công ty?
  Thu do phát hành cổ phiếu 4.000 Chi mua tài sản cố định 4.000
  Thu do bán lại cổ phần đầu 2.000 Chi trả lương người lao động 2.000
  tư trong công ty K Chi nộp thuế TNDN 500
  Thu lãi tiền gửi ngân hàng 200 Chi trả cổ tức 3.500
  Thu lãi được chia từ các 300 Chi trả nợ cho nhà cung cấp 2.000
  khoản đầu tư thiết bị
  Thu do được bồi thường 200 Cộng chi trong kỳ 27.000
  Tổng cộng thu 28.000 Tiền cuối kỳ 4.000
  57 58

  Ý nghĩa Bản thuyết minh BCTC
  Giải thích và bổ sung thêm thông tin về tình hình
   Giúp người đọc thấy được các hoạt động đã hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính
  tạo ra tiền và sử dụng tiền như thế nào của
  ủ doanh
  d h nghiệp
  hiệ trong kỳ báo
  bá cáo á mà à các
  á báo

   Đánh giá những ảnh hưởng của chúng đến cáo tài chính trên không thể trình bày rõ ràng, chi
  tình hình tài chính của doanh nghiệp. tiết hoặc chưa nêu ra được:
   Các chính sách (hoặc phương pháp kế toán) mà đơn vị
  áp dụng..
   Các số liệu chi tiết của một số khoản mục trên bảng
  cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
   Những thông tin quan trọng chưa được ghi nhận trên
  báo cáo tài chính.
  59 60

  15

 16. Các nguyên tắc và giả định kế toán cơ bản Hoạt động liên tục

   Doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ còn tiếp
   Hoạt động liên tục  Đơn vị kinh tế
  tục hoạt động bình thường trong tương lai
   Giá gốc  Đơn vị tiền tệ
  gần.
   Thận trọng  Kỳ kế toán
   Làm cơ sở cho nhiều cách xử lý trong kế toán
   Cơ sở dồn tích và

  phù hợp
   Nhất quán

  61 62

  Giá gốc Thận trọng
   Doanh nghiệp ghi nhận các tài sản mà doanh Doanh nghiệp không được đánh giá tài sản và
  nghiệp đang nắm giữ theo chi phí thực tế mà các khoản thu nhập cao hơn giá có thể thực
  doanh nghiệp bỏ ra để có được các tài sản đó. hiện, cũng như không được đánh giá các khoản
   Nguyên tắc này xuất phát từ tính khách quan nợ phải trả và chi phí thấp hơn giá trị phải
  của việc xác định giá gốc. thanh toán.

  63 64

  16

 17. Ví dụ 5 Cơ sở dồn tích và Phù hợp
   Ngày 15.12.20×1, công ty A nhập khẩu lô
  hàng H với giá mua 100 triệu đồng. Thuế Cơ sở dồn tích Phù hợp
  ợp
  nhập khẩuẩ 20 triệu đồngồ và thuế
  ế giá trị gia
  tăng (sẽ được hoàn lại) 12 triệu đồng. Chi phí • Ghi nhận và trình bày • Phải xác định chi phí
  vận chuyển hàng về nhập kho là 3 triệu đồng. về tài sản, nguồn vốn, phù hợp với doanh thu
  doanh thu và chi phí trong kỳ để xác định
   Ngày 31.12.20×1, giá có thể bán (sau khi trừ dựa trên cơ sở nghiệp đúng đắn kết quả kinh
  chi phí bán ước tính) chỉ còn 100 triệu đồng. vụ kinh tế phát sinh doanh của kỳ kế toán.
  chứ không phải dựa
  a. Hãy
  H tính
  í h giá
  iá trịị hàng
  hà H được
  đ ghi
  hi nhận
  hậ vào
  à trên cơ sở thu tiền hay
  ngày 15.12.20×1? chi tiền.
  b. Hàng H được trình bày trên BCTC vào ngày
  31.12.20×1 với số tiền là bao nhiêu?
  65 66

  Ví dụ 6 Nhất quán
   Ngày 10.12.20×1, nhập kho 200đv hàng A với
  giá mua là 100 triệu đồng, chưa trả tiền. Chi  Sử dụng chính sách và phương pháp kế toán
  phí vận chuyểnể hàng về ề nhập kho là 2 triệu phải
  hải nhất
  hất quán
  á để đả
  đảm bảo
  bả sốố liệu
  liệ kế toán
  t á có
  ó
  đồng, đã trả bằng tiền mặt. thể so sánh được giữa các kỳ hoặc giữa các
   Ngày 20.12.20×1, xuất kho 100đv hàng A để doanh nghiệp.
  bán cho khách hàng K với giá bán là 180 triệu
   Nhất quán có nghĩa là cùng một sự vật, hiện
  đồng, khách hàng K đã trả 150 triệu đồng
  bằng chuyển khoản.
  khoản tượng thì phải sử dụng một chính sách hoặc
  a. Hãy tính giá trị hàng A nhập kho phương pháp kế toán.
  b. Tính lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.

  67 68

  17

 18. Đơn vị kinh tế Đơn vị tiền tệ

  Hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp có thể  Giả định rằng tiền tệ là thước đo thích hợp và
  hữu ích đối với kế toán tài chính.
  chính
  được theo dõi và ghi nhận tách biệt với người
   Giả định cho rằng sức mua của đồng tiền
  chủ doanh nghiệp và các doanh nghiệp khác.
  tương đối ổn định; nghĩa là lạm phát ở mức
  độ chưa đủ ảnh hưởng đến độ tin cậy và khả
  năng so sánh của báo cáo tài chính.

  69 70

  Kỳ kế toán Bài tập thực hành 9
  Hãy nêu nguyên tắc, giả định kế toán ảnh hưởng đến cách xử
   Giả định kỳ kế toán cho rằng các hoạt động lý của kế toán
  1. Ông g Nam là chủ sở hữu và đồng g thời là g
  giám đốc công
  g tyy
  kinh tế của doanh nghiệp có thể chia vào trách nhiệm hữu hạn Thiên Nam. Ngày 02.3.20×1 có một
  khoản nợ phải trả của Thiên Nam đến hạn trả nhưng công
  những thời kỳ nhất định, ví dụ tháng, quý hay ty đang tập trung mua hàng nên thiếu tiền thanh toán.
  Ông Nam dùng tiền cá nhân giao cho nhân viên công ty
  năm. để thanh toán khoản phải trả trên. Sau đó ông Nam quên
  mất việc này cho đến khi đọc báo cáo tài chính năm 20×1
   Kỳ kế toán thường được chọn là một năm – và nhận thấy có một khoản công ty vay của mình.
  mình
  2. Công ty Bùi Văn bán máy nổ cho nông dân. Ngày
  gọi là niên độ kế toán. 31/12/20×1 có 2 khách hàng đã quá hạn 9 tháng vì bị thiệt
  hại nặng do cơn bão tháng 3. Kế toán công ty Bùi Văn ghi
  nhận khoản phải thu khách hàng theo số tiền thực tế có
  khả năng thu hồi thay vì ghi theo số nợ gốc kèm theo lãi
  71 trả chậm. 72

  18

 19. Bài tập thực hành 9 Các hạn chế của BCTC
  3. Công ty Alpha thường trả lương thành 2 đợt. Đợt 1
  vào ngày 15 hàng tháng và đợt 2 vào ngày 3 tháng
  sau. Khi lập báo cáo tài chính năm,
  sau năm kế toán công ty Thường g
  cung cấp
  ghi tiền lương đợt 2 tháng 12 như một khoản phải Sử dụng thông tin
  trả. nhiều ước chậm hơn
  Chưa quan tính, xét so với nhu
  4. Xí nghiệp Xuân Hưng nhập khẩu một thiết bị với giá tâm đến đoán và kỹ cầu của
  100 triệu. Xí nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu 10 Không phản thông tin thuật phân người sử
  triệu và thuế giá trị gia tăng 11 triệu. Chi phí vận ảnh được phi tài chính bổ dụng.
  giá trị hiện
  chuyển về xí nghiệp là 2 triệu.
  triệu Được biết thuế nhập tại
  t i của
  ủ tài
  khẩu không được hoàn lại nhưng thuế giá trị gia sản và
  tăng sẽ được hoàn lại qua hình thức khấu trừ. Kế doanh
  toán đơn vị ghi nhận thiết bị trên sổ sách với giá 112 nghiệp.
  triệu.
  73 74

  19

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy