[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Nguyên lý kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Mô tả bản chất của kế toán như một hệ
  thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết
  định.
   Nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích
  Chương 1 sự khác biệt.
   Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai
  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ
  chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế
  toán.
  1 2

  Nội dung Bản chất của kế toán
  Định nghĩa
  Bản chất của kế toán  Định nghĩa
  Quy trình kế toán
   Quy trình kế toán
  Kế toán tài chính
  Kế toán quản trị
  Các lĩnh vực kế toán
  Kế toán thuế
  Kiểm toán
  V i ttrò
  Vai ò kế toán
  t á trong
  t nền
  ề kinh
  ki h tế

  Môi trường Tổ chức nghể nghiệp
  kế toán Các định chế pháp lý
  Đạo đức nghề nghiệp
  3 4

  1

 2. Định nghĩa Các khái niệm
  Kế toán là một hệ thống thông tin được thiết lập trong tổ  Tổ chức:
  chức nhằm thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin
  cho các đối tượng sử dụng để làm cơ sở cho các quyết
   Dữ liệu:
  định kinh tế.

   Thông tin:
  Hoạt động Đối tượng sử
  của tổ chức dụng  Đối tượng sử dụng

  Hệ thống
  Dữ liệu kế toán (thu Thông tin
  thập, xử lý) 5 6

  Ví dụ 1 Các loại hình doanh nghiệp

  1. Quyết định cho vay hay không cho vay? 1. Doanh nghiệp thương mại

  2 Quyết định đầu tư hay không đầu tư?
  2. 2 Doanh nghiệp sản xuất
  2.

  3. Quyết định bán chịu hay không bán chịu? 3. Doanh nghiệp dịch vụ

  Các thông tin kế toán cơ bản

  7 8

  2

 3. Quy trình kế toán Các lĩnh vực kế toán

  • Phân Cung  Kế toán tài chính
  •MMua Th
  Thu
  loại cấp
  NVL thập,
  Dữ liệu • Ghi chép thông
  • Chi tiền xử lý • Tổng
  •… dữ liệu hợp
  tin  Kế toán quản trị

   Kế toán thuế

  Chứng từ Sổ
  ổ sách  Kiểm toán
  Sổ sách Báo cáo
  kế
  kế toán kếtoán
  toán kế toán

  9 10

  Kế toán tài chính Kế toán quản trị

   Cung cấp thông tin cho các đối tượng ở Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho việc
  g
  bên ngoài ((nhà đầu tư,, chủ nợ,…)
  ợ, ) thông
  gqqua đưa ra quyết định của các nhà quản lý tổ
  chức thông qua các báo cáo nội bộ.
  các báo cáo tài chính.
  − Tính toán và phân tích các chi phí sản
  • Bảng cân đối kế toán xuất hay cung cấp dịch vụ.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh − Lập dự toán ngân sách, phân tích chênh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lệch giữa thực tế và dự toán nhằm kiểm
  soát các hoạt động trong tổ chức.
  chức
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  − Đo lường kết quả hoạt động của các bộ
   Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ phận trong tổ chức.
  những quy định của kế toán. − …
  11 12

  3

 4. Ví dụ 2 Kế toán thuế
  Đánh dấu x vào ô thích hợp:
   Theo dõi và tách riêng số liệu kế toán để
  Nội dung KTTC KTQT
  Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, chủ nợ lập các báo cáo thuế
  ế
  Thông tin không cần tuân thủ các quy định kế toán
  Bắt buộc phải lập báo cáo  Thuế giá trị gia tăng
  Được lập định kỳ (thường là 1 năm)
  Báo cáo tài chính  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Thông tin phục vụ cho nhà quản lý trong tổ chức
  Thông tin thể hiện qua các báo cáo nội bộ  Các báo cáo khác theo quy định
  Sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp
  Chỉ cung cấp thông tin tài chính
  Thời hạn báo cáo tùy theo nhu cầu của tổ chức
  13 14

  Kiểm toán báo cáo tài chính Bài tập thực hành 1
  1. Theo dõi chi phí của từng sản phẩm và so sánh với định mức
   Các kiểm toán viên độc lập thực hiện việc để tìm hiểu nguyên nhân.
  2. Kiểm kê hàng g tồn kho vào thời điểm khóa sổ để lập
  ập báo cáo
  kiểm
  ể tra báo cáo tài chính của các doanh tài chính.
  3. Cung cấp thông tin để tính giá bán sản phẩm mới.
  nghiệp để đưa ra ý kiến về sự trình bày 4. Xác định các khoản chi phí không được trừ khi tính thu nhập
  chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
  trung thực và hợp lý của các BCTC. 5. Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối kế
  toán và lưu chuyển tiền tệ.
   Nhằm nâng cao độ tin cậy của các thông tin 6 Theo dõi tình hình chi phí của từng bộ phận để đánh giá hiệu
  6.
  quả hoạt động.
  7. Lập báo cáo tài chính năm để cung cấp cho các cổ đông của
  công ty.
  8. Gửi thư xác nhận công nợ và số dư tiền gửi ngân hàng để xác
  định các số liệu báo cáo của đơn vị có chính xác không.
  15 9. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ kế toán. 16

  4

 5. Môi trường kế toán Vai trò của kế toán
   Dưới góc độ tổ chức
   Vai trò của kế toán
   Dưới góc độ tổ
  ổ chức H t độ
  Hoạt động
  Nguồn Kết
   Dưới góc độ toàn bộ nền kinh tế lực quả
  Kế toán giúp các tổ
   Các tổ chức nghề nghiệp
  chức nâng cao hiệu
  Hiệu quả
  quả hoạt động và tạo
   Các định chế pháp lý
  nên
  ê các
  á giá
  iá trị
  t ị tăng

  Giá trị tăng thêm thêm.`
   Đạo đức nghề nghiệp

  17 18

  Vai trò của kế toán (tiếp) Các tổ chức nghề nghiệp

   Dưới góc độ nền kinh tế Các tổ chức nghề nghiệp đã ra đời để thúc đẩy
  những người hành nghề kế toán, kiểm toán đảm
  • Thông tin kế toán có vai
  ai trò quan
  q an trọng:
  trọng bảo chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
  nghiệp
   Xây dựng các tiêu chuẩn về chuyên môn và
  đạo đức để có thể hành nghề; thông qua các
  • Thúc đẩy quá trình tái đầu tư và mở rộng
  khóa học hay kỳ thi để công nhận thành viên
  hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
   Cập nhật kiến thức cho các thành viên để luôn
  bảo đảm năng g lực
  ự chuyên
  y môn.
  • Làm cơ sở cho hoạt động đầu tư hay cung
   Giám sát về đạo đức để loại khỏi tổ chức
  cấp tín dụng những thành viên thiếu đạo đức, gây thiệt hại
  cho xã hội và uy tín nghề nghiệp.
   Nghiên cứu phát triển các kiến thức và kỹ năng
  nghề nghiệp.
  19 20

  5

 6. Các định chế pháp lý Đạo đức nghề nghiệp

   Nhà nước phải can thiệp vào công việc kế  Người làm kế toán phải trung thực, khách
  toán vì số liệu kế toán liên quan đến quyền lợi quan, thận trọng, bảo mật và đảm bảo năng
  nhiều
  ề bên và lợi ích chung của xã hội.
  lực chuyên môn.
   Các định chế pháp lý yêu cầu duy trì công
  Số liệu kế toán phản ảnh đúng sự thực cũng như hạn
  việc kế toán tài chính và tiêu chuẩn của báo
  chế sai sót, thiên lệch hoặc các hành vi gian lận gây
  cáo tài chính
  tổn hại cho tổ chức, cho xã hội và các bên liên quan
   Chuẩn mực kế toán
  khác.
  khác
   Luật kế
  ế toán
   Luật thuế  Trong lĩnh vực kiểm toán, người hành nghề
   … cần có tính độc lập.

  21 22

  6

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 – Lý Nguyễn Thu Ngọc File Word, PDF về máy