[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ

Download


Bài 4 – Tính giá các đối tượng kế toán. Chương này giúp sinh viên hiểu sự cần thiết của tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng kế toán; vận dụng tính giá các đối tượng kế toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ

 1. BÀI 4
  TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

  TS. Trần Thế Nữ
  Bộ môn Kế toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng

  1

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Hiểu sự cần thiết của tính
  giá các đối tượng kế toán;
  • Hiểu rõ các nguyên tắc và
  qui định về tính giá các
  đối tượng kế toán;
  • Hiểu rõ trình tự tính giá
  các đối tượng kế toán;
  • Vận dụng tính giá các đối
  tượng kế toán cơ bản;

  2

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG
  1. Sự cần thiết phải tính giá các đối
  tượng kế toán;
  2. Yêu cầu của thông tin tính giá;
  3. Tính giá các đối tượng kế toán
  chủ yếu;

  3

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. KHÁI NIỆM TÍNH GIÁ

  Tính giá là phương
  pháp kế toán sử
  dụng thước đo tiền tệ
  để tính toán, đo
  lường và biểu hiện
  các đối tượng hạch
  toán kế toán.

  4

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. YÊU CẦU CỦA THÔNG TIN TÍNH GIÁ
  • Trung thực giá trị của đối
  tượng kế toán;

  • Phù hợp giá cả thị trường
  và phù hợp với số lượng
  và chất lượng của đối
  tượng kế toán;

  • Thống nhất phương pháp
  tính qua các thời kỳ và
  giữa các doanh nghiệp.

  5

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU

  • Tính giá hàng hóa tài sản
  mua ngoài;

  • Tính giá tài sản tự chế;

  • Tính giá xuất kho của hàng
  tồn kho.

  6

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. TÍNH GIÁ VẬT TỰ, HÀNG HÓA, TÀI SẢN MUA NGOÀI

  GIÁ NHẬP KHO CỦA VẬT TƯ, HÀNG HÓA

  Giá mua ghi trên Các khoản thuế không Chi phí thu mua
  hóa đơn được hoàn lại

  • Giá hóa đơn
  • Giảm giá (trừ chiết
  • Thuế thu nhập
  khấu thanh toán) • Chi phí vận chuyển
  • Thuế GTGT (khi được
  tính vào giá hàng) bốc dỡ
  • Chi phí kho hàng,
  bến bãi
  • Chi phí bộ phận
  thu mua
  • Hao hụt trong
  định mức
  7

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Bước 1: Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh

  Bước 2: Tổng hợp các chi phí
  đã tập hợp được cho từng đối tượng
  Tính giá xác định được

  8

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. TÍNH GIÁ VẬT TƯ, HÀNG HÓA, TÀI SẢN MUA NGOÀI

  NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Giá mua sắm, Chi phí đưa tài sản Chi phí sửa chữa
  xây dựng vào sử dụng lớn, nâng cấp

  • CP vận chuyển, bốc dỡ Chi phí làm tăng lợi
  • Giá mua
  • CP lắp đặt, chạy thử ích thu được như
  • Giá quyết toán
  • Phí kho hàng, bến bãi tăng tính năng hoạt
  • Giá cấp phát động, kéo dài thời
  • Thuế trước bạ
  gian sử dụng
  • Phí hoa hồng, môi giới

  9

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Giá trị còn lại của tài sản Hao mòn tài sản trong quá trình
  sử dụng
  cố định

  Phương pháp tính hao mòn
  Phương pháp đường thẳng: Phân bố đều giá trị tài sản qua
  các kỳ sử dụng
  Khấu hao nhanh: Phân bổ các hệ thống, hào mòn kỳ trước
  lớn hơn kỳ sau
  Khâu hao theo mức độ sử dụng

  10

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. TÍNH GIÁ TÀI SẢN TỰ CHẾ
  Bước 1: Tập hợp và phân bố chi phí
  phát sinh

  Bước 2: Tổng hợp các chi phí đã tập
  hợp được cho từng đối tượng tính
  giá xác định

  11

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. TÍNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TỰ CHẾ

  Giá trị ghi sổ của tài sản cố định

  Giá thành thực tế Các khoản thuế không Chi phí phát sinh
  được duyệt được hoàn lại trực tiếp liên quan

  12

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM

  Tổng giá thành phẩm sản xuất hoàn Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
  thành trong kỳ chuyển sang kỳ sau

  Chi phí sản xuất dở dang kỳ trước
  Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
  chuyển sang

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • Chi phí nhân công trực tiếp
  • Chi phí sản xuất chung

  13

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. TÍNH GIÁ XUẤT KHO CỦA VẬT TƯ, HÀNG HÓA

  • Phương pháp kiểm kê
  định kỳ;

  • Phương pháp kê khai
  thường xuyên.

  14

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. Ví dụ
  Tình hình nhập – xuất vật liệu B như sau:
  1, Ngày ½ tồn kho 100kg
  2, Ngày 2/2 mua 400kg
  3, Ngày 4/2 mua 600kg
  4, Ngày 6/2 mua 500kg
  5, Ngày 10/2 kiểm kê thấy còn 400kg
  Hỏi số lượng vật tư xuất dùng từ ngày ½ đến ngày
  10/2 là bao nhiêu?

  15

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP
  KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
  Căn cứ vào
  kết quả kiểm kê

  Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK
  = + –
  Xuất trong kỳ tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ tồn cuối kỳ

  16

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. Ví dụ: Tình hình nhập – xuất vật liệu A như sau:

  1, Ngày ½ tồn kho 100kg
  2, Ngày 2/2 mua 400kg
  3, Ngày 4/2 mua 600kg
  4, Ngày 6/2 mua 500kg
  1, Ngày 3/2 xuất dùng 100kg
  2, Ngày 7/2 xuất dùng 100kg
  3, Ngày 8/2 xuất dùng 200kg

  Hỏi số lượng vật tư xuất dùng từ ngày ½ đến ngày 10/2 là bao nhiêu?

  17

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP
  KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

  Phương pháp kê khai thường xuyên: Theo dõi thường
  xuyên, liên tục số lượng và giá trị hàng hoá xuất, nhập
  kho theo từng nghiệp vụ phát sinh.
  Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK – Trị giá HTK
  tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ

  18

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. Ví dụ:
  Một công ty kinh doanh bất động sản có các
  thông tin sau:
  1. BĐS mua kỳ trước chưa bán: 1 ngôi nhà liền
  kề giá 4 tỷ đồng;
  2. BĐS mua trong kỳ này:
  – 01 biệt thự 20 tỷ, 01 biệt thự 15 tỷ;
  – 01 nhà chung cư 5 phòng 1,2 tỷ, 01 nhà chung
  cư 3 phòng 900 triệu;
  3. Bán BĐS trong kỳ: Bán 01 biệt thự giá bán 25
  tỷ, 01 nhà chung cư giá 2 tỷ.
  Bạn hãy tính giá vốn hàng bán BĐS kỳ này?
  19

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. Ví dụ:
  Một công ty kinh doanh thực phẩm tươi sống
  có thông tin về mặt hàng gà sạch như sau:
  – Tồn đầu tuần: 100kg, giá 80.000đ/kg
  – Mua trong tuần:
  Thứ 2, 500kgx75
  Thứ 3, 400kgx78
  Thứ 4, 200kgx82 Gà nhập 6h30am,
  bán từ 8h30am-
  – Bán trong tuần: 21h30pm
  Thứ 2: 300kg
  Thứ 3: 400kg
  Thứ 4: 300kg
  Bạn hãy tính giá vốn hàng bán kỳ này?
  20

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy