[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ

Download


Bài 3 Tài khoản và kế toán kép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Tài khoản kế toán là gì? Đặc điểm của tài khoản kế toán, kết cấu chung của tài khoản, tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi chép trên tài khoản kế toán, định khoản kế toán,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ

 1. BÀI 3
  TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN KÉP

  TS. Trần Thế Nữ
  Bộ môn Kế toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Bạn đã gặp “Tài khoản” ở đâu ????

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Tài khoản kế toán là gì?

  Tài khoản kế toán là công cụ kế toán sử
  dụng để phân loại, tổng hợp thông tin
  theo từng đối tượng kế toán để ghi chép,
  phản ánh và kiểm tra một cách thường
  xuyên, liên tục tình hình và sự vận động
  của từng đối tượng kế toán đó.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Đặc điểm của tài khoản kế toán

  Tên gọi: Phù hợp với đối tượng kế
  Nội dung của TK kế toán toán, có số hiệu tài khoản riêng

  Nội dung phản ánh: Tình hình và biến
  động của từng đối tượng kế toán

  Sự biến động tăng và giảm: Số phát
  sinh tăng và số phát sinh giảm

  Trạng thái tại thời điểm đầu kỳ và cuối
  kỳ: Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ

  Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng trong kỳ – Số phát sinh giảm trong kỳ

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Kết cấu chung của tài khoản

  Nợ Tên tài khoản Có

  Theo quy ước, Tài khoản kế toán có kết cấu dạng chữ T.
  Nợ và Có là các thuật ngữ và chỉ mang tính quy ước.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. KẾT CẤU CÁC TÀI KHOẢN CHỦ YẾU

  • Loại tài khoản phản ánh tài sản

  • Loại tài khoản phản ánh nguồn vốn

  • Loại tài khoản phản ánh doanh thu

  • Loại tài khoản phản ánh chi phí

  • Loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH TÀI SẢN

  Tài khoản Tài sản
  Nợ Có

  SDĐK

  SPST SPSG
  Nợ Có

  Tổng SPST Tổng SPSG

  SDCK

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH NGUỒN VỐN

  Tài khoản Nguồn vốn Có
  Nợ

  SDĐK

  SPSG SPST
  Nợ

  Tổng SPSG Tổng SPST

  SDCK

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH DOANH THU, THU NHẬP

  TK doanh thu Có
  Nợ

  Các khoản giảm trừ DT
  DT bán hàng trong kỳ

  Doanh thu thuần

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH CHI PHÍ

  Nợ TK chi phí Có

  Các khoản chi phí phát
  sinh trong kỳ Các khoản giảm trừ
  chi phí

  Nợ Có

  Chi phí thuần

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Tài khoản xác định kết quả kinh doanh

  Nợ Tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh Có

  Tập hợp chi phí được kết chuyển Tập hợp doanh thu, thu nhập được kết
  chuyển

  Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ

  cuối kỳ không có số dư

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Ví dụ

  Một Doanh nghiệp có tình hình nguyên vật liệu tồn kho
  đầu kỳ: 17.000.000đ. Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ :
  1. Mua NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán
  500.000đ
  2. Dùng tiền gửi ngân hàng mua NVL nhập kho 5.000.000đ
  3. Xuất NVL cho phân xưởng sản xuất để chế tạo sản
  phẩm 1.500.000đ
  4. Xuất vật liệu cho bộ phận quản lý doanh nghiệp
  200.000đ
  5. Nhận một số NVL do liên doanh góp vào trị giá
  2.000.000đ.
  Yêu cầu : Phản ánh các sự kiện trên vào tài khoản Nguyên
  vật liệu?

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. GHI CHÉP TRÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  • Khái niệm: Ghi chép là
  phương pháp phản ánh
  các nghiệp vụ kinh tế tài
  chính phát sinh vào tài
  khoản kế toán một cách có
  hệ thống dựa trên cơ sở
  của chứng từ.

  • Phân loại:
  – Ghi đơn
  – Ghi kép

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. GHI ĐƠN

  Phản ánh vào một TK kế toán

  GHI ĐƠN Liên quan đến một đối
  tượng kế toán

  Dùng bổ sung cho ghi kép

  Ví dụ: Bạn thuê một ô tô trong một tháng, giá thuê là 4.000.000đ, giá trị xe là
  350.000.000đ.
  • Kế toán phản ánh chi phí thuê tại thời điểm nhận được hóa đơn, giá trị của
  xe 350.000.000đ tại thời điểm nhận xe.
  • Kế toán ghi: Nợ TK 001: 350.000.000

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. GHI KÉP

  Phản ánh hai TK kế toán
  trở lên

  GHI KÉP Phản ánh đầy đủ nội dung
  kinh tế của nghiệp vụ

  Phản ánh quan hệ giữa các
  đối tượng kế toán

  Ví dụ: Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trị giá 5 triệu đồng, đã nhập kho đủ, thanh
  toán bằng TGNH.
  Nghiệp vụ này ảnh hưởng tới 2 đối tượng kế toán: nguyên vật liệu (Tài sản – tăng) và
  tiền gửi (tài sản – giảm)
  Nợ TK 152 (Nguyên vật liệu): 5.000.000
  Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 5.000.000

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. GHI KÉP

  Phương pháp ghi kép là phương pháp ghi nhận sự biến động đồng
  thời của các đối tượng kế toán bởi tác động kép của một nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan bằng cách:
  (1) Ghi 2 lần số phát sinh vào ít nhất 2 tài khoản kế toán liên quan,
  trong đó
  (2) Ghi Nợ tài khoản này đồng thời ghi Có cho tài khoản khác
  (3) Số tiền ghi Nợ = Số tiền ghi Có

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

  Định khoản kế toán: Là việc
  xác định tài khoản nào ghi
  Nợ, tài khoản nào ghi Có, với Các bước tiến hành định
  số tiền cụ thể là bao nhiêu khoản:
  đối với mỗi nghiệp vụ kinh tế Xác định đối tượng kế
  phát sinh theo đúng nguyên toán liên quan;
  Xác định tài khoản liên
  tắc ghi kép;
  quan, kết cấu của tài
  Các tài khoản đó được khoản đó, từ đó xác định
  gọi là các TK đối ứng và ghi Nợ hay ghi có các tài
  mối quan hệ giữa các TK khoản này;
  được gọi là mối quan hệ Xác định số tiền cụ thể
  ghi vào từng tài khoản;
  đối ứng.
  Ghi Nợ, Có vào các tài
  khoản kế toán.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. Các loại định khoản
  Định khoản giản đơn: Chỉ liên quan đến 2 tài khoản kế toán.
   Ghi Nợ 1 TK đối ứng với ghi có 1 TK đối ứng.
  Ví dụ: Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ người bán 8
  triệu đồng.
  Kế toán ghi: Nợ TK 331: 8 triệu
  Có TK 112: 8 triệu

  Định khoản phức tạp: Liên quan đến từ 3 tài khoản trở lên.
   Ghi Nợ 1 TK đối ứng với ghi Có nhiều TK và ngược lại, ghi Có 1
  TK đối ứng với ghi Nợ nhiều TK
  Ví dụ: Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng
  10 triệu đồng và trả nợ người bán 5 triệu đồng.
  Kế toán ghi: Nợ TK 331 5 triệu
  Nợ TK 311 10 triệu
  Có TK 111 15 triệu

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. Ví dụ

  1) Doanh nghiệp mua vật liệu nhập kho đã thanh toán bằng chuyển khoản qua
  ngân hàng, số tiền 500.000đ.
  2) Doanh nghiệp mua vật liệu nhập kho sẽ thanh toán bằng chậm sau 3 tháng,
  số tiền 500.000đ.
  3) Doanh nghiệp trích lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 1 tỷ đồng;
  4) Cổ đông rút vốn 1 tỷ đồng, đã chuyển qua tài khoản tại ngân hàng.
  5) Doanh nghiệp xuất kho vật liệu cho sản xuất trị giá xuất kho 20 triệu.
  6) Doanh nghiệp mua chịu vật liệu đưa thẳng vào sản xuất không qua kho, giá
  30tr
  7) Doanh nghiệp bán hàng thu tiền bằng chuyển khoản, số tiền 55 triệu. Giá
  xuất kho 45tr.
  8) Doanh nghiệp bán hàng trừ vào số tiền mà khách hàng đã trả trước, 40
  triệu.
  Hãy định khoản các sự kiện trên ???

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỐI ỨNG

  Loại 3
  Tài sản tăng Nguồn vốn tăng

  Loại 2
  Loại 1

  Tài sản giảm Nguồn vốn giảm
  Loại 4

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy