[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ

Download


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bài 1 trình bày về đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán. Chương này giúp người học biết được khái niệm, vai trò của kế toán; biết được các đặc điểm và phân biệt được các đối tượng của kế toán; nắm được yêu cầu thông tin của kế toán và nguyên tắc kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ

 1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  TS. Trần Thế Nữ
  Bộ môn Kế toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng
  tranthenu@gmail.com

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Thông tin chung về môn học

  – Tên môn học: Nguyên lý kế toán
  – Số tín chỉ: 03
  – Mã môn học:
  – Học kì:
  – Môn học: Bắt buộc
  – Các môn học tiên quyết:
  – Các môn học kế tiếp: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán
  – Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
  + Nghe giảng lý thuyết: 16
  + Làm bài tập trên lớp: 18
  + Thảo luận: 9
  + Tự học: 0
  + Kiểm tra:2

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Mục tiêu môn học
  Cung cấp cho sinh viên một phương pháp luận về vấn
  đề tổng quát của kế toán:
  • Hiểu được bản chất và vai trò của kế toán;
  • Nắm được các nguyên tắc kế toán chung và sự vận
  dụng chúng vào công tác kế toán một cách đơn giản;
  • Nắm được hệ thống các báo cáo kế toán và phương
  pháp lập các báo cáo kế toán;
  • Hiểu được phương pháp của kế toán và vận dụng các
  phương pháp để kế toán các quá trình kinh doanh cơ
  bản trong doanh nghiệp;
  • Nắm được các yếu tố cấu thành bộ máy kế toán và tổ
  chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp;

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. BÀI 1
  ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
  VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

  TS. Trần Thế Nữ
  Bộ môn Kế toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Mục tiêu môn học

  Trong một buổi tuyển dụng
  nhân viên kế toán của công
  ty TNHH Thành Đạt, nhà
  tuyển dụng đưa ra câu hỏi
  “Bạn biết gì về kế toán?”.
  Nếu bạn là một ứng cử viên
  tham gia dự tuyển, bạn sẽ
  trả lời thế nào để được nhà
  tuyển dụng đánh giá cao?

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Mục tiêu bài học

  • Giúp sinh viên biết
  được khái niệm, vai trò
  của kế toán;
  • Biết được các đặc điểm
  và phân biệt được các
  đối tượng của kế toán;
  • Nắm được yêu cầu
  thông tin của kế toán và
  nguyên tắc kế toán.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để hiểu rõ bài này, yêu
  cầu học viên cần có các
  kiến thức cơ bản liên
  quan đến các môn học:

  • Kinh tế vi mô;
  • Luật doanh nghiệp;
  • Quản trị học;
  • Toán.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu và tóm tắt
  những nội dung chính
  của bài;
  • Luôn liên hệ và lấy ví
  dụ thực tế;
  • Tìm hiểu về các chuẩn
  mực kế toán (chuẩn
  mực kế toán quốc tế,
  chuẩn mực kế toán
  Việt Nam, chuẩn mực
  kế toán Mỹ);
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Kế toán là gì???

  Thu thập

  Xử lý Dưới hình thức giá trị
  Kế toán
  là Thông tin
  Kiểm tra kinh tế Dưới hình thức hiện vật
  tài chính

  Dưới hình thức thời gian
  Phân tích
  lao động

  Cung cấp

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Chức năng của kế toán
  Thông tin liên quan đến quá
  trình hoạt động và sử dụng
  các nguồn lực
  Chức năng
  phản ánh
  Chức năng
  của kế toán

  Chức năng
  giám đốc Kiểm tra, giám sát tình
  hình chấp hành luật pháp,
  thực hiện các mục tiêu đã
  đề ra nhằm mang lại hiệu
  quả cao

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Các loại kế toán

  NHÀ NƯỚC

  NGÂN HÀNG

  DOANH NGHIỆP
  KHÁCH
  HÀNG
  CÁC THÀNH
  VIÊN GÓP VỐN,
  NHÀ ĐẦU TƯ

  NHÀ CUNG CẤP

  NGƯỜI LAO
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  ĐỘNG

 12. CÁC LOẠI KẾ TOÁN

  Kế toán

  Kế toán tài chính
  Kế toán quản trị
  Là việc thu thập, xử lý
  Là việc thu thập, xử lý
  kiểm tra, phân tích và
  kiểm tra, phân tích và cung
  cung cấp thông tin kinh
  cấp thông tin kinh tế, tài chính
  tế, tài chính bằng báo cáo
  theo yêu cầu quản trị và quyết
  tài chính cho đối tượng có
  định kinh tế, tài chính trong
  nhu cầu sử dụng
  nội bộ đơn vị kế toán.
  thông tin của đơn vị kế toán.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. Giống nhau giữa KTTC và KTQT
  Cùng chung đối
  tượng nghiên cứu

  Cùng sử dụng hệ thống
  Sự giống nhau của
  ghi chép ban đầu của kế toán
  2 loại kế toán

  Đều liên quan đến
  trách nhiệm pháp lý

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. Khác nhau giữa KTTC và KTQT

  Đặc điểm của thông
  Đối tượng sử dụng tin kế toán

  Sự
  Nguyên tắc trình bày,
  khác nhau Tính pháp lý
  cung cấp thông tin
  của 2 loại
  kế toán

  Hệ thống báo cáo Kỳ kế toán

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KẾ TOÁN

  • Tài sản

  • Nguồn hình thành
  tài sản (Nguồn
  vốn)

  • Sự vận động của
  tài sản

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. TÀI SẢN
  Nguồn c
  Quyền định đoạt,
  quyền hưởng lợi và
  gánh chịu mọi
  rủi ro
  Thuộc quyền
  kiểm soat

  Mang lại lợi
  ích kinh tế Tiềm năng làm
  tăng nguồn tiền,
  giảm bớt khoản
  tiền phải chi

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. TÀI SẢN Quyền sở hữu

  Thời gian chuyển
  đổi thành tiền ≤ 1
  năm
  Tài sản ngắn hạn
  Giá trị chuyển dịch 1
  lần

  Có 2 loại tài sản
  Giá trị lớn

  Tài sản dài hạn Thời gian chuyển
  đổi thành tiền > 1
  năm

  Giá trị chuyển dịch
  nhiều lần

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. NGUỒN VỐN

  Nguồn vốn là nguồn tài
  trợ cho tài sản của
  doanh nghiệp.
  Doanh nghiệp có 2
  nguồn vốn:
  • Nguồn vốn chủ sở hữu
  • Nợ phải trả

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Vốn của chủ doanh
  nghiệp hay những
  bên góp vốn khác
  cùng đầu tư để tiến
  hành hoạt động sản
  xuất kinh doanh


  Doanh nghiệp
  được quyền sử
  dụng ổn định,
  Nguồn vốn
  và lâu dài, thường
  chủ sở hữu
  xuyên trong suốt
  thời gian hoạt
  động

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Vốn góp của nhà đầu tư

  Thặng dư vốn cổ phần

  Nguồn vốn Lợi nhuận (lợi nhuận giữ lại và lợi
  chủ sở hữu nhuận chưa phân phối)

  Các nguồn, các quỹ

  Chênh lệch tỷ giá, chênh lệch đánh
  giá lại tài sản

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 – TS. Trần Thế Nữ File Word, PDF về máy