[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học

Download


Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học

 1. NGHIỆP VỤ
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
 2. Đối tượng và mục tiêu
  Đối tƣợng:
  Môn học này đƣợc thiết kế đào tạo cho sinh viên ngành
  ngân hàng.
  Mục tiêu
   Giúp học viên nhận biết và phân loại đƣợc các sản
  phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân,
  doanh nghiệp.
   Học viên có thể thực hiện đƣợc các nghiệp vụ tác
  nghiệp cụ thể để cung cấp đƣợc các sản phẩm dịch vụ
  NH cho KH
 3. Nội dung và lịch trình giảng dạy

  Tên chương. Số buổi

  1. Tổng quan về NH NHTM 1

  2. Nghiệp vụ huy động vốn 2

  3. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng NH 1

  Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ

  4. Nghiệp vụ cho vay 3

  Ôn tập và thi cuối kỳ

 4. Yêu cầu và nội dung

   Yêu cầu: Môn học tiền đề: Kinh tế học; Kế toán
  đại cƣơng; Lý thuyết tài chính- tiền tệ.

   Nội dung: 4 chƣơng

 5. Phương pháp giảng dạy
  Ngoài việc trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng, giảng viên
  còn kết hợp với việc đặt ra tình huống để sinh viên phân tích,
  vận dụng lý thuyết đã học và xử lý tình huống đặt ra. Để làm
  đƣợc điều này yêu cầu:
   Sinh viên đọc tài liệu và bài giảng trƣớc khi đến lớp

   Giáo viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng

   Giáo viên đặt tình huống liên quan đến bài giảng và yêu cầu sinh
  viên xử lý dựa theo hiểu biết của mình
   Sinh viên và giáo viên thảo luận cách thức ứng dụng lý thuyết để
  xử lý tình huống đặt ra.

 6. Tài liệu học tập

   Giáo trình:
  Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại
  Chủ biên: PGS.Ts. Trầm thị Xuân Hƣơng
  Th.s. Hoàng Thị Minh Ngọc

   Tài liệu đọc thêm
   Peter S. Rose, “Commercial Bank Management “ fourth Edition.
   Shelagh Heffernan, “Modern Banking”
   Luật các Tổ chức tín dụng 2010; Luật NHNN
   Các văn bản pháp lý dưới luật ban hành bởi NHNN
   Các tài liệu liên quan khác

 7. Các website cần tham khảo

   www.acb.com.vn
   www.vcb.com.vn
   www.ssi.com.vn
   www.fetp.edu.vn
   www.ac-markets.com
   www.sbv.gov.vn
   www.anz.com.vn
   www.ocb.com.vn
   Web site của các ngân hàng khác

 8. Đánh giá môn học

   Dự lớp: 5%
   Bài tập cá nhân: 5%
   Bài tập nhóm: 10%
   Kiểm tra giữa kỳ: 20%
   Thi cuối kỳ: 60%

   Tham gia phát biểu, chữa bài tập

 9. Liên hệ giáo viên

   Giáo viên: Th.s Hoàng Hải Yến
   Điện thoại : 0983396252
   Email :
  yenhh@yahoo.com
  yenhh@ueh.edu.vn

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đề cương môn học File Word, PDF về máy