[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân

Download


Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn” trình bày các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trung và dài hạn, hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, kỹ thuật cho vay trung và dài hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân

 1. 27/02/2018

  Tín dụng trung và dài hạn
  1

  TÍN DỤNG TRUNG HẠN
  Tín dụng
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  trung và dài hạn Thời gian từ 1 đến 5 năm
  là các khoản
  cho vay có
  thời hạn trên TÍN DỤNG DÀI HẠN
  một năm.
  Có thời gian trên 5 năm
  Chương Tín dụng trung và dài hạn February 27, 2018

  Sự cần thiết của tín dụng trung dài hạn
  2 3

  Phát hành chứng khoán, góp vốn…..
  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
  VỐN ĐẦU TƯ
  Tín dụng trung – dài hạn thoả mãn nhu cầu:
  TRỰC TIẾP
   Mua sắm máy móc, thiết bị. VỐN ĐẦU TƯ
   Xây dựng cơ sở vật chất. GIÁN TIẾP
   Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên.
  Thông qua hệ thống ngân hàng
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Lý do chọn phương án vay trung dài hạn Trong một số trường hợp, doanh nghiệp
  của các doanh nghiệp thích đi vay trung dài hạn hơn vì:
  4 5

  Vốn chủ  Các DN nhỏ bị hạn chế khả năng tìm
  sở hữu
  nguồn vốn bằng cách phát hành CK.
   So với việc phát hành trái phiếu, khi vay
  VỐN Vay trung

  DÀI
  dài hạn NH, doanh nghiệp có thể có được các điều
  các ĐCTC
  HẠN Nguồn tài trợ kiện vay mượn thích hợp cho nhu cầu của
  dài hạn chủ
  Phát hành
  yếu của các DN mình hơn nhờ có thể thương lượng một
  CK ra
  TTTC cách trực tiếp với Ngân hàng.
  February 27, 2018 February 27, 2018

  1

 2. 27/02/2018

  Trong một số trường hợp, doanh nghiệp Trong một số trường hợp, doanh nghiệp
  thích đi vay trung dài hạn hơn vì: thích đi vay trung dài hạn hơn vì:
  6 7

   Sau khi đã nhận tiền vay, đôi khi DN vẫn  Thời hạn của các khoản cho vay trung
  có thể thương lượng lại với NH một số điều dài hạn thường ngắn hơn thời hạn của các
  trái phiếu, do đó có thể có lợi cho DN trong
  kiện vay đã được xác định ban đầu.
  những thời kỳ lãi suất cao.
   Doanh nghiệp có thể trả nợ trước hạn để
   Khi đi vay trung dài hạn người đi vay
  giảm chi phí lãi vay
  không phải tốn chi phí đăng ký, chi phí bảo
  lãnh và chi phí phát hành CK ra thị trường:
  February 27, 2018 đi vay có chi phí thấp hơn. February 27, 2018

  Trong một số trường hợp, doanh nghiệp Nguồn vốn hình thành nên nguồn vốn cho
  thích đi vay trung dài hạn hơn vì: vay trung và dài hạn
  8 9

   Trong nhiều trường hợp, DN không muốn VỐN TỰ CÓ
  CỦA NH
  phát hành CK để thu hút nguồn vốn vì ngại
  Phát hành TP dài
  công bố thông tin hoặc ở trong điều kiện thị VỐN HUY ĐỘNG hạn, tiền gửi dài
  NGUỒN CỦA DÂN CƯ hạn, một phần
  trường không có lợi cho việc phát hành.
  VỐN CHO tiền gửi ngắn hạn
   Tạo mối quan hệ mật thiết với ngân hàng VAY VỐN VAY TỪ Còn hạn chế vì
  chính sách tiền tệ
  sẽ có lợi cho DN sau này: tư vấn, cung cấp TRUNG
  NHNN
  của NHNN
  thông tin cần thiết của thị trường… DÀI HẠN VỐN VAY Có thể có khối
  February 27, 2018
  NƯỚC NGOÀI February 27, 2018
  lượng lớn

  Nguyên tắc cho vay trung dài hạn Sử dụng vốn vay đúng mục đích
  10 11

   Sử dụng vốn đúng mục đích Muốn vay vốn trung dài hạn phải có

   Trả nợ và lãi đúng hạn dự án, chương trình SXKD, phải thể
  hiện việc sử dụng vốn theo các mục
  đích cụ thể.

  February 27, 2018 February 27, 2018

  2

 3. 27/02/2018

  Các khoản mục sử dụng vốn vay trung dài Sử dụng vốn vay có hiệu quả kinh tế – xã
  hạn có thể gồm: hội cao
  12 13

   Chi phí mua đất, thuê đất Dự án có
  Không
   Chi phí xây dựng nhà xưởng hiệu quả thấp được
   Chi phí mua sắm máy móc thiết bị vay vốn

   Chi phí mua công nghệ sản xuất Hoàn trả vốn
   Chi phí mua sắm các PTVC khó khăn
   Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng: điện, đường
  sá….
  Hậu quả xấu
   Một bộ phận vốn lưu động tối thiểu
  February 27, 2018 cho nền kinh tế February 27, 2018
   ……………..

  Hiệu quả kinh tế của dự án thể hiện ở Hiệu quả kinh tế của dự án thể hiện ở
  14 15

   Khối lượng sản phẩm dịch vụ được tạo ra  Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự
   Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn án này có tác dụng dây chuyền và tốt đến
  đầu tư sự phát triển của các ngành sản xuất, liên
   Thời gian hoàn vốn (thời gian thu hồi vốn ban quan đến sự đi lên của nền kinh tế.
  đầu)  Đóng góp cho nguồn thu NSNN, nguồn
   Tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu thu ngoại tệ nhờ xuất khẩu sản phẩm.
  hút nhiều lao động dư thừa.
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn Kỹ thuật cho vay trung và dài hạn
  16 17

   Nguồn trả nợ đối với cho vay trung dài hạn
  XÁC ĐỊNH TRẢ NỢ GỐC VÀ
  KỲ HẠN TSCĐ
  LÃI ĐÚNG HẠN
  Khoản vay
  Tạo ra trung dài hạn

  Hình
  ĐÒI HỎI
  thành

  Khoản Khả năng sinh lợi
  SỬ DỤNG VỐN VAY trả nợ
  February 27, 2018 February 27, 2018

  3

 4. 27/02/2018

  Nguồn trả nợ Nguồn trả nợ
  18 19

  Khi vay vốn Sau CK kinh doanh Trả nợ
  Là phần tăng
  Nợ trung dài hạn
  thêm trong Nợ trung dài hạn Nợ trung dài hạn

  Vốn chủ sở hữu Vốn chủ

  Trả nợ
  Vốn chủ Vốn chủ sở hữu cũ
  được tạo ra từ sở hữu sở hữu cũ
  Lợi nhuận sau VCSH tăng thêm
  Vay vốn để kinh doanh (lợi nhuận)
  thuế Sử dụng LN để trả nợ
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Nguồn trả nợ Nguồn trả nợ
  20 21

  Lợi
  Là KHẤU HAO
  nhuận
  Nguồn trả

  Ngoài ra, còn có các nguồn trả nợ khác:
  nợ chủ yếu
  Khấu
  khoản thu từ các khoản sinh lợi khác của
  doanh nghiệp (không chắc chắn) hao
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Xác định thời hạn cho vay và kỳ hạn trả
  nợ Thời hạn cho vay
  22 23

  Khoản vay sau
  Khoản vay phát khi số tiền vay
  huy hiệu quả được
  Thời gian phát
  chora,
  vay
  ngay sau khi số phảichính
  trải qua
  là một
  tiền vay được Thời
  thờigian
  gianthu
  mớinợ
  phát ra phát huy hiệu
  February 27, 2018 quả, có khả năng February 27, 2018

  trả nợ

  4

 5. 27/02/2018

  Công thức được dùng để ước lượng thời
  Thời hạn cho vay hạn thu hồi nợ
  24 25

  Thời hạn cho vay

  Thời hạn ân hạn Thời hạn thu hồi nợ
  Số tiền vay ban đầu
  Thời hạn =
  thu hồi nợ Số tiền thanh toán vốn
  Giải ngân Phát huy Đáo hạn gốc hàng năm
  hiệu quả

  – Thời hạn ân hạn  ½ thời hạn cho vay
  – Thời hạn cho vay  thời hạn khai thác sử dụng
  của dự án27, 2018
  February February 27, 2018

  Kỳ hạn trả nợ Kỳ hạn trả nợ
  26 27

  Các phương án được lựa chọn Phương Cho vay 12 tỷ đồng, thời hạn cho vay là 3 năm,
  án lãi suất 12%/năm
  Số tiền hoàn trả gồm vốn gốc và lãi vay được
  1 hoàn trả đều nhau trong thời hạn vay

  Phương Cho vay 12 tỷ đồng, thời hạn cho vay là 3 năm,
  Các kỳ Trả nợ án lãi suất 12%/năm
  Các kỳ Lãi hoàn trả mỗi năm, Vốn gốc hoàn trả một
  hạn trả nợ một lần lúc 2 lần khi đáo hạn
  hạn trả nợ kết thúc
  có tính Phương Cho vay 12 tỷ đồng, thời hạn cho vay là 3 năm,
  đều nhau án
  thời vụ thời hạn vay lãi suất 12%/năm
  February 27, 2018 3 Vốn gốc và lãi hoàn trả một lần khi đáo hạn
  February 27, 2018

  Xác định lãi suất cho vay phụ thuộc vào Lãi suất cho vay trung và dài hạn
  28 29

  Lãi suất Số Lãi suất cố định Lãi suất thả nổi
  thị trường tiền vay
  Lãi suất được điều chỉnh
  Lãi suất Chỉ áp dụng
  theo từng kỳ hạn nhất
  cho vay một mức lãi định, thường kèm theo

  Loại Thời Suất cho cả điều khoản về LS trần
  khách hạn và LS sàn để hạn chế
  hàng vay thời gian vay những biến động của LS
  February 27, 2018 February 27, 2018

  5

 6. 27/02/2018

  Ví dụ Đảm bảo tín dụng
  30 31

  Lãi suất thả nổi được áp dụng lúc ký hợp
  đồng vay là 12,5%
  Lãi suất trần và lãi suất sàn trong thời hạn
  hợp đồng là: 10,5% và 14,5%

  LS sàn  LS áp dụng  LS trần
  Phụ thuộc vào LS thị trường
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Suy ngẫm !!! Suy ngẫm !!!
  32 33

  Rủi ro của Rủi ro cao
  cho vay trung hơn cho vay
  dài hạn??? ngắn hạn

  Thấp !!!  Ngân hàng đòi hỏi sự
  Hay cao??? đảm bảo chắc chắn hơn
  nhưng…
  đây chỉ là
  February 27, 2018
  Nguồn thu nợ thứ cấp
  February 27, 2018

  Tài sản bảo đảm phải: CHÚ Ý
  34 35

  – Có giá trị lâu dài, không bị mất giá
  theo thời gian.
  Khả năng trả nợ của doanh
  – Có thị trường tiêu thụ. nghiệp phụ thuộc vào:
  – Đảm bảo về mặt pháp lý. – Hiệu quả của dự án.
  – Quy mô tài sản riêng của
  February 27, 2018 doanh nghiệp February 27, 2018

  6

 7. 27/02/2018

  Trong quá trình cho vay ngân hàng tiến
  Giải ngân và quản lý khoản vay hành kiểm tra định kỳ về:
  36 37

  CHO VAY TRÀI TRỢ MÁY MÓC – THIẾT BỊ – Mục đích sử dụng vốn.
  Giải ngân một lần – Hiệu quả sử dụng vốn.
  CHO VAY XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG, – Tài sản đảm bảo: hiện trạng, giá trị…..
  CÔNG TRÌNH
  Giải ngân theo tiến độ công trình
  CHO VAY TÀI TRỢ NHU CẦU TSLĐ
  THƯỜNG XUYÊN
  Giải ngân tuỳ theo nhu cầu
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Xác định số tiền vay thanh toán từng Vốn gốc được thanh toán đều nhau và lãi
  định kỳ được tính theo số dư nợ còn lại
  38 39

  Ti = V + Li

  Ti: Số tiền thanh toán ở kỳ I
  V: Vốn gốc hoàn trả mỗi kỳ
  Li: Lãi phải thanh toán trong kỳ
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Vốn gốc được thanh toán đều nhau và lãi Vốn gốc được thanh toán đều nhau và lãi
  được tính theo số dư nợ còn lại được tính theo số dư nợ còn lại
  40 41

  Theo phương thức này thì mức lãi hoàn trả
  V = V0/n
  cho mỗi kỳ hạn sẽ giảm dần và đạt mức tối
  L1 = V0xr thiểu ở kỳ hạn cuối cùng.
  Biểu đồ: – Vốn gốc không đổi
  L2 = (V0 –V)xr
  Tiền – Lãi vay giảm dần
  L3 = (V0 – 2V)xr
  Lãi vay
  Tổng quát: Li = [V0 – (i-1)V]xr
  Vốn gốc n (kỳ hạn)
  February 27, 2018 February 27, 2018

  7

 8. 27/02/2018

  Vốn gốc được thanh toán đều nhau và lãi Bảng kế hoạch trả nợ
  được tính theo số dư nợ còn lại Đvt: 1.000đ
  42 43

  Công ty Hoa Hạ đến ngân hàng đề nghị vay vốn với các Kỳ Dư nợ Số tiền phải thanh toán Dư nợ
  thông tin kèm theo như sau: hạn cuối kỳ
  đầu kỳ Tổng số Vốn gốc Lãi
  Mục đích vay: Mua 1 thiết bị đông lạnh nhằm thay thế 1 62.500
  thiết bị hiện đang được sử dụng dưới dạng đi thuê
  2 62.500
  thông thường, với chi phí phải trả hàng năm
  60.000.000đ 3 62.500
  4 62.500
  Giá bán: của thiết bị đông lạnh cần mua 800.000.000đ
  5 62.500
  Số tiền Công ty tự tham gia: 300.000.000đ
  6 62.500
  Số tiền cần vay: 500.000.000đ 7 62.500
  Thời hạn vay: 8 năm 8 62.500
  February 27, 2018 February 27, 2018
  Lãi suất: 14%/năm Tổng số 500.000

  Phương thức kỳ khoản cố định Phương thức kỳ khoản cố định
  44 45

  T: Số tiền trả góp mỗi kỳ
  Biểu đồ: – Vốn gốc tăng dần
  V * r * (1  r ) n
  T  V: Số vốn gốc ban đầu – Lãi vay giảm dần
  (1  r ) n  1 r: Lãi suất tiền vay
  Tiền
  n: Số kỳ trả góp
  Li: Số tiền lãi trả kỳ thứ i
  Lãi vay
  Li = (V*r)
  Vốn gốc n (kỳ hạn)
  Số vốn gốc trong kỳ góp i = T – Li
  February 27, 2018 February 27, 2018

  Bảng kế hoạch trả nợ
  Phương thức kỳ khoản cố định Đvt: đồng
  46 47

  Kỳ Dư nợ Số tiền phải thanh toán Dư nợ
  Trở lại ví dụ, Số tiền phải thanh toán mỗi kỳ hạn: hạn cuối kỳ
  đầu kỳ Tổng số Vốn gốc Lãi
  1 107.785.012
  500.000.000 * 0,14 * (1  0,14)8 2 107.785.012
  T 
  (1  0,14)8  1 3 107.785.012

  4 107.785.012

  5 107.785.012

  6 107.785.012
  T = 107.785.012đ
  7 107.785.012

  8 107.785.012
  February 27, 2018 February 27, 2018
  Tổng số

  8

 9. 27/02/2018

  Nội dung hợp đồng cho vay trung dài hạn Nội dung hợp đồng cho vay trung dài hạn
  48 49

   Tên của các bên
  Phần mở đầu
  Hợp đồng tín dụng  Mục đích hợp đồng

  trung và dài hạn là một  Số tiền vay
  Số lượng khoản vay
   Khoản mục sử dụng
  bản thoả thuận giữ bên
  NỘI  Số lãi suất tính theo năm
  Lãi suất và kỳ hạn nợ  Kỳ hạn và thời hạn cho vay
  vay và bên cho vay DUNG
   Số tiền thanh toán mỗi kỳ
  được ghi thành văn bản HĐTD
  Các điều khoản về  Tư cách pháp nhân
  tính hợp lý của  Tài sản không bị tranh chấp
  và được 2 bên ký kết khoản vay  Tình hình tài chính

   Thoả mãn đk về pháp lý
  February 27, 2018 Các điều kiện cho vay February 27, 2018
   Thoả mãn đk hiệu quả KT

  Nội dung hợp đồng cho vay trung dài hạn Bài tập 1
  50

   Vốn gốc: 5.000/5 = 1.000
  Tài sản đảm bảo
   Tiền lãi
  Cam kết của các bên
  NỘI – Kỳ 1: 5.000×10% = 500
  DUNG Cách thức giải ngân – Kỳ 2: 4.000×10% = 400
  HĐTD
  – Kỳ 3: 3.000×10% = 300
  Xử lý các khoản vay
  – Kỳ 4: 2.000×10% = 200
  – Kỳ 5: 1.000×10% = 100
  February 27, 2018

  Bảng kế hoạch trả nợ Bảng dự tính phân phối lợi nhuận
  Đvt: 1.000.000đ Đvt: 1.000.000đ
  52 53

  Kỳ Dư nợ Số tiền phải thanh toán Dư nợ Năm Lợi nhuận Thuế TNDN LNST
  hạn đầu kỳ Tổng số Vốn gốc Lãi cuối kỳ trước thuế (để trả nợ)
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  Tổng số Cộng
  February 27, 2018 February 27, 2018

  9

 10. 27/02/2018

  Bảng so sánh đánh giá khả năng trả nợ
  Đvt: 1.000.000đ
  54

  Kỳ Nguồn trả nợ Cộng NPT Thừa(+) Luỹ kế
  hạn Nguồn Thiếu(-)
  KH LN Khác Trả
  TSCĐ Nợ
  1
  2
  3
  4
  5
  Cộng
  February 27, 2018

  10

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 – Phạm Hoàng Ân File Word, PDF về máy