[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

Download


Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

 1. 1
 2.  Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay
   Một số khái niệm cơ bản
   Nguyên tắc cho vay
   Điều kiện vay vốn
   Giới hạn cho vay
   Hồ sơ vay vốn
   Thẩm định và quyết định cho vay
   Nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN.
   Cho vay ngắn hạn
   Cho vay trung, dài hạn
   Nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân.
  2
 3. I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho
  vay

  3

 4. 1. Một số khái niệm cơ bản
   Cho vay là một hình thức cấp tín dụng theo đó
  TCTD giao cho KH sử dụng một khoản tiền vào
  mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận
  với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

   Thời hạn cho vay: Là khoảng thời gian được tính
  từ khi KH bắt đầu nhận vốn vay đến khi trả hết nợ
  gốc và lãi vay theo thỏa thuận trong hợp đồng tín
  dụng

   Gia hạn nợ vay: TCTD chấp thuận kéo thêm một
  khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa 4

 5.  “Nợ xấu” (NPL) là các khoản nợ thuộc các
  nhóm 3, 4 và 5. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
  là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của
  tổ chức tín dụng.
   “Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ” là khoản
  nợ mà tổ chức tín dụng chấp thuận điều
  chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho
  khách hàng do tổ chức tín dụng đánh giá
  khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc
  hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp đồng tín
  dụng nhưng tổ chức tín dụng có đủ cơ sở để
  đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ
  nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ đã cơ cấu
 6. • Hợp đồng tín dụng – Thỏa thuận giữa hai bên
  NH và KH
   Khách hàng  Ngân hàng
   Có nghĩa vụ:  Có nghĩa vụ:
   Cung cấp thông tin, tài  Thực hiện đúng thoả thuận
  liệu liên quan, trong hợp đồng tín dụng
   Sử dụng vốn vay đúng
   Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù
  hợp với quy định của pháp
  mục đích, luật.
   Trả nợ gốc và lãi.  Có quyền
   Có quyền:  Yêu cầu KH cung cấp tài liệu
   Từ chối các yêu cầu của  Từ chối cho vay
  TCTD không đúng với  Kiểm tra, giám sát quá trình
  các thoả thuận trong sử dụng vốn vay
  hợp đồng tín dụng,  Chấm dứt việc cho vay
   Khiếu nại, khởi kiện việc  Khởi kiện khách hàng
  vi phạm hợp đồng tín  Xử lý tài sản bảo đảm vốn
  dụng theo quy định của vay
  pháp luật.  Miễn, giảm lãi vốn vay, gia
  6
 7. 1. Khách hàng vay có quyền: 1. NHNo Việt Nam có quyền:
  a) Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu liên
  a) Từ chối các yêu cầu của
  quan trước khi quyết định cho vay
  NHNo không đúng với các
  b) Từ chối yêu cầu vay vốn của KH nếu thấy
  thỏa thuận trong HĐTD không đủ điều kiện vay vốn,
  b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi c) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử
  phạm HĐTD theo quy định dụng vốn vay và trả nợ của KH;
  của pháp luật. d) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước
  hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp
  2. Khách hàng vay có nghĩa thông tin sai sự thực, vi phạm HĐTD
  vụ: e) Khởi kiện khách hàng vi phạm HĐTD
  a) Cung cấp đầy đủ, trung thực g) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không
  các thông tin, tài liệu liên trả nợ, NHNo Việt Nam có quyền bán tài
  quan đến việc vay vốn và sản làm bảo đảm tiền vay
  h) Miễn, giảm lãi tiền vay; gia hạn nợ, điều
  chịu trách nhiệm về tính chính
  chỉnh kỳ hạn trả nợ; mua bán nợ theo quy
  xác chúng. định của NHNN VN.
  b) Sử dụng tiền vay đúng mục 2. NHNo Việt Nam có nghĩa vụ:
  đích  a) Thực hiện đúng thỏa thuận trong

  c) Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo HĐTD
   b) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với
  thỏa thuận trong HĐTD
  quy định của pháp luật.
  d) Chịu trách nhiệm trước pháp

 8. 2 Nguyên tắc vay vốn

   Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa
  thuận trong hợp đồng tín dụng.

   Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn đã thỏa
  thuận trong hợp đồng tín dụng.

  8

 9. 3 Điều kiện vay vốn
  1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành
  vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy
  định của pháp luật.
  2. Có mục đích vay vốn hợp pháp.
  3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong
  thời hạn cam kết.
  4. Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ
  khả thi và có hiệu quả.
  5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
  theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn
  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  9
 10. Những nhu cầu vốn không được cho
  vay
  a. Vay để mua sắm các tài sản và các
  chi phí hình thành nên tài sản mà
  pháp luật cấm mua bán, chuyển
  nhượng
  b. Vay để thanh toán các chi phí, đáp
  ứng các nhu cầu chính của các giao
  dịch mà pháp luật cấm
  c. Vay để đảo nợ 10
 11. Những trường hợp không được
  vay
   Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng
  GĐ, GĐ, Phó TGĐ của tổ chức tín dụng
   Cán bộ nhân viên của TCTD đó thực hiện
  nhiệm vụ thẩm định, quyết định cho vay.
   Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên
  HĐQT, ban kiểm soát, TGĐ ( giám đốc),
  Phó TGĐ (phó giám đốc)

  11

 12. 4 Giới hạn cho vay

  Tổng dư nợ CTD đối với một khách hàng không
  được vượt quá 15% VTC của tổ chức tín dụng,
  trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ
  các nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của các
  tổ chức và cá nhân

  12

 13. 5 Hồ sơ vay vốn
  1. Giấy đề nghị vay vốn
  2. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của
  khách hàng, chẳng hạn như giấy phép thành
  lập, quyết định bổ nhiệm giám đốc, điều lệ
  hoạt động
  3. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch
  trả nợ, hoặc dự án đầu tư
  4. Báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất
  5. Các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp,
  cầm cố hoặc bảo lãnh nợ vay
  6. Các giấy tờ liên quan khác nếu cần thiết.
  13
 14. 1.6. Phân loại nợ
  (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN và 18/2007/QĐ-NHNN)

  Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
   Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh
  giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng
  hạn.
   Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín
  dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và
  lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời
  hạn còn lại.
   Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy
  định tại Khoản 2 Điều 6 (đọc quyết định số 18…)

 15. Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)
   Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90
  ngày
   Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần
  đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp,
  tổ chức thì TCTD phải có hồ sơ đánh giá
  khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ
  gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh
  lần đầu)
   Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2
  theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 (đọc
  quyết định 18 này..)
 16. Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)
   Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ
  các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân
  loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này
   Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách
  hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp
  đồng tín dụng
   Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy
  định tại Khoản 3 Điều này.
 17. Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)
   Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến
  360 ngày
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ
  lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời
  hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ
  lần thứ hai
   Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4
  theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 (đọc
  QĐ).
 18. Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất
  vốn)
   Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá
  hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ
  cấu lại lần đầu;
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai
  quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ
  hai;
   Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở
  lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;
   Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý;
   Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy
  định tại Khoản 3 Điều 6 (đọc QĐ).
 19. Tỷ lệ trích lập dự phòng
  (Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN)

   a) Nhóm 1: 0%,
   b) Nhóm 2: 5%,
   c) Nhóm 3: 20%,
   d) Nhóm 4: 50%
   đ) Nhóm 5: 100%.

 20. II. Cho vay với khách hàng là
  DN

  •Cho vay bổ sung vốn lưu động
  •Cho vay dự án đầu tư

  20

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 4: Nghiệp vụ cho vay File Word, PDF về máy