[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

Download


Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng” trình bày các nội dung: Căn bản về tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

 1. Học xong chương này giúp sinh viên
  ◦ Biết được những vấn đề cơ bản của tín dụng ngân
  hàng như: Lãi suất tín dụng, đảm bảo tín dụng, quy
  trình tín dụng và thẩm định tín dụng.
  ◦ Có cơ sở kiến thức để học các chương sau
 2.  Căn bản về tín dụng ngân hàng
   Lãi suất tín dụng
   Quy trình tín dụng
   Bảo đảm tín dụng
 3.  Khái niệm
   Phân loại
   Nguyên tắc
   Điều kiện
 4. Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền
  sử dụng một lượng giá trị (tiền tệ hay hiện
  vật) của người sở hữu sang cho người khác
  sử dụng và sẽ hoàn trả người sở hữu nó sau
  một thời gian nhất định với một lượng giá trị
  lớn hơn.
 5. Tín dụng là một quan hệ vay mượn tài sản (tiền
  tệ hoặc hàng hoá) được dựa trên nguyên tắc
  có hoàn trả cả vốn lẫn lời sau một thời gian
  nhất định.
 6. • Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả
  thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền
  với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp
  vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính,
  bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác
  (điều 20 Luật Các Tổ chức TD VN)
 7.  Căn cứ vào thời hạn tín dụng

   Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn

   Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng

   Căn cứ vào đối tượng trả nợ

   Căn cứ đối tượng khách hàng

   Căn cứ kỹ thuật nghiệp vụ cấp tín dụng

 8.  Phải hoàn trả cả gốc và lãi vốn tín dụng được
  cấp theo đúng kỳ hạn đã cam kết.

   Vốn tín dụng được cấp phải được sử dụng
  đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp
  đồng tín dụng

 9.  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu
  trách nhiệm dân sự theo quy định của Pháp luật.
   Mục đích sử dụng khoản tín dụng được cấp hợp pháp
   Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ (gốc và lãi) cho Ngân hàng
  trong thời hạn cam kết.
   Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả
  thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời
  sống khả thi kèm theo phương án trả nợ khả thi phù hợp với
  quy định của pháp luật.
   Thực hiện đảm bảo tín dụng theo đúng quy định của Chính phủ,
  hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của NH.
   NH có thể yêu cầu khách hàng phải có mức vốn nhất định để
  tham gia vào phương án/dự án xin cấp tín dụng của mình.
 10. 5. Những trường hợp không được cấp
  tín dụng (điều 126-luật TCTD 2010)
   Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng
  thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám
  đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc)
  và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng

   Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng
  quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên
  Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng
  giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương
  đương.

   Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào để
  tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho đối tượng
  trên.

 11.  Không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp
  hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng
  khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm
  soát.
   Không được cấp tín dụng trên cơ sở nhận bảo
  đảm bằng cổ phiếu của chính TCTD hoặc công ty
  con của TCTD.
   Không được cho vay để góp vốn vào một TCTD
  khác trên cơ sở nhận tài sản bảo đảm bằng cổ
  phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp.
 12.  Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một
  khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự
  có của NHTM.
   Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một
  khách hàng và người có liên quan không
  được vượt quá 25% vốn tự có của NHTM.
 13.  Khái niệm
   Phân loại
   Nguyên tắc xây dựng lãi suất
   Các nhân tố tác động đến lãi suất
   Vai trò của lãi suất tín dụng
 14. Lãi suất tín dụng là biểu hiện giá cả khoản tiền
  mà người cấp tín dụng đòi hỏi khi tạm thời trao
  quyền sử dụng khoản tiền của mình cho người khác.
 15.  LSTD được đo lường bằng tỉ lệ phần trăm trên
  số vốn tín dụng mà người nhận khoản tín dụng
  phải trả cho người cấp tín dụng trong một
  khoảng thời gian nhất định
 16. Tiền lãi phải trả
  100(%)
  LSTD = *

  Tổng vốn tín dụng

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng File Word, PDF về máy