[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

Download


Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, các hình thức huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

 1. CHƢƠNG 2
  NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
 2. Mục tiêu và nội dung
   Mục tiêu:
   Giúp sinh viên biết, phân loại được các
  nghiệp vụ huy động vốn của NHTM
   Nội dung
   Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy
  động vốn của NHTM
   Các hình thức huy động vốn của NHTM
 3. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN
  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 581/2003/QĐ-NHNN —– o0o —–
  Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

  Quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

  V/v: ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD

 4. Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN được sửa
  đổi, bổ sung bởi:

   Quyết định 923/QĐ-NHNN 20/07/2004 Ngân hàng Nhà nước

   Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN 01/08/2005 Ngân hàng Nhà nước

   Thông tư 27/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước

 5. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ******** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ********

  Số: 1160/2004/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004

  QUYẾT ĐỊNH
  CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN
  NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

  Lƣu ý: Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số
  điều quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN

 6. NGHỊ ĐỊNH Số 89/1999/NĐ-CP,
  NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ
  VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 7. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ******** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ********

  Số: 109/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2005

  NGHỊ ĐỊNH
  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM
  2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1999/NĐ-CP
  NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ
  BẢO HIỂM TIỀN GỬI

 8.  Luật bảo hiểm tiền gửi- Luật số
  06/2012/QH
 9. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ******** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ********

  Số: 68/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

  NGHỊ ĐỊNH
  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
  bảo hiểm tiền gửi

  Có hiệu lực: 19/8/2013

 10. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 07/2008/QĐ-NHNN —– o0o —–
  Ngày 24 Tháng 03 năm 2008

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC
  Về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng
  để huy động vốn trong nƣớc
  THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC

 11. I. Những vấn đề chung về nghiệp
  vụ huy động vốn của NHTM

  1. Vai trò của huy động vốn

  2. Nguyên tắc huy động vốn

 12. 1. Vai trò của nghiệp vụ huy
  động vốn
   Đối với nền kinh tế

   Đối với ngân hàng

   Đối với khách hàng

 13. 2. Nguyên tắc huy động vốn
   Hoàn trả có lãi

   Đảm bảo bí mật

   Đáp ứng kịp thời nhu cầu của KH

 14. II. Các nghiệp vụ huy động
  vốn của NHTM
   Nhận tiền gửi

   Phát hành giấy tờ có giá

   Vay của các tổ chức tín dụng khác và
  NHNN

 15. 1 Huy động vốn qua tài khoản
  tiền gửi
   Tiền gửi thanh toán
   Đặc điểm
   Đối tượng
   Lãi suất
   Tiền gửi có kỳ hạn
   Tiền gửi tiết kiệm
   Đặc điểm
   Kỳ hạn
   Đối tượng
   Lãi suất
   Các loại tiền gửi khác
 16. a.Tiền gửi thanh toán-demand
  deposits- checking account
   Tiền gửi thanh toán: là tài khoản tiền gửi không kỳ
  hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch
  vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

   Đặc điểm

   Đối tượng

 17.  Ý nghĩa:

   Thủ tục
  • Đối với KH cá nhân

  • Đối với KH là DN
  • Đối với đồng chủ tài khoản

 18. Thủ tục mở tài khoản đối với
  KH cá nhân
   Hồ sơ:

   Thủ tục:

 19. Thủ tục mở TKTT đối với DN
   Hồ sơ:

   Thủ tục:

 20. Thủ tục mở TKTT đối với đồng
  chu DN sở hữu

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn File Word, PDF về máy