[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

Download


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng trình bày các khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM, hệ thống NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

 1. CHƯƠNG I

  TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 2. Mục đích và nội dung trình bày

   Mục đích:
  Giới thiệu cho sinh viên biết được vai trò, vị trí của NHTM trong nền KT
  và giúp họ có cái nhìn tổng thể về hệ thống NHTM Việt nam
   Nội dung trình bày
   Khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM
   Các nghiệp vụ của NHTM
   Hệ thống NHTM Việt nam

 3. I. Khái niệm NHTM

  1. Khái niệm

  2. Đặc điểm

  3. Chức năng

  4. Vai trò

 4. Theo luật các TCTD 2010

  NHTM là loại hình NH được thực hiện
  tất cả các hoạt động NH và các hoạt
  động kinh doanh khác có liên quan
  vì mục tiêu lợi nhuận theo quy
  định của Luật các TCTD và các quy
  định khác của pháp luật.

 5. Theo luật các TCTD 2010

   Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình
  tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc
  một số hoạt động ngân hàng theo quy
  định của Luật này, trừ các hoạt động
  nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng
  các dịch vụ thanh toán qua tài khoản
  của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi
  ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công
  ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín
  dụng phi ngân hàng khác.

 6. 2. Hoạt động kinh doanh của NHTM
   Huy động vốn
   Cấp tín dụng
   Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài
  khoản
   Các hoạt động kinh doanh khác
   Dịch vụ ngân quỹ
   Tư vấn tài chính
   Kinh doanh chứng khoán
   Môi giới tiền tệ
   Lưu ký chứng khoán
   Kinh doanh vàng.
   …
 7. 3. Đặc điểm

   Hoạt động kinh doanh trong lĩnh
  vực tiền tệ, tài chính-tín dụng

 8. Đặc điểm
   Nguồn hoạt động chính là từ bên ngoài
 9. Đặc điểm

   Hoạt động trong môi trường cạnh tranh để
  cùng tồn tại và phát triển.

   Hoạt động NH chịu sự kiểm soát chặt chẽ của
  pháp luật

 10. 3. Các chức năng của NHTM
   Chức năng trung gian tài chính-tín dụng

   Chức năng trung gian thanh toán và quản lý phương
  tiện thanh toán

   Chức năng tạo ra tiền bút tệ theo cấp số nhân

 11. Lượng tiền giới hạn tối đa do hệ thống
  NHTM tạo ra

  Số tiền gửi ban đầu
  Tổng số tiền được tạo ra =

  Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

 12. 4. Vai trò của NHTM

   Điều tiết nguồn vốn trong nền kinh
  tế

   Tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt
  động khác

   Cùng NHTW thực hiện các chính
  sách tiền tệ

 13. II. Các nghiệp vụ của NHTM

  A. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán
  1. Nghiệp vụ nội bảng
  2. Nghiệp vụ ngoại bảng

  B. Căn cứ vào đối tượng KH giao dịch
  1. Nghiệp vụ NH dành cho KH doanh nghiệp
  2. NVNH dành cho KH cá nhân

 14. A. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán
  1. Nghiệp vụ nội bảng

  1.1. Nghiệp vụ tạo vốn
   Vốn tự có detail

   Vốn huy động

   Vốn vay

   Vốn tiếp nhận (vốn ủy thác đầu tư) detail

   Vốn khác

 15. Vốn tự có

  • Thông tư 13/2010/TT-NHNN “quy định
  tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM” .

  • Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi,
  bổ sung thông tư 13/2010/TT-NHNN

  • Thông tư 22/2011/TT_NHNN sửa đổi,
  bsung Thông tư 13/2010/TT-NHNN

 16. Vốn khác

   Nguồn vốn phát sinh từ dịch vụ kiều
  hối
   Nguồn vốn phát sinh từ dịch vụ
  thanh toán trong nước, thanh toán
  quốc tế.

 17. Bảng cân đối kế toán của DN
 18. Bảng cân đối kế toán của NHTM
  TÀI SẢN NGUỒN VỐN
  ( sử dụng vốn) ( Nợ và vốn chủ sở hữu)
  Tiền mặt và tương đương tiền Tiền vay NHNN và TCTD khác

  Tiền gửi tại NHNN và các TCTD Tiền gửi của các TCTD khác
  khác
  Cho vay khách hàng Tiền gửi khách hàng
  Đầu tư Vốn tài trợ ủy thác đầu tư
  Tài sản cố định Tài sản nợ khác
  Tài sản có khác Vốn và các quỹ dự trữ

 19. 1.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn.
   Dự trữ
   Tiền mặt
   Tiền gửi NHNN và các TCTD khác
   Các loại giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao
   Cấp tín dụng
   Cho vay cá nhân, tổ chức
   Chiết khấu (mua lại các chứng từ có giá chưa đến hạn: Kỳ phiếu,
  trái phiếu)
   Bao thanh toán (tài trợ cho những khoản phải thu chưa đến hạn)
   Cho thuê tài chính
   Đầu tư
   Chứng khoán
   Góp vốn liên doanh, liên kết

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng File Word, PDF về máy