[Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân
Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân

Download


Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại” trình bày các khái niệm: Chức năng của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức bộ máy, vai trò của ngân hàng thương mại,… Mời các bận cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân File Word, PDF về máy

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân

 1. 08/01/2018

  1. Khái niệm
  2. Chức năng của ngân hàng thương mại
  3. Hệ thống ngân hàng thương mại
  4. Các hoạt động kinh doanh của ngân
  hàng thương mại
  5. Cơ cấu tổ chức bộ máy
  6. Vai trò của ngân hàng thương mại
  7. Đánh giá hoạt động của ngân hàng
  thương mại

  1. Khái niệm ngân hàng (tt)
  1. Khái niệm ngân hàng iii) Theo Luật các TCTD năm 2010: Ngân hàng là
  i) Theo Fitch (2012): Ngân hàng là tổ chức, loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện
  thường là một công ty, nhận tiền gửi, thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của
  cho vay, thanh toán séc, và thực hiện các dịch vụ Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động,
  liên quan cho công chúng. các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng
  thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng
  ii) Theo Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín
  hợp tác xã. (Khoản 2, Điều 4)
  dụng cà Công ty tài chính (1990): NHTM là một
  tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung
  và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ
  với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để sau đây:
  cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và a) Nhận tiền gửi;
  làm phương tiện thanh toán. b) Cấp tín dụng;
  c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
  (Khoản 12, Điều 4)

  1. Khái niệm ngân hàng (tt) 1. Khái niệm ngân hàng (tt)
  iv) Theo Rose & Hudgins (2008): Ngân hàng là NHẬN XÉT:
  một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh
  mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt 1 NHTM là một loại hình DN
  là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực
  hiện nhiều chức năm tài chính nhất so với bất kỳ Phải có vốn ban đầu (vốn tự có) đạt mức
  tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. tối thiểu theo quy định .
  Tóm lại, Ngân hàng là một tổ chức kinh Có cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành.
  doanh tiền tệ, cung cấp một danh mục Tự chủ hoàn toàn trong hoạt động kinh
  dịch vụ tài chính tổng hợp, với ba loại doanh.
  hình chủ yếu là nhận tiền gửi, cấp tín
  Tìm kiếm lợi nhuận một cách hợp pháp.
  dụng và làm dịch vụ thanh toán.

  1

 2. 08/01/2018

  1. Khái niệm ngân hàng (tt) 1. Khái niệm ngân hàng (tt)
  2 NHTM là một loại hình DN đặc biệt 3 NHTM là một trung gian tín dụng

  Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ – tín dụng và
  dịch vụ ngân hàng liên quan đến mọi ngành. Huy động vốn
  Cơ cấu tài chính khác với các DN khác (chủ
  yếu là tài sản nợ). Doanh nghiệp, tổ Doanh nghiệp, tổ
  chức kinh tế, hộ chức kinh tế, hộ
  Tài sản có chủ yếu là tài sản vô hình (tín gia đình, cá nhân gia đình, cá nhân

  dụng, tài sản tài chính…).
  Hoạt động của NHTM bị chi phối rất mạnh
  Cấp tín dụng
  bởi chính sách tiền tệ của NHTW.

  2. Các loại hình ngân hàng 2. Các loại hình ngân hàng (tt)
  2.1. Căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt 2.2. Căn cứ vào hình thức sở hữu
  động Ngân hàng
  i) NHTM Nhà nước
  trung ương
  ii) NHTM cổ phần

  NH iii) NHTM liên doanh
  NH NH
  NH NH
  Chính
  Phát Thương iv) Chi nhánh NHTM nước ngoài
  sách xã Đầu tư Hợp tác
  triển mại
  hội v) NHTM 100% vốn nước ngoài

  2. Các loại hình ngân hàng (tt) 2. Các loại hình ngân hàng (tt)
  2.3. Căn cứ vào tính đa dạng dịch vụ
  2012 2013 2014 2015 2016
  NHTM Nhà nước 5 1 1 7 4 i) Ngân hàng đơn năng
  NHTM cổ phần 34 37 37 28 31 ii) Ngâng hàng đa năng
  NHTM liên doanh 4 4 4 3 2
  iii) Ngân hàng bán buôn và bán lẻ
  Chi nhánh NHNNg 50 51 51 50 51
  NHTM 100% vốn 5 5 5 5 8
  nước ngoài
  Tổng cộng 98 98 98 93 96
  Nguồn: sbv.gov.vn

  2

 3. 08/01/2018

  2. Các loại hình ngân hàng (tt)
  Chức năng của NHTM
  Ngân hàng bán buôn và bán lẻ  Trung gian tín dụng
  Tiêu chí Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán lẻ  Trung gian thanh toán
  Số lượng và giá trị Số lượng ít, nhưng giá trị lớn Số lượng lớn, nhưng giá trị nhỏ
  giao dịch  Tạo tiền
  Đặc điểm khách Khách hàng lớn, nhưng ít. Khách hàng nhỏ, nhưng nhiều.
  hàng Tập trung tại các trung tâm Phân tán rải rác ở mọi nơi  Cung cấp dịch vụ tài chính
  thương mại và công nghiệp
  Đặc điểm vốn Vốn lớn, tập trung Vốn nhỏ, phân tán

  Đơn vị cung cấp Thường là Hội sở Mạng lưới rộng khắp của ngân
  dịch vụ hàng
  Phạm vi dịch vụ Thường hẹp Đa dạng, phong phú

  Phương thức giao Chủ yếu là theo phương thức Phương thức giao dịch ngày
  dịch truyền thống càng hiện đại (E-banking…..)

  Trung gian tín dụng Trung gian thanh toán
  Lệnh trả tiền
  Người trả tiền qua tài khoản Người thụ hưởng
  Người mua Người bán

  (Công ty, xí (Công ty, xí
  nghiệp, tổ nghiệp, tổ chức
  chức kinh tế, kinh tế, cá nhân)
  cá nhân)
  Giấy báo có

  Tạo tiền Cung cấp dịch vụ tài chính
  NH 1
  DTBB: 100 1.000 • Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền
  Cho vay (A): 900
  NH 2 • Dịch vụ kiều hối
  DTBB: 90 900 • Dịch vụ tư vấn đầu tư
  Cho vay (B): 810
  NH 3 • Dịch vụ ngân hàng điện tử
  DTBB: 81 810
  Cho vay (C): 729 …..
  Lượng bút tệ được tạo ra:
  NH n
  …… 900(A)+810(B)+729(C)+…
  >>>> 1.000

  3

 4. 08/01/2018

  Quaûn trò ñieàu haønh vaø kieåm soaùt trong NHTM
  Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Ban ñieàu haønh: (Toång giaùm ñoác, giaùm ñoác)
  • Chöùc naêng: Quaûn trò ngaân haøng theo quy ñònh cuûa luaät phaùp Ñieàu haønh hoaït ñoäng ngaân haøng laø Toång giaùm ñoác, giuùp vieäc
  toång giaùm ñoác laø moät soá phoù toång giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø
  • Tieâu chuaån: Uy tín; ñaïo ñöùc ngheà nghieäp; am hieåu ngaân haøng boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï.
  • Cô caáu vaø cô cheá boå nhieäm: • Chöùc naêng: Ñieàu haønh haøng ngaøy caùc maët hoaït ñoäng nghieäp vuï
  + NHQD: HÑQT töø 5–7 ngöôøi, do Thoáng ñoác NHNN boå nhieäm vôùi cuûa NHTM theo nhieäm vuï vaø quyeàn haïn, phuø hôïp vôùi phaùp luaät
  nhieäm kyø 5 naêm, trong ñoù coù 3 thaønh vieân chuyeân traùch: vaø ñieàu leä cuûa ngaân haøng.
  – Chuû tòch HÑQT • Tieâu chuaån
  – UÛy vieân kieâm Toång giaùm ñoác + Coù söùc khoeû, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, trung thöïc, lieâm khieát,
  – UÛy vieân kieâm Tröôûng ban kieåm soaùt hieåu bieát phaùp luaät vaø coù yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät.
  Caùc thaønh vieân coøn laïi laø thaønh vieân kieâm nhieäm + Coù trình ñoä chuyeân moân, coù naêng löïc ñieàu haønh moät NHTM
  Thaønh vieân kieâm nhieäm khoâng phaûi laø ngöôøi ñang giöõ caùc chöùc vuï + Coù kinh nghieäm ñieàu haønh vaø quaûn lyù
  laõnh ñaïo trong boä maùy nhaø nöôùc. + Phaûi cö nguï taïi VN trong thôøi gian ñöông nhieäm
  + NHCP: Töø 3–11 ngöôøi do ñaïi coå ñoâng baàu , vaø ñöôïc SBV chuaån y • Cô caáu cuûa ban ñieàu haønh:
  vôùi nhieäm kyø 2–5 naêm. + Ñieàu haønh trong toaøn heä thoáng:
  Nhöõng ngöôøi ñöôïc öùng cöû vaøo HÑQT phaûi laø coå ñoâng lôùn (hoaëc ñaïi – Toång giaùm ñoác, caùc phoù toång giaùm ñoác
  bieåu cuûa nhoùm coå ñoâng).
  – Caùc tröôûng phoøng ban tröïc thuoäc Hoäi sôû (boä maùy chuyeân
  + Ngaân haøng lieân doanh: do 2 beân thoûa thuaän soá thaønh vieân HÑQT moân)
  + NH nöôùc ngoaøi : Töø 3 – 5 ngöôøi , do boå nhieäm, ñöôïc SBV chuaån y

  Ban kieåm soaùt:
  + Ñieàu haønh caáp cô sôû: • Chöùc naêng:
  – Caùc giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác chi nhaùnh + Kieån tra hoaït ñoäng taøi chính cuûa NHTM
  – Caùc tröôûng phoù phoøng thuoäc chi nhaùnh (boä maùy chuyeân moân + Giaùm saùt vieäc chaáp haønh cheá ñoä haïch toaùn
  caáp cô sôû) + Giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa heä thoáng kieåm tra vaø kieåm toaùn noäi
  • Boå nhieäm ban ñieàu haønh: boä.
  + Toång giaùm ñoác, phoù toång giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng caùc NHTM • Tieâu chuaån cuûa KS vieân:
  quoâc doanh do thoáng ñoác NHTM boå nhieäm, rieâng keá toaùn + Coù trình ñoä chuyeân moân
  tröôûng phaûi coù thoûa thuaän vôùi Boä taøi chính.
  + Coù ñaïo ñöùc ngheà nghieäp
  + Toång giaùm ñoác, phoù toång giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng caùc
  NHTM coå phaàn do Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm vaø ñöôïc thoáng • Soá löôïng KS vieân: Ban kieåm soaùt cuûa moät NHTM toái thieåu laø 03
  ñoác NHNN chuaån y. ngöôøi, trong ñoù coù 1 tröôûng ban, vaø ít nhaát phaûi coù moät nöûa soá
  thaønh vieân laø chuyeân traùch.
  + Caùc giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác chi nhaùnh, tröôûng phoù phoøng…
  Do Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm theo ñeà nghò cuûa Toång giaùm • Ñoái vôùi NHTMNN : Trong caùc thaønh vieân phaûi do Boä tröôûng boä
  ñoác, hoaëc toång giaùm ñoác ñöôïc uûy quyeàn boå nhieäm. taøi chính giôùi thieäu 1 ngöôøi, thoáng ñoác NHTM Vieät Nam giôùi
  thieäu 1 ngöôøi. Soá löôïng thaønh vieân coøn laïi vaø vieäc boå nhieäm ñeàu
  + Giaùm ñoác sôû giao dòch chi nhaùnh vaên phoøng ñaïi dieän do HÑQT do HÑQTquyeát ñònh
  quyeát ñònh.
  • Ñoái vôùi NHCP, Ban kieåm soaùt do ñaïi hoäi coå ñoâng baàu vôùi soá
  + Caùc chöùc danh khaùc ôû caáp cô sôû ñöôïc boå nhieäm theo phaân caáp löôïng toái thieåu laø 03 ngöôøi. Tröôûng ban phaûi laø coå ñoâng cuûa
  quaûn lyù caùn boä ngaân haøng.

  4

 5. 08/01/2018

  5

 6. 08/01/2018

  Các hoạt động kinh doanh

  1 2 3 4

  NGHIỆP DỊCH
  NGHIỆP VỤ
  VỤ HOẠT
  VỤ THANH
  HUY TOÁN ĐỘNG
  TÍN
  ĐỘNG & NGÂN KHÁC
  DỤNG
  VỐN QUỸ

  Các hoạt động kinh doanh Các hoạt động kinh doanh
   Tiền gửi không kỳ hạn  Cho vay
  1  Tiền gửi có kỳ hạn 2
   Bảo lãnh
   Các loại tiền gửi khác
  NGHIỆP
   Chứng chỉ tiền gửi
   Chiết khấu
  NGHIỆP
  VỤ
   Trái phiếu VỤ  Cho thuê tài chính
  HUY
  ĐỘNG  Các giấy tờ có giá khác TÍN
   Bao thanh toán
  DỤNG
  VỐN  Vay vốn các TCTD khác
   Tài trợ xuất nhập khẩu
   Vay vốn ngắn hạn của
  NHNN  Cho vay đồng tài trợ

  Các hoạt động kinh doanh Các hoạt động kinh doanh
   Cung cấp các phương tiện thanh
  toán  Góp vốn và mua cổ phần
  3  Thực hiện các dịch vụ thanh toán 4
  trong nước  Tham gia thị trường tiền tệ
  DỊCH  Thực hiện dịch vụ thu và chi hộ  Kinh doanh ngoại hối
  VỤ  Thực hiện dịch vụ thu và phát HOẠT
  THANH  Uỷ thác và nhận uỷ thác
  tiền mặt ĐỘNG
  TOÁN
   Tổ chức thanh toán nội bộ và KHÁC  Cung ứng dịch vụ bảo hiểm
  & NGÂN
  tham gia hệ thống thanh toán liên
  QUỸ  Tư vấn tài chính
  ngân hàng
   Tham gia hệ thống thanh toán  Bảo quản vật quý giá
  quốc tế khi được NHNN cho phép

  6

 7. 08/01/2018

  Cơ cấu tổ chức hoạt động Cơ cấu tổ chức hoạt động
  Đại hội đồng
  cổ đông

  Ban kiểm soát

  Hội đồng
  quản trị

  Các Hội đồng Văn phòng HĐQT

  Tổng Giám đốc

  Khối Khách Khối Phát Khối Giám Khối Quản
  Khối Khách Khối Ngân
  hàng Doanh triển kinh sát Điều trị Nguồn Khối CNTT
  hàng Cá nhân quỹ
  nghiệp doanh hành lực

  Ban chính sách và
  Ban định giá Ban kiểm tra Ban đảm bảo Phòng Quan
  Ban chiến lược quản lý rủi ro tín
  tài sản kiểm soát chất lượng hệ Quốc tế
  dụng

  Sở giao dịch, trung tâm thẻ, các chi nhánh và phòng giao dịch;
  Các công ty trực thuộc: Công ty chứng khoán, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản

  Đánh giá hoạt động của NHTM Đánh giá hoạt động của NHTM
  Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán
  Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng TÀI SẢN CÓ TÀI SẢN NỢ
  hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trọ tài 1. Tiền mặt tại quỹ 1. T/gửi KBNN và TCTD
  sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản 2. Tiền gửi tại NHNN 2. Vay NHNN, TCTD
  đó của TCTD tại một thời điểm nhất định. 3. Tiền gửi tại các TCTD 3. T/gửi của các TCKT, dân cư
  Số liệu trên bảng CĐKT cho biết toàn bộ giá trị 4. Cho vay các TCTD khác 4. Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư
  tài sản hiện có của TCTD theo cơ cấu tài sản, 5. Cho vay các TCKT, cá nhân 5. Phát hành giấy tờ có giá
  cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản đó. 6. Các khoản đầu tư 6. Tài sản Nợ khác
  Có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình 7. Tài sản 7. Vốn và các quỹ
  tài chính của TCTD tại thời điểm báo cáo. 8. Tài sản Có khác
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  7

 8. 08/01/2018

  Đánh giá hoạt động của NHTM
  Bảng cân đối kế toán

  TÀI
  SẢN NỢ

  VỐN CHỦ
  SỞ HỮU

  TÀI SẢN = NGUỒN VỐN

  Đánh giá hoạt động của NHTM Đánh giá hoạt động của NHTM
  Báo cáo thu nhập Báo cáo thu nhập
  Báo cáo thu nhập chỉ ra tổng các khoảng thu
  ngân hàng nhận được và tổng các khoản chi THU TỪ HOẠT ĐỘNG SDV CHI CHO HĐV VÀ KHÁC
  phí phát sinh trong một thời kỳ nhất định. Thu từ cho vay Chi phí cho tiền gửi

  Báo cáo thu nhập cho biết thu nhập ròng của Thu từ đầu tư chứng khoán Chi phi cho các khoản vốn vay

  ngân hàng sau khi tất cả chi phí được trừ tổng Thu từ các tài sản bằng tiền Chi phí cho nhân viên

  thu. Thu từ các dịch vụ khác Chi phí thuế
  Chi khác
  TỔNG THU TỔNG CHI
  THU NHẬP = TỔNG THU – TỔNG CHI

  8

 9. 08/01/2018

  Đánh giá hoạt động của NHTM Đánh giá hoạt động của NHTM
  Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời
  ROE (Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu) ROA (Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản
  ROE = Thu nhập sau thuế/Vốn chủ sở hữu ROA = Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản

   ROE được xem là một thước đo gần như  ROA phản ánh khả năng của Ban điều hành
  chuẩn mực nhất, phản ánh trình độ của Ban ngân hàng trong việc tận dụng các nguồn vốn
  điều hành trong việc tối đa hoá tài sản của chủ để tạo ra thu nhập. ROA thể hiện hiệu quả kinh
  sở hữu ngân hàng. doanh của một đồng tài sản có.

  Đánh giá hoạt động của NHTM Đánh giá hoạt động của NHTM
  Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời
  Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên = (Thu ngoài
  Tỷ lệ sinh lời hoạt động = Lợi nhuận ròng/Tổng lãi – Chi phí ngoài lãi)/(Tổng tài sản hoặc tài sản
  thu nhập sinh lời)

   Chỉ số này cho biết hiệu quả của một đồng  Đo lường mức chênh lệch giữa nguồn thu
  thu nhập của ngân hàng. Cụ thể chỉ số này ngoài lãi, chủ yếu là nguồn thu phí từ các dịch
  cao chứng tỏ ngân hàng đã có biện pháp tích vụ với các chi phí ngoài lãi mà ngân hàng phải
  cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập. chịu. Đối với hầu hết các ngân hàng tỷ lệ này
  thường âm.

  9

 10. 08/01/2018

  Đánh giá hoạt động của NHTM
  Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời
  Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) = Thu nhập
  sau thuế/Tổng số cổ phần thường hiện hành

   Đo lường trực tiếp thu nhập của cổ đông ngân
  hàng tính trên mỗi cổ phiếu hiện đang lưu
  hành.

  10

Download tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Phạm Hoàng Ân File Word, PDF về máy