[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa

Download


Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm và chức năng của Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại; Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa

 1. CHƯƠNG 1

  TỔNG QUAN
  VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  An overview of Banks and their
  services
  Giảng viên: Ths Đoàn Thị Thanh Hoà
  Khoa: Tài chính – Ngân hàng

 2. Nội dung

  I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng
  của NHTM

  II. Các nghiệp vụ của NHTM

  III. Hệ thống NHTM Việt Nam

  2

 3. I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của NHTM

  1. Khái niệm

  Ngân hàng thương mại
  là công ty kinh doanh
  tiền tệ, chuyên cung
  cấp dịch vụ tài chính và
  hoạt động trong ngành
  công nghiệp dịch vụ tài
  chính. (Mỹ )

  3

 4. I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của NHTM

  1. Khái niệm

  Ngân hàng thương mại là những
  xí nghiệp hay cơ sở mà nghề
  nghiệp thường xuyên là nhận tiền
  bạc của công chúng dưới hình
  thức ký thác, hoặc dưới các hình
  thức khác và sử dụng tài nguyên
  đó cho chính họ trong các nghiệp
  vụ về chiết khấu, tín dụng và tài
  chính (Pháp)

  4

 5. I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của NHTM

  Tại Việt Nam
  Ngân hàng thương mại là loại
  hình ngân hàng được thực hiện
  tất cả các hoạt động ngân hàng
  và các hoạt động kinh doanh
  khác theo quy định của Luật Tổ
  chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi
  nhuận

  5

 6. I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của NHTM

  HĐKD phụ
  thuộc vào lòng
  tin và mức độ Có nhiều rủi ro
  tín nhiệm của
  khách hàng

  Hoạt động
  kinh doanh
  trong lĩnh vực Chịu tác động
  tài chính – tiền dây chuyền
  tệ
  Đặc điểm

  6

 7. I. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của NHTM

  3. Chức năng
  (1) Trung gian tài chính/Financial intermediation

  7

 8. I. Khái niệm, chức năng và vai trò của NHTM

  (2) Trung gian thanh toán/Payment intermediaries

  8

 9. I. Khái niệm, chức năng và vai trò của NHTM

  (3) Tạo tiền

  9

 10. Công thức xác định khả năng tạo tiền của GS P.Samuelson
  “! ×(%&'” )
  M! = (%&’)

  M!: tổng khối lượng tiền ghi sổ tạo ra
  M): Lượng tiền gửi ban đầu
  n: Số ngân hàng tham gia vào quá trình tạo tiền
  q: Tỷ lệ cho vay tối đa
  (1-q): Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

 11. II. Các nghiệp vụ của NHTM

  Nghiệp vụ
  nguồn vốn

  Nghiệp vụ
  sử dụng
  vốn

  Nghiệp vụ
  trung gian

  11

 12. Vốn khác

  Nghiệp vụ Vốn Chủ sở
  Vốn vay
  nguồn vốn hữu/Equity

  Vốn huy động

 13. Vốn chủ sở hữu

  Vốn đầu tư
  • Vốn góp của CSH
  • Thặng dư vốn cổ phần

  Lợi nhuận từ HĐKD
  • Các quỹ của NH
  • Lợi nhuận chưa phân phối

  Chênh lệch đánh giá tài sản

  Nguồn khác

 14. Vốn huy động

  Huy động vốn bằng các nghiệp vụ: Nhận tiền gửi; phát hành
  GTCG và các loại công cụ nợ khác

  Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM

 15. Vốn vay

  Vay từ các TCTD khác trong nước hoặc các NH và Tổ chức tài
  chính nước ngoài

  Vay từ NHNN

 16. Vốn khác

  Vốn tài trợ, uỷ thác từ các chủ thể trong và ngoài nước

  Vốn chiếm dụng phát sinh từ dịch vụ thanh toán trong
  nước/quốc tế,..

  Vốn điều hoà trong hệ thống NHTM

 17. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn

  a. Đầu tư vào
  tài sản cố định

  17

 18. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
  Tỷ lệ tiền mặt hay tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng
  (cash ratio or reserve ratio of banks) là tỷ lệ tiền mặt
  b.Thiết lập dự trữ hiện có của ngân hàng so với tổng tiền gửi của khách
  hàng.

  18

 19. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
  QUYẾT ĐỊNH số 421/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020
  Về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức
  tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  19

 20. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn

  Là việc TCTD, chi nhánh NHNNg thỏa thuận để
  tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc
  cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo
  nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay,
  chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán,
  mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phát hành
  thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, cam kết phát
  hành dưới hình thức thư tín dụng chứng từ (L/C)
  và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định
  của NHNN, bao gồm cả việc cấp tín dụng từ
  c. Cấp tín dụng nguồn vốn của pháp nhân khác mà tổ chức tín
  dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu rủi ro
  theo quy định của pháp luật

  20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 – ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa File Word, PDF về máy