[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm

Download


“Bài giảng Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng” giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính quan trọng trong hoạt động phân tích tín dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm

 1. Bài 4
  CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ
  PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  Giảng viên: TS. Lê Thanh Tâm
  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  v1.0013109224 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY ĐẾN VAY NGÂN HÀNG

  Công ty Cổ phần Linh Chi chuyên về hoạt động xây dựng và xuất nhập khẩu lao động có
  nhu cầu vay ngân hàng thương mại (NHTM) VCB. Trong đơn vay vốn, công ty ghi rõ: số
  tiền là 20 tỷ VND trong 12 tháng theo hình thức cấp hạn mức tín dụng nhằm bổ sung vốn
  lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Để được cấp hạn mức tín dụng,
  các câu hỏi sau cần được giải đáp:

  1. Liệu công ty có được cấp hạn mức tín dụng không? (cụ thể: Quy trình
  ngân hàng phân tích công ty Linh Chi như thế nào? Các nội dung ngân
  hàng phân tích công ty là gì?)
  2. Nếu được cấp, nhu cầu của công ty có được đáp ứng đầy đủ không?
  Giá trị khoản tín dụng, lãi suất, thời hạn được tính như thế nào?
  3. Nếu công ty được cấp tín dụng và gặp khó khăn, Ngân hàng sẽ làm gì
  để thu nợ?

  v1.0013109224 2

 3. MỤC TIÊU

  • Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín
  dụng đối với các Ngân hàng thương mại.
  • Nắm được những nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng.
  • Hiểu được quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.
  • Tiếp cận với các phương pháp và chỉ số tài chính quan trọng trong hoạt động
  phân tích tín dụng.

  v1.0013109224 3

 4. NỘI DUNG

  Phân tích tín dụng

  Chính sách tín dụng

  v1.0013109224 4

 5. 1. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  1.1. Quy trình tín dụng

  1.2. Nội dung phân tích tín dụng

  1.3. Phương pháp cho điểm tín dụng

  v1.0013109224 5

 6. 1.1. QUY TRÌNH TÍN DỤNG

  Bước 2: Phân tích Bước 1: Lập hồ
  tín dụng sơ

  Bước 3: Quyết
  định tín dụng

  Bước 5: Giám sát và
  thanh lý tín dụng
  Bước 4: Giải ngân

  v1.0013109224 6

 7. 1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  PTTD để làm gì?

  Đánh giá KH
  Đặc điểm tín dụng:
  Dự báo rủi ro
  Cần
  Sinh lời lớn
  Rủi ro cao

  Ra quyết định

  v1.0013109224 7

 8. 1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG
  ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH

  Khách hàng Khách hàng
  doanh nghiệp cá nhân

  v1.0013109224 8

 9. NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH CHUNG

  • Nguyên tắc 5 Cs

  • Nguyên tắc 6 Cs

  v1.0013109224 9

 10. NỘI DUNG PHÂN TÍCH

  Phân tích tín dụng gồm 4 nội dung chính như sau:
  • Thu thập và xử lý thông tin: là công việc thường xuyên của ngân hàng, kể từ khi khách hàng
  chưa nhận tín dụng, xin cấp tín dụng, ngân hàng giải ngân… đến lúc ngân hàng thu đủ gốc
  và lãi.
  • Phân tích khách hàng: gồm phân tích tài chính theo báo cáo tài chính,các yếu tố phi tài chính
  như: năng lực pháp lý, tính cách và uy tín, khả năng phát triển thị trường…
  • Thẩm định phương án/dự án cấp tín dụng: rà soát, kiểm tra, tính toán lại một cách khoa học,
  khách quan và toàn diện mọi nội dung của của dự án và liên quan đến dự án nhằm khẳng định
  tính hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư.
  • Thẩm định tài sản bảo đảm: tập trung vào khía cạnh pháp lý của tài sản, khả năng thanh lý tài
  sản đó theo giá trị thị trường và khả năng kiểm soát tài sản của ngân hàng.

  v1.0013109224 10

 11. VÍ DỤ CỤ THỂ

  • Phân tích tín dụng với khách hàng doanh nghiệp
  • Phân tích tín dụng với khách hàng cá nhân

  v1.0013109224 11

 12. 1.2.1. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Bước Bước Bước Bước
  1 2 3 4

  Tình hình
  Thẩm định Thẩm định
  Phân tích tài chính
  phương án tải sản
  tổng quan &
  SXKD bảo đảm
  kết quả KD

  v1.0013109224 12

 13. 1.2.1. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  11 Năng lực pháp lý

  22 Tư cách vay nợ

  Phân tích 33 Trình độ quản lý, uy tín
  Tổng quan

  v1.0013109224 13

 14. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  1 Tăng trưởng & cơ cấu

  Phân
  tích

  Các nhóm tỷ lệ tài chính
  2

  v1.0013109224 14

 15. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  Phân tích diễn biến nguồn
  vốn và sử dụng vốn
  Phân tích cơ cấu
  Từ khái quát doanh thu & chi phí
  đến cụ thể

  Bảng
  tổng kết Báo cáo
  tài sản KQKD

  Đánh giá kết quả KD
  Khoản biến động lớn
  hoặc tỷ trọng lớn

  v1.0013109224 15

 16. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  1 Khả năng thanh khoản

  2 Cơ cấu vốn

  Các nhóm
  tỷ lệ tài
  chính 3 Khả năng hoạt động

  v1.0013109224 16

 17. CÁC NHÓM CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN

  Khả năng thanh toán TSNH
  hiện hành Nợ ngắn hạn

  Khả năng thanh toán TSNH – HTK
  nhanh Nợ ngắn hạn

  Khả năng thanh toán Tiền
  tức thời Nợ đến hạn

  Khả năng thanh toán LNTT + Lãi vay
  lãi vay Lãi vay

  v1.0013109224 17

 18. CÁC NHÓM CHỈ TIÊU THANH KHOẢN

  Tổng nợ
  Hệ số Nợ/ VCSH
  Vốn chủ sở hữu

  Tổng nợ
  Hệ số Nợ/ tổng TS
  Tổng tài sản

  v1.0013109224 18

 19. NHÓM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG

  Doanh thu thuần
  Khoản phải thu bình quân
  Vòng quay khoản phải thu
  Số ngày thu hồi bình quân = 365/vòng quay
  khoản phải thu
  Giá vốn hàng bán
  Khoản phải trả bình quân
  Vòng quay khoản phải trả
  Số ngày phải trả bình quân = 365/vòng quay
  khoản phải trả
  Giá vốn hàng bán
  Hàng tồn kho
  Vòng quay hàng tồn kho
  Số ngày tồn kho bình quân = 365/vòng quay
  hàng tồn kho
  Doanh thu thuần
  Vòng quay tài sản lưu động
  Tài sản lưu động bình quân
  Doanh thu thuần
  Vòng quay tổng tài sản
  Tổng tài sản bình quân
  v1.0013109224 19

 20. NHÓM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG SINH LỜI

  Lợi nhuận sau thuế
  Mức sinh lời trên doanh thu
  Doanh thu thuần

  Lợi nhuận sau thuế
  Thu nhập trên tổng tài sản (ROA)
  Tổng tài sản bình quân

  Lợi nhuận sau thuế
  Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  Vốn chủ sở hữu

  v1.0013109224 20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 – TS. Lê Thanh Tâm File Word, PDF về máy