[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung

Download


“Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại” sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung

 1. BÀI 5
  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  ThS. Nguyễn Thành Trung
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015104211 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Cổ phiếu ngân hàng nào hấp dẫn nhà đầu tư X?
  Nhà đầu tư X đang cân nhắc mua cổ phiếu ngân hàng. Ông đã phân tích kết quả kinh
  doanh của một số ngân hàng và thấy một số vấn đề sau:
  • Ngân hàng A có tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản cao nhất.
  • Ngân hàng B có tỷ lệ thanh khoản cao nhất.
  • Ngân hàng C sử dụng đòn bẩy tài chính thấp nhất.
  Các yếu tố còn lại như nhau.

  1. Nếu anh/chị là ông X, anh/chị sẽ quan tâm đến chỉ tiêu nào nhất?
  2. Nếu vai trò của anh/chị không phải là nhà đầu tư mà là người gửi tiền hoặc
  người giám sát ngân hàng thì anh/chị sẽ quan tâm đến chỉ tiêu nào?

  v1.0015104211 2

 3. MỤC TIÊU
  • Trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh;
  • Phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu;
  • So sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

  v1.0015104211 3

 4. NỘI DUNG

  Khái niệm và mục tiêu

  Quy trình và tổ chức phân tích

  Các báo cáo tài chính

  Nội dung phân tích

  v1.0015104211 4

 5. 1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU

  • Khái niệm: Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTM là việc thu thập và xử lý các thông tin
  tài chính, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của NHTM thông qua các tiêu chí đánh
  giá đã được lựa chọn.
  • Mục tiêu: Đánh giá hoạt động ngân hàng, xây dựng các mục tiêu và tìm biện pháp nâng cao
  hơn nữa hiệu quả hoạt động.

  v1.0015104211 5

 6. 2. QUY TRÌNH VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH

  Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6

  Lựa chọn Thu nhập Xây dựng Phân tích: Đánh giá: Xác định
  phương và xử lý và lựa Tính toán Xác định hướng
  pháp số liệu chọn các những chuẩn phát triển
  phân tích tiêu chí thay đổi mực để và giải
  phân tích và phân so sánh, pháp
  tích đánh giá
  nguyên
  nhân

  v1.0015104211 6

 7. 2.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

  Có nhiều phương pháp phân tích như:
  • Phương pháp tỷ lệ, phương pháp so sánh;
  • Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích nhằm đánh giá sự tác động tương hỗ giữa
  các chỉ tiêu, phân tích tất cả các yếu tố liên quan đến ROE, ROA như: doanh thu của ngân
  hàng, các loại hình chi phí, phân tích cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, số nhân vốn và lãi suất…
  tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, sự thay đổi của tỷ lệ sau là
  nguyên nhân gây ra sự thay đổi của tỷ lệ trước.

  v1.0015104211 7

 8. 2.2. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN – SỐ LIỆU PHÂN TÍCH

  Dữ liệu

  Báo cáo kết quả Báo cáo lưu chuyển Bảng cân đối
  kinh doanh tiền tệ kế toán

  v1.0015104211 8

 9. 2.3. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN KẾT QUẢ KINH DOANH
  • Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của Ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi ích của chủ
  sở hữu, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan (người gửi tiền, người đi vay và cơ quan
  giám sát).
  • Ngân hàng phân biệt các chỉ tiêu trung gian và chỉ tiêu cuối cùng, các chỉ tiêu phản ánh bản
  chất nhất hoạt động mà ngân hàng cần đạt đến.
  • Ngân hàng thường chia các chỉ tiêu kết quả thành hai nhóm: nhóm 1 phản ánh khả năng sinh
  lời và nhóm 2 phản ánh trạng thái an toàn (rủi ro). Kết quả của nhóm 2 ảnh hưởng đến kết
  quả của nhóm 1.

  Các nhóm chỉ tiêu

  Doanh thu, chi phí, thu
  Quy mô hoạt động Rủi ro Tỷ lệ
  nhập ròng
  Tổng tài sản, tổng nguồn Nợ quá hạn, nợ xấu, Doanh thu từ lãi, từ phí, Tỷ trong qui mô hoạt
  vốn, qui mô tiền gửi tiết khe hở thời lượng, chi phí trả lãi, chi phí động, tỷ lệ rủi ro trên qui
  kiệm, qui mô cho vay (cho trạng thái hối đoái… khác, chi phí dự phòng, mô (tỷ lệ nợ quá hạn…)
  vay khách hàng doanh thu nhập trước thuế, tỷ lệ doanh thu, chi phí,
  nghiệp, cá nhân…) qui mô sau thuế. thu nhập ròng trên qui
  thanh toán, chuyển tiền, mô (NIM, ROA, ROE…).
  môi giới, ủy thác…
  v1.0015104211 9

 10. 2.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Dựa trên các chỉ tiêu kết quả mà ngân hàng đã lựa chọn,
  ngân hàng tiến hành tính toán, phân bổ các nhân tố hợp
  thành chỉ tiêu kết quả. Mỗi chỉ tiêu kết quả là tổng hợp
  của các nhân tố/yếu tố hợp thành), đồng thời lại là yếu tố
  hợp thành của kết quả khác.
   Ngân hàng phân tích nguyên nhân làm thay đổi các
  chỉ tiêu kết quả.

  v1.0015104211 10

 11. 2.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Các phương pháp:
  • Phân tích các nhân tố theo thời gian để thấy mức độ thay đổi về qui mô của 1 loại khoản mục
  và ảnh hưởng của sự thay đổi đó tới kết quả khác.
  • Phân tích theo tỷ trọng của các khoản mục để thấy tỷ trọng của từng khoản mục trong tổng số,
  tìm khoản mục có giá trị lớn, hoặc khoản mục cần quan tâm; thấy được sự thay đổi cấu trúc
  tài sản, nợ, chi phí và doanh thu và ảnh hưởng của chúng tới kết quả kinh doanh cuối cùng.
  • So sánh các chỉ tiêu kết quả thực hiện với kế hoạch đề ra đánh giá việc hoàn thành hay không
  hoàn thành các chỉ tiêu kết quả đề ra.
  • Xem xét, lựa chọn một nhóm các ngân hàng có cùng môi trường hoạt động, phân tích và lựa
  chọn các kết quả để xác định mức trung bình tiên tiến chung cho cả nhóm.
  • Trong điều kiện ngân hàng phải thực hiện một số chỉ tiêu phi lợi nhuận thì có thể đánh giá kết
  quả hoạt động thông qua một số chỉ tiêu định mức.

  v1.0015104211 11

 12. 2.6. XÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP
  • Phân tích kết quả kinh doanh cho thấy điểm
  mạnh, điểm giúp ngân hàng đánh giá hiệu quả
  hoạt động kinh doanh tổng thể, qua đó xác định
  hiệu quả và mức độ đóng góp thậm chí của
  từng bộ phận, từng nhóm cán bộ.
  • Điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với môi
  trường kinh doanh, lượng hóa các chỉ tiêu kết
  quả cho kỳ sau cũng như lượng hóa các nhân
  tố ảnh hưởng, các điều kiện nhằm đạt được kế
  hoạch đó…

  v1.0015104211 12

 13. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1
  Trong các bước phân tích báo cáo tài chính, bước nào là quan trọng nhất?
  A. Thu thập số liệu.
  B. Tính toán các chỉ tiêu.
  C. Lựa chọn phương pháp phân tích.
  D. So sánh.
  Trả lời:
  • Đáp án đúng là: A. Thu thập số liệu.
  • Vì: Đây là bước nền tảng để làm tất cả các bước còn lại. Độ tin cậy của số liệu là yêu cầu
  quan trọng để làm các bước sau chính xác.

  v1.0015104211 13

 14. 3. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  3.1. Bảng cân đối kế toán

  3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

  3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  v1.0015104211 14

 15. 3.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của ngân hàng tại một
  thời điểm nhất định nào đó. Bảng cân đối kế toán cho biết quy mô hoạt động, cơ cấu nguồn
  vốn và tài sản, sự thay đổi của chúng qua thời kỳ.
  • Bảng cân đối gồm 2 phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn.
  • Hạn chế: Giá trị của các chỉ tiêu trong bảng cân đối, bị chi phối bởi các nguyên tắc kế toán,
  các dữ liệu mà bảng cân đối kế toán cung cấp là những dữ liệu thuộc về quá khứ.
  • Bản Cân đối kế toán lập theo:
   Thường lập cho cuối kỳ (ngày, tuần, tháng năm).
   Cân đối có thể lập theo giá trị sổ sách hoặc theo giá trị thị trường, phản ánh quy mô, cấu
  trúc nguồn vốn và tài sản của ngân hàng, và đặc biệt sự biến động của chúng qua các
  thời điểm.
   Bên cạnh đó nhà phân tích có thể lập cân đối theo số trung bình. Giá trị ròng của ngân
  hàng là chênh lệch giá trị tài sản trừ (–) giá trị của các khoản nợ.

  v1.0015104211 15

 16. 3.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
  • Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo phản ánh Doanhtổngthu
  hợp
  từ tình
  lãi: hình thu – chi, mức độ lãi lỗ
  của ngân hàng trong một thời kỳ kinh doanh. Thông
  • Thu quagửi
  lãi tiền báo cáo kết quả kinh doanh, các nhà
  phân tích có thể đánh giá về khả năng sinh lãi, đánh giá kết quả sử dụng các tiềm năng về
  • Thu lãi cho vay
  vốn, lao động, trình độ quản lý, đánh giá khả năng sinh lời của mỗi loại tài sản…
  • Thu lãi chứng khoán
  • Báo cáo thu nhập phản ánh tập trung nhất kết quả kinh doanh của từng nhóm hoạt động và
  Doanh thu của • …
  của cả ngân hàng.
  ngân hàng
  Doanh thu khác:
  • Thu phí
  • Chênh lệch giá
  • …

  Chi phí trả lãi
  Chi phí

  Chi phí khác

  v1.0015104211 16

 17. CÂU HỎI TỰ LUẬN
  Câu hỏi: Trong các khoản thu lãi thì thu lãi từ khoản mục nào là nhiều nhất?
  Trả lời:
  Thu lãi từ cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất. Do hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất trong
  ngân hàng, nên thu lãi chiếm tỷ trọng vượt trội so với các khoản mục khác.

  v1.0015104211 17

 18. 3.3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phân loại rõ ràng các dòng tiền trong kỳ phát sinh từ hoạt động kinh
  doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Một báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết:
  • NHTM đã có thu nhập từ những nguồn nào và chi phí bao nhiêu.
  • Quá trình huy động vốn cho vay của NHTM.
  • Quá trình mua bán lại chứng khoán vốn của ngân hàng và của các tổ chức khác.
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của NHTM.

  v1.0015104211 18

 19. 4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH

  4.1. Phân tích quy mô, cơ cấu và tăng trưởng các hoạt động

  4.2. Phân tích doanh thu và chi phí

  4.3. Phân tích chỉ tiêu sinh lời và rủi ro

  v1.0015104211 19

 20. 4.1. PHÂN TÍCH QUY MÔ, CƠ CẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG
  Huy động
  a. Các chỉ tiêu kết quả quy mô, cơ cấu và tăng trưởng huy động
  • Qui mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, đặc biệt là tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm
  và vay.
  • Cơ cấu nguồn vốn, nhóm nguồn và sự thay đổi cơ cấu.
  b. Các nhân tố tác động đến kết quả huy động
  • Lãi suất thị trường (các mức lãi suất của ngân hàng trung ương, lãi suất trái phiếu
  chính phủ…).
  • Tình hình phát triển kinh tế.
  • Tính hình phát triển khách hàng.
  Việc phân tích cũng đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố bên trong ngân hàng – các biện pháp –
  tới kết quả huy động vốn:
  • Số lượng sản phẩm huy động, sự đa dạng và gia tăng tiện ích trong sản phẩm.
  • Số lượng kênh huy động.
  • Chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn, truyền thống.

  v1.0015104211 20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 – ThS. Nguyễn Thành Trung File Word, PDF về máy