[Download] Tải Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân

Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân
Nội dung Text: Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân

Download


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân trình bày những kiến thức về hối đoái; phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán quốc tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân File Word, PDF về máy

Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân

 1. nhieu.dcct@gmail.com
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH
  KHOA NGÂN HÀNG
  279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.
  Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
  Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn – Website: http://www.fob.ueh.edu.vn/

  Baøi giaûng moân hoïc

  THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ

  Người trình baøy: PGS. TS. Trần Hoaøng Ngaân
  ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,
  nhieu.dcct@gmail.com

 3. • Moân hoïc Thanh toaùn quoác teá laø moân hoïc mang tính
  taùc nghieäp raát cao, laø moân hoïc nghieäp vuï chính cuû a
  sinh vieân chuyeân ngaønh Ngaân haøng vaø Ngoaïi thöông,
  laø moân boå trôï cho sinh vieân caùc chuyeân ngaønh kinh teá
  khaùc.
  • Moân hoïc TTQT giuùp sinh vieân tìm hieåu chuyeân saâu veà
  caùc lónh vöïc: tyû giaù hoái ñoaùi, thò tröôøng hoái ñoaù i, caùc
  nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä (Spot, Arbitrage,
  Forward, Swap, Options, Futures Market), caùc
  phöông tieän thanh toaù n quoác teá (Bill of exchange,
  Cheque, Payment Card), caùc phöông thöùc thanh toaùn
  quoác teá (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C).
  • Sinh vieân coù theå thöïc hieä n caùc kyõ thuaät nghieäp vuï cuû a
  moät nhaân vieân phoøng kinh doanh quoá c teá cuûa doanh
  nghieäp, thanh toaùn vieân cuûa phoøng thanh toaùn quoác
  teá, dealer cuûa phoøng kinh doanh ngoaïi teä…
  nhieu.dcct@gmail.com
 4. Taøi lieäu tham khaûo: Thanh toaùn quoác teá-
  naêm 2003.
  Chuû bieân: PGS.TS -Traàn Hoaøng Ngaân
  Muïc luïc:
  • Chöông moät: Hoái ñoaùi
  • Chöông hai: Phöông tieän thanh toaùn
  quoác teá
  • Chöông ba: Phöông thöùc thanh toaùn
  nhieu.dcct@gmail.com
  quoác teá
 5. Chöông moät

  nhieu.dcct@gmail.com

 6. I.TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI ( Foreign Exchange Rate –
  FX)
  1. Khaùi nieäm:
  Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuaû moät ñôn vò tieàn
  teä nöôùc naøy ñöôïc theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò
  tieàn teä nöôùc khaùc.
  Ví duï: Ngaøy 19/09/2005, treân thò tröôøng hoái ñoaùi
  quoác teá ta coù thoâng tin:
  1USD = 111.50 JPY ( Japanese Yen)
  1GBP = 1.8005 USD ( United States dollars)
  1USD= 1.2780 CHF ( Confederation Helvetique
  Franc), 1 AUD = 0.7625 USD
  nhieu.dcct@gmail.com

  GBP (Great Britain Pound)

 7. 2. Phöông phaùp bieåu thò tyû giaù (Yeát giaù –
  quotation):
  1 ñoàng tieàn yeát giaù = x ñoàng tieàn ñònh giaù

  (Commodity terms-yeát giaù)-(currency terms-ñoàng
  tieàn ñònh giaù)
  • Phöông phaùp bieåu thò thöù nhaát (Direct
  quotation- Price quotation-tröïc tieáp)
  1 ngoaï i teä = x noä i teä

  Phöông phaùp yeát giaù naøy ñöôïc aùp duïng
  ôû nhieàu quoác gia: Nhaät, Thaùi Lan, Haøn Quoác ,
  nhieu.dcct@gmail.com

  Vieät Nam…

 8. • Phöông phaùp bieåu thò thöù hai (Indirect
  quotation-Volume quotation-giaùn tieáp)

  1 noäi teä = y ngoaïi teä

  Phöông phaùp yeát giaù naøy aùp duïng ôû moät soá
  nöôùc: Anh, Myõ, UÙc, EU…

  nhieu.dcct@gmail.com

 9. 3.•MoäKyù
  t soá quy öôù c trong giao dòch hoá i ñoaù i
  hieäu tieà n teä: XXX
  Ñoàng Vieät Nam (VND quoá),cÑoâ
  teála
  : Myõ (USD), Baûng Anh (
  GBP ), Yeân Nhaät ( JPY ), Baït Thaù i Lan (THB)…
  Tham khaûo Web site:
  www.exchangerate.com, www.yahoo.com/finance,
  www.forexdirectory.net,
  www.saxobank.com, www.forex.com,
  www.forexnews.com, www.forexpoint.com,
  www.info-forex.com,

  xem phuï luïc 1 trang 21.
  nhieu.dcct@gmail.com

 10. • Caùch vieát tyû giaù :

  1 A = x B hoaëc A/B = x

  Tyû giaù 1USD = 110 JPY ta coù theå vieát
  USD/JPY = 110 hoaëc laø 110 JPY/USD.
  A/B = 1/B/A
  1EUR=1.2140 USD
  nhieu.dcct@gmail.com USD/EUR = 1/EUR/USD= 0.8237

 11. • Phöông phaùp ñoïc tyû giaù (Ngoân ngöõ trong giao dòch
  hoá i ñoaù i quoá c teá)
  Vì nhöõng lyù do nhanh choùng, chính xaùc vaø tieát kieäm,
  caùc tyû giaù khoâng bao giôø ñöôïc ñoïc ñaày ñuû treân thò
  tröôøng, maø ngöôøi ta thöôø ng ñoïc nhöõng con soá coù yù
  nghóa.
  Caùc con soá ñaèng sau daáu phaå y ñöôï c ñoïc theo nhoùm hai
  soá. Hai soá thaäp phaân ñaàu tieân ñöôïc goïi laø “soá”
  (figure), hai soá keá tieáp goï i laø “ñieå m” (point). Trong
  ví duï ñoù thì soá laø 40, ñieåm laø 60.
  Nhö vaä y, ta thaá y tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn coù khoaûng
  cheânh leäch ( tieáng Anh goïi laø: Spread), thoâng thöôøng
  vaøo khoaûng 5 ñeá n 20 ñieå m.
  nhieu.dcct@gmail.com
 12. Tyû giaù BID ASK

  USD/CHF = 1.2650 — 1.2660
  MUA USD BAÙN USD
  BAÙN CHF MUA CHF
  Löu yù:
  – soá nhoû laø giaù mua ñoàng tieàn yeát giaù (USD) vaø
  laø giaù baùn ñoàng tieàn ñònh giaù (CHF).
  – soá lôùn laø giaù baùn ñoàng tieàn yeát giaù (USD) vaø laø
  giaù mua ñoàng tieàn ñònh giaù (CHF).
  nhieu.dcct@gmail.com

 13. 4. Cô sôû xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi :
  a. Trong cheá ñoä baûn vò vaøng :
  Ví duï:
  + Ñaàu theá kyû 20:
  1 GBP coù haøm löôïng vaøng laø 7,32g vaøng (naêm 1821)
  1 USD coù haøm löôïng vaøng laø 1,50463g vaøng (naêm 1879)
  1 FRF coù haøm löôïng vaøng laø 0,32258g vaøng (naêm 1803)
  Döïa vaøo nguyeân lyù ñoàng giaù vaøng, ngang giaù vaø ng thì tyû
  giaù giöõa GBP vaø USD ñöôïc xaùc ñònh laø :
  1 GBP = 7,32/1,50463 = 4,8650 USD
   GBP/USD = 4.8650
  1USD = 1,50463/0,32258 = 4,6644 FRF
  nhieu.dcct@gmail.com

   USD/FRF = 4.6644

 14. b. Heä thoáng tyû giaù Bretton Woods:
   Hoäi nghò Bretton Woods :
  Do aûnh höôûng cuûa chieán tranh theá giôùi laàn thöù
  hai 1939-1945, tình hình taøi chính tieàn teä cuûa caùc
  nöôùc TBCN hoãn loaïn . Vì vaäy coù theå vaïch ra moät
  traät töï kinh teá quoác teá môùi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän
  hieän taïi, caùc nöôùc Myõ , Anh vaø moät soá nöôùc ñoàng
  minh cuûa hoï ñaõ hoïp taïi Bretton Woods , New
  Hampshire (caùch Boston 150 km). Hoäi nghò keùo
  daøi töø ngaøy 1/7/1944 ñeán ngaøy 20/7/1944 döôùi söï
  laõnh ñaïo cuûa J.M Keynes vaø H.D White, 44 quoác
  gia tham döï hoäi nghò ñaõ ñi ñeán thoûa thuaän :
  nhieu.dcct@gmail.com
 15. • Thaønh laäp Quyõ Tieàn teä Quoác teá IMF – International
  Monetary Fund- (Website: www.imf.org )
  • Ngaân haøng theá giôùi WB – The World Bank Group
  (Website: www.worldbank.org)
  – Ngaân haøng Taùi thieát vaø Phaù t trieån Quoác teá ( IBRD )
  The International Bank for Reconstruction and
  Development
  – Hieäp hoäi Phaù t Trieån Quoác teá ( IDA )
  The International Development Association
  – Coâng ty Taøi chính Quoác teá ( IFC )
  The International Finance Corporation
  – Coâng ty Ñaûm laõnh Ñaàu tö Ña bieân ( MIGA )
  The Multilateral Investment Guarantee Agency
  – Trung Taâm Hoaø Giaûi Tranh Chaáp Ñaàu Tö Quoác teá (
  ICSID )
  nhieu.dcct@gmail.com

  The International Centre for Settlement of
  Investment Disputes

 16. •Hình thaønh heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi Bretton
  Woods (The gold exchange standard)
  1946-1973 :
  Tyû giaù hoái ñoaùi chính thöùc cuûa caùc nöôùc ñöôïc
  hình thaønh treân cô sôû so saùnh vôùi haøm löôïng
  vaøng chính thöùc cuûa ñoâla Myõ (0,888671g-
  35USD/ ounce) vaø khoâng ñöôïc pheùp bieán ñoäng
  quaù phaïm vi x% (luùc baáy giôø laø 1%) cuûa tyû
  giaù chính thöùc ñaõ ñaêng kyù taïi IMF. Naêm 1971
  (15/08/1971 toång thoáng Myõ Nixon tuyeân boá phaù
  giaù USD, x=2.25%), naêm 1973 IMF chính thöùc
  huyû boû cô cheá tyû giaù Bretton Woods.
  nhieu.dcct@gmail.com
 17. c. Trong cheá ñoä tieàn teä ngaøy nay (töø naêm 1973):
  • Tyû giaù coá ñònh (Fixed Exchange rate): laø tyû giaù
  khoâng bieán ñoäng thöôøng xuyeân, khoâng phuï thuoäc
  vaøo quy luaät cung caà u, phuï thuoäc vaø o yù muoán chuû
  quan cuûa chính phuû,(103nöôùc) 1998 Malaysia thöïc
  hieän cô cheá tyû giaù coá ñònh cho ñoâng ringgit (MYR)-
  21/07/05 thaû noå i.
  • Tyû giaù thaû noåi töï do vaø tyû giaù thaû noå i coù quaûn lyù- tyû
  giaù linh hoaït (Flexible exchange Rate Regimes):
  – Tyû giaù thaû noåi töï do (Freely Floating Exchange
  rate):
  Tyû giaù thaû noåi töï do laø cô cheá tyû giaù maø theo ñoù giaù
  caû ngoaïi teä seõ do cung caà u quyeát ñònh vaø khoâng coù
  söï can thieäp cuûa chính phuû (hoaëc can thieäp thoâng
  nhieu.dcct@gmail.com

  qua caùc coâng cuï taø i chính tieàn teä).(40 nöôùc)

 18. – Tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù (Managed Float
  exchange rate) Laø tyû giaù thaû noåi nhöng coù söï
  can thieäp cuûa chính phuû.
  Chính phuû ((NHTW) söû duïng caùc coâng cuï taøi
  chính tieàn teä hoaëc coâng cuï haønh chính ñeå taùc
  ñoäng leân tyû giaù hoái ñoaùi phuï c vuï cho chieán löôïc
  chung cuûa nöôùc mình (43 nöôùc).
  Vaøo luùc 19h ngaøy 21/07/2005 sau 11 naêm gaàn nhö
  coá ñònh tyû gía 1USD= 8.28CNY, Trung Quoác ñaõ
  quyeát ñònh naâng giaù CNY 2.10%, 1USD=
  8.11CNY, TQ co dö tröõ ngoaïi teä thöù nhì theá
  giôùi 711 tyû USD (cuoái thaùng 6/2005), toác ñoä
  taêng GDP bình quaân trong 10 naêm qua +8.6%.
  CNY ra ñôøi töø thaùng 12/1948, giai ñoaïn 1953-
  1972 tyû giaù 2.42CNY/USD, 1996-2005 tyû giaù
  nhieu.dcct@gmail.com

  8.28 CNY/USD

 19. • Tyû giaù thaû noå i taäp theå :
  Noå i baä t nhaát laø heä thoáng tieàn teä Chaâu Aâu (EMS-
  European Monetary System 1978). Ngaøy 09/05/1978
  Nghò vieän Chaâu Aâu pheâ chuaån danh saùch 11 nöôù c ñuû
  tieâu chuaån gia nhaäp EU – 11: Ñöùc , Phaùp , Ailen , Aùo ,
  Bæ , Boà Ñaøo Nha , Haø Lan , YÙ , Lucxembua , Phaàn
  Lan , Taây Ban Nha ( vaø vaøo ngaøy 01/01/2001 coù caû Hy
  Laïp – EU –12) . Ngaøy 01/01/1999 EURO chính thöùc ra
  ñôøi vôùi ñaày ñuû tö caùch cuûa moät ñoà ng tieàn thöïc, chung
  vaø duy nhaát cho caû khoái EU – 12
  • Cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi cuûa Vieät Nam:
  (tham khaûo saùch Thanh toaùn quoá c teá trang 18-21)
  1955 1CNY =1470 VND, 1985 1USD=18VND,1988
  1USD=3000VND, 2005 1USD= 15780VND)
  nhieu.dcct@gmail.com
 20. Caùch phaân loaïi cô cheá tyû giaù
  * Neo ñaäu cöùng (Hard pegs):
  – Cô cheá tyû giaù phi baûn teä
  – Cô cheá uyû ban tieàn teä
  * Neo ñaäu meàm (Soft pegs)
  – Tyû giaù coá ñònh truyeàn thoá ng (+ 1%)
  – Tyû giaù neo vôùi bieân ñoä ngang> 1%
  – Neo tröôøn boø
  * Thaû noåi (Floating): managed floating,
  Independend floating
  nhieu.dcct@gmail.com

Download tài liệu Bài giảng môn Thanh toán quốc tế – Trần Hoàng Ngân File Word, PDF về máy