[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng” nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng ngân hàng – làm thể nào để tạo ra được sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này; hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản trong hoạt động phát triển sản phẩm mới của ngân hàng; nắm được nội dung cơ bản của chiến lược sản phẩm ngân hàng và những nhân tố ảnh hưởng đến nó.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu

 1. BÀI 4
  CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  ThS. Đoàn Kim Thêu

  1
  v1.0012105208

 2. MỤC TIÊU

  Nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng – Làm thể nào để tạo ra được
  sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này;

  Hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản
  trong hoạt động phát triển sản phẩm mới của ngân hàng;

  Nắm được nội dung cơ bản của chiến lược sản phẩm ngân hàng và những
  g đến nó.
  nhân tố ảnh hưởng

  2
  v1.0012105208

 3. NỘI DUNG

  1 Tổng quan về sản phẩm ngân hàng

  2 Chiến lược sản phẩm ngân hàng

  2 Những nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm ngân hàng

  3
  v1.0012105208

 4. 1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  1.1. Khái niệm sản phẩm ngân hàng

  1.2. Đặc điểm của sản phẩm ngân hàng

  1.3. Chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng

  1.4. Phân loại sản phẩm
  ẩ ngân hàng

  4
  v1.0012105208

 5. 1.1. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  • Ngân hàng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng
  ằ những dịch vụ:
   Dịch vụ cho vay;
   Dịch vụ tiền gửi ký thác;
   Dịch vụ chuyển tiền;
  ịc vụ
   Dịch ụ tthanh
  a toá
  toán;;
   Dịch vụ tư vấn;
   Đại lý kinh doanh chứng khoán;
   Dịch vụ thuê két sắt, gửi tiền qua đêm;
   Dịch vụ thương mại quốc tế;
   Dịch vụ về thẻ.
  • Khái niệm:
  Sản phẩm ngân hàng là tập hợp những đặc điểm
  điểm, tính cách,
  cách công cụ do ngân hàng
  tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên
  thị trường tài chính.

  5
  v1.0012105208

 6. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  1.2.1. Tính vô hình

  1.2.2. Tính không thể tách rời

  1.2.3. Tính không ổn định và khó xác định

  6
  v1.0012105208

 7. 1.2.1. TÍNH VÔ HÌNH

  • Sản phẩm ngân hàng thường được thực hiện theo qui trình khác với sản phẩm vật
  chất cụ thể,
  thể nên khó quan sát và cảm nhận được.
  được
  • Khách hàng thường khó khăn khi chọn và sử dụng sản phẩm ngân hàng.
  • Khách hàng chỉ có thể thẩm định, kiểm tra chất lượng trong và sau khi sử dụng
  dịch vụ.
   Hoạt động marketing ngân hàng phải tạo ra và củng cố niềm tin với khách hàng
  bằ
  bằng cách
  á h không
  khô ngừng
  ừ nâng
  â cao chất
  hấ lượng
  l sản
  ả phẩm
  hẩ cung ứ
  ứng, tăng
  ă tính
  í h hữu
  hữ
  hình của sản phẩm, khuếch trương hình ảnh sản phẩm.

  7
  v1.0012105208

 8. 1.2.2. TÍNH KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

  • Tính không thể tách rời là sự khác biệt rõ nét của sản phẩm ngân hàng với các
  sản phẩm khác;
  • g cấp sản phẩm của ngân
  Quá trình cung g hàng
  g diễn ra đồng
  g thời với sự tham g
  gia
  của khách hàng;
  • Thường được tiến hành theo những qui trình nhất định, không thể chi cắt ra
  thành các loại thành phẩm khác.
  khác
   Ngân hàng không có sản phẩm dở dang, dự trữ lưu kho.
  Do đó,, ngân
  g hàng
  g cần:
  • Có sự phối hợp chặc chẽ giữa các bộ phận trong việc cung ứng sản phẩm,
  đồng thời phải xác định nhu cầu của khách hàng và cách thức lựa chọn sản
  phẩm ngân hàng ngày nay;
  • Thường xuyên tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa khách hàng
  bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng cho khách hàng;
  • Phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng trong toàn thể nhân viên trong
  ngân hàng;
  • Hiện
  ệ đại
  đ hóa
  hó hệ thống
  hố cung ứng
  ứ dịch
  d h vụ so với
  ớ đối
  đố thủ
  hủ cạnh
  h tranh.
  h

  8
  v1.0012105208

 9. 1.2.3. TÍNH KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ KHÓ XÁC ĐỊNH

  • Sản phẩm ngân hàng có tính không ổn định
  và khó xác định vì chúng được hình thành bởi
  nhiều yếu tố khác nhau như: Trình độ nhân
  viên, công nghệ, khách hàng, bối cảnh không
  gian và
  à thời gian giao dịch…
  dịch
  • Tất cả các yếu tố này điều biến động, đặc
  ệ là yếu
  biệt y tố con người.
  g

  9
  v1.0012105208

 10. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Chu kỳ sống của sản phẩm trải qua mấy giai đoạn?

  10
  v1.0012105208

 11. 1.3. CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  Được chia
  h thành
  hà h 4 giai đoạn:
  đ
  • Giai đoạn thâm nhập thị trường;
  • Giai đoạn tăng trưởng – phát triển;
  • Giai đoạn chín muồi – bão hòa;
  • ạ suyy thoái.
  Giai đoạn

  11
  v1.0012105208

 12. 1.3.1. GIAI ĐOẠN THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

  • Bắt đầu đưa sản phẩm vào thị trường;
  • Khách
  há h hàng
  hà chưa
  h biết
  b ế đến
  đế nhiều
  h ề về
  ề sản
  ả phẩm;
  hẩ
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ ít nên không thể
  khai thác tối đa quy mô;
  • Doanh thu giai đoạn này thấp, lợi nhuận thấp
  hay không có;
  • Chi phí sản xuất sản phẩm cao.
   Ngân hàng có lợi thế trong cạnh tranh, thu
  hút và phát triển thị trường khách hàng mới.
  mới

  12
  v1.0012105208

 13. 1.3.2. GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN

  • Giai đoạn này sản phẩm đã xâm nhập mạnh trên thị trường;
  • Khách hàng đã quen với sản phẩm của ngân hàng,
  hàng số lượng khách hàng tăng lên,
  lên
  nhu cầu về sản phẩm cũng tăng theo;
  • Lợi nhuận tăng nhanh có thể đạt mức cực đại;
  • Chi phí marketing tăng cao;
  • Trên thị trường xuất hiện nhiều đối thủ mới, tiềm năng và tạo nên sự cạnh tranh
  mạnhh mẽ;

  • Sự cạnh tranh tạo nên sự khác biệt giữa các ngân hàng trong tính độc đáo về sản
  phẩm
  p ẩ của mình;;
  • Các ngân hàng cần hoàn thiện sản phẩm của mình.

  13
  v1.0012105208

 14. 1.3.3. GIAI ĐOẠN CHÍN MUỒI – BÃO HÒA

  • Khách hàng không còn ưa thích sản phẩm của ngân hàng;
  • Nhu cầu của khách hàng về sản phẩm đã thay đổi, sản phẩm hiện tại không đáp
  ứng nhu cầu;
  • Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hoàn thiện hơn;
  • Doanh thu bịị chững
  g lại,
  ạ , lợi
  ợ nhuận
  ậ không
  g ổn định
  ị hoặc
  ặ bắt đầu g
  giảm sút;;
  • Ngân hàng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.
   Ngân hàng phải:
  • Quyết định chuyển hướng đầu tư vào những sản phẩm mới, có khả năng cạnh tranh
  và đem lại hiệu quả cao;
  • Giai đoạn này cố gắng làm giảm tốc độ suy giảm bằng cách giảm chi phí,
  phí lãi,
  lãi phát
  triển các sản phẩm bổ sung cho các sản phẩm hiện có;
  • Đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi nhằm tạo sự khác biệt của sản phẩm để làm
  chậm việc chuyển
  ể sang giai đoạn suy thoái.

  14
  v1.0012105208

 15. 1.3.4. GIAI ĐOẠN SUY THOÁI

  • Giai đoạn này nhu cầu khách về sản phẩm giảm rất mạnh;
  • Khách không còn ưa thích sản phẩm;
  • Số lượng khách hàng giảm nhanh;
  • Vị thế của sản phẩm trên thị trường giảm nhanh;
  • Doanh thu và lợi nhuận giảm theo;
  • Giai đoạn này là giai đoạn cân nhắc việc duy trì sản phẩm hay rút bỏ sản phẩm khỏi
  thị trường;
  • Ngân hàng phải chuẩn bị những sản phẩm mới thay thế có sức mạnh cạnh tranh cao
  hơn để giữ vững thị trường hiện tại và mở rộng thị trường mới.

  15
  v1.0012105208

 16. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Khi sản phẩm xâm nhập mạnh trên thị trường, lợi nhuận tăng nhanh có thể
  đạt mức
  ứ cực đại thìì sản
  ả phẩm
  ẩ đó
  ó của
  ủ ngânâ hàng
  à đang nằm ằ ở giai đoạn nào?
  à

  16
  v1.0012105208

 17. 1.4. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  Dựa vào nhu cầu khách hàng, có các nhóm
  sản phẩm ngân hàng thỏa mãn nhu cầu về:
  • Tiền: Các khoản cho vay.
  • Thu nhập: Gửi tiết kiệm, dịch vụ đầu tư…
  • Thanh toán và chuyển tiền: Thẻ, séc…
  • Quản lý: Bảo hiểm, quản lý tài sản, ký thác…
  • Thông tin: Dịch vụ luật pháp, bảo lãnh,
  thông tin thị trường…
  • Ch ê môn:
  Chuyên ô Tư vấn
  ấ đầ
  đầu tư
  tư, th
  thuế,
  ế dự á
  án…

  17
  v1.0012105208

 18. 2. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  2.1. Các mục tiêu

  2.2. Nội dung của chiến lược sản phẩm

  18
  v1.0012105208

 19. 2.1. CÁC MỤC TIÊU

  • Các mục tiêu định tính:
   Thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng;
   Nâng cao vị thế hình ảnh của ngân hàng;
   Tạo sự khác biệt của sản phẩm ngân hàng.
  • Các mục tiêu định lượng:
   Tăng số lượng sản phẩm cung ứng;
   Tăng
  Tă sốố lượng
  lượ sản
  ả phẩm
  hẩ mới;
  ới
   Đa dạng hóa sản phẩm cung ứng cho từng thị trường;
   Mở rộng thị trường;
   Tăng doanh số của từng sản phẩm.

  19
  v1.0012105208

 20. 2.2. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

  • Hiện đại hóa công nghệ, tăng cường thiết bị,
  phươngg tiện phục vụ khách hàng;
  g
  • Đổi mới phong cách giao dịch của nhân viên.
  • Hoàn thiện quy trình phục vụ;
  • Đơn giản hóa các quy trình, thủ tục phục vụ;
  • Tăng cường công tác hướng dẫn, thông tin
  kịp thời đến với khách hàng về những thay
  đổi mới của sản phẩm, dịch vụ… đem lại
  những tiện ích, lợi ích cho khách hàng.

  20
  v1.0012105208

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy