[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 9 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương với quá trình cung ứng tiền tệ. Kết cấu nội dung 9 gồm: Bảng quyết toán tài sản của ngân hàng trung ương, ngân hàng trung ương & cung tiền M1. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Nội dung 9
  NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG
  VỚI QUÁ TRÌNH
  CUNG ỨNG TIỀN TỆ

  1

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Kết cấu nội dung 9
  1. Bảng quyết toán tài sản của NHTW
  2. NHTW & cung tiền M1

  2

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Ngân hàng trung ương
  1. Có ở tất cả các nƣớc, đảm bảo cho hệ
  thống ngân hàng hoạt động có hiệu quả
  2. Là ngân hàng của Chính phủ
  3. Là ngân hàng của các ngân hàng
  4. Có các chức năng chủ yếu
  • Chỉ đạo chính sách tiền tệ
  • Thanh toán các séc của hệ thống NHTM
  • Điều hành hoạt động của các NHTM
  3

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Bản quyết toán tài sản
  của NHTW
  1. Tài sản Có (TSC)
  2. Tài sản Nợ (TSN)
  3. Cơ số tiền (MB)

  4

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Tài sản có của NHTW
  1. Chứng khoán (CK’)
  2. Cho vay chiết khấu (CVCK)
  3. Tài khoản giấy chứng vàng &
  quyền rút vốn đặc biệt (SDR)
  4. Tiền đúc
  5. Hạng mục tiền mặt trong quá
  trình thu vào

  5

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Tài sản nợ của NHTW
  1. Tiền mặt trong lƣu thông (C)
  2. Tiền gửi ngân hàng (R)
  3. Tiền gửi của Kho bạc
  4. Tiền gửi của nƣớc ngoài & tiền gửi khác
  5. Các hạng mục tiền mặt sẵn sàng trả sau

  6

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. BQT tài sản của NHTW
  TSC TSN
  * Chứng khoán * Tiền mặt trong lƣu thông
  * Cho vay chiết khấu * Tiền gửi của NHTM

  Đây là những nội dung đặc biệt phải chú ý
  khi phân tích những hoạt động chủ yếu
  của NHTW

  7

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Cơ số tiền tệ
  1. Cơ số tiền tệ (MB = C + R = Tiền mặt trong
  lưu thông + Tiền dự trữ của ngân hàng)
  2. Thâm hụt ngân sách & MB
  • Tài trợ bằng thuế  không có ảnh
  hưởng đến MB
  • Tài trợ bằng vay nợ  không có ảnh
  hưởng đến MB
  • Tài trợ bằng in tiền  có ảnh hưởng
  đến MB
  8

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. NHTW
  với quá trình cung ứng tiền
  1. NHTW với việc cung cấp dự trữ cho
  NHTM
  2. NHTW với MB & R

  9

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. NHTW
  cung cấp dự trữ cho NHTM
  1. Có 2 cách để NHTW cung cấp R cho
  NHTM
  • Cho các NHTM trực tiếp vay tiền (CVCK)
  • Mua chứng khoán Chính phủ từ các NHTM
  2. Hiệu quả của mỗi cách
  • Đều làm tăng R của NHTM
  • Phụ thuộc iCK & thái độ của NHTM

  10

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy