[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 8 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại & lượng cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 8 gồm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến M1 qua số nhân tiền, vai trò của ngân hàng thương mại đến cung ứng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Nội dung 8
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
  &
  LƢỢNG CUNG ỨNG TIỀN

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Kết cấu nội dung 8
  1. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến
  M1 qua số nhân tiền
  2. Vai trò của ngân hàng thƣơng mại
  đến cung ứng tiền

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Các nhân tố ảnh hưởng
  đến M1 qua số nhân tiền
  1. Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi (C/D)
  2. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (Rd)
  3. Tỷ lệ dự trữ vƣợt quá (ER/D)

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi
  QUAN HỆ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
  • Thu nhập
  • Dự tính lợi tức của 1 tài
  sản
  + Lãi suất của tiền gửi giao dịch
  Nghịch + Các vụ hoảng loạn của NH
  + Kinh tế ngầm
  + Thuế thu nhập
  + Lễ, tết
  + ……………
  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Ví dụ về tác động của C/D
  1. Từ kết quả bài tập 3 trang 131 HLBB số 1
  ta có m = [(0,2 + 1)/(0,2 + 0,1 + 0,1)] =
  (1,2/0,4) = 3,0
  2. Nếu tăng C/D từ 0,2 lên 0,4  m sẽ thay
  đổi m’ = [(0,4 + 1)/(0,4 + 0,1 + 0,1)] =
  (1,4/0,6) ≈ 2,33
  3. Nhƣ vậy khi C/D tăng  m giảm  C/D
  có quan hệ nghịch với số nhân tiền (m)
  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  1. QUAN HỆ
  • Tỷ lệ nghịch
  • Ví dụ: từ kết quả của bài tập 3 trang 131 HLBB số 1,
  thay đổi Rd từ 10% lên 20%
   m thay đổi từ
   m = [(0,2 + 1)/(0,2 + 0,1 + 0,1)] = (1,2/0,4) = 3,0
   m’ = [(0,2 + 1)/(0,2 + 0,2 + 0,1)] = (1,2/0,5) = 2,4
  2. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG  CSTT của Chính phủ
  (NHTW thực hiện)

  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Tỷ lệ dự trữ vượt quá
  QUAN HỆ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
  * Lãi suất thị trƣờng (i)
  Nghịch * Dòng tiền rút ra dự tính
  * Lãi suất chiết khấu (iCK)

  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Ví dụ về tác động của ER/D
  1. Từ kết quả bài tập 3 trang 131 HLBB số 1 ta có
  m = [(0,2 + 1)/(0,2 + 0,1 + 0,1)] = (1,2/0,4) =
  3,0
  2. Nếu tăng ER/D từ 0,1 lên 0,2  m sẽ thay đổi
  m’ = [(0,2 + 1)/(0,2 + 0,1 + 0,2)] = (1,2/0,5) =
  2,4
  3. Nhƣ vậy khi ER/D tăng  m giảm  ER/D có
  là quan hệ nghịch với số nhân tiền (m)
  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Tổng hợp tất cả các nhân tố
  1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (Rd)
  2. Lãi suất chiết khấu (iCK)
  3. Của cải (wealth)
  4. Các hoạt động bất hợp pháp
  5. Lãi suất tiền gửi giao dịch
  6. Các vụ hoảng loạn ngân hàng
  7. Các dòng tiền rút ra dự tính
  8. Lãi suất thị trƣờng (i)

  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Vai trò của NHTM
  đối với quá trình cung ứng tiền
  1. Thay đổi lãi suất tiền gửi giao dịch
  2. Thay đổi tỷ lệ dự trữ vƣợt quá
  3. Thay đổi hiệu quả hoạt động của
  ngân hàng
  4. Giảm thiểu những vụ hoảng loạn
  ngân hàng
  5. Quản lý dòng tiền rút ra dự tính
  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Nhiệm vụ buổi học tiếp theo
  1. Đọc chƣơng 5 học liệu bắt buộc số 1
  2. Đọc trang 93 – 100 học liệu bắt buộc số 3
  3. Đọc các trang 415 – 418 & trang 514 –
  535 học liệu bắt buộc số 2
  4. Chuẩn bị các câu hỏi 1 – 4 phần 5 chƣơng
  5 học liệu tham khảo số 4 (Kế hoạch học
  tập)
  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy