[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 6 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Kết cấu nội dung 6 gồm: Quản lý thanh khoản, quản lý tài sản Có, quản lý tài sản Nợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Nội dung 6
  CÁC NGUYÊN LÝ
  QUẢN LÝ
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

  1

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Kết cấu nội dung 6
  1. Quản lý thanh khoản
  2. Quản lý tài sản Có
  3. Quản lý tài sản Nợ

  2

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Quản lý thanh khoản
  1. Luôn có đủ tiền mặt để đáp ứng các dòng
  tiền rút ra
  2. Lý do
  • Ngân hàng có các biện pháp khắc phục
  khi không đảm bảo tính thanh khoản
  • Nhưng ngân hàng đều phải tổn thất khi
  sử dụng bất cứ biện pháp nào

  3

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Quản lý thanh khoản
  3. Những biện pháp của khắc phục khi
  ngân hàng không đảm bảo tính thanh
  khoản
  a. Bán chứng khoán
  b. Đi vay
  • Vay chiết khấu
  • Vay thương mại
  c. Bán các tài sản đầu tƣ khác
  • Tiền cho vay
  • Tiền gửi 4

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Quản lý thanh khoản
  4. Những tổn thất của ngân hàng khi sử
  dụng các biện pháp khắc phục
  • Chi phí vật chất
  • Chi phí thời gian
  • Tổn thất về uy tín

  5

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Quản lý tài sản có
  1. Mục tiêu quản lý tài sản Có là “TỐI ĐA
  HOÁ LỢI NHUẬN”
  2. Phƣơng pháp thực hiện mục tiêu
  • Tối đa hoá doanh thu
  • Tối thiểu hoá chi phí
  • Đa dạng hoá đầu tư
  3. Nội dung quản lý tài sản Có chủ yếu
  • Quản lý tiền cho vay
  • Quản lý rủi ro lãi suất 6

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Quản lý tiền cho vay
  1. Đặc điểm tiền cho vay
  • Tồn tại vấn đề thông tin không đối xứng, dẫn đến
  • Tồn tại vấn đề lựa chọn nghịch & rủi ro đạo đức
  2. Biện pháp quản lý tiền cho vay
  • Sàng lọc
  • Giám sát
  • Bạn hàng
  • Thế chấp
  • Tín dụng
  • …………………
  7

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Quản lý rủi ro lãi suất
  1. Đặc điểm của kết cấu BQT tài sản
  • Tài sản nhạy cảm với lãi suất
  • Tài sản không nhạy cảm với lãi suất
  2. Ảnh hƣởng của rủi ro lãi suất đến hiệu quả
  hoạt động của ngân hàng  làm thay đổi
  lợi nhuận trong hoạt động của ngân hàng
  3. Biện pháp giảm rủi ro lãi suất  dự tính
  chiều hƣớng diễn biến của lãi suất để bố trí
  BQT tài sản
  8

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Ví dụ quản lý rủi ro lãi suất
  Có NHTM Nợ
  TS nhạy cảm với LS (i) 20 tr.Đ 50 tr.Đ
  TS không nhạy cảm với i 80 tr.Đ 50 tr.Đ
  Khi lãi suất (i) tăng lên 5%
  TSCó tăng = 5% * 20 = 1,0 tr.Đ
  TSNợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr.Đ
  Lợi nhuận = 1,0 – 2,5 = – 1,5 tr.Đ
  Lợi nhuận kinh doanh của NH giảm 1,5 tr.Đ
  9

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Quản lý tài sản nợ
  1. Mục đích quản lý
  • Huy động nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh & thị phần hoạt
  động của ngân hàng
  2. Biện pháp quản lý
  • Đa dạng hoá dịch vụ
  • Hiện đại hoá công nghệ
  • Cải thiện tính tiện ích của các dịch vụ
  • Nâng cao tay nghề & chất lượng phục vụ của đội
  ngũ cán bộ
  10

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Nội dung chuẩn bị buổi tiếp
  1. Đọc chƣơng 4 học liệu bắt buộc số 1
  2. Nắm đƣợc các tác nhân ảnh hƣởng đến quá
  trình cung ứng tiền & cơ chế tạo tiền của
  NHTM
  3. Chuẩn bị các câu hỏi của vấn đề 13, phần 2
  chƣơng 4, học liệu tham khảo số 4 (Kế hoạch
  học tập)
  4. Làm bài tập cá nhân tuần 3, gồm các bài 13,
  15, 19, 24, 25 chƣơng 2, Giáo trình KTH-
  TTNH 11

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Bài tập tại lớp

  Thể hiện các hoạt động sau trên tài khoản
  của ngân hàng A
  1. Có KH đến NH gửi tiền tiết kiệm 200 triệu đồng
  2. Có KH đến NH rút tiền tiết kiệm 20 triệu đồng
  3. Có KH đến NH gửi tiền giao dịch 10 triệu đồng
  4. NH A vay NHTW 50 triệu đồng
  5. NH A vay NH B 20 triệu đồng
  6. NH A mua chứng khoán 30 triệu đồng
  7. NH A cho KH vay 100 triệu đồng
  8. Có KH thanh toán tiền vay đến hạn 40 triệu đồng 12

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy