[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Thị trường ngoại hối, vai trò của tỷ giá hối đoái, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 9
  THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI &TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Thị trƣờng ngoại hối
  2. Vai trò của tỷ giá hối đoái
  3. Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái
  ngắn hạn & dài hạn
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. RA ĐỜI THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI

  • Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng
  • Thị trƣờng ngoại hối là nơi diễn ra việc
  chuyển đổi, mua bán giữa các đồng tiền
  của các quốc gia
  • Tỷ giá: giá cả trên TT ngoại hối

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI

  • Thị trƣờng trao tay trực tiếp
  • Hoạt động liên tục ngày đêm, toàn cầu
  • Qui mô & tần suất giao dịch cao
  • Gắn với phƣơng tiện thông tin & công
  nghệ hiện đại
  • Tập trung ở khu đô thị & thƣơng mại
  lớn
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. CÁC TÁC NHÂN THAM GIA

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI

  1. Cấu trúc:
  a) Hình thức tổ chức: có/không có
  tổ chức
  b) Nghiệp vụ kinh doanh: trao
  ngay, kỳ hạn, quyền chọn …
  2. Tính chất: quốc tế, sử dụng CNTT
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI

  3. Các nghiệp vụ chính:
  a) Nghiệp vụ chuyển hối acbit
  b) Nghiệp vụ mua bán ngoại
  tệ có kỳ hạn
  c) Nghiệp vụ Swap
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. KHÁI NIỆM TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Là giá cả trên thị trƣờng ngoại hối
  2. Là giá của một đồng tiền này đƣợc tính
  theo một đồng tiền khác
  3. Ký hiệu là (E)
  4. Ví dụ:
  • 1 USD = 20960 VND
  • 1 GBP = 31954 VND
  • 1 EUR = 26950 VND
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. NIÊM YẾT TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
  1. Trực tiếp (Nội tệ/Ngoại tệ)  E(Đ/$) = 20960
  • Tại Việt Nam 1 VND = 1/20960 USD
  • Tại Anh 1 GBP = 1,5245 USD
  • Tại EU 1 EUR = 1,2857 USD
  • E(Đ/$) quan hệ nghịch với Đ (VND)
  2. Gián tiếp (Ngoại tệ/Nội tệ)  E($/Đ) = 1/20960
  • Tại Việt Nam 1 USD = 20960 VND
  • Tại Anh 1 USD = 0,6559 GBP
  • Tại EU 1 USD = 0,7777 EUR
  • E($/Đ) quan hệ thuận với Đ (VND)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. NHẬN XÉT NIÊM YẾT TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Đồng nội tệ tỷ lệ nghịch với tỷ giá
  biểu hiện trực tiếp
  2. Đồng nội tệ tỷ lệ thuận với tỷ giá
  biểu hiện gián tiếp
  3. Đồng nội tệ & ngoại tệ luôn có quan
  hệ nghịch với nhau trong quan hệ tỷ
  giá hối đoái
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. PHÂN LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh:
  + Tỷ giá mua vào (Bid rate)
  + Tỷ giá bán ra (Ask or offer rate)
  + Tỷ giá giao ngay (Spot rate): giao dịch
  hôm nay và thực hiện trong vòng 2 ngày
  + Tỷ giá kỳ hạn (Forward rate)
  + Tỷ giá đóng, mở cửa….
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. PHÂN LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  2. Căn cứ vào cơ chế điều hành:
  + Tỷ giá chính thức (official rate)
  + Tỷ giá chợ đen (Black market rate)
  + Tỷ giá cố định
  + Tỷ giá thả nổi có điều tiết
  + Tỷ giá thả nổi hoàn toàn
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. TÁC ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Thay đổi mức giá cả tƣơng đối giữa các
  nƣớc
  2. Thay đổi cán cân thƣơng mại của một nƣớc
  3. Thay đổi cán cân thanh toán của một nƣớc
  4. Thay đổi thị trƣờng tiền tệ của một nƣớc
  5. Thay đổi i hoặc M1 của một nƣớc
  6. Tác động đến mục tiêu CSTT & chính sách
  kinh tế vĩ mô
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Cơ chế xác định tỷ giá dài hạn (ELR)
  1. Xác định tỷ giá cân bằng dài hạn (E*LR)
  2. Những nhân tố làm thay đổi (E*LR)
  2. Cơ chế xác định tỷ giá ngắn hạn (ESR)
  1. Xác định tỷ giá cân bằng ngắn hạn (E*SR)
  2. Những nhân tố làm thay đổi (E*SR)

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH E*LR

  1. Qui luật một giá
  2. Thuyết ngang giá sức mua
  3. Quan hệ cung – cầu trên thị
  trƣờng ngoại hối
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. QUY LUẬT MỘT GIÁ

  1. Nội dung
  • Nếu 2 nƣớc sản xuất cùng 1 loại hàng hoá,
  thì giá của nó sẽ nhƣ nhau trên thị trƣờng
  thế giới
  2. Điều kiện thực hiện
  • Có sự thƣơng mại tự do giữa các quốc gia
  • Chi phí vận chuyển hàng hoá giữa các
  nƣớc không đáng kể
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. QUY LUẬT MỘT GIÁ

  3. Ví dụ
  • VN & Mỹ cùng SX gạo. Gạo 5% tấm
  của VN có giá 4.100.000Đ/tấn. Gạo
  Mỹ có giá $195,6/tấn. Theo qui luật
  1 giá  E(Đ/$) = 4.100.000/195,6 =
  20.960
  • Mọi tỷ giá khác sẽ bị quy luật cung
  cầu chi phối để quay về tỷ giá trên
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. QUY LUẬT MỘT GIÁ

  4. Công thức thể hiện Qui luật 1 giá
  Gọi PiUSD là giá hàng hoá (i) tính bằng ($) khi
  nó đƣợc bán ở Mỹ & PiVND là giá hàng hoá (i)
  tính bằng (Đ) khi nó đƣợc bán tại Việt nam.
  PiVND = [E(Đ/$)*PiUSD]  E(Đ/$) = PiVND/
  PiUSD
  5. Hạn chế
  – Bỏ qua vấn đề chất lƣợng hàng hoá giữa các
  nƣớc
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. QUY LUẬT MỘT GIÁ

  6. Nhận xét Quy luật một giá:
  Nếu bỏ qua chi phí vận chuyển,
  hàng rào thƣơng mại, các rủi ro và thị
  trƣờng là cạnh tranh hoàn hảo, thì các
  hàng hóa giống hệt nhau sẽ có giá là
  nhƣ nhau ở mọi nơi khi quy về một
  đồng tiền chung
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA

  1. Nội dung:
  • Áp dụng qui luật 1 giá vào mức giá cả hàng
  hoá – dịch vụ của cả hai nƣớc
  • Tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền hai nƣớc bằng
  tỷ số mức giá của hàng hóa các nƣớc này.
  • Nếu giá cả hàng hoá – dịch vụ của một nƣớc
  tăng lên bao nhiêu đơn vị thì giá trị đồng tiền
  của nƣớc đó sẽ giảm giá đi bấy nhiêu đơn vị
  & ngƣợc lại
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 9 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy