[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ, mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, so sánh các công cụ của, chính sách tiền tệ lạm phát. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 8
  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG &
  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1.Khái niệm
  2.Mục tiêu
  3.Các công cụ
  4. So sánh các công cụ
  5. CSTT lạm phát

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. KHÁI NIỆM

  1. Chính sách tiền tệ: Là chính sách kinh tế
  vĩ mô trong đó NHTW thông qua các công
  cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và
  điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm ổn
  định giá trị của đồng tiền và đạt được các
  mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. KHÁI NIỆM
  2. Nguyên tắc xây dựng CSTT:
  – Không có tăng trưởng kinh tế nếu
  không có đầu tư
  – Không thể có đầu tư nếu không có tiết
  kiệm
  – Không thể có tiết kiệm nếu thiếu sự ổn
  định giá cả và tiền tệ
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. KHÁI NIỆM

  3. Phân loại CSTT:
  a) Chính sách tiền tệ thắt chặt: hạn chế
  đầu tư, kìm hãm sự phát triển quá nóng,
  áp dụng khi có lạm phát
  b) Chính sách tiền tệ mở rộng: khuyến
  khích đầu tư, tạo việc làm, áp dụng
  chống suy thoái
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA CSTT

  1. Ổn định giá cả
  2. Ổn định tỷ giá hối đoái
  3. Ổn định lãi suất
  4. Ổn định thị trường tài chính
  5. Tăng trưởng kinh tế
  6. Giảm tỷ lệ thất nghiệp
  XUNG ĐỘT CÁC MỤC TIÊU
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-6

 7. XUNG ĐỘT CÁC MỤC TIÊU
   Mâu thuẫn giữa lạm phát và thất nghiệp
   Giảm tỷ lệ lạm phát → thực hiện CSTT
  thắt chặt → lãi suất thị trường tăng → giảm
  các nhân tố cấu thành tổng cầu → giảm tổng
  cầu → thất nghiệp tăng
  Giảm tỷ lệ thất nghiệp → thực hiện CSTT
  mở rộng → cung tiền tăng → lạm phát tăng
   Hạ giá nội tệ → xuất khẩu tăng → thất
  nghiệp giảm song lạm phát tăng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. MỤC TIÊU TRUNG GIAN
  1. Định nghĩa: Là những chỉ tiêu được
  NHTW lựa chọn phù hợp với điều kiện
  kinh tế và khả năng quản lý để đạt được
  mục tiêu cuối cùng.
  • Ví dụ: NHNN VN chọn mục tiêu tăng
  trưởng kinh tế là 6% thì mục tiêu tăng
  trưởng tín dụng là 10% hay lãi suất
  khoảng 8%
  • Chú ý: NHTW chỉ có thể chọn một
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-8
 9. MỤC TIÊU TRUNG GIAN

  2. Tiêu chuẩn lựa chọn:
  • Có thể đo lường được
  • Có thể kiểm soát được
  • Có mối liên hệ chặt chẽ với mục
  tiêu cuối cùng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. CÔNG CỤ GIÁN TIẾP CỦA CSTT

  1. Định nghĩa: tác động vào mục
  tiêu hoạt động của CSTT, thông
  qua cơ chế thị trường để truyền
  tới các mục tiêu trung gian là khối
  lượng tiền cung ứng và lãi suất.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. CÔNG CỤ GIÁN TIẾP CỦA CSTT
  2. Loại hình:
  – Nghiệp vụ thị trường mở
  – NVTTM năng động
  – NVTTM thụ động
  – Chính sách chiết khấu
  – Dự trữ bắt buộc
  – Chính sách tỷ giá hối đoái
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. CÔNG CỤ TRỰC TIẾP CỦA CSTT

  1. Định nghĩa: Tác động thẳng vào mục
  tiêu trung gian của CSTT
  2. Loại hình
  – Hạn mức tín dụng
  – Khung lãi suất
  – Biên độ dao động của tỷ giá
  – Chính sách quản lý ngoại hối
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-12

 13. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  1.Nghiệp vụ thị trường mở
  NHTW độc lập kiểm soát khối
  lượng
  Linh hoạt, chính xác
  Nhanh, trực tiếp
  Xu hướng gia tăng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  2. Chính sách chiết khấu:
   Các quy định về lãi suất CK và hạn mức cho
  vay CK
   Tác động đến ER/D và DL
   Tính hành chính
   Bảo toàn vốn vay
   Phụ thuộc vào thái độ của
  NHTM
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-14

 15. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  3. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc:
   Mang tính pháp quy, thống nhất
   Tính hành chính, hiệu lực cao
   Ảnh hưởng bình đẳng
   Ảnh hưởng mạnh
  tới lượng cung tiền
   Xu hướng giảm
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  4. Chính sách tỷ giá hối đoái
  a) Áp dụng: NHTW thông qua mua/bán
  ngoại tệ trên thị trường ngoại hối để tác
  động tới tỷ giá hối đoái
  b) Chế độ tỷ giá hối đoái

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  + Chế độ tỷ giá cố định: NHTW can thiệp
  duy trì tỷ giá
  – Ưu: Giảm rủi ro biến động tỷ giá
  – Nhược: CSTT phụ thuộc vào biến động
  bên ngoài, cán cân thanh toán không tự
  điều chỉnh, cần dự trữ ngoại tệ lớn
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  + Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn: tỷ giá
  xác định theo cung cầu
  – Ưu: CSTT độc lập, ít phụ thuộc vào biến
  động bên ngoài, cán cân thanh toán tự
  điều chỉnh
  – Nhược: tỷ giá biến động thường xuyên

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ CSTT

  + Chế độ thả nổi có điều tiết: NHTW
  can thiệp nhưng không cam kết duy trì
  tỷ giá
  Dung hòa hai chế độ tỷ giá

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CSTT

  1. Thay đổi số nhân tiền (Rd, iCK)
  2. Thay đổi cơ số tiền (MB)
  3. Thay đổi đầu tư vào nền kinh tế
  4. Thay đổi mức thất nghiệp
  5. Thay đổi thu nhập
  6. Thực hiện mục tiêu cuối cùng của
  CSTT
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 8 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy