[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng – Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ. Bài này trình bày tổng quan về Ngân hàng trung ương; bảng quyết toán tài sản Ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương & quá trình cung ứng tiền tệ. Đây là tại liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 7
  NGÂN HÀNG TƯ VÀ CUNG ỨNG TIỀN TỆ

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Tổng quan về NHTW
  2. Bảng quyết toán tài sản NHTW
  3. NHTW & quá trình cung ứng tiền
  tệ

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. TỔNG QUAN VỀ NHTW

  1. Khái niệm
  2. Mô hình
  3. Chức năng

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Khái niệm NHTW- Định nghĩa

  Theo Quy chế của Ngân hàng
  Thanh toán Quốc tế (BIS): Ngân hàng
  trung ương của một quốc gia là ngân
  hàng được giao trách nhiệm quản lý
  khối lượng tiền tệ và tín dụng trong
  quốc gia đó.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Khái niệm NHTW- Định nghĩa
  Theo quan điểm của Pháp:
  NHTW là cơ quan phát hành tiền và
  đầu não của hệ thống NH trong nước
  và là thiết chế quản lý ngoại tệ và dự
  trữ quốc gia cho chính quyền nhà
  nước, cung ứng điều tiết tiền tệ, bảo vệ
  giá trị của nội tệ, quản lý hoạt động
  NH.
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Khái niệm NHTW- Định nghĩa

  Theo quan điểm của Nhật Bản:
  NHTW là một thiết chế phát hành
  tiền, điều tiết cung ứng tiền tệ, quản
  lý lưu thông tiền tệ, đại diện cho
  Chính phủ trong và ngoài nước.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Khái niệm NHTW- Định nghĩa
  Theo quan điểm của Việt Nam:
  NHNN VN là NHTWcủa nước CHXHXN
  VN, là cơ quan độc quyền phát hành tiền
  và thực hiện chức năng quản lý nhà nước
  về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng
  nhằm ổn định giá trị tiền tệ, góp phần đảm
  bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ
  thống các NHTM, thúc đẩy phát triển KT-
  XH
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. KHÁI NIỆM NHTW

  1. Định nghĩa: NHTW là một định chế
  công cộng, độc lập hoặc trực thuộc
  CP, độc quyền phát hành tiền, NH
  của các NH, NH của CP và thực hiện
  QLNN trong lĩnh vực tiền tệ, tín
  dụng, ngân hàng
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. KHÁI NIỆM NHTW

  2. Tên gọi:
  – Ngân hàng trung ương: Central Bank of Argentina

  – Ngân hàng quốc gia: National Bank of the Republic of
  Belarus, Swiss National Bank, Bank of Japan
  – Ngân hàng dự trữ: Reserve Bank of Australia
  – Cục/hệ thống dự trữ liên bang: Federal Reserve System
  – Cơ quan quản lý tiền tệ: Monetary Authority of Singapore,
  Saudi Arabian Monetary Agency
  – Ngân hàng nhà nước: State Bank of Vietnam
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. KHÁI NIỆM NHTW

  3. Sở hữu NHTW:
  – NHTW thuộc sở hữu nhà nước: đa số các
  nước
  – Nhà nước nắm cổ phần khống chế:
  NHTW Nhật Bản
  – NHTW thuộc sở hữu tư nhân, Nhà nước
  bổ nhiệm người điều hành: FED
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. MÔ HÌNH NHTW

  1. NHTW trực thuộc Chính phủ

  Chính phủ
  Hội đồng chính
  sách tiền tệ
  NHTW
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. MÔ HÌNH NHTW

  1. Ưu điểm:
  – Tập trung quyền lực
  – Dễ dàng phối hợp các chính sách
  2. Nhược điểm
  – Không thể chủ động thực hiện CSTT

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. MÔ HÌNH NHTW

  2. NHTW không trực thuộc CP

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. MÔ HÌNH NHTW

  1. Ưu điểm:
  – Toàn quyền xây dựng và thực thi
  CSTT
  2. Nhược điểm
  – Khó kết hợp các chính sách tiền tệ & tài
  khóa
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. CHỨC NĂNG NHTW

  1. Ngân hàng phát hành tiền (trừ trường
  hợp đôla hóa toàn phần).
  2. Ngân hàng của các ngân hàng
  3. Ngân hàng của Chính phủ
  4. Chức năng QLNN: chính sách tiền
  tệ, thanh tra giám sát hệ thống
  NHTM
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. PHÁT HÀNH TIỀN
  – Phát hành đồng tiền hợp pháp duy nhất
  – Xác định số lượng, thời điểm, phương
  thức phát hành
  – J.M Keynes: “Một nhà nước chỉ có thể tồn tại
  bằng nguồn thu này khi nó không thể tồn tại
  bằng các nguồn thu khác” → lợi tức từ việc in
  tiền được coi là “nguồn thu nhập cuối cùng”
  trong trường hợp có khủng hoảng.
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG

  – Mở tài khoản và nhận tiền gửi của
  NHTM trung gian
  – Tiền dự trữ bắt buộc
  – Tiền gửi thanh toán
  – Cấp tín dụng cho NH trung gian
  – Trung tâm thanh toán

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ

  • Làm thủ quỹ cho KBNN thông qua
  quản lý tài khoản của KB
  • Quản lý dự trữ quốc gia
  • Cấp tín dụng cho Chính phủ
  • Làm đại lý, đại diện và tư vấn cho
  Chính phủ

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NH

  1. Định nghĩa: Quản lý vĩ mô hoạt động
  tiền tệ và tín dụng
  2. Nhiệm vụ
  • Xây dựng và thực thi CSTT
  • Thanh tra, giám sát hoạt động HTNH
  • Đảm bảo sự ổn định
  • Bảo vệ khách hàng
  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN NHTW

   Phản ánh chức năng của NHTW
   Tác động của NHTW đến cung tiền M1 – TS

   Các khoản mục cấu thành MB – TS nợ

  TS. Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 7 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy