[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng – Bài 5: Hoạt động ngân hàng thương mại. Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được khái niệm & chức năng ngân hàng thương mại, hoạt động của ngân hàng thương mại; bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; cơ chế tạo lợi nhuận của ngân hàng thương mại; nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 5
  HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Khái niệm & chức năng NHTM
  2. Hoạt động của NHTM:
  a) Bảng cân đối tài sản của NHTM
  b) Cơ chế tạo lợi nhuận của
  NHTM
  3. Nguyên lý quản lý NHTM
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. KHÁI NIỆM NHTM
  1. Sự phát triển của NHTM:
  – Thời kỳ sơ khai
  – Giai đoạn thế kỷ V đến thế kỷ XVII:
  phát triển và hoàn thiện các nghiệp vụ:
  – Nhận tiền gửi, cho vay
  – Phát hành tiền giấy đổi ra vàng
  – Chiết khấu thương phiếu
  – Chuyển tiền, bù trừ, bảo lãnh
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-3
 4. KHÁI NIỆM NHTM

  – Giai đoạn thế kỷ XVIII đến thế kỷ
  XIX: phân chia NH phát hành và NH
  trung gian
  – Giai đoạn thế kỷ XX đến nay

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. KHÁI NIỆM NHTM

  2. Định nghĩa: (Luật các tổ chức tín dụng
  số 47/2010/QH12): NHTM loại hình tổ
  chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả
  các hoạt động ngân hàng và các hoạt động
  kinh doanh khác theo quy định của Luật
  (các tổ chức tín dụng) nhằm mục tiêu lợi
  nhuận
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. CHỨC NĂNG NHTM

  1. Trung gian tín dụng

  Gửi tiền Cho vay
  Người Người
  NHTM thiếu vốn
  thừa vốn
  Ủy thác Đầu tư
  đầu tư

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. CHỨC NĂNG NHTM

  2. Trung gian thanh toán
  – Vai trò người thủ quỹ
  – Cung cấp phương tiện thanh
  toán thuận lợi
  – Tăng lợi nhuận, nguồn vốn cho
  vay
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. CHỨC NĂNG NHTM

  3. Tạo tiền
  – Tạo ra tiền tín dụng – một bộ
  phận của lượng tiền sử dụng
  trong giao dịch

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN NHTM

  1. Định nghĩa: là bảng liệt kê các tài sản
  nợ và tài sản có của ngân hàng.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Tài sản nợ
  1. Tài sản Nợ
  • Tiền gửi giao dịch (D)
  • Tiền gửi phi giao dịch (CDS)
  • Tiền vay
  2. Vốn
  • Bán cổ phiếu
  • Lợi tức giữ lại
  • Quĩ dự phòng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Tài sản có
  1. Tiền dự trữ (R)
  • Dự trữ bắt buộc (RR) do NHTW qui định
  • Dự trữ (ER) đảm bảo tính thanh khoản
  cho NH do NHTM quyết định mức giữ
  2. Tiền mặt trong quá trình thu (TMTQTT)
  3. Chứng khoán (CK’)
  4. Tiền cho vay (Tcv)
  5. Tài sản Có khác (TSC≠)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 2. Phân loại dịch vụ NH
   Dịch vụ truyền thống:
  – Thực hiện chức năng
  NHTM
  – Tạo lợi nhuận từ chênh
  lệch lãi suất
   Dịch vụ NH hiện đại;
  – Đáp ứng nhu cầu
  – Thu lợi từ phí dịch vụ
  – Các điều kiện
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

  1. Khái niệm: Huy động tạo nguồn
  vốn kinh doanh cho NHTM
  2. Các hình thức vốn
  a) Vốn của NH:
  – Tự có: Vốn điều lệ, Quỹ dự trữ
  – Coi như tự có: Các khoản vốn
  tạm thời nhàn rỗi.
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

  b) Vốn tiền gửi: là nguồn vốn quan
  trọng nhất
  – Tiền gửi không kỳ hạn
  – Tiền gửi có kỳ hạn
  – Tiền gửi tiết kiệm

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ
  c) Vốn đi vay
  – NHTW – NHTM
  – Các tổ chức tín dụng khác
  – Các công ty
  – Thị trường tài chính trong nước
  – Vay nước ngoài
  d) Vốn khác (đầu tư, tài trợ v.v)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ
  1. Khái niệm: sử dụng vốn huy động
  được từ Nghiệp vụ TS nợ
  2. Các loại hình
  a) Ngân quỹ: Quản lý tiền mặt và các
  chứng khoán có tính lỏng cao phục vụ
  nhu cầu thanh khoản
  b) Cho vay: ứng trước, thấu chi, hạn
  mức, chiết khấu, tiêu dùng …
  c) Đầu tư (phục vụ thanh khoản)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. NGHIỆP VỤ TRUNG GIAN
  1. Khái niệm: Thay mặt khách hàng thực
  hiện các ủy thác để thu phí.
  2. Các hình thức:
  – Chuyển tiền, thanh toán hộ:
  – Thu hộ: (séc, thương phiếu …)
  – Tín thác: mua/bán hộ chứng khoán,
  kim loại quí v.v., quản lý tài sản, vốn
  đầu tư … 1-17
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. CƠ CHẾ TẠO LỢI NHUẬN NHTM

  • Ngân hàng thu lợi nhuận nhờ giữ tài
  sản nợ ngắn hạn (khoản tiền gửi có thể
  phát séc v.v) và dùng tiền thu được để
  mua tài sản dài hạn có lãi suất cao hơn
  • Khi Ngân hàng nhận/mất tiền gửi thì
  tiền dự trữ của Ngân hàng tăng
  thêm/mất đi một lượng tương đương
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. CƠ CHẾ TẠO LỢI NHUẬN CỦA NHTM

  • Ví dụ: Có NHTM Nợ
  R+ 10 tr.đ D+100 tr.đ
  CV+ 90 tr.đ
  • Với iTG = 5%; iCV = 10% & chi phí phục vụ 3 tr. đ
  • Kết quả:
  • Thu lãi: 10% * 90 = 9 tr. đ
  • Chi phí trả lãi: 5% * 100 = 5 tr. đ
  • Chi phí phục vụ 3 tr. đ
  • Lợi nhuận NH thu được: 9 -5 -3 = 1 tr. Đ
  • Hay tỷ lệ lợi tức tài sản là 1/100 = 0,01 tức là 1%
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ NHTM

  1. Quản lý thanh khoản
  2. Quản lý tài sản Có
  3. Quản lý tài sản Nợ

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 5 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy