[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng – Bài 3: Lý thuyết lượng cầu tài sản. Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài sản; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tài sản; vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản vào lựa chọn phương án đầu tư.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 3
  Lý thuyết lượng cầu tài sản

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài
  sản
  2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
  cầu tài sản
  3. Vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản
  vào lựa chọn phương án đầu tư

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3.  Giá trị của lý thuyết: Vạch ra tiêu chuẩn
  quan trọng khi quyết định đầu tư vào
  những loại tài sản nhất định, nhằm tối
  đa lợi nhuận
   Nhân tố ảnh hưởng cầu tài sản
  + Của cải
  + Lợi tức dự tính
  + Rủi ro đi kèm
  + Tính lỏng của tài sản
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. CỦA CẢI

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. CỦA CẢI

  Khi các yếu tố khác không thay đổi,
  một sự tăng lên về của cải làm tăng lượng
  cầu một tài sản, sự tăng lượng cầu này lớn
  hơn nếu tài sản đó mang nhiều tính chất
  cao cấp hơn là tính chất cần thiết.
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. LỢI TỨC DỰ TÍNH CỦA MỘT TÀI SẢN

  1. Xu hướng tác động  thuận
  2. Mức độ tác động  phụ thuộc mức độ
  cụ thể của lợi tức dự tính của một tài
  sản

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. LỢI TỨC DỰ TÍNH CỦA MỘT TÀI SẢN

  Một sự tăng lợi tức dự tính của một
  tài sản so với lợi tức dự tính của
  một tài sản thay thế, khi các yếu tố
  khác không thay đổi, sẽ làm tăng
  lượng cầu tài sản đó.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. RỦI RO CỦA MỘT TÀI SẢN

  1. Xu hướng tác động  phụ thuộc sở thích
  của mỗi nhà đầu tư đối với rủi ro
  • Thích rủi ro  thuận
  • Không thích rủi ro  nghịch (đa số)
  • Bàng quan với rủi ro  đầu tư theo lợi
  tức dự tính
  2. Mức độ tác động  phụ thuộc mức độ rủi
  ro cụ thể được đo lường
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. RỦI RO CỦA MỘT TÀI SẢN

  Khi các yếu tố khác không đổi,
  nếu mức độ rủi ro của một tài sản
  tăng lên so với mức độ rủi ro của các
  tài sản thay thế thì lượng cầu của tài
  sản đó sẽ giảm

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. TÍNH LỎNG CỦA MỘT TÀI SẢN

  1. Xu hướng tác động  thuận
  2. Mức độ tác động  phụ thuộc
  mức độ cụ thể của tính lỏng của
  một tài sản
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. TÍNH LỎNG CỦA MỘT TÀI SẢN

  Khi các yếu tố khác không đổi
  thì một tài sản càng lỏng so với
  các tài sản thay thế thì nó càng
  được ưa chuộng và lượng cầu của
  tài sản đó càng lớn.

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Khi các yếu tố khác không đổi,
  lượng cầu tài sản:
  1. tỷ lệ thuận với của cải
  2. tỷ lệ thuận với lợi tức dự tính
  3. tỷ lệ nghịch với rủi ro
  4. tỷ lệ thuận với tính lỏng

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. CÁC PHÉP ĐO CHÍNH

  1. Danh mục đầu tư:
  + Của cải của nhà ĐT là đa dạng
  + Tỷ lệ đầu tư vào mỗi tài sản là khác nhau
  Danh mục đầu tư là phương thức phân
  bổ của cải theo những tỉ lệ khác nhau
  vào mỗi tài sản khác nhau
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. CÁC PHÉP ĐO CHÍNH

  2. Phép đo một số nhân tố quyết định
  lượng cầu tài sản
  1. Lợi tức dự tính của một tài sản
  2. Rủi ro của một tài sản
  3. Lợi tức của một danh mục đầu tư
  4. Rủi ro của một danh mục đầu tư
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. LỢI TỨC DỰ TÍNH CỦA 1 TÀI SẢN

  1. Lợi tức dự tính của 1 tài sản là tổng các lợi
  tức thực hiện nhân với xác suất xảy ra lợi
  tức thực hiện của tài sản đó
  2. Công thức tính e
  N

  RET Pi RET i
  Trong đó i 1

  • RETe là lợi tức dự tính của 1 tài sản
  • RETi là lợi tức thực hiện của 1 tài sản
  • Pi là xác suất xảy ra đối với lợi tức thực
  hiện của 1 tài sản
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. VÍ DỤ LỢI TỨC DỰ TÍNH CỦA 1 TÀI SẢN

  + PA1: trái phiếu A có ½ thời gian có lợi tức
  15% và ½ thời gian có lợi tức 5%
  + PA 2: trái phiếu B có ½ thời gian có lợi tức
  20% và ½ thời gian có lợi tức 1%
  a) Lợi tức PA 1:
  2
  e
  RET Pi RET i = 15%*1/2 + 5%*1/2 = 10%
  i 1

  b) Lợi tức PA 2:
  2

  = 20%*1/2 + 1%*1/2 = 10,5%
  e
  RET Pi RET i 1-16
  CuuDuongThanCong.com i 1 https://fb.com/tailieudientucntt

 17. RỦI RO CỦA 1 TÀI SẢN

  1. Khái niệm:
  Phương sai ( 2) hay độ lệch chuẩn
  ( ) là độ lệch của lợi tức thực tế so với
  lợi tức dự tính ở các phương án đầu tư,
  được sử dụng để đo độ rủi ro của các
  phương án đầu tư

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. RỦI RO CỦA 1 TÀI SẢN

  2. Công thức
  • Phương sai ( 2) N
  2 e 2
  Công thức tính  Pi ( RET RET i )
  i 1

  • Độ lệch chuẩn ( ) N
  Công thức tính  Pi ( RET
  e
  RET i )
  2

  i 1

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. LỰA CHỌN ĐẦU TƯ 1 TÀI SẢN

  3. Nhận xét
  – Nhà đầu tư không thích mạo hiểm →
  chọn PA có độ lệch chuẩn nhỏ nhất
  – Nhà đầu tư thích mạo hiểm → chọn
  PA có độ lệch chuẩn lớn nhất
  – Nhà đầu tư bàng quang với rủi ro →
  chọn PA có độ lệch chuẩn lớn nhất
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. VÍ DỤ RỦI RO CỦA 1 TÀI SẢN
  2
  PA 1: 2
  Pi ( RET
  e
  RET )
  2
  i
  = i 1

  ½ (10% – 15%)2 + ½ (10% – 5%)2 = (5%)2 →
  δA = 5%
  2
  2 e 2
  Pi ( RET RET )
  PA 2: i =
  i 1

  ½ (10,5%-20%)2 + ½ (10,5%-1%)2 = (9,5%)2
  → δB = 9,5%
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 3 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy