[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – ngân hàng – Bài 12: Chính sách tiền tệ và tài khóa trong mô hình IS – LM. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Các nhân tố dịch chuyển IS và LM, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong mô hình IS-LM, quan hệ tổng cung & tổng cầu và khả năng tự điều chỉnh của nền kinh tế, lạm phát. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 12
  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA TRONG
  MÔ HÌNH IS – LM

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Các nhân tố dịch chuyển IS và LM
  2. CSTT&CSTK trong mô hình IS-LM
  3. Quan hệ tổng cung & tổng cầu và khả
  năng tự điều chỉnh của nền kinh tế
  4. Lạm phát
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. CÁC NHÂN TỐ DỊCH CHUYỂN IS

  Nhân tố Xu hướng Mức độ
  a (C) (+) df Phụ thuộc độ co
  I (+) giãn của IS & số
  G (+) nhân của từng
  NX (+) nhân tố tổng cầu
  T (–) dt
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. CÁC NHÂN TỐ DỊCH CHUYỂN LM

  Nhân tố Xu hướng Mức độ
  MS (+) df Phụ thuộc độ
  MD (–) dt giãn của MD với i

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. CÁC NHÂN TỐ THAY ĐỔI i* & Y*
  1. Thay đổi của i* & Y* là kết quả chuyển
  dịch của IS & LM do tác động của
  CSTT và CSTK
  2. Tác động của chính sách tiền tệ
  • Công cụ: lượng cung tiền (M1) & lãi
  suất (i)
  • Kết quả: thay đổi i* & Y* nhưng ngược
  chiều nhau
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. CÁC NHÂN TỐ THAY ĐỔI i* & Y*

  • Ví dụ: CSTT mở rộng: tăng lượng cung
  tiền → giảm lãi suất → I & NX tăng→
  tổng cầu (Yad) & tổng sản phẩm Y tăng
  – CSTT mở rộng: lãi suất giảm, Y tăng
  – CSTT thắt chặt: lãi suất tăng, Y giảm

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. CÁC NHÂN TỐ THAY ĐỔI i* & Y*

  3. Tác động của chính sách tài khóa
  • Công cụ: T & G
  • Kết quả: làm thay đổi i* & Y* nhưng
  cùng chiều với nhau
  • Ví dụ: CSTK hỗ trợ tăng trưởng = G
  tăng hoặc T giảm → tổng cầu Yad &
  Y tăng → lãi suất tăng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ
  TÁC ĐỘNG ĐẾN i* & Y*
  Nhân tố Đáp lại của i*&Y* Lý do
  C tăng Y tăng & i tăng C tăng, Yad tăng, IS df
  I tăng Y tăng & i tăng I tăng, Yad tăng, IS df
  G tăng Y tăng & i tăng G tăng, Yad tăng, IS df
  NX tăng Y tăng & i tăng NX tăng, Yad tăng, IS df
  T tăng Y giảm & i giảm T tăng, Yad giảm, IS dt
  MS tăng Y tăng & i giảm MS tăng, i giảm, LM df
  MD tăng Y giảm & i tăng MD tăng, i tăng, LM dt
  8
  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. CSTT HIỆU QUẢ HƠN CSTK

  1. MD hoàn toàn không co giãn với lãi suất
   LM thẳng đứng //i  CSTK hỗ trợ
  tăng trưởng (tăng G hoặc giảm T) hoàn
  toàn không hiệu quả. Nhưng CSTT lại
  hoàn toàn có hiệu quả: (có thể làm) M1
  tăng  LM dịch phải  i* giảm & Y*
  tăng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. CSTT HIỆU QUẢ HƠN CSTK

  2. Khái quát:
  • Khi cầu tiền càng ít co giãn, ít nhạy
  cảm với lãi suất bao nhiêu, CSTT càng
  có hiệu quả hơn CSTK bấy nhiêu
  • Khi LM thẳng đứng thì CSTT hoàn
  toàn có hiệu quả và CSTK hoàn toàn vô
  hiệu quả
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. CSTT CÓ HIỆU QUẢ HƠN CSTK

  i LM i LM1 LM2
  i2 2 IS2 i1 1

  i1 1 i2 2
  IS1 IS
  Y* Y Y1 Y2 Y
  (1) (2)
  13
  13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. CSTK HIỆU QUẢ HƠN CSTT

  1. MD hoàn toàn co giãn với lãi suất 
  LM nằm ngang  CSTT hoàn toàn
  không có hiệu quả. Còn CSTK (tăng
  G hoặc giảm T) lại hoàn toàn có hiệu
  quả. Ví dụ: G tăng  IS sang phải 
  i* không thay đổi & Y* tăng

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. CSTK HIỆU QUẢ HƠN CSTT

  2. Khái quát:
  • Khi cầu tiền càng co giãn, nhạy cảm
  với lãi suất bao nhiêu, CSTK càng có
  hiệu quả hơn CSTT bấy nhiêu
  • Khi LM nằm ngang thì CSTT hoàn
  toàn vô hiệu quả và CSTK hoàn toàn
  hiệu quả
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. CSTK CÓ HIỆU QUẢ HƠN CSTT

  i i
  IS1 IS2
  i* LM i* LM

  Y Y1 Y2 Y

  16
  16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. HIỆU QUẢ CỦA CSTT&CSTK

  • Đường IS & LM luôn di chuyển →
  Chính phủ chọn mục tiêu tùy thuộc vào
  sự ổn định của IS & LM
  • Để xác định tính hiệu quả của CSTT &
  CSTC → cần đo lường chính xác độ co
  giãn của cầu tiền với lãi suất

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. LỰA CHỌN
  MỤC TIÊU CỦA CSTT LÀ M1
  Trường hợp, TT-HH dao động nhiều hơn TT-TT
  i
  IS’ IS* IS’’ LM*

  i*

  Y i’ Y M ’ Y* YM’’ Yi’’ Y
  IS biến động hơn LM → Chọn ổn định M1 sẽ làm nền kinh 18

  tế biến động ít hơn
  CuuDuongThanCong.com
  18
  https://fb.com/tailieudientucntt

 19. LỰA CHỌN
  MỤC TIÊU CỦA CSTT LÀ i
  Trường hợp, TT-TT dao động nhiều hơn TT-HH
  i IS* LM’ LM* LM’’

  i*

  YM’ Y* YM’’ Y
  LM biến động hơn IS → Chọn ổn định i sẽ làm nền
  kinh tế ít biến động hơn 19
  19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. PHÂN TÍCH TỔNG CẦU &TỔNG CUNG

  1. Tổng cầu (AD)
  2. Tổng cung (AS)
  3. Cân bằng & khả năng tự điều
  chỉnh của nền kinh tế

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 12 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy