[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – Thị trường ngoại hối & hệ thống tài chính quốc tế. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Ngân hàng trung ương can thiệp thị trường ngoại hối: can thiệp hữu hiệu, can thiệp vô hiệu; hệ thống tài chính quốc tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 10
  THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI &
  HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. NHTW can thiệp TT ngoại hối
  a) Can thiệp hữu hiệu
  b) Can thiệp vô hiệu
  2. Hệ thống tài chính quốc tế
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. NHTW CAN THIỆP HỮU HIỆU

  1. NHTW mua đồng Nội tệ bằng bán đồng
  Ngoại tệ trên TT ngoại hối sẽ làm giảm
  một lượng bằng nhau trong dự trữ quốc tế
  R($) và trong cơ số tiền tệ (MB)
  -Ví dụ: NHTW bán lượng Ngoại tệ tương
  ứng để mua 10 tỷ Đồng.
  TS Có TS Nợ
  R($) – 10 tỷ Đồng C – 10 tỷ Đồng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. NHTW CAN THIỆP HỮU HIỆU
  2. Khi NHTW mua đồng Ngoại tệ bằng bán
  đồng Nội tệ trên TTNH sẽ làm tăng một
  lượng bằng nhau trong dự trữ quốc tế R($)
  và trong cơ số tiền tệ (MB)
  – Ví dụ: NHTW bán 10 tỷ Đồng để mua
  lượng Ngoại tệ tương ứng.
  TSCó TSNợ
  R($) + 10 tỷ Đồng C + 10 tỷ Đồng
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 3. CAN THIỆP HỮU HIỆU
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN TGHĐ

  1. Đồng Nội tệ (VND) được bán để mua Ngoại tệ
  (USD)  R($) & M1 tăng  giảm iĐ sẽ làm
  giảm RETĐ, dịch trái  E*SR tăng
  i MS1 MS2 E(Đ/$) RETĐ2 RETĐ1

  i1 E2
  i2 MD E1 RET$

  RET(Đ)
  5
  CuuDuongThanCong.com M https://fb.com/tailieudientucntt

 6. CAN THIỆP HỮU HIỆU
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN TGHĐ (tiếp)

  2. Đồng Nội tệ (VND) được mua bằng cách bán
  tài sản Ngoại tệ (USD)  R($) & M1 giảm 
  tăng iĐ làm RETĐ tăng, dịch phải  E*SR giảm
  i MS2 MS1 E(Đ/$) RETĐ1 RETĐ2
  i2 E1

  i1 E2
  MD RET$
  M 6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. CAN THIỆP HỮU HIỆU
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN TGHĐ
  4. NHTW mua bán tài sản nội/ngoại tệ → Thay
  đổi TT ngoại hối & TT tiền tệ.
  • Lượng dự trữ Ngoại tệ  R($)
  • Lượng cung tiền  M1
  • Lãi suất  iĐ
  • Lợi tức tài sản Nội tệ  RETĐ
  • Tỷ giá hối đoái  E(Đ/$)
  • Giá trị các đồng tiền  Nội tệ & Ngoại tệ
   Sự can thiệp hữu hiệu
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. NHTW CAN THIỆP VÔ HIỆU

  1. NHTW mua/bán tài sản nội tệ và
  ngoại tệ trên TT ngoại hối, kết hợp
  với nghiệp vụ OMO bù trừ để không
  làm thay đổi cơ số tiền (mà chỉ làm
  thay đổi lượng dự trữ quốc tế & lượng
  chứng khoán) gọi là Sự can thiệp vô
  hiệu.
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. CAN THIỆP VÔ HIỆU
  KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN M1 & E*SR

  1. NHTW mua 10 tỷ VND bằng bán lượng tài sản Ngoại
  tệ tương ứng, phối hợp với NVTTM bù trừ, mua 10 tỷ
  VND chứng khoán từ Công chúng (thanh toán bằng
  tiền mặt).
  TSCó NHTW TSNợ
  R($) – 10 tỷ VND C – 10 tỷ VND
  CK’ + 10 tỷ VND C + 10 tỷ VND
  Không thay đổi M1, iĐ , RETĐ → E*SR
  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. NHTW CAN THIỆP VÔ HIỆU
  KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN M1 & E*SR

  2. NHTW bán 10 tỷ VND để mua lượng tài sản Ngoại tệ
  tương ứng, phối hợp với NVTTM bù trừ, bán 10 tỷ
  VNĐ chứng khoán cho Công chúng (thanh toán bằng
  tiền mặt).
  TS Có NHTW TS Nợ
  R($) + 10 tỷ Đồng C + 10 tỷ Đồng
  CK’ – 10 tỷ Đồng C – 10 tỷ Đồng
  Không thay đổi M1, iĐ → E*SR
  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. NỘI DUNG CHÍNH

  1. Cán cân thanh toán quốc tế
  a) Khái niệm
  b) Kết cấu
  2. Tín dụng quốc tế
  a) Khái niệm
  b) Phân loại
  3. Hệ thống tài chính quốc tế
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. KHÁI NIỆM CÁN CÂN
  THANH TOÁN QUỐC TẾ
  1. Định nghĩa: là hệ thống ghi chép, theo
  dõi việc thanh toán của một nước với nước
  ngoài & của nước ngoài với nước đó:
  • Khoản nước ngoài thanh toán cho
  nước đó, là khoản Có & được đặt
  trước dấu (+)
  • Khoản thanh toán cho nước ngoài là
  khoản Nợ & được đặt trước dấu (–)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. KẾT CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  1. Tài khoản thường xuyên (TKTX):
  a) Định nghĩa: biểu thị các giao dịch quốc tế liên
  quan đến hàng hóa và dịch vụ của một nước với
  nước ngoài. Thu/chi từ Thu/chi từ đầu
  XK/NK dịch vụ tư, thu nhập …
  b) Kết cấu:
  Cán Cán Cán Chuyền
  TK thường cân cân cân giao TS
  xuyên/vãng lai = thương + vụ
  +
  dịch + thu + một
  chiều
  mại nhập

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com
  = XK-NK https://fb.com/tailieudientucntt
  1-13

 14. KẾT CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  c) Ý nghĩa:
  – Cung cấp thông tin về “trái quyền” của
  một nước với nước ngoài để dự đoán ảnh
  hưởng tới cầu tài sản của nước đó
  – Cung cấp thông tin về biến động tương
  lai của “tỷ giá”
  – Cho biết khả năng tiết kiệm của một
  nước
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. KẾT CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  2. Tài khoản vốn (TKV):
  a) Định nghĩa: mô tả sự dịch chuyển luồng vốn
  từ nước này sang nước khác
  b) Kết cấu:

  Sai
  Luồng lệch
  Luồng
  TK vốn = vốn + +
  vốn ra
  + thống
  vào kê

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. KẾT CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  3. Cán cân giao dịch dự trữ chính thức
  (CCGDDTCT)

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. KẾT CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  4. Đặc điểm của CCTT:
  • Cân bằng khi CCTKTX + CCTKV
  =0
  • Thặng dư khi CCTKTX + CCTKV
  > 0 → tăng dự trữ quốc tế
  • Thâm hụt khi CCTKTX + CCTKV
  < 0 → giảm dự trữ quốc tế
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  Tín dụng quốc tế là quan hệ vay
  mượn giữa các quốc gia trên thế giới
  → Là việc chuyển nhượng quyền sử
  dụng vốn giữa các nước theo nguyên
  tắc hoàn trả, có kỳ hạn & được đền

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  1. Tín dụng thương mại: được thực hiện

  giữa các nhà xuất nhập khẩu. Đối tượng
  cấp tính dụng là hàng hóa và dịch vụ
  • Cấp cho nhà xuất khẩu (từ nhà NK)
  • Cấp cho nhà nhập khẩu (từ nhà XK)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  2. Tín dụng ngân hàng: chủ yếu do các

  NHTM thực hiện dưới hình thức cầm cố
  hàng hóa, chứng từ, hối phiếu, chứng
  khoán có giá
  • Cấp cho nhà xuất khẩu
  • Cấp cho nhà nhập khẩu
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 10 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy