[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng

Download


“Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 5: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán” được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên đặc điểm của chu trình mua hàng và thanh toán với vấn đề kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán; thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng

 1. BÀI 5
  KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG
  VÀ THANH TOÁN

  TS. Trần Mạnh Dũng
  TS. Đinh Thế Hùng
  ThS. Lê Quang Dũng
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0016101206 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  BÁN ÁO MUA GÌ?
  • Bạn là KTV phụ trách cuộc kiểm toán BCTC của Công ty Uquilo, một công ty chuyên
  sản xuất rèm vải. Quá trình phân tích sơ bộ bạn thấy rằng số dư khoản phải trả người
  bán tăng lên đáng kể; số dư hàng tồn kho cũng tăng lên đột biến. Cùng thời gian bạn
  kiểm toán Uquilo, cơ quan thuế cũng gửi công văn đề nghị công ty này xuất trình đầy
  đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán liên quan tới tài khoản 331. Quá trình phỏng vấn
  kết hợp phân tích và xét đoán nghề nghiệp giúp bạn nhận định rằng Uquilo có thể có
  hành vi gian lận trong việc mua hàng và thanh toán.
  • Kiểm tra danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp, bạn phát hiện thấy có nhiều mặt
  hàng không liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Uquilo, như vật liệu xây
  dựng, Thiết bị điện tử.

  Bạn hãy giải thích cho những thành viên trong nhóm kiểm toán những rủi ro có
  thể xảy ra với các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán. Đưa ra các thủ tục kiểm
  toán cần thiết để trợ lý kiểm toán có thể kiểm toán được các nghiệp vụ mua hàng
  thanh toán và số dư khoản phải trả người bán.

  v1.0016101206 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Hiểu được những nội dung cơ bản nhất của chu trình mua hàng và thanh toán
  với kiểm toán tài chính như chức năng của chu trình, mục tiêu kiểm toán.
  • Hiểu rõ các thủ tục kiểm toán được thực hiện khi thực hiện thử nghiệm kiểm
  soát chu trình mua hàng và thanh toán.
  • Hiểu rõ các thủ tục kiểm toán được thực hiện khi thực hiện thử nghiệm cơ bản
  (bao gồm kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán; kiểm tra chi
  tiết số dư phải trả người bán).

  v1.0016101206 3

 4. NỘI DUNG

  Đặc điểm của chu trình mua hàng và thanh toán với vấn đề kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán

  Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán

  v1.0016101206 4

 5. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  • Bản chất của chu trình: Chu trình mua hàng và thanh toán bao gồm các quyết định và các
  quá trình cần thiết để có hàng hóa hay dịch vụ đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất
  kinh doanh.
  • Ý nghĩa của chu trình
   Là chu trình quan trọng và tạo đầy đủ các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất
  kinh doanh.
   Chi phí cho nghiệp vụ mua hàng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất
  kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

  v1.0016101206 5

 6. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  • Chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán

  Xử lý các đơn đặt mua hàng hóa, dịch vụ

  Nhận hàng hóa, dịch vụ

  Ghi nhận các khoản phải trả người bán

  Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán

  v1.0016101206 6

 7. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  (tiếp theo)
   Xử lý các đơn đặt mua hàng hóa, dịch vụ (1)
   Đơn đặt hàng hay yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ là điểm bắt đầu của chu trình này
  và được phê chuẩn bởi những người có thẩm quyền để đảm bảo hàng hóa – dịch vụ
  mua đúng mục đích, tránh tình trạng mua quá nhiều hoặc quá ít hoặc những mặt
  hàng không cần thiết.
   Thông thường, các công ty đề ra các định mức dự trữ Hàng tồn kho để đảm bảo
  hoạt động kinh doanh được bình thường.
   Sau khi có sự phê duyệt, gửi đơn đặt hàng cho người bán và nó được coi là chứng
  từ hợp pháp, đề nghị mua hàng chính thức.

  v1.0016101206 7

 8. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  (tiếp theo)
   Nhận hàng hóa, dịch vụ (2)
  Đây là giai đoạn quyết định của chu trình mua hàng – thanh toán. Khi nhận được hàng
  hóa, cần kiểm tra mẫu mã, số lượng, quy cách, thời gian. Thông thường, công ty có bộ
  phận tiếp nhận để nhận hàng hóa, dịch vụ và lập biên bản hoặc báo cáo nhận hàng và
  gửi cho thủ kho và kế toán vật tư để ghi chép vào sổ sách kế toán.
   Ghi nhận các khoản phải trả người bán (3)
  Kế toán thanh toán có trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn các lần mua hàng và ghi chép
  vào sổ nhật ký, sổ chi tiết TK 331, đối chiếu giữa hóa đơn mua hàng với mẫu mã, số
  lượng, giá cả, chi phí vận chuyển trên hóa đơn,… với thông tin trên các đơn đặt hàng và
  báo cáo nhận hàng.
   Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán (4)
  Kế toán thanh toán có thể thanh toán cho người bán thông qua ủy nhiệm chi, séc, tiền
  mặt… và tiến hành ghi sổ kế toán.

  v1.0016101206 8

 9. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  (tiếp theo)
  • Chứng từ, sổ sách, tài khoản liên quan
   Chứng từ, sổ sách
   Phiếu yêu cầu mua hàng
   Đơn đặt hàng
   Biên bản giao nhận hàng
   Báo cáo nhận hàng
   Hoá đơn của nhà cung cấp
   Nhật ký mua hàng
   Sổ hạch toán chi tiết (nợ phải trả người bán, hàng tồn kho)
   Bảng đối chiếu công nợ với nhà cung cấp
   Các chứng từ nội bộ (ví dụ: phiếu yêu cầu mua hàng của phân xưởng,…)
   Tài khoản liên quan
   Tài khoản Tiền
   Tài khoản Hàng tồn kho
   Tài khoản Nợ phải trả
  v1.0016101206 9
 10. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  (tiếp theo)
  • Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

  Mục tiêu chung Mục tiêu đặc thù cho chu trình mua hàng
  và thanh toán
  1. Mục tiêu hợp Đánh giá xem các số dư TK có liên quan có được phản ánh trung
  lý chung thực và hợp lý và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp
  nhận rộng rãi hay không.
  2. Các mục tiêu chung khác
  Tính có thực Tính có thực của hàng hóa, dịch vụ mua vào cũng như các khoản
  phải trả nhà cung cấp với ý nghĩa thông tin phản ánh tài sản, công
  nợ phải được bảo đảm bằng sự tồn tại của tài sản và công nợ.

  Tính đầy đủ Tính đầy đủ của việc ghi nhận hàng hóa, dịch vụ mua vào và các
  khoản phải trả người bán với ý nghĩa thông tin phản ánh trên sổ
  sách, tài liệu kế toán không bị bỏ sót trong quá trình xử lý.

  v1.0016101206 10

 11. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN
  (tiếp theo)
  • Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán
  Mục tiêu chung Mục tiêu đặc thù cho chu trình mua hàng và thanh toán

  Tính giá Đúng đắn trong việc tính giá thực tế hàng nhập kho được tính theo chi
  phí thực tế để thực hiện nghiệp vụ phù hợp với hợp đồng, hóa đơn
  mua hàng, biên bản giao nhận hàng hóa, dịch vụ.
  Phân loại Đúng đắn trong việc phân loại và trình bày các tài sản mua vào cũng
  và trình bày như phải trả người bán với ý nghĩa tuân thủ các quy định cụ thể trong
  việc phân loại tài sản và công nợ và việc thể hiện chúng qua hệ thống
  tài khoản tổng hợp và chi tiết.
  Quyền và Tính đúng đắn trong việc phản ánh quyền và nghĩa vụ với ý nghĩa tài
  nghĩa vụ sản mua vào phản ánh trên BCTC phải thuộc quyền sở hữu của đơn
  vị, công nợ phải trả đúng nghĩa vụ của đơn vị.
  Chính xác Tính chính xác về cơ học trong việc tính toán, cộng dồn, chuyển sổ đối
  cơ học với các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán.

  v1.0016101206 11

 12. 2. THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

  2.1. Đối với nghiệp vụ mua hàng

  2.2. Đối với nghiệp vụ thanh toán

  v1.0016101206 12

 13. 2.1. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  Các nghiệp vụ • Sự có thật của đơn vị đặt mua, • Kiểm tra sự hiện diện của
  mua hàng ghi sổ đơn đặt hàng mua, báo cáo nhận chứng từ trên biên lai.
  là của hàng hóa hàng và hóa đơn của người bán
  và dịch vụ nhận đính kèm vào biên lai.
  được, phù hợp • Sự phê chuẩn các nghiệp vụ mua • Kiểm tra dấu hiệu của sự
  với lợi ích cao hàng ở đúng cấp có thẩm quyền. phê chuẩn.
  nhất của khách • Huỷ bỏ các chứng từ để phòng
  hàng (tính có căn ngừa việc sử dụng lại. • Kiểm tra dấu hiệu của việc
  cứ hợp lý) • Kiểm soát nội bộ hóa đơn của huỷ bỏ.
  người bán, báo cáo nhận hàng, • Kiểm tra dấu hiệu của kiểm
  đơn đặt mua và các đơn kiến soát nội bộ.
  nghị mua hàng.

  v1.0016101206 13

 14. 2.1. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ MUA HÀNG (tiếp theo)

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu

  Các nghiệp vụ
  mua hàng được Sự phê chuẩn các nghiệp vụ mua
  Kiểm tra dấu hiệu của sự phê chuẩn.
  phê chuẩn (sự hàng ở đúng cấp có thẩm quyền.
  phê chuẩn)

  • Các đơn đặt mua đều được đánh
  Các nghiệp vụ số trước và theo dõi. • Theo dõi một chuỗi các đơn
  mua hàng hiện có • Các báo cáo nhận hàng đều đặt mua.
  đều được vào sổ được đánh số trước và theo dõi. • Theo dõi một chuỗi các báo
  (tính đầy đủ) • Các biên lai được đánh số trước cáo nhận hàng.
  và theo dõi.

  v1.0016101206 14

 15. 2.1. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ MUA HÀNG (tiếp theo)

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu

  Các nghiệp vụ mua
  • Theo dõi một chuỗi các biên lai.
  hàng được ghi sổ Kiểm tra nội bộ các quá trình
  • Kiểm tra dấu hiệu của việc kiểm
  đều được đánh giá tính toán và các số tiền.
  tra nội bộ.
  đúng (sự đánh giá)

  Các nghiệp vụ mua • Kiểm tra các thủ tục thủ công và
  • Sơ đồ tài khoản đầy đủ.
  hàng được phân sơ đồ tài khoản.
  • Kiểm tra nội bộ quá trình
  loại đúng đắn (sự • Kiểm tra dấu hiệu của việc kiểm
  phân loại.
  phân loại) tra nội bộ.

  v1.0016101206 15

 16. 2.1. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ MUA HÀNG (tiếp theo)
  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  • Kiểm tra các thủ tục thủ công
  • Các thủ tục quy định việc ghi
  và quan sát liệu có hóa đơn
  Các nghiệp vụ mua sổ nghiệp vụ càng sớm càng
  nào của người bán chưa được
  hàng được ghi sổ đúng tốt sau khi nhận được hàng
  ghi sổ hay không.
  lúc (tính thời gian) hóa và dịch vụ.
  • Kiểm tra dấu hiệu của việc
  • Quá trình kiểm tra nội bộ.
  kiểm tra nội bộ.
  Các nghiệp vụ mua
  hàng được ghi sổ
  đúng đắn trên sổ
  phụ các khoản phải Kiểm tra dấu hiệu của việc kiểm
  Quá trình kiểm tra nội bộ.
  trả và sổ kho; chúng tra nội bộ.
  được tổng hợp đúng
  đắn (chuyển sổ và
  tổng hợp)

  v1.0016101206 16

 17. 2.2. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  Các khoản chi Sự tách biệt thích hợp trách Thảo luận với nhân viên và quan
  tiền mặt ghi sổ là nhiệm giữa nhân viên ghi sổ Các sát các hoạt động.
  của hàng hóa và khoản phải trả với nhân viên ký
  dịch vụ thực tế chi phiếu.
  nhận được (tính
  có căn cứ hợp lý)

  • Kiểm tra các chứng từ chứng Kiểm tra dấu hiệu của quá trình
  minh trước khi ký chi phiếu do kiểm tra nội bộ.
  một nhân viên có thẩm quyền
  thực hiện.
  • Sự kiểm soát nội bộ.

  v1.0016101206 17

 18. 2.2. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN (tiếp theo)

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  Nghiệp vụ chi tiền Sự phê chuẩn của khoản chi Kiểm tra dấu hiệu của sự phê chuẩn.
  mặt được ghi sổ trên chứng từ chứng minh vào
  và được phê thời điểm ký chi phiếu.
  chuẩn đúng đắn
  (sự phê chuẩn)

  Các nghiệp vụ chi • Chi phiếu được đánh số • Theo dõi một chuỗi các chi phiếu.
  tiền mặt hiện có trước và theo dõi. • Kiểm tra các bảng cân đối với
  đều được ghi sổ • Bảng cân đối với ngân hàng ngân hàng và quan sát quá trình
  (tính đầy đủ) được lập hàng tháng bởi một chuẩn bị của chúng.
  nhân viên độc lập với việc
  ghi sổ các khoản chi tiền mặt
  hoặc bảo quản tài sản.

  v1.0016101206 18

 19. 2.2. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN (tiếp theo)

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  Các nghiệp vụ chi • Kiểm tra nội bộ các quá trình tính • Kiểm tra dấu hiệu của sự
  tiền mặt được toán và các số tiền. kiểm tra nội bộ.
  đánh giá đúng đắn • Hàng tháng lập một bảng cân đối • Kiểm tra các bảng cân đối với
  (sự đánh giá) với ngân hàng do một cá nhân ngân hàng và quan sát quá
  độc lập thực hiện. trình chuẩn bị của chúng.

  Các nghiệp vụ chi • Sơ đồ tài khoản đầy đủ. • Kiểm tra các thủ tục thủ
  tiền mặt được • Kiểm tra nội bộ quá trình xếp loại. công và sơ đồ tài khoản.
  phân loại đúng • Kiểm tra dấu hiệu của việc
  đắn (sự phân loại) kiểm tra nội bộ.

  v1.0016101206 19

 20. 2.2. ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN (tiếp theo)

  Mục tiêu Quá trình Thử nghiệm kiểm soát
  kiểm toán kiểm soát nội bộ chủ yếu
  Các nghiệp vụ chi • Các thủ tục quy định ghi sổ • Kiểm tra các thủ tục thủ công
  tiền mặt được càng sớm càng tốt sau khi chi và quan sát liệu các chi phiếu
  vào sổ đúng lúc phiếu đã được ký. có chưa được vào sổ không.
  (tính thời gian) • Quá trình kiểm tra nội bộ. • Kiểm tra dấu hiệu của qúa trình
  kiểm tra nội bộ.

  Các nghiệp vụ chi Kiểm tra nội bộ. Kiểm tra dấu hiệu của sự kiểm tra
  tiền được phản nội bộ.
  ánh đúng đắn vào
  sổ; chúng được
  tổng hợp đúng
  đắn (chuyển sổ
  và tổng hợp)

  v1.0016101206 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 5 – TS. Trần Mạnh Dũng File Word, PDF về máy