[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 4: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền” để nắm đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền ảnh hưởng tới kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền; thử nghiệm cơ bản trong chu trình bán hàng và thu tiền.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

 1. BÀI 4
  KIỂM TOÁN CHU TRÌNH
  BÁN HÀNG – THU TIỀN

  PGS. TS. Phan Trung Kiên
  TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Diệp
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0016101206 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Công ty FOODCO chuyên nhập khẩu các loại thực phẩm và bán sỉ qua mạng lưới 200 nhà
  phân phối trên cả nước. Khi tìm hiểu qui trình bán hàng của Công ty, kiểm toán viên được
  phân công kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền đã ghi nhận các thủ tục kiểm soát sau đây:
  1. Các đơn hàng từ đại lý gửi về sẽ được nhân viên phòng Kinh doanh đối chiếu với số liệu
  về tình hình thanh toán nợ của đại lý và chinh sách bán chịu của Công ty để xác định có
  được mua chịu hay không, thời hạn trả chậm cũng như số lượng được mua. Sau đó, Phiếu
  giao hàng được lập trình, in và được Trưởng phòng Kinh doanh ký duyệt.
  2. Hóa đơn được lập trên cơ sở số lượng hàng thực giao do Thủ kho ghi trên Phiếu giao
  hàng và bảng giá của Công ty cùng với các chính sách chiết khấu. Hóa đơn trước khi gửi
  cho đại lý sẽ được đính kèm theo Phiếu giao hàng, chuyển đến một nhân viên kiểm tra số
  lượng, tính toán và kiểm tra các chính sách chiết khấu. Sau đó, nhân viên này trình Trưởng
  Phòng ký duyệt và làm cơ sở cho ghi sổ kế toán.

  v1.0016101206 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG (tiếp theo)
  3. Hàng tuần, nhân viên giao hàng và nhân viên bộ phận lập hóa đơn sẽ đối chiếu để phát
  hiện các trường hợp số liệu không khớp và thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.
  4. Hàng tháng, kế toán theo dõi nợ phải thu lập bảng kê tình hình công nợ gửi cho từng đại
  lý bao gồm số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ bán hàng và thanh toán trong kỳ và số dư cuối kỳ
  của đại lý đó. Thông tin phản hồi từ đại lý được gửi về một nhân viên độc lập để xem xét và
  xử lý các chênh lệch.
  (Trích đề thi Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm nâng cao năm 2010)

  1. Các thủ tục kiểm soát nêu trên có thể ngăn chặn những sai phạm nào?
  2. Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng khoản mục nào của báo cáo tài chính?
  3. Đề xuất thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên?

  v1.0016101206 3

 4. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên sẽ nắm được:
  • Bản chất chu trình bán hàng và thu tiền trong quan hệ với những tài khoản có
  liên quan trong thực hiện kiểm toán;
  • Trình tự thực hiện kiểm toán chu trình;
  • Cách thức xem xét, đánh giá rủi ro trong quan hệ với trình tự thực hiện cuộc
  kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Kiểm toán doanh thu và các tài khoản có liên quan;
  • Kiểm toán phải thu khách hàng và những tài khoản có liên quan;
  • Vận dụng các kỹ thuật khác nhau trong kiểm tra các cơ sở dẫn liệu trong chu trình.

  v1.0016101206 4

 5. NỘI DUNG

  Đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền ảnh hưởng tới kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền

  Thử nghiệm cơ bản trong chu trình bán hàng và thu tiền

  v1.0016101206 5

 6. 1. ĐẶC ĐIỂM CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN ẢNH HƯỞNG TỚI KIỂM TOÁN

  1.1. Bản chất của chu trình bán hàng và thu tiền

  1.2. Đặc điểm kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền

  1.3. Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

  1.4. Khái quát về kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong
  quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

  v1.0016101206 6

 7. 1.1. BẢN CHẤT CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
  • Bán hàng – thu tiền là quá trình chuyển quyền sở hữu
  của hàng hóa qua quá trình trao đổi hàng – tiền với
  khách hàng.
  • Chu trình bán hàng và thu tiền được xem là chu trình
  cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, nó không
  những đánh giá hiệu quả của những chu trình trước đó
  mà còn đánh giá hiệu quả của toàn bộ quá trình sản
  xuất kinh doanh.

  v1.0016101206 7

 8. 1.1. BẢN CHẤT CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)
  Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng – thu tiền
  • Xử lý đơn đặt hàng của người mua
  Yêu cầu khách hàng phải có đơn đặt hàng và đơn đặt hàng
  được xem là điểm bắt đầu của toàn bộ chu trình bán hàng –
  thu tiền. Về mặt pháp lý, đó là việc bày tỏ sự sẵn sàng mua
  hàng hóa theo những điều kiện xác định.
  • Xét duyệt bán chịu
  Trước khi chuyển giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho
  khách hàng thì những người có trách nhiệm trong doanh
  nghiệp phải xem xét:
   Khả năng thanh toán của khách hàng;
   Hạn mức tín dụng đối với khách hàng;
   Số dư tài khoản phải thu của khách hàng,… để xét duyệt
  phương thức bán chịu nhằm hạn chế tối đa các khoản nợ
  khó đòi và không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của
  doanh nghiệp.
  v1.0016101206 8
 9. 1.1. BẢN CHẤT CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)

  • Chuyển giao hàng
   Chức năng này đánh dấu việc tài sản, hàng hóa của doanh nghiệp được chuyển giao
  cho khách hàng và chuyển quyền sở hữu cho khách hàng và là căn cứ để ghi nhận
  doanh thu bán hàng.
   Chứng từ vận chuyển được lập tại thời điểm hàng hóa, thành phẩm được xuất ra khỏi
  doanh nghiệp và phải phù hợp với lượng hàng hóa, thành phẩm xuất ra thực tế và phù
  hợp với hợp đồng kinh tế.
  • Gửi hóa đơn cho khách hàng và ghi sổ doanh thu
  Chức năng này do bộ phận kế toán thực hiện. Kế toán sau khi nhận được các chứng từ
  như: đơn đặt hàng đã được phê duyệt, phiếu xuất kho, vận đơn, biên bản bàn giao hàng
  hóa,… tiến hành kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và tính chính xác. Sau đó, lập hóa đơn
  bán hàng, gửi cho khách hàng và tiến hành ghi sổ doanh thu bán hàng.

  v1.0016101206 9

 10. 1.1. BẢN CHẤT CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)
  Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng – thu tiền
  • Xử lý và ghi sổ các khoản thu tiền
   Nếu thu bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng: kế toán ghi vào sổ Nhật ký thu tiền.
   Nếu khách hàng chưa thanh toán thì phải phản ánh vào TK 131 và theo dõi chi tiết cho
  từng khách hàng đúng số tiền và đúng lúc.
  • Xử lý và ghi sổ hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán
  Các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại phải được phê chuẩn trước khi ghi sổ chính thức,
  và phải ghi sổ chính xác, kịp thời và phải có bằng chứng để chứng minh cho các khoản
  giảm trừ này.

  v1.0016101206 10

 11. 1.1. BẢN CHẤT CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)

  • Thẩm định và xóa sổ các khoản phải thu không thu được
  Công việc này được thực hiện trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán
  hoặc không chịu thanh toán.
  Việc xóa sổ phải được thực hiện theo đúng qui định và chế độ kế toán hiện hành.
  • Lập dự phòng phải thu khó đòi
  Trước khi khóa sổ kế toán và lập BCTC, doanh nghiệp phải ước lượng các khoản phải thu
  không có khả năng thu hồi. Việc đánh giá phải dựa vào chế độ tài chính kế toán hiện hành
  và phải dựa vào kinh nghiệm của doanh nghiệp với các khoản phải thu khó đòi để tiến hành
  lập dự phòng.

  v1.0016101206 11

 12. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
  a. Phân loại các nghiệp vụ và xác định những khoản mục có liên quan trong chu trình:
  Chu trình bán hàng thu tiền thường được phân chia thành 2 loại nghiệp vụ cơ bản là:
  • Nghiệp vụ bán hàng
  • Nghiệp vụ thu tiền
  Những khoản mục có liên quan trong chu trình này thường bao gồm:
  • Trên báo cáo kết quả kinh doanh: Khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các
  khoản mục thể hiện giảm trừ doanh thu như giảm giá, doanh thu hàng bán bị trả lại, chiết
  khấu thương mại.
  • Trên bảng cân đối kế toán: Phải thu khách hàng (bao gồm cả dự phòng phải thu khó đòi),
  tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng).
  • Những khoản mục liên quan khác có thể sử dụng trong kiểm toán như: Giá vốn hàng bán,
  hàng tồn kho, chi phí bán hàng,…

  v1.0016101206 12

 13. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)
  b. Tổ chức kế toán đối với các nghiệp vụ trong chu trình:
  • Chứng từ sử dụng trong chu trình
   Các hợp đồng kinh tế về cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
   Các đơn đặt hàng của người mua.
   Hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn kiêm phiếu xuất kho.
   Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.
   Biên bản quyết toán cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
   Phiếu thu, giấy Báo Có của ngân hàng, bảng sao kê hoặc sổ phụ của ngân hàng.
   Các chứng từ liên quan đến vận chuyển thành phẩm, hàng hóa.

  v1.0016101206 13

 14. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)

  • Tài khoản sử dụng trong chu trình:
   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
   Giảm giá hàng bán.
   Hàng bán bị trả lại.
   Chiết khấu thương mại.
   Phải thu khách hàng.
   Tiền mặt.
   Tiền gửi ngân hàng.
   Một số tài khoản có liên quan khác.

  v1.0016101206 14

 15. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)
  b. Tổ chức kế toán đối với các nghiệp vụ trong chu trình:
  • Sổ sách kế toán:
  Đối với đơn vị áp dụng ghi sổ theo hình thức ghi sổ kế toán phổ biến – hình thức Nhật ký
  chung, các sổ sách kế toán chủ yếu bao gồm:
   Nhật ký chung;
   Nhật ký bán hàng;
   Sổ cái tài khoản doanh thu;
   Sổ chi tiết tài khoản doanh thu;
   Bảng tổng hợp chi tiết;
   Bên cạnh đó, các sổ sách có liên quan khác bao gồm: Nhật ký thu tiền, Sổ cái tài khoản,
  sổ chi tiết tài khoản phải thu khách hàng,… cũng được sử dụng.
  Tùy thuộc vào hình thức ghi sổ kế toán đơn vị áp dụng mà các sổ kế toán được sử dụng có
  sự khác biệt.

  v1.0016101206 15

 16. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)

  • Khái quát hạch toán nghiệp vụ bán hàng và thu tiền
  Sơ đồ 4.1: Khái quát hạch toán nghiệp vụ bán hàng và thu tiền.

  v1.0016101206 16

 17. 1.3. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
  • Đối với nghiệp vụ bán hàng
   Mục tiêu hợp lý chung: Các nghiệp vụ bán hàng đều có căn cứ hợp lý.
   Các mục tiêu chung khác:
   Hiệu lực: Hàng hóa vận chuyển cho khách hàng, các dịch vụ chuyển giao cho khách
  hàng là có thật.
   Trọn vẹn (đầy đủ): Mọi nghiệp vụ bán hàng đều được ghi sổ.
   Định giá: Hàng hóa đã vận chuyển, dịch vụ đã thực hiện có hóa đơn bán hàng, trong
  đó ghi giá bán được thỏa thuận.
   Phân loại: Các nghiệp vụ bán hàng được phân loại hợp lý.
   Chính xác cơ học: Các nghiệp vụ bán hàng được ghi vào sổ chi tiết và sổ tổng hợp
  thích hợp và phải khớp đúng về số liệu, chính xác về số tiền cộng.
   Quyền và nghĩa vụ: Hàng hóa đã bán thuộc sở hữu của đơn vị.

  v1.0016101206 17

 18. 1.3. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN (tiếp theo)
  • Đối với nghiệp vụ thu tiền
   Mục tiêu hợp lý chung: Các khoản thu tiền đều bảo đảm hợp lý chung.
   Các mục tiêu chung khác:
   Hiệu lực: Các khoản thu tiền khách hàng ghi sổ phản ánh thực tế đã thu được.
   Trọn vẹn (đầy đủ): Mọi khoản thu tiền của khách hàng đều được ghi sổ.
   Định giá: Các khoản thu tiền được đánh giá đúng (các nghiệp vụ liên quan đến ngoại
  tệ phải được qui đổi chuẩn theo đúng qui định).
   Phân loại: Các khoản thu tiền ghi sổ được phân loại đúng.
   Chính xác cơ học: Các khoản thu tiền được tính toán đúng.
   Quyền và nghĩa vụ: Các khoản phải thu có người sở hũu.

  v1.0016101206 18

 19. 1.4. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG QUY TRÌNH
  KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  • Chuẩn bị kiểm toán: Kiểm toán viên thực hiện các bước công việc khác nhau để chấp nhận
  một khách hàng, thực hiện phân tích, đánh giá kiểm soát nội bộ và thiết kế chương trình
  kiểm toán. Như vậy, kết thúc bước này, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xây dựng
  được các chương trình kiểm toán tương ứng với những đối tượng kiểm toán cụ thể khác
  nhau trong đó có kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền. Kiểm toán chu trình bán hàng và thu
  tiền được phân chia thành những loại thử nghiệm cụ thể: Thử nghiệm kiểm soát; Thử
  nghiệm cơ bản trong chu trình.
  • Thực hiện kiểm toán: Thực hiện kiểm toán là thực hiện các thủ tục kiểm toán đã thiết kế
  trong chương trình kiểm toán.
  • Kết thúc kiểm toán chu trình: Kết thúc kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền, kiểm toán viên
  phải đưa ra ý kiến về khoản mục doanh thu và những khoản mục liên quan, khoản mục phải
  thu khách hàng và khoản mục liên quan cùng với những đề xuất kiểm toán (nếu có). Đây là
  cơ sở để kiểm toán viên tổng hợp kết thúc cuộc kiểm toán.

  v1.0016101206 19

 20. 2. THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

  2.1. Kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng và thu tiền

  2.2. Thử nghiệm kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền

  v1.0016101206 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy