[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Download


“Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 1: Đối tượng, mục tiêu và phương pháp kiểm toán tài chính” thông tin đến người học các kiến thức về đối tượng của kiểm toán tài chính; mục tiêu của kiểm toán tài chính; phương pháp áp dụng trong kiểm toán tài chính; các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

 1. KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

  Bộ môn: Kiểm toán
  Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0016101206 1

 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
  I. Mục tiêu học phần
  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Kiểm toán tài chính cũng như nội dung và
  phương pháp tổ chức kiểm toán một số phần hành cơ bản trong kiểm toán tài chính.
  II. Nội dung nghiên cứu
  • Bài 1: Đối tượng, mục tiêu và phương pháp kiểm toán tài chính
  • Bài 2: Đánh giá kiểm soát nội bộ
  • Bài 3: Quy trình kiểm toán tài chính
  • Bài 4: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền
  • Bài 5: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán
  III. Tài liệu tham khảo
  • Giáo trình Kiểm toán tài chính, Chủ biên GS.TS. Nguyễn Quang Quynh – PGS.TS. Ngô Trí
  Tuệ (2014)
  • Auditing and Assuarance Services – an Integrated Approach, Alvin Arens et al. (2014)

  v1.0016101206 2

 3. BÀI 1
  ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ
  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

  TS. Nguyễn Thị Mỹ
  ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0016101206 3

 4. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  • Báo cáo tài chính (BCTC) ngày càng trở nên quan trọng đối với các đối tượng sử dụng
  thông tin. Khoảng cách quá lớn về số liệu giữa các báo cáo tài chính chưa được kiểm
  toán và sau kiểm toán khiến cho người đọc BCTC “hoang mang” về tính trung thực của
  các doanh nghiệp khi thiết lập các thông tin tài chính. Những thông tin sau đây có thể
  giúp cho chúng ta hình dung về vấn đề này.
  • Tính đến hết ngày 25/03/2015, có 330 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính kiểm
  toán 2014 đầy đủ, trong đó có tới 196 đơn vị có số liệu chênh lệch so với trước kiểm
  toán chiếm tới 59%. Giá trị lợi nhuận sau thuế (LNST) có sự thay đổi quá lớn sau kiểm
  toán của một số doanh nghiệp điển hình sau đây: (Nguồn: Chênh lệch sau kiểm toán
  2014: Vẫn còn nhức nhối! (truy cập tại http://vietstock.vn/2015/03/chenh-lech-sau-kiem-
  toan-2014-van-con-nhuc-nhoi-737-411488.htm)).

  v1.0016101206 4

 5. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG (tiếp theo)

  LNST của Công ty mẹ (triệu đồng)
  Tên công ty % tăng/giảm
  Trước kiểm toán Sau kiểm toán
  Công ty cổ phần Đá xây
  28 54 92,86
  dựng Hòa Phát (HPS)
  Công ty cổ phần Cấp nước
  19.468 30.585 57,10
  Chợ Lớn (CLW)
  Công ty cổ phần Vietronics
  13.302 17.881 34,42
  Tân Bình (VTB)
  Công ty cổ phần Sicprimec
  1.724 356 (79,35)
  (SIC)
  Công ty Cổ phần Kinh
  doanh Dịch vụ cao cấp Dầu 1.684 669 (60,27)
  khí (PVR)
  Công ty cổ phần Xi măng
  213 121 (43,19)
  Thái Bình (TBX)

  v1.0016101206 5

 6. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG (tiếp theo)
  • Như vậy, nhìn vào những thông tin được tổng kết về tình hình kiểm toán, rất nhiều nhà
  đầu tư và những người quan tâm khác trở nên “quan ngại” trước đạo đức của các
  doanh nghiệp khi công bố thông tin. Nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và nền kinh tế
  toàn cầu nói chung đều có những đòi hỏi ngày càng lớn về chất lượng của thông tin
  được công bố đặc biệt là thông tin tài chính. Đây cũng chính là lý do mà Việt Nam đã
  ưu tiên và tạo hành lang pháp lý hoàn thiện nhất cho kiểm toán tài chính so với các
  hoạt động kiểm toán khác.

  v1.0016101206 6

 7. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Đối tượng của kiểm toán tài chính;
  • Mục tiêu của kiểm toán tài chính;
  • Phương pháp áp dụng trong kiểm toán tài chính;
  • Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

  v1.0016101206 7

 8. NỘI DUNG

  Đối tượng của kiểm toán tài chính

  Mục tiêu của kiểm toán tài chính

  Phương pháp áp dụng trong kiểm toán tài chính

  Các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

  v1.0016101206 8

 9. 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

  1.1. Đối tượng của kiểm toán tài chính

  1.2. Cách thức phân chia đối tượng kiểm soát

  1.3. Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán

  v1.0016101206 9

 10. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
  • Khái niệm: Kiểm toán tài chính là xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của
  các đơn vị do các KTV chuyên nghiệp tiến hành trên cơ sở luật định.

  Báo cáo
  tài chính

  Đối tượng của kiểm toán
  tài chính

  Bảng khai
  tài chính khác

  v1.0016101206 10

 11. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (tiếp theo)
  • Bảng cân đối kế toán

  Khả năng thanh toán

  Nợ ngắn hạn
  Tài sản ngân hàng
  Cơ cấu
  Nợ dài hạn tài
  Nguồn lợi chính
  kinh tế

  Vốn chủ sở hữu
  Tài sản dài hạn

  v1.0016101206 11

 12. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (tiếp theo)
  • Báo cáo kết
  lưu quả
  chuyển
  kinhtiền
  doanh
  tệ

  Thu thập tài chính Thu thập khác
  Doanh thu chi phí
  Chi phí tài chính Chi phí khác

  Lãi, lỗ hoạt động kinh doanh Lãi, lỗ khác

  Tổng lãi trước thuế

  Lãi trước thuế

  v1.0016101206 12

 13. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

  Chi đầu tư xây
  Thu tiền bán hàng dựng cơ bản

  Hoạt động Dòng tiền Hoạt động
  kinh doanh chung của đầu tư
  đơn vị
  Chi mua yếu tố Bán TSCĐ, các
  SXKD khoản đầu tư

  Hoạt động
  tài chính

  Phát hành cổ phiếu Phân phối lãi
  Đi vay Trả nợ vay

  •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD
  •Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp?
  •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT
  •Tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp?
  •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC

  v1.0016101206 13

 14. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (tiếp theo)
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
   Chính sách kế toán
   Thông tin chi tiết
   Nợ tiềm tàng
   Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ
   Nghiệp vụ quan trọng với các bên liên quan
  • Theo chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Mỹ
   Tình hình biến động VCSH không thuộc TMBCTC mà tách riêng thành “Báo cáo vốn chủ
  sở hữu”.
   Công ty cổ phần Dược Hậu Giang cũng tách riêng nội dung này.
  • Bảng khai tài chính khác
   Báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
   Báo cáo quyết toán ngân sách
   Bảng kê khai tài sản cá nhân
   Bảng kê khai tài sản đặc biệt
   Bảng kê khai tài sản doanh nghiệp phá sản hoặc bán đấu giá…

  v1.0016101206 14

 15. 1.2. CÁCH THỨC PHÂN CHIA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN
  • Phân chia theo khoản mục là cách phân chia máy móc từng khoản mục hoặc nhóm các
  khoản mục theo thứ tự trong các BKTC vào một phần hành kiểm toán.
  Bảng cân đối kế toán

  TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
  A. Tài sản ngắn hạn A- Nợ phải trả
  1. Tiền và các khoản tương 1.Nợ ngắn hạn
  đương 2.Nợ dài hạn
  2. Đầu tư ngắn hạn
  3. Phải thu ngắn hạn
  4. Hàng tồn kho
  5. Tài sản ngắn hạn khác
  B. Tài sản dài hạn B- Vốn chủ sở hữu
  1. Phải thu dài hạn 1. Vốn chủ sở hữu
  2. Tài sản cố định 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
  3. Bất động sản đầu tư
  4. Đầu tư dài hạn
  5. Tài sản dài hạn khác
  TỔNG TÀI SẢN TỔNG NGUỒN VỐN
  v1.0016101206 15

 16. 1.2. CÁCH THỨC PHÂN CHIA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  Phân chia theo chu trình là cách phân chia các khoản mục căn cứ vào mối quan hệ chặt chẽ lẫn
  nhau giữa các khoản mục, các quá trình cấu thành, các yếu tố trong chu trình chung của hoạt
  động tài chính.

  CÁC CHU TRÌNH TÀI CHÍNH

  Vốn bằng tiền

  Bán hàng Mua hàng và Tiền lương
  và thu tiền thanh toán và nhân viên
  Huy động và
  hoàn trả vốn

  Hàng tồn kho

  v1.0016101206 16

 17. 1.2. CÁCH THỨC PHÂN CHIA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN (tiếp theo)

  NHẬN XÉT

  Tiếp cận theo khoản mục Tiếp cận theo chu trình

  • Đơn giản;
  • Thấy được mối liên hệ giữa các
  • Trùng lặp công tác kiểm toán giữa
  khoản mục;
  các KTV;
  • Công tác kiểm toán không bị trùng lặp;
  • Không thấy được mối quan hệ
  • Không đi sâu vào từng khoản mục.
  giữa các khoản mục.

  v1.0016101206 17

 18. 1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ THỂ VÀ KHÁCH THỂ KIỂM TOÁN

  Kiểm toán nội bộ

  Kiểm toán độc lập Kiểm toán nhà nước

  v1.0016101206 18

 19. 2. MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

  • Thứ nhất: Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu BCTC, xét trên phương diện tổng thể, có
  còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, từ đó giúp KTV đưa ra ý kiến về
  việc liệu BCTC có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng,
  trên các khía cạnh trọng yếu hay không;
  • Thứ hai: Lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và trao đổi thông tin theo quy định của
  chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.

  v1.0016101206 19

 20. 2. MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (tiếp theo)
  • Cụ thể hóa mục tiêu kiểm toán

  Đầy đủ (Trọn vẹn)
  Hiệu lực

  Tính giá (định giá
  & phân bổ)

  Chính xác cơ học

  Phân loại và trình bày
  Quyền và nghĩa vụ

  v1.0016101206 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán tài chính: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mỹ File Word, PDF về máy