[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

Download


Sau khi học xong, SV có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tín dụng và thu nhập lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tín dụng và thu nhập lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  CHƢƠNG 3:
  KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TÍN
  DỤNG VÀ THU NHẬP LÃI

  Bộ môn Kiểm toán

 2. Mục tiêu
  Sau khi học xong, SV có thể:
  1. Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tín dụng và thu nhập lãi trên BCTC và

  các giao dịch liên quan
  2. Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến

  khoản mục tín dụng và thu nhập lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ
  tục kiểm soát đó
  3. Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tín dụng và thu nhập
  lãi
  4. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến
  khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

  Bộ môn Kiểm toán 2

 3. NỘI DUNG

  1. Nội dung, đặc điểm khoản mục

  2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ TD

  3. Thực hiện kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  3

 4. Khái niệm về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

   Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng
  một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền
  theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết
  khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng
  và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác
  (Luật các TCTD 2010)

  Bộ môn Kiểm toán 4

 5. 1.1. Nội dung nghiệp vụ

   Các sản phẩm chủ yếu:
   Cho vay
   Cá nhân
   Tổ chức kinh tế
   Bảo lãnh
   Thư tín dụng
   Bảo lãnh

  Bộ môn Kiểm toán
  5

 6. 1.2. Đặc điểm nghiệp vụ

   Số dư nợ chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng tài sản của ngân
  hàng
   Thu nhập lãi chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu nhập của ngân
  hàng
   Tính chất ước tính cao trong việc phân loại nợ, xóa nợ và lập
  dự phòng nợ phải thu khó đòi
   Tài sản đảm bảo có giá trị lớn, xác định giá trị và thanh lý
  phức tạp
  Bộ môn Kiểm toán 6

 7. Các loại giao dịch chủ yếu
   Cho vay mới
   Lãi dồn tích
   Trả nợ gốc và lãi
   Dự phòng tổn thất tín dụng
   Xóa nợ và thu nợ đã xóa
   Cơ cấu lại kỳ hạn nợ
   Cam kết bảo lãnh

  Bộ môn Kiểm toán
  7

 8. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các khoản mục BCTC liên quan:
   Cho vay khách hàng: Cho vay/ Chiết khấu/ Trả thay

   Chất lượng nợ

   Thời gian đáo hạn

   Đối tượng KH
  BCĐKT và
   Ngành
  TMBCTC
   Dự phòng rủi ro tín dụng

   Cụ thể

   Chung

  -> Xác định giá trị có thể thực hiện đƣợc / Dƣ Nợ
  cho vay có khả năng thu hồi đƣợc Bộ môn Kiểm toán 8

 9. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các khoản mục BCTC liên quan:
   Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

   Bảo lãnh vay vốn

   Cam kết trong nghiệp vụ L/C

   Bảo lãnh khác

  Bộ môn Kiểm toán 9

 10. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các khoản mục BCTC liên quan:
   Lãi phải thu (Tài sản Có khác)

   Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
   Thu nhập lãi cho vay

  Lãi thực thu BCKQKD và
  Lãi dự thu TMBCTC
   Thu khác về hoạt động tín dụng

  Bộ môn Kiểm toán 10

 11. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các tài khoản khác có liên quan:
   Lãi (theo dõi khi khoản nợ không đủ tiêu chuẩn):
   Lãi cho vay chưa thu được bằng VND (TK 941)

   Lãi cho vay chưa thu được bằng ngoại tệ (TK 942)

   Tài sản thế chấp, cầm cố
   Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng (TK 994)

   Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý (TK 995)

   Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố (TK 996)

   Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi (TK 971)
  Bộ môn Kiểm toán 11

 12. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng

  2.1. Quy trình tín dụng
  2.2. Bảo đảm tín dụng
  2.3. Xếp hạng tín nhiệm
  2.4. Hạn mức tín dụng
  2.5. Thủ tục kiểm soát

  Bộ môn Kiểm toán 12

 13. Câu hỏi thảo luận
  1. Anh (chị) hãy nêu các rủi ro (gian lận/sai sót) liên quan đến
  nghiệp vụ tín dụng tại một NHTM
  2. Hãy nêu các biện pháp mà NH có thể sử dụng để kiểm soát
  đối với mỗi rủi ro đó.

  Bộ môn Kiểm toán 13

 14. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Quy trình tín dụng

  Khách Tiếp nhận
  Thẩm định Trình và
  hồ sơ
  hàng & lập tờ trình xét duyệt
  xin vay

  Đăng ký
  Theo dõi
  Thanh lý Giải ngân giao dịch
  nợ
  bảo đảm

  Xử lý Phân loại
  nợ quá hạn nợ
  Bộ môn Kiểm toán 14

 15. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Bảo đảm tín dụng

  Bảo đảm
  tín dụng

  Không bảo đảm Bảo đảm
  bằng tài sản bằng tài sản

  Cầm cố Thế chấp
  Bảo lãnh Tín chấp
  (động sản) (bất động sản)

  Bộ môn Kiểm toán 15

 16. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Xếp hạng tín nhiệm (S&P)
  STT Hạng Điểm Mô tả
  01 AAA – Tối ưu. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Rủi ro thấp nhất
  02 AA – Ưu. Doanh nghiệp hoạt đông có hiệu quả và ổn định. Rủi ro thấp
  03 A – Tốt. Tài chính ổn định, kinh doanh hiệu quả. Rủi ro tương đối thấp

  04 BBB – Khá. Doanh nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả. Rủi ro trung bình

  05 BB – Trung bình khá. Doanh nghiệp hiện hoạt động tốt. Rủi ro trung bình

  06 B – Trung bình. Rủi ro trung bình
  07 CCC – Trung bình yếu. Rủi ro tương đối cao
  08 CC – Yếu. Rủi ro cao
  09 C – Yếu kém. Rủi ro cao.
  10 D – Rất kém. Rủi ro rất cao.

  NH cần thực hiện xếp hạng tín nhiệm vào thời điểm nào?
  Bộ môn Kiểm toán 16

 17. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Hạn mức tín dụng
  Hạn mức
  chung
  $ 20

  Tài trợ
  Nguồn vốn Cho vay
  thương mại
  $ 10 $ 15
  $ 15

  Chiết khấu
  L/C Quyền chọn Hoán đổi Dài hạn Ngắn hạn
  hối phiếu

  Hoán đổi
  tiền tệ

  Bộ môn Kiểm toán 17

 18. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Quy trình cấp tín dụng theo tư vấn NH thế giới

  1) Hồ sơ TD 2) Báo cáo
  Khách 5) Hợp đồng TD P. Quan hệ đề xuất TD P. Quản lý
  hàng KH rủi ro
  6) Y/c rút vốn vay

  10) Thu 4) QĐ cho vay 3) Phê duyệt
  nợ 9) Giải ngân 7) TB đủ đk rút TD
  vốn

  P. Quản lý Cấp có
  P. Kế toán
  8) Thông báo nợ thẩm quyền

  Bộ môn Kiểm toán 18

 19. Cơ cấu quản lý RRTD tại chi nhánh ngân hàng

  Hội đồng Tín Dụng GĐ Chi nhánh Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động TD,
  có quyền ra quyết định
  Quyền ra quyết định đối với
  khoản cho vay lớn, đánh giá &
  phân loại nợ, xóa nợ Phó GĐ chi nhánh Quản lý các hoạt động tín dụng
  · Có quyền ra quyết định dưới sự ủy quyền
  Phụ trách về tín dụng
  của GĐ Chi nhánh

  Kiểm tra & Kiểm toán P. Quản lý rủi ro Phòng tín dụng Kế toán
  nội bộ Cấp hạn mức tín Xem xét đánh giá tín dụng •Ghi nhận DPRRTD
  Giám sát định kỳ dụng Đề xuất tín dụng •Ghi nhận DT lãi phải thu
  Quản lý quy trình Giám sát tín dụng
  Không có quyền ra quyết định
  QLý, lưu hồ sơ TD
  Liên hệ với KH Công ty quản lý
  Tái thẩm định
  Thẩm định tín dụng (lần đầu) tài sản và nợ
  Cán bộ tín Định giá TSĐB
  Phân tích và Đề xuất tín dụng dụng
  Giám sát tín dụng
  Giải ngân/Thu nợ Bộ môn Kiểm toán 19

 20. 2. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng
  * Các thủ tục kiểm soát
   Phân chia trách nhiệm
   Cấp tín dụng
   Thẩm định
   Phê duyệt
   Giải ngân
   Giám sát tín dụng
   Theo dõi nợ
   Thu nợ
   Đánh giá tín dụng
   Phân loại nợ
   Xóa nợ
   Bảo quản tài sản đảm bảo
  Bộ môn Kiểm toán 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi File Word, PDF về máy