[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

Download


Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  CHƯƠNG 2:
  KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TIỀN GỬI CỦA
  KHÁCH HÀNG VÀ CHI PHÍ LÃI

  Bộ môn Kiểm toán
  1

 2. MỤC TIÊU
  Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể:
  1. Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên
  BCTC và các giao dịch liên quan
  2. Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến
  khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của
  các thủ tục kiểm soát đó
  3. Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và
  chi phí lãi
  4. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan
  đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi

  Bộ môn Kiểm toán 2

 3. NỘI DUNG
  1. Nội dung, đặc điểm khoản mục

  2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục tiền gửi của
  khách hàng và chi phí lãi

  3. Thực hiện kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán 3

 4. 2.1 Nội dung khoản mục Hoạt động nhận tiền gửi

   Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới
  hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết
  kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các
  hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ
  tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.
  (Luật các TCTD 2010)

  Bộ môn Kiểm toán 4

 5. 2.1.1. Nội dung khoản mục
   Các sản phẩm chủ yếu:
   Tiền gửi thanh toán
   Cá nhân
   Tổ chức
   Tiền gửi tiết kiệm
   Cá nhân
   Phát hành giấy tờ có giá
   Chứng chỉ tiền gửi
   Kỳ phiếu ngân hàng
  Bộ môn Kiểm toán
  5
 6. Thảo luận
  Nêu các nội dung về công bố thông tin trên Bảng cân đối kế toán, Báo
  cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài
  chính các thông tin liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi (của
  khách hàng) của ngân hàng.
  Nêu nhận xét về các thông tin trên.

  Bộ môn Kiểm toán 6

 7. 2.1.2 Đặc điểm khoản mục
   Số dư tiền gửi thường chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng nợ phải
  trả của ngân hàng

   Chi phí trả lãi tiền gửi thường rẻ nhất so với các tài sản nợ chịu lãi
  khác, và do đó ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của ngân hàng

   Có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thanh khoản của ngân hàng

  Bộ môn Kiểm toán
  7

 8. Các loại giao dịch chủ yếu
   Gửi tiền/Rút tiền
   Chuyển tiền đến/Chuyển tiền đi
   Thu phí dịch vụ
   Tính lãi phải trả và trả lãi
   Thấu chi

  Bộ môn Kiểm toán
  8

 9. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các khoản mục BCTC liên quan:
   Tiền gửi của khách hàng
   Loại hình tiền gửi (Không kỳ hạn/Có kỳ hạn/
  Ký quỹ/TG vốn chuyên dùng)
  Bảng CĐKT  Đối tượng KH (Cá nhân/ Tổ chức kinh tế)
   Loại tiền (Đồng VN/ ngoại tệ)
  BCKQHĐKD
   Phát hành GTCG
  TM BCTC
   Chứng chỉ tiền gửi/
  Kỳ phiếu/Trái phiếu
   Thời gian Bộ môn Kiểm toán
  9
 10. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC
   Các khoản mục BCTC liên quan:
   Các khoản nợ khác
   Lãi phải trả tiền gửi
   Lãi phải trả phát hành giấy tờ có giá
   Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự
   Trả lãi tiền gửi
   Trả lãi phát hành giấy tờ có giá

  Bộ môn Kiểm toán
  10

 11. 2.2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục tiền gửi
  của khách hàng và chi phí lãi

  2.1 Các yêu cầu kiểm soát

  2.2 Các thủ tục kiểm soát

  Bộ môn Kiểm toán
  11

 12. Câu hỏi thảo luận
  1. Anh (chị) hãy nêu các rủi ro (gian lận/sai sót) liên quan đến nghiệp
  vụ nhận tiền gửi tại một NHTM
  2. Hãy nêu các biện pháp mà NH có thể sử dụng để kiểm soát đối với
  mỗi rủi ro đó.

  Bộ môn Kiểm toán
  12

 13. 2.2.1 Các yêu cầu kiểm soát
  Quy trình tiền gửi

  Khách Mở
  hàng Phê duyệt
  tài khoản

  Đóng Theo dõi
  tài khoản hoạt động
  tài khoản

  Bộ môn Kiểm toán
  13

 14. 2.2.1 Các yêu cầu kiểm soát
  Hạn mức giao dịch
   Giao dịch viên
   Giao dịch tiền mặt
   Giao dịch chuyển khoản
   Giao dịch tự động (tiền mặt/chuyển khoản)
   Số tiền tối đa/giao dịch
   Số tiền tối đa/ngày
   Số giao dịch tối đa/ngày
  Bộ môn Kiểm toán
  14
 15. 2.2.2 Các thủ tục kiểm soát
   Phân chia trách nhiệm
   Quản lý tài khoản
   Mở tài khoản
   Phong tỏa tài khoản
   Giải tỏa tài khoản
   Đóng tài khoản
   Sao kê giao dịch định kỳ
   Xác nhận giao dịch/số dư
   Phê duyệt giao dịch
   Thực hiện giao dịch
   Giao dịch viên
   Hệ thống thông tin (ATM, POS…)
   Ghi sổ giao dịch (Kế toán)
   Nắm giữ tài sản (Thủ quỹ) Bộ môn Kiểm toán 15
 16. Giao dịch chuyển tiền
  Giám đốc/
  Giao dịch tiền mặt vượt hạn mức GDV
  KSV
  Phê duyệt
  nghiệp vụ

  Mọi nghiệp vụ phát sinh với khách hàng

  Thực hiện
  Thủ kho/ nghiệp vụ Kế toán tổng
  Thủ quỹ
  hợp
  Nắm giữ Ghi sổ
  tài sản GDV nghiệp vụ

  Tiền
  Ấn chỉ có giá (séc…) Mọi nghiệp vụ phát sinh

  Bộ môn Kiểm toán
  16

 17. 2.2.2 Các thủ tục kiểm soát
   Phê chuẩn giao dịch
   Trong hạn mức
   Vượt hạn mức
   Chứng từ, sổ sách
   Ấn chỉ có giá phải có số thứ tự in sẵn
   Bảo quản tiền, ấn chỉ có giá
   Hạn chế tiếp cận
   Kiểm soát kép tiếp cận
   Kiểm kê định kỳ
   Kiểm tra độc lập
   Đối chiếu cuối ngày (Front Office và Back Office) Bộ môn Kiểm toán
  17
 18. Số thứ tự liên tục, in sẵn trên tờ séc

  18

 19. 2.3. Thực hiện kiểm toán
  • Thu thập tài liệu
  • Lập biểu chỉ đạo
  • Đánh giá rủi ro
  • Mục tiêu kiểm toán
  • Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
  • Thực hiện thử nghiệm cơ bản
  Bộ môn Kiểm toán 19
 20. 2.3. Thực hiện kiểm toán
  * Thu thập tài liệu

   Các văn bản quy trình nghiệp vụ tiền gửi
   Bản sao các mẫu hồ sơ/chứng từ của ngân hàng như Đơn đề nghị mở tài
  khoản, Sổ tiết kiệm, Séc trắng…
   BCTC, Bảng cân đối phát sinh, Sao kê số dư tài khoản tiền gửi theo loại tiền
  gửi của khách hàng
   Sao kê các tài khoản không hoạt động
   Sao kê (10) khách hàng gửi tiền cao nhất
   Sao kê các khoản lãi phải trả phát sinh nhưng chưa đến hạn chi trả cho khách
  hàng (lãi dự chi)
  Bộ môn Kiểm toán 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi File Word, PDF về máy