[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

Download


Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung và phạm vi các hoạt động kiểm toán ngân hàng, nhận biết và giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  CHƢƠNG 1:
  TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

  Bộ môn Kiểm toán

 2. Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể:

  1. Nhận biết và giải thích nội dung và phạm vi các hoạt động kiểm
  toán ngân hàng

  2. Nhận biết và giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm
  toán ngân hàng

  Bộ môn Kiểm toán 2

 3. NỘI DUNG

  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng

  2. Nội dung kiểm toán độc lập ngân hàng

  3. Đánh giá rủi ro trong kiểm toán ngân hàng

  Bộ môn Kiểm toán 3

 4. 1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm toán
  ngân hàng

  1.1 Bản chất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn
  1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh
  1.3 Khuôn khổ pháp lý
  1.4 Rủi ro kinh doanh trong hoạt động ngân hàng

  Bộ môn Kiểm toán 4

 5. 1.1 Bản chất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn
  Cơ cấu của tài sản và nguồn vốn

  Tài sản Nguồn vốn

  Tiền Tiền gửi, vay TCTD khác
  Chứng khoán K/D
  Công cụ TCPS
  Tiền gửi của
  Cho vay khách khách hàng
  hàng Nợ phải trả khác
  TS Có khác Vốn CSH

  TÀI SẢN = NỢ PTR + VỐN CHỦ SỞ HỮU
  TÀI SẢN = NỢ PTR + VỐNĐL + QUỸ + D/THU – C/PHÍ
  Bộ môn Kiểm toán 5

 6. 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh

  Trung gian tài
  chính

  Hoạt động kinh
  doanh ngân
  hàng

  Giao dịch thị
  Trung gian
  trường tài
  thanh toán
  chính, tiền tệ

  Bộ môn Kiểm toán 6

 7. Cấu trúc tổ chức của ngân hàng

  Hội sở (Head Office)
  TT 21/2013/TT-NHNN

  Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh
  (Branch) (Branch) (Branch)

  Phòng giao dịch
  (Transaction Office)

  Trạm giao dịch
  (Terminal) 7
  Bộ môn Kiểm toán

 8. Điều 26, Khoản 2, Luật các TCTD 2010

   Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
  hàng nước ngoài được cấp Giấy phép phải “có hệ thống công
  nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt
  động”…

  -> Các đặc điểm của hệ thống thông tin quản lý của một ngân hàng
  thƣơng mại hiện nay là gì?

  Bộ môn Kiểm toán 8

 9. 1.3 Khuôn khổ pháp lý
  Luật, Nghị định
  Quốc hội, Chính
  Theo nguồn ban hành phủ

  Quyết định,
  Thông tư…

  NHNN Các cơ quan
  Việt Nam
  Ngân hàng chức năng khác

  Quyết định, Thông

  Tổ chức quốc
  tế
  Hiệp ước quốc tế

  Bộ môn Kiểm toán 9

 10. 1.3 Khuôn khổ pháp lý (tt)

  Thực hiện chính
  sách tiền tệ, an
  Theo nội dung ninh

  Chế độ tài
  Chế độ kế chính,thuế,
  Ngân hàng thống kê…
  toán

  Đảm bảo an
  toàn hoạt
  động
  Bộ môn Kiểm toán 10

 11. 1.4 Rủi ro kinh doanh trong
  hoạt động ngân hàng
  Rủi ro
  Inherent Risk

  Kinh doanh Rủi ro hoạt động

  Xử lý giao
  Rủi ro tín Rủi ro thị dịch
  Pháp lý
  dụng trường
  Tuân thủ Nghĩa vụ
  Rủi ro
  thanh
  Bảo mật Thuế
  khoản

  Rủi ro uy tín

  Bộ môn Kiểm toán 11

 12. 2. Nội dung kiểm toán độc lập NH

  2.1. Kiểm toán BCTC
  2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB

  Bộ môn Kiểm toán 12

 13. Quy định pháp lý

   Luật các TCTD (2010)
   Thông tư 39/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm toán độc lập đối
  với TCTD, chi nhánh NH nước ngoài
   Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về HTKSNB NHTM, chi
  nhánh NH nước ngoài

  Bộ môn Kiểm toán 13

 14. Quy định pháp lý Kiểm toán độc lập NH
  1. Định kỳ hằng năm, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ
  chức kiểm toán độc lập để kiểm toán độc lập:
  a) Báo cáo tài chính;
  b) Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ
  2. Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
  quyết định (đối với trường hợp Điều lệ của tổ chức tín dụng có quy
  định) lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán độc lập.

  Bộ môn Kiểm toán 14

 15. 2.1. Kiểm toán báo cáo tài chính
   Là việc kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tra,
  đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu
  của BCTC của tổ chức tín dụng.
   Bao gồm kiểm toán:
   Bảng CĐKT,
   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
   Thuyết minh báo cáo tài chính.

  Bộ môn Kiểm toán 15

 16. 2.1. Kiểm toán báo cáo tài chính

  TCTD phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo
  cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập
  (Điều 43, khoản 3, Luật các TCTD (2010))

  Bộ môn Kiểm toán 16

 17. 2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB

   Kiểm toán hoạt động HTKSNB là việc KTV hành nghề, tổ chức kiểm
  toán độc lập kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá về việc tuân thủ hướng
  dẫn của ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện
  HTKSNB và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

  Bộ môn Kiểm toán 17

 18. 2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB
   Bao gồm:
  a. Kiểm toán tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của NH nhà
  nước về HTKSNB của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  b. Kiểm toán hoạt động đối với HTKSNB nhằm bảo đảm các yêu cầu sau đây:
   Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn,

  hiệu quả tài sản và các nguồn lực;
   Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy

  đủ và kịp thời.

  Bộ môn Kiểm toán 18

 19. Kiểm toán độc lập NH
  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng sử dụng một hoặc một số
  dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp
  sau đây:
  a) Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
  b) Tổ chức tín dụng được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc
  biệt.
  c) Tổ chức tín dụng được tổ chức lại theo quy định tại Điều 153 Luật các
  tổ chức tín dụng.
  d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Bộ môn Kiểm toán 19

 20. Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán kiểm toán độc lập NH

  o Đã thành lập và có thời gian hoạt động kiểm toán tại VN tối thiểu 03 năm;
  o Có vốn chủ sở hữu, vốn được cấp từ 10 tỷ đồng trở lên;
  o Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên;
  o Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán một ngân hàng, tổ
  chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, phải
  có ít nhất 03 kiểm toán viên hành nghề có từ 02 năm kinh nghiệm kiểm toán
  trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trở lên.
  o …..

  Bộ môn Kiểm toán 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng File Word, PDF về máy