[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu

Download


Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung, phạm vi và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng; Nhận biết và giải thích nội dung các khoản mục trên BCTC, các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng và phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  HỌC PHẦN
  KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

  Bộ môn Kiểm toán

 2. YÊU CẦU
   Đã hoàn thành các môn học
   Nguyên lý kế toán

   Kế toán ngân hàng

   Kiểm toán căn bản

   Tải BCTC của một trong các NHTM niêm yết
   Đọc các văn bản quy định trong hoạt động NH
   Tham gia thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra
   Điểm môn học = 40% điểm giữa kỳ
  + 60% điểm thi
  Bộ môn Kiểm toán 2

 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
   Luật các TCTD (2010)
   Chế độ BCTC đối với các TCTD (VB hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2015)
   Quy chế kiểm toán độc lập của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông
  tư 39/2011/TT-NHNN)
   Quy định về hệ thống KSNB của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài (TT 13/2018/TT-
  NHNN)
   Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
   BCTC của NHTM
   Các quyết định và thông tư có liên quan đến hoạt động NHTM

  Bộ môn Kiểm toán 3

 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
   Tài liệu tiếng Anh
   IAPS 1006, Audits of the Financial Statements of Banks, 2008 Edition

   IAPS 1012, Auditing Derivative Financial Instruments, 2008 Edition

   IAPS 1000, Inter-Bank Confirmation Procedures, 2008 Edition

   IAPS 1004, The Relationship Between Banking Supervisors And Banks’

  External Auditors, 2008 Edition
   Framework for internal control systems in Banking Organizations (BIS,

  1998)

  Bộ môn Kiểm toán 4

 5. MỤC TIÊU
  Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể:
  1. Nhận biết và giải thích nội dung, phạm vi và các nhân tố ảnh hưởng đến
  hoạt động kiểm toán ngân hàng
  2. Nhận biết và giải thích nội dung các khoản mục trên BCTC, các giao dịch
  liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng
  3. Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên
  quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng và phân tích tính
  hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó

  Bộ môn Kiểm toán 5

 6. MỤC TIÊU
  Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể:
  4. Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản
  mục liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân
  hàng
  5. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử
  nghiệm cơ bản đối với các khoản mục liên quan nghiệp vụ
  kinh doanh chủ yếu của ngân hàng

  Bộ môn Kiểm toán 6

 7. NỘI DUNG
   Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng
   Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và
  chi phí lãi
   Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi
   Chương 4: Kiểm toán các khoản mục kinh doanh ngoại hối

  Bộ môn Kiểm toán
  7

 8. NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

   Khái niệm và phân loại kiểm toán
   Kiểm soát nội bộ (khái niệm, các thành phần, mục đích tìm hiểu
  KSNB của KiTV)
   Mục tiêu kiểm toán
   Thử nghiệm kiểm soát
   Thử nghiệm cơ bản
   Các loại ý kiến kiểm toán
  Bộ môn Kiểm toán 8

 9. NỘI DUNG ÔN TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
   Các nguyên tắc kế toán
   Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
   NH nhận tiền gửi/ trả tiền gửi
   NH ghi nhận chi phí trả lãi và trả lãi
   Các khoản mục liên quan trên BCTC
   Kế toán nghiệp vụ tín dụng
   NH giải ngân/ thu nợ
   NH ghi nhận thu nhập lãi và thu lãi
   Phân loại Nợ và trích lập dự phòng
   Các khoản mục liên quan trên BCTC

  Bộ môn Kiểm toán 9

 10. NỘI DUNG ÔN TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

   Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
   Kế toán mua bán ngoại tệ giao ngay

   Tính kết quả kinh doanh ngoại tệ

   Đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ

   Các khoản mục liên quan trên BCTC

  Bộ môn Kiểm toán 10

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán ngân hàng – Chương 0: Giới thiệu File Word, PDF về máy