[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3 – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3

Download


Chương này giúp người học: Phân biệt được các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3 File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3

 1. MỤC
  C TIÊU
  CHƯƠNG
  CH NG 3
  Chương này giúp người học:

  Phân biệt được các sự kiện phát sinh sau ngày kết
  CÁC SỰ
  S KIỆN
  KI N PHÁT SINH thúc kỳ kế toán năm

  Kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế
  SAU NGÀY KẾT K KẾ TOÁN NĂM
  K T THÚC KỲ N M
  toán năm cần điều chỉnh.
  (VAS 23)

  NỘII DUNG 1. SỰ KIỆN PS SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KT NĂM

  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những
  1. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính
  đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế
  KỲ KẾ TOÁN NĂM toán năm đến trước ngày phát hành báo cáo tài chính.

  2. KẾ TOÁN CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY Ngày kết Ngày phát Ngày công
  thúc niên hành BCTC bố BCTC
  KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM CẦN ĐIỀU CHỈNH độ
  28/3/N+1
  1/1/N 31/12/N 31/3/N+1
  3. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Kỳ BC Sự kiện sau ngày kết
  thúc kỳ KT năm

  Ngày cụ thể tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia
  4

  1

 2. VÍ DỤ 1: VÍ DỤ 2:

  Tại công ty cổ phần ABC: Ngày 20/02/N+1, ban lãnh đạo công Tại công ty cổ phần ABC: Ngày 22/3/N+1, Ban Giám đốc công ty
  ty hoàn tất bản dự thảo BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc phê chuẩn BCTC để đệ trình cho Ban kiểm soát. Ban kiểm soát
  ngày 31/12/N. Ngày 25/3/N+1, Ban Giám đốc rà soát và phê phê chuẩn BCTC vào ngày 26/3/N+1. BCTC cung cấp cho các cổ
  chuẩn BCTC để phát hành ra ngoài. BCTC được cung cấp cho đông vào ngày1/4/N+1. Các cổ đông phê chuẩn BCTC tại Đại hội
  các cổ đông ngày 01/4/N+1. cổ đông thường niên vào ngày 10/5/N+1.

  Khoảng thời gian xảy ra sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  năm là ……………..
  Khoảng thời gian xảy ra sự kiện sau ngày kết thúc kỳ KT năm
  là ……………………………………………………………….

  5 6

  1. SỰ KIỆN PS SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KT NĂM 1.1. SỰ KIỆN CẦN ĐIỀU CHỈNH

  Có 2 loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  cung cấp bằng chứng về các sự kiện tồn tại trong năm tài chính
  cần phải điều chỉnh trước khi lập BCTC (định lượng được)
  • Sự kiện cần điều chỉnh BCTC Cung cấp bằng chứng Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Ban Giám đốc xác
  về các sự kiện đã tồn
  • Sự kiện không cần điều chỉnh BCTC tại trong năm tài chính?
  nhận có dự kiến thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, ngừng sản
  xuất, kinh doanh, phá sản hoặc giải thể thì BCTC phải được lập
  trên cơ sở hoạt động không liên tục.

  Điều chỉnh lại các ước tính kế toán, ghi nhận các khoản
  mục có liên quan (Sổ KT, BCĐKT, BCKQKD)
  Cân nhắc lập BCTC trên cơ sở khác với cơ sở hoạt động8
  liên tục
  7

  2

 3. VÍ DỤ 3:
  1.1. SỰ KIỆN CẦN ĐIỀU CHỈNH BCTC
  Tại công ty thương mại ABC: ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  31/12/N.
  Kết luận của Tòa án (điều chỉnh các khoản dự phòng; nợ
  – Ngày 10/01/N+1: Khách hàng X phá sản, công ty ABC chỉ thu hồi
  phải thu, phải trả mới)
  được 50% số nợ phải thu.
  Các sự kiện cung cấp bằng chứng về sự tổn thất của tài sản
  – Ngày 15/01/N+1: Giá bán hàng hóa H bị giảm 30%.
  trong kỳ kế toán năm (khách hàng bị phá sản, giá trị thuần có
  thể thực hiện của hàng tồn kho bị giảm sút) – Ngày 20/02/N+1: Kết luận của tòa án xác nhận công ty có nghĩa
  vụ hiện tại phải thanh toán chi phí bảo hành SP cao hơn số dự
  Xác định giá mua tài sản hay giá bán sản phẩm đã thực hiện
  phòng CP bảo hành đã trích lập.
  trong kỳ kế toán năm
  -Yêu cầu: Xác định các sự kiện cần điều chỉnh BCTC Ngày phát
  Phát hiện những gian lận, sai sót làm cho BCTC không chính hành BCTC
  01/01/N 31/12/N 28/03/N+1
  xác
  9
  Nợ phải thu KHA
  HH M
  10

  1.2. SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BCTC 1.2. SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BCTC

  Các sự kiện không điều chỉnh BCTC, cần thuyết minh:
  Là những sự kiện có dấu hiệu về các sự kiện phát sinh sau Hợp nhất kinh doanh
  Thông báo về kế hoạch việc ngưng hoạt động
  ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp những bằng chứng
  Thiệt hại về tài sản do thảm họa (như hỏa hoạn)
  về các sự kiện đã tồn tại trong năm tài chính không ảnh Thông báo hay bắt đầu tái cấu trúc DN
  Phát hành/mua vào cổ phiếu/trái phiếu của chính DN
  hưởng đến BCTC
  Thay đổi đáng kể tỷ giá hối đoái, giá mua TS
  Thay đổi về thuế suất/ luật thuế mà ảnh hưởng đáng kể đến tài
  sản/nợ thuế hiện hành & hoãn lại
  Cam kết hay nợ phải trả tiềm tàng (Bảo lãnh)
  Không cần điều chỉnh BCTC Cổ tức công bố sau ngày lập BCTC
  Bắt đầu vụ kiện lớn phát sinh từ các sự kiện sau ngày lập
  Nếu quan trọng, cần phải thuyết minh trong BCTC kỳ báo
  BCTC.
  cáo.
  11 12

  3

 4. VÍ DỤ 4:
  2. KT CÁC SỰ KIỆN PS SAU NGÀY KẾT THÚC Tại công ty thương mại ABC: ngày
  kết thúc kỳ kế toán năm 31/12/N,
  KỲ KT NĂM CẦN ĐIỀU CHỈNH ngày phát hành BCTC 28/3/N+1.
  (ĐVT: triệu đồng)
  Ngày 20/01/N+1, thông tin về
  Phương pháp điều chỉnh sổ kế toán và BCTC về những sự việc KH X của công ty bị phá sản
  kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: do kinh doanh thua lỗ được công
  bố (KH X nợ 200, chưa quá hạn).
  – Phương pháp cải chính KH X đã mất khả năng trả nợ và
  mỗi chủ nợ của KH X chỉ còn nhận
  – Phương pháp ghi số âm được 30% giá trị của khoản nợ.
  – Phương pháp ghi bổ sung Biết rằng, công ty ABC chưa lập
  DP PTKĐ KH-X. TS Thuế TNDN
  20%.
  Trình bày cách xử lý kế toán đối
  với tình huống trên theo VAS 23.

  13 14

  VÍ DỤ 5: VÍ DỤ 6:
  Tại công ty thương mại Tại công ty thương mại ABC:
  ABC: ngày kết thúc kỳ kế ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  toán năm 31/12/N, ngày 31/12/N, ngày phát hành
  phát hành BCTC BCTC 28/3/N+1. (ĐVT: triệu
  28/3/N+1. đồng)

  Ngày 10/02/N+1: Kết luận Ngày 25/02/N+1: công ty bán
  của tòa án xác nhận công lô hàng hóa M, giá bán chưa
  ty có nghĩa vụ hiện tại có VAT 60, giá gốc 100, đã lập
  phải thanh toán chi phí DP 20.
  bảo hành SP cao hơn số Biết rằng: thuế suất thuế
  dự phòng CP bảo hành đã TNDN 20%
  trích lập 100 triệu đồng.
  Biết rằng: thuế suất thuế
  TNDN 20%
  15 16

  4

 5. 3. TRÌNH BÀY BCTC

  Ngày phát hành BCTC
  Trình bày các thông tin về các sự kiện tồn tại trong kỳ KT
  năm trên cơ sở xem xét những thông tin mới
  Đối với các sự kiện không điều chỉnh, cần công bố:
  Nội dung và số liệu của sự kiện
  Ước tính ảnh hưởng về tài chính hoặc lý do không thể
  ước tính được các ảnh hưởng này.
  Giả định hoạt động liên tuc bị vi phạm và cơ sở lập BCTC
  thay đổi (nếu có)
  Công bố cổ tức sau ngày lập BCTC (thuyết minh BCTC)

  17

  5

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 3 File Word, PDF về máy