[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0 – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0

Download


Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền; Kiểm toán Hàng tồn kho; Kiểm toán Giá vốn hàng bán; Kiểm toán Doanh thu & Nợ phải thu; Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0 File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  HỌC PHẦN
  KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

  Bộ môn Kiểm toán
  1

 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC

  Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm
  soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản
  mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như
  Kiểm toán Tiền, Kiểm toán Hàng tồn kho, Kiểm toán Giá vốn
  hàng bán, Kiểm toán Doanh thu &Nợ phải thu, Kiểm toán Nợ
  phải trả và vốn chủ sở hữu.

  Bộ môn Kiểm toán
  2

 3. NỘI DUNG MÔN HỌC

   Kiểm toán tiền và các khoản tương đương đương tiền
   Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng
   Kiểm toán hàng tôn kho và giá vốn hàng bán
   Kiểm toán TSCĐ và CPKH
   Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

  Bộ môn Kiểm toán
  3

 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

   Giáo trình chính:

   Bộ môn kiểm toán – Đại học kinh tế TP.HCM, Kiểm toán
  (tập 2), NXB Kinh tế Tp. HCM, 2014;

   Bộ môn kiểm toán – Đại học kinh tế TP.HCM, Bài tập Kiểm
  toán, NXB Thống kê, 2015.

  Bộ môn Kiểm toán
  4

 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
   Các loại học liệu khác:
   Chương trình kiểm toán mẫu của VACPA;
   Hệ thống CM Kiểm toán Việt Nam;
   Hệ thống CM Kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn;
   TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế tóan doanh
  nghiệp;
   Quyết định 48 QĐ/BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành chế độ kế tóan
  doanh nghiệp vừa và nhỏ;
   Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 14/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế
  độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số
  48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Bộ môn Kiểm toán
  5

 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

   Các website tham khảo thêm:
   www.vacpa.org.vn;
   www.Kiemtoan.com.vn;
   Webketoan.com;
   Các bài viết học thuật liên quan kiểm toán trên các tạp chí trong
  nước như Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tạp chí Kinh tế & Phát triển,
  Tạp chí Kế toán và kiểm toán…;
   Các bài viết học thuật liên quan kiểm toán trên các tạp chí nước
  ngoài như Managerial Auditing Journal, Auditing: A Journal of
  Practice & Theory…
  Bộ môn Kiểm toán
  6

 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

   Tài liệu tham khảo thêm:

   Karla M. Johnstone, Audrey A. Gramling, Larry
  Rittenberg (2014), Auditing: A Risk-Based Approach
  to Conducting a Quality Audit, 9th, Edn.
   Messier, Glover, and Prawitt, Auditing & Assurance
  Services: A Systematic Approach. 8th ed. 2012.

  Bộ môn Kiểm toán
  7

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp – Chương 0 File Word, PDF về máy