[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy

Download


Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo “Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 6: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán” để nắm chi tiết nội dung cơ bản quy trình kiểm toán, phân biệt được các dạng báo cáo kiểm toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy

 1. BÀI 6:
  QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
  VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
  TS. Phạm Thanh Thủy
  Giảng viên Học viện Ngân hàng

  1
  v2.0017109212

 2. Tình huống khởi động bài

  • Hàng tồn kho có sai sót do một số lô hàng vẫn còn trong kho nhưng đã được ghi
  nhận bán trước ngày kết thúc kỳ kế toán với giá vốn là 100 triệu đồng, giá bán là
  150 triệu đồng. Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 80 triệu đồng, chiếm 35% giá
  trị tổng tài sản. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ của Công ty là 65 triệu đồng. Ban
  Giám đốc đơn vị được kiểm toán không điều chỉnh sai sót này. Sai sót được coi
  là trọng yếu và có ảnh hưởng lan rộng đến nhiều khoản mục trên báo cáo tài
  chính, đặc biệt là lợi nhuận trước thuế.
  • Đặt câu hỏi: Theo anh (chị) trong trường hợp này kiểm toán viên sẽ phát hành
  báo cáo kiểm toán dạng nào?

  2
  v2.0017109212

 3. Mục tiêu bài học

  01 Trình bày được nội dung cơ bản quy trình kiểm toán.

  02 Phân biệt được các dạng báo cáo kiểm toán.

  3
  v2.0017109212

 4. Cấu trúc bài học

  6.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

  6.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán

  6.3 Giai đoạn hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán

  4
  v2.0017109212

 5. 6.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

  6.1.1. Khái niệm, 6.1.2. Chiến lược 6.1.3. Kế hoạch
  mục tiêu và vai trò kiểm toán tổng thể kiểm toán

  5
  v2.0017109212

 6. 6.1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò

  Khái niệm
  Lập kế hoạch kiểm toán bao gồm việc xây dựng:
  • Chiến lược kiểm toán tổng thể;
  • Kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán.
  Mục tiêu: Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc lập kế
  hoạch kiểm toán là để đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu
  quả.

  6
  v2.0017109212

 7. 6.1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò
  Vai trò
  • Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho việc kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Trợ giúp kiểm toán viên trong việc quan tâm đúng mức đến các phần quan trọng của
  cuộc kiểm toán;
  • Trợ giúp kiểm toán viên xác định và giải quyết các vấn đề có thể xảy ra một cách kịp thời;
  • Trợ giúp kiểm toán viên tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán một cách thích hợp nhằm đảm
  bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách đúng thời hạn và có hiệu quả;
  • Hỗ trợ trong việc lựa chọn nhóm kiểm toán có khả năng và chuyên môn phù hợp để giải
  quyết các rủi ro đã được xác định trước, và phân công công việc phù hợp cho từng
  thành viên;
  • Tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, giám sát nhóm kiểm toán và soát xét công việc của họ;
  • Hỗ trợ và phối hợp công việc do các kiểm toán viên khác và các chuyên gia thực hiện.
  7
  v2.0017109212
 8. 6.1.2. Chiến lược kiểm toán tổng thể

  Kế hoạch chiến lược: Là định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm và phương pháp
  tiếp cận chung của cuộc kiểm toán do cấp chỉ đạo vạch ra dựa trên hiểu biết về
  tình hình hoạt động và môi trường kinh doanh của đơn vị được kiểm toán. Kiểm
  toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể
  để xác định phạm vi, lịch trình và định hướng của cuộc kiểm toán, và lập kế hoạch
  kiểm toán.

  8
  v2.0017109212

 9. 6.1.2. Chiến lược kiểm toán tổng thể

  Nội dung cơ bản của chiến lược kiểm toán tổng thể:
  • Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động, các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng
  đến doanh nghiệp;
  • Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng, tìm hiểu chu
  trình khóa sổ, lập và trình bày báo cáo tài chính;
  • Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu: Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính và
  xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực hiện);
  • Đánh giá về kiểm soát nội bộ ở cấp độ toàn doanh nghiệp;
  • Trao đổi với ban Giám đốc và các cá nhân liên quan về gian lận;
  • Xác định phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu;
  • Tổng hợp kế hoạch kiểm toán.
  9
  v2.0017109212

 10. 6.1.3. Kế hoạch kiểm toán

  • Kế hoạch kiểm toán được lập chi tiết hơn so với chiến lược kiểm toán tổng thể,
  bao gồm nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán sẽ được các thành
  viên của nhóm kiểm toán thực hiện.
  • Kế hoạch kiểm toán là các bước công việc cụ thể được thiết lập nhằm nâng cao
  tính hiệu quả của công việc kiểm toán (hướng tới rủi ro), tạo điều kiện cho kiểm
  toán viên có thể kiểm soát được các thủ tục kiểm toán cần thực hiện và thực
  hiện soát xét thủ tục kiểm toán đã thực hiện.

  10
  v2.0017109212

 11. 6.1.3. Kế hoạch kiểm toán
  Kế hoạch kiểm toán

  Nội dung Nhân sự Thời gian
  • Mục tiêu kiểm toán. • Số lượng kiểm toán viên cần • Số ngày công cần thiết.
  • Khối lượng, phạm vi công việc. thiết tham gia cuộc kiểm toán. • Thời gian bắt đầu, thời
  • Tình hình hoạt động kinh • Yêu cầu về chuyên môn, trình độ, gian kết thúc.
  doanh của đơn vị. năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp. • Thời gian để phối hợp các
  • Đánh giá kiểm soát nội bộ rủi • Yêu cầu về mức độ độc lập của bộ phận, các kiểm toán
  ro kiểm soát. kiểm toán viên. viên riêng lẻ.

  • Xác định phương pháp kiểm • Bố trí kiểm toán viên theo các
  toán chủ yếu sẽ áp dụng. đối tượng kiểm toán cụ thể.
  • Mời thêm chuyên gia.
  11
  v2.0017109212

 12. 6.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán

  6.2.1. Khái niệm 6.2.2. Nội dung

  12
  v2.0017109212

 13. 6.2.1. Khái niệm

  • Thực hiện kiểm toán là giai đoạn thực hiện các kế hoạch, các chương trình kiểm
  toán đã được hoạch định sẵn.
  • Thực chất đây là quá trình kiểm toán viên đi tìm kiếm các bằng chứng kiểm toán
  để làm cơ sở cho những nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán.

  13
  v2.0017109212

 14. 6.2.2. Nội dung

  • Thực hiện các nội dung của kế hoạch kiểm toán: Kiểm tra kiểm soát nội bộ, áp
  dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán để thu thập bằng chứng kiểm toán,
  thực hiện thử nghiệm cơ bản…
  • Trao đổi với nhân viên, thành viên ban lãnh đạo đơn vị để tìm hiểu thông tin,
  thông báo về các sai phạm phát hiện được, tìm hiểu nguyên nhân sai phạm, trao
  đổi nhận xét, đánh giá của kiểm toán viên.
  • Phân tích, đánh giá các bằng chứng kiểm toán thu được, đưa ra kết luận ở từng
  bước, từng thủ tục kiểm toán.
  • Ghi chép lại quá trình thực hiện các thủ tục kiểm toán, kết quả kiểm toán.
  • Trao đổi với ban quản lý đơn vị để đưa ra kết luận thống nhất về đối tượng được
  kiểm toán.
  • Lập dự thảo báo cáo kiểm toán.
  14
  v2.0017109212

 15. 6.3. Giai đoạn hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán

  6.3.1. Nội dung 6.3.2. Báo cáo 6.3.3. Các loại ý
  công việc kiểm toán kiến kiểm toán

  15
  v2.0017109212

 16. 6.3.1. Nội dung công việc

  • Kiểm toán viên chính, nhóm trưởng kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ công việc
  kiểm toán đã thực hiện, nhằm mục đích:
   Đảm bảo rằng kế hoạch kiểm toán được thực hiện một cách có hiệu quả;
   Xem xét các ý kiến, các phát hiện của kiểm toán viên là có chính xác, đầy đủ
  cơ sở, bằng chứng hay không (bằng chứng có thích hợp đầy đủ);
   Đánh giá mục tiêu kiểm toán đã đạt được hay chưa.
  • Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tài chính.
  • Phân tích tổng quát báo cáo tài chính của đơn vị.
  • Soát xét.
  • Cuối cùng lập báo cáo kiểm toán
  16
  v2.0017109212

 17. 6.3.2. Báo cáo kiểm toán

  • Khái niệm
  • Báo cáo kiểm toán là văn bản được kiểm toán viên soạn thảo để trình bày ý kiến
  • chính thức của mình về tính trung thực hợp lý của những thông tin được kiểm toán.
  • → Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của công việc kiểm toán và có vai
  trò
  • hết sức quan trọng.

  17
  v2.0017109212

 18. 6.3.2. Báo cáo kiểm toán

  Vai trò của báo cáo kiểm toán
  • Đối với người sử dụng thông tin được kiểm toán: Báo cáo kiểm toán là căn cứ để
  đưa ra các quyết định kinh tế, quyết định quản lý quan trọng.
  • Đối với kiểm toán viên: Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của họ cung cấp cho xã
  hội, vì vậy nó quyết định uy tín, vị thế của kiểm toán viên và họ phải chịu trách
  nhiệm về ý kiến của mình.
  • Đối với đơn vị được kiểm toán:
   Tăng vị thế, uy tín của đơn vị;
   Cung cấp thông tin tin cậy cho các nhà quản lý.

  18
  v2.0017109212

 19. 6.3.2. Báo cáo kiểm toán
  Nội dung của báo cáo kiểm toán
  Báo cáo kiểm toán cho các cuộc kiểm toán được thực hiện theo các Chuẩn mực
  kiểm toán Việt Nam.
  Tham chiếu theo VSA 700 Nội dung
  21, A15 Tiêu đề báo cáo kiểm toán
  22, A16 Người nhận báo cáo kiểm toán
  23, A17-A19 Mở đầu của báo cáo kiểm toán
  24-27, A20-A23 Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với báo cáo tài chính
  28-33, A24-A26 Trách nhiệm của kiểm toán viên
  34-37, A27-A33 Ý kiến của kiểm toán viên
  38-39, A34-A36 Các trách nhiệm báo cáo khác
  40, A37 Chữ ký của kiểm toán viên
  41, A38-A41 Ngày ký báo cáo kiểm toán
  42 Tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán
  19
  v2.0017109212
 20. 6.3.3. Các loại ý kiến kiểm toán

  Thuật ngữ liên quan
  • Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung: Là khuôn
  khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu
  cầu chung về thông tin tài chính của số đông người sử dụng.
  • Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể là:
   Khuôn khổ về trình bày hợp lý;
   Khuôn khổ về tuân thủ.

  20
  v2.0017109212

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 6 – TS. Phạm Thanh Thủy File Word, PDF về máy