[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Download


“Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 5: Tổ chức kiểm toán” tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ

 1. BÀI 5
  TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

  TS. Nguyễn Thị Mỹ – ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015105212 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ
  phần xây lắp dầu khí Việt Nam và là doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng
  khoán. Theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đây là doanh nghiệp bắt buộc
  phải được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

  1. Cuộc kiểm toán nêu trên sẽ do loại hình kiểm toán nào thực hiện? Mô hình
  tổ chức của loại hình này?
  2. Trình tự cuộc kiểm toán diễn ra như thế nào?
  3. Xác định các yếu tố cơ bản của cuộc kiểm toán?

  v1.0015105212 2

 3. MỤC TIÊU
  • Xác định rõ nội dung trình tự thực hiện cuộc kiểm toán.
  • Nắm rõ mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán của từng loại hình kiểm toán cụ thể.
  • Nắm rõ chuẩn mực kiểm toán khi tiên hành kiểm toán và vận dung việc xây
  dựng chuẩn mực trong từng bộ máy kiểm toán.

  v1.0015105212 3

 4. NỘI DUNG

  Tổ chức công tác kiểm toán

  Tổ chức bộ máy kiểm toán

  Chuẩn mực kiểm toán

  v1.0015105212 4

 5. 1. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

  1.1. Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán

  1.2. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

  1.3. Giai đoạn thực hành kiểm toán

  1.4. Giai đoạn kết thúc kiểm toán

  v1.0015105212 5

 6. 1.1. MỤC TIÊU VÀ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN
  • Kiểm toán là hệ thống thực hiện 2 chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến.
  • Để thực hiện chức năng xác minh, kiểm toán cần kết hợp các yếu tố như: kiểm toán
  cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu lôgic, kiểm kê, thực nghiệm, điều tra. Theo một
  trình tự khoa học phù hợp với đối tượng cụ thể ở từng khách thể nhất định.
  • Các yếu tố của một cuộc kiểm toán:
   1. Đối tượng kiểm toán.
   2. Chủ thể kiểm toán.
   3. Khách thể kiểm toán.
   4. Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán.
   5. Thời hạn kiểm toán.

  v1.0015105212 6

 7. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
  1. Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2013.
  2. Mục tiêu và phạm vi kiểm toán.
  • Mục tiêu kiểm toán: xác minh sự trung thực, hợp lý của các thông tin trên các BKTC
  theo các chuẩn mực, qui định cụ thể có hiệu lực trong năm 2013.
  • Phạm vi kiểm toán: báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính từ 01/01/2013 đến
  31/12/2013.
  3. Chủ thể kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT.
  4. Khách thể kiểm toán: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn.
  5. Phương pháp áp dụng trong kiểm toán và cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán.
  • Phương pháp áp dụng trong kiểm toán: thử nghiệm tuân thủ, thử nghiệm cơ bản và
  các phương pháp kiểm toán chung.
  • Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán: hệ thống chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực kế
  toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan
  đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
  6. Thời hạn kiểm toán: căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng (cuộc kiểm toán hoàn thành
  trước 08/04/2014).
  v1.0015105212 7
 8. 1.1. MỤC TIÊU VÀ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN
  • Mục tiêu của tổ chức công tác kiểm toán là hướng tới việc tạo ra mối liên hệ khoa học
  và nghệ thuật các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán dùng để xác minh và bày tỏ ý kiến
  về đối tượng kiểm toán.
  • Trình tự tổ chức công tác kiểm toán gồm các giai đoạn sau:
   Giai đoạn chuẩn bị.
   Giai đoạn thực hiện.
   Giai đoạn kết thúc.

  v1.0015105212 8

 9. 1.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
  • Khái niệm: Chuẩn bị kiểm toán là bước công việc đầu tiên
  nhằm chuẩn bị các điều kiện vật chất và các điều kiện cụ
  thể khác nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện kiểm toán.
  • Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán
   Mục tiêu kiểm toán chính là cái đích cần đạt tới và
  đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc
  kiểm toán.
   Mục tiêu chung của kiểm toán phải gắn với mục tiêu
  và yêu cầu quản lý. Xác định mục tiêu phải rõ ràng và
  cụ thể.
   Phạm vi kiểm toán là giới hạn về không gian và thời
  gian của đối tượng kiểm toán.

  v1.0015105212 9

 10. 1.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  • Bố trí nhân sự:
   Là việc chỉ định người phụ trách và chuẩn bị các điều
  kiện về cơ sở vật chất cần thiết.
   Việc xác định người phụ trách tuỳ thuộc vào mục tiêu,
  phạm vi và bản chất của cuộc kiểm toán và phải có
  trình độ tương xứng với công việc cần kiểm toán, am
  hiểu về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, có năng
  lực tổ chức hoạt động kiểm toán.
   Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho cuộc
  kiểm toán.
  • Thu thập thông tin:
  Thu thập thông tin giúp cho kiểm toán viên có cái nhìn
  tổng quát về đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán
  nhằm đưa ra các bước quyết định của cuộc kiểm toán, dự
  đoán các khía cạnh bất thường trong đối tượng, khách
  thể kiểm toán.
  v1.0015105212 10
 11. 1.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  • Lập kế hoạch kiểm toán:
   Xác định công việc là việc cụ thể hoá, lượng hoá các mục tiêu trong phạm vi
  kiểm toán.
   Thời gian kiểm toán bao gồm việc xác định thời điểm bắt đầu và khoảng thời gian
  cần thiết để tiến hành kiểm toán.
   Số lượng người tham gia kiểm toán: Quy mô đoàn kiểm toán phụ thuộc vào quy mô
  và tính chất phức tạp công việc của cuộc kiểm toán.
   Xác định AR (RRKT) là việc xác định AR mong muốn. Và từ đó mới có thể xác định
  DR được.
   Xác định chi phí kiểm toán (đối với kiểm toán độc lập).
  • Thiết kế chương trình kiểm toán
  Chương trình kiểm toán là những dự kiến chi tiết về những công việc sẽ tiến hành kiểm
  toán cho từng bộ phận, từng khoản mục, từng phần công việc của cuộc kiểm toán.

  v1.0015105212 11

 12. 1.3. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
  • Khái niệm:
   Là giai đoạn mà trong đó các kiểm toán viên áp dụng các thủ tục kiểm toán và
  các phương pháp, kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm
  toán theo kế hoạch đã định, tạo cơ sở cho việc đưa ra các kết luận.
   Là giai đoạn hoàn tất công việc kiểm toán và đòi hỏi kiểm toán viên phải đưa ra ý
  kiến của mình về đối tượng kiểm toán.
  • Các nguyên tắc cơ bản khi thực hiện kiểm toán:
   Tuyệt đối tuân thủ kế hoạch và chương trình kiểm toán đã xây dựng;
   Thường xuyên ghi chép các phát giác tạo lập bằng chứng kiểm toán;
   Định kỳ báo cáo kết quả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành;
   Thông báo các sai phạm cho nhà quản lý của khách thể kiểm toán.

  v1.0015105212 12

 13. 1.4. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN
  • Hình thức thể hiện kết luận (ý kiến) của kiểm toán viên:
   Báo cáo kiểm toán: Ý kiến chính thức của kiểm
  toán viên.
   Thư quản lý nhằm mục đích tư vấn đối với khách
  thể kiểm toán ( kiểm toán độc lập).

  v1.0015105212 13

 14. 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

  2.1. Nguyên tắc và nhiệm vụ tổ chức bộ máy kiểm toán

  2.2. Tổ chức bộ máy kiểm toán

  v1.0015105212 14

 15. 2.1. NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN
  • Nguyên tắc:
   Phải xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng và bảo đảm yêu cầu, chất
  lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán.
   Hệ thống bộ máy kiểm toán phải bao gồm các phân hệ chứa đựng các mối liên hệ
  trong – ngoài khác nhau phù hợp với nguyên tắc chung của lý thuyết tổ chức và
  phù hợp với quy luật của phép biện chứng về mối liên hệ.
   Tổ chức bộ máy kiểm toán phải quán triệt nguyên tắc chung của mọi hệ thống tổ
  chức bộ máy: tập trung, dân chủ, thích ứng với từng bộ phận kiểm toán.

  v1.0015105212 15

 16. 2.1. NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  • Nhiệm vụ:
   Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán phù
  hợp với từng đơn vị kiểm toán.
   Xác định kiểu liên hệ trong từng mô hình kiểm toán.
   Xác định mối liên hệ giữa các yếu tố cơ bản cấu
  thành hệ thống bộ máy kiểm toán – kiểm toán viên.

  v1.0015105212 16

 17. 2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN
  • Tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước.
  • Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập.
  • Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ.

  v1.0015105212 17

 18. 2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

  • Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập
   Văn phòng kiểm toán tư được hình thành bởi một
  hoặc vài kiểm toán viên độc lập để kinh doanh dịch
  vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có liên quan.
   Công ty kiểm toán là mô hình tổ chức bộ máy chủ
  yếu dưới hình thức là các công ty TNHH, công ty tư
  nhân và công ty hợp danh.

  v1.0015105212 18

 19. 2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  • Tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước
   Trong quan hệ với bộ máy nhà nước, kiểm toán nhà nước có thể độc lập với hệ
  thống lập pháp và hệ thống hành pháp hoặc trực thuộc 1 trong 2 hệ thống trên.
   Mô hình kiểm toán nhà nước độc lập với Quốc hội và Chính phủ.
   Mô hình kiểm toán nhà nước thuộc Quốc hội.
   Mô hình kiểm toán nhà nước thuộc Chính phủ.
   Trong quan hệ nội bộ, kiểm toán nhà nước lại có thể liên hệ theo chiều dọc và theo
  chiều ngang.
   Liên hệ ngang là mối liên hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán cùng cấp (trung
  ương hoặc địa phương). Liên hệ này có thể trực tuyến hoặc chức năng.
   Liên hệ dọc: Có 2 mô hình chủ yếu:
  – Mô hình 1: Cơ quan kiểm toán nhà nước trung ương có mạng lưới ở tất cả
  các địa phương.
  – Mô hình 2: Cơ quan kiểm toán nhà nước trung ương có mạng lưới kiểm
  toán ở từng khu vực.

  v1.0015105212 19

 20. 2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  Sơ đồ 5.1. Kiểm toán Nhà nước tổ chức độc lập với Quốc hội và Chính phủ
  Bộ máy Nhà nước

  Ban hành luật
  Kiểm toán Quốc Chính Toà
  Nhà nước hội phủ án
  Bổ nhiệm Duyệt Ngân sách,
  giám sát

  Các bộ
  Các ban của quốc hội của chính phủ

  Ghi chú:
  : Liên hệ trong tổ chức
  : Quan hệ chỉ đạo
  : Quan hệ đặt hàng kiểm tóan
  : Quan hệ kiểm toán
  v1.0015105212 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 – TS. Nguyễn Thị Mỹ File Word, PDF về máy