[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán” để nắm chi tiết nội dung phân biệt được đối tượng của kiểm toán và khách thể kiểm toán; phân tích được các đối tượng của kiểm toán; khái niệm về các phương pháp kiểm toán; áp dụng được các phương pháp kiểm toán vào phần bài tập vận dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

 1. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  BÀI 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  Chương 4, Chương 6, Chương 7 trong cuốn giáo trình “Lý thuyết kiểm toán” – Chủ
  biên: GS.TS Nguyễn Quang Quynh và PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Trong bài 4 “Đối tượng và phương pháp trong kiểm toán” tập trung làm rõ các khái niệm
  cơ bản về đối tượng, khách thể kiểm toán và phương pháp kiểm toán. Cụ thể bài học gồm 3
  nội dung chính:
   Phần thứ nhất, trình bày về đối tượng kiểm toán, khách thể kiểm toán và diễn giải chi
  tiết đối tượng chung của kiểm toán cũng như các đối tượng cụ thể của kiểm toán.
   Phần thứ hai, sẽ trình bày những căn cứ để kiểm toán xây dựng các phân hệ phương
  pháp chung cho kiểm toán. Bên cạnh đó, phần này còn đề cập đến hệ thống phương
  pháp trong kiểm toán gồm: Phương pháp kiểm toán chứng từ (như Kiểm toán cân đối,
  Đối chiếu trực tiếp, Đối chiếu logic) và Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ (Kiểm
  kê, Thực nghiệm, Điều tra).
   Phần thứ ba làm rõ các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu kiểm toán và tìm hiểu các
  phương pháp chọn mẫu được ứng dụng cho thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ
  bản. Trong đó có trình bày cách thức tiến hành chọn mẫu dựa trên đặc điểm của đối
  tượng theo các phương pháp chọn mẫu khác nhau.
  Mục tiêu
   Phân biệt được đối tượng của kiểm toán và khách thể kiểm toán.
   Phân tích được các đối tượng của kiểm toán.
   Trình bày được khái niệm về các phương pháp kiểm toán.
   Áp dụng được các phương pháp kiểm toán vào phần bài tập vận dụng.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 59

 2. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  Tình huống dẫn nhập
  Tình huống thứ nhất: Kiểm toán tại Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT)
  Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) từ ngày 4/4
  – 6/6/2013. Theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo tài chính năm 2012 của VNPT,
  ngoại trừ phạm vi và giới hạn kiểm toán, sau khi điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán là
  phản ánh trung thực về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và thu nộp ngân sách
  Nhà nước. Năm 2012, VNPT cơ bản thực hiện quản lý tài chính và hạch toán kế toán theo luật
  pháp, các chính sách, chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước cũng đã chỉ
  ra những tồn tại và giúp VNPT chấn chỉnh, hoàn thiện cơ chế quản lý trên các lĩnh vực quản lý
  tiền; các khoản phải thu, phải trả; thu nhập, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh; tăng cường rà
  soát vật tư thiết bị đầu tư xây dựng cơ bản, tránh tồn đọng vốn nhằm đảm bảo việc công khai
  minh bạch của các doanh nghiệp nhà nước về tài chính trong giai đoạn mới.
  Tình huống thứ hai: Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho
  Kiểm toán viên Nam đã thực hiện kiểm toán cho Công ty TNHH Trang trí Nội thất Mai Lê trong
  2 năm liên tiếp và năm nay tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty này. Khi kiểm
  toán về khoản mục hàng tồn kho, Kiểm toán viên Nam tiến hành một số công việc sau:
   Cộng lại số dư cuối kỳ của các tài khoản hàng tồn kho và đối chiếu với số dư trên sổ chi tiết
  hàng tồn kho.
   So sánh số dư hàng tồn kho (kể cả số dư dự phòng) và cơ cấu hàng tồn kho năm nay so với
  năm trước, giải thích những biến động bất thường.
   So sánh tỷ trọng hàng tồn kho với tổng tài sản ngắn hạn năm nay so với năm trước, đánh giá
  tính hợp lý của những biến động.
   So sánh thời gian quay vòng của hàng tồn kho với năm trước và kế hoạch, xác định nguyên
  nhân biến động và nhu cầu lập dự phòng.
   Đối chiếu số liệu giữa báo cáo nhập, xuất, tồn kho với số liệu Sổ Cái và Bảng cân đối phát sinh.
   Đối chiếu chọn mẫu số lượng thực tế từ Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê với báo cáo nhập,
  xuất, tồn kho và ngược lại.
   Kiểm tra chọn mẫu các nghiệp vụ mua hàng có giá trị lớn với các chứng từ mua để đảm bảo
  các số dư hàng đang đi đường tại ngày khóa sổ đã được ghi chép chính xác, đúng kỳ.
   Tiến hành chứng kiến kiểm kê của công ty.
   Qua quá trình tiến hành kiểm toán, Kiểm toán viên Nam thấy khoản mục hàng tồn kho của
  Công ty được ghi chép đầy đủ, đúng đắn, việc kiểm kê được tiến hành rất tốt và Kiểm toán
  viên Nam không phát hiện sai sót nào về hàng tồn kho.

  Tình huống thứ nhất:
  1. Đối tượng của cuộc kiểm toán này là gì?
  2. Khách thể kiểm toán là đơn vị nào?
  Tình huống thứ hai:
  1. Kiểm toán viên Nam đã sử dụng phương pháp kiểm toán nào được áp dụng
  trong cuộc kiểm toán?
  2. Điều kiện để áp dụng các phương pháp đó như thế nào?

  60 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 3. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  4.1. Đối tượng của kiểm toán
  4.1.1. Khái quát chung về đối tượng và khách thể kiểm toán
  Đối tượng của kiểm toán là tất cả các vấn đề cần được kiểm toán trước hết và chủ yếu
  là thực trạng hoạt động tài chính trong các đơn vị.
  Đối tượng của kiểm toán trước hết là các tài liệu kế toán vì đây là đối tượng quan tâm
  trực tiếp của cả các nhà quản lý và những người quan tâm khác. Các tài liệu kế toán
  thường bao gồm bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, các sổ sách, chứng từ
  kế toán… Nhưng với mọi người quan tâm, các con số và tài liệu kế toán không còn ý
  nghĩa nếu như không gắn liền với thực trạng tài chính của đơn vị kiểm toán. Có điều
  này là do tính phức tạp của quan hệ tài chính và giới hạn về trình độ, phương tiện xử
  lý thông tin nên kế toán không thể thu thập được tất cả các thông tin tài chính. Chính
  vì vậy, kiểm toán không chỉ giới hạn đối tượng ở tài liệu kế toán mà còn bao gồm cả
  thực trạng của hoạt động tài chính dù đã được phản ánh trong tài liệu kế toán hay
  chưa được phản ánh trong tài liệu kế toán. Hơn nữa để phù hợp với sự phát triển của
  kế toán và nhu cầu của quản lý, kiểm toán còn quan tâm tới các lĩnh vực khác của
  quản lý như hiệu quả sử dụng nguồn lực, hiệu năng của các chương trình, mục
  tiêu, dự án cụ thể…
  Như trong phần bài 1 đã giới thiệu các quan điểm
  về kiểm toán trong đó nhấn mạnh kiểm toán bao
  gồm 5 yếu tố cơ bản là chức năng, đối tượng, khách
  thể kiểm toán, chủ thể kiểm toán, cơ sở tiến hành.
  Trong đó cần phải phân biệt đối tượng kiểm toán
  với khách thể kiểm toán, theo đó khách thể kiểm
  toán có thể hiểu như sau:
  Khách thể kiểm toán là các đơn vị cụ thể mà đối tượng kiểm toán của kiểm toán
  được thực hiện trong đơn vị đó.
  Có 2 loại khách thể kiểm toán gồm:
   Khách thể kiểm toán bắt buộc là những đơn vị, tổ chức, cơ quan được các văn bản
  pháp quy của Nhà nước quy định phải được kiểm toán hằng năm bởi chủ thể
  kiểm toán.
   Khách thể tự nguyện: Các đơn vị không bắt buộc phải kiểm toán mà do bản thân
  đơn vị có nhu cầu và tự nguyện mời kiểm toán.
  Trong mối quan hệ với chủ thể kiểm toán có thể phân chia các khách thể kiểm toán
  như sau:
   Khách thể của kiểm toán Nhà nước: Thường là các đơn vị, cá nhân, có sử dụng
  ngân sách Nhà nước như: Các dự án, công trình do Ngân sách Nhà nước đầu tư,
  các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị nghiệp công cộng, các cơ quan kinh tế, các
  đoàn thể xã hội, các cá nhân có nguồn từ Ngân sách Nhà nước…
   Khách thể của kiểm toán độc lập: Bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn nước
  ngoài, các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã và các
  chương trình dự án có nguồn kinh phí từ bên ngoài ngân sách Nhà nước…

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 61

 4. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

   Khách thể của kiểm toán nội bộ: Bao gồm các bộ phận cấu thành trong đơn vị, các
  nghiệp vụ, các chương trình, dự án cụ thể trong đơn vị, các cá nhân trong đơn vị.
  Tóm lại, khách thể của kiểm toán có thể là đơn vị kế toán như các xí nghiệp, các đơn
  vị sự nghiệp hay cá nhân hoặc là một công trình, dự án cụ thể hoặc một bộ phận của
  một đơn vị nào đó…
  Khi một khách thể kiểm toán có quan hệ với một
  chủ thể kiểm toán nhằm thực hiện một nhiệm vụ
  xác định được gọi là một cuộc kiểm toán. Trong
  một cuộc kiểm toán thường bao gồm 5 yếu tố xác
  định sau:
   Đối tượng kiểm toán cụ thể.
   Chủ thể kiểm toán xác định.
   Khách thể kiểm toán tương ứng.
   Thời hạn kiểm toán cụ thể.
   Cơ sở tiến hành kiểm toán.

  4.1.2. Các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán
  4.1.2.1. Thực trạng hoạt động tài chính – đối tượng chung của kiểm toán
   Khái niệm
  Hoạt động tài chính là dùng tiền để giải quyết các mối quan hệ kinh tế trong đầu
  tư, trong kinh doanh, trong phân phối và thanh toán nhằm đạt tới lợi ích kinh tế
  xác định.
  Ở đây, các mối quan hệ tài chính là nội dung bên trong của hoạt động tài chính và tiền
  chỉ là hình thức biểu hiện, là phương tiện để giải quyết các mối quan hệ kinh tế đó.
   Nguyên tắc thực hiện
  Để thực hiện tốt vấn đề này theo mục tiêu đã xác định, hoạt động tài chính phải
  tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau:
  o Hoạt động tài chính phải có kế hoạch, mục tiêu, phương hướng cụ thể.
  Trong quan hệ kinh tế có liên quan tới nhiều khách thể khác nhau và từng giai
  đoạn cụ thể của hoạt động này đều có những hiệu quả khác nhau về kinh tế – xã
  hội, do đó, trong hoạt động tài chính phải có định hướng cho từng thời kỳ cụ thể,
  ở từng công việc cụ thể, đồng thời cần xác định và lựa chọn phương án tốt nhất.
  o Hoạt động tài chính phải đảm bảo đạt một lợi ích và tiết kiệm.
  Lợi ích là mục tiêu của hoạt động tài chính do đó trong các quan hệ kinh tế
  phải là các kết quả cụ thể đem lại như lợi nhuận trong kinh doanh hay kết quả
  thực hiện mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc tiết kiệm cần thực hiện để thu được
  lợi ích nhiều hơn.
  o Hoạt động tài chính phải đảm bảo tuân thủ pháp luật và thể lệ tài chính.
  Giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến nhiều khách thể đã được
  xác định trong pháp luật và được cụ thể hóa trong các chế độ tài chính cụ thể.
  Để giải quyết tốt mối quan hệ này nhất thiết hoạt động tài chính phải tuân thủ
  các chuẩn mực đã được xác định trong hệ thống pháp lý tại từng thời điểm cụ thể.

  62 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 5. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

   Đặc điểm của hoạt động tài chính
  Thực trạng của hoạt động tài chính được phản ánh ở 2 phần rõ rệt:
  o Một phần được phản ánh trong tài liệu kế toán như: chứng từ gốc, sổ cái, sổ
  quỹ, sổ chi tiết, bảng tổng hợp…
  o Một phần khác chưa được phản ánh trong tài liệu kế toán.
  Do đó trong hệ thống phương pháp kiểm toán hình thành 2 phân hệ phương pháp
  kiểm toán để thích ứng với đối tượng của mình. Đó là phương pháp kiểm toán
  chứng từ (kiểm toán cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic) nhằm kiểm toán
  phần thực trạng đã được phản ánh trên tài liệu kế toán. Còn phần chưa được thể
  hiện trên các tài liệu kế toán thì kiểm toán phải tạo lập các bằng chứng kiểm toán
  bằng phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ (kiểm kê, thực nghiệm và điều tra).

  4.1.2.2. Tài liệu kế toán – đối tượng cụ thể của kiểm toán
   Khái niệm
  o Tài liệu kế toán là hệ thống các chứng từ,
  sổ sách, các bảng biểu và báo cáo tài chính
  kế toán.
  o Theo Luật kế toán: Tài liệu kế toán là chứng
  từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế
  toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo
  kiểm tra kế toán và các tài liệu khác có liên
  quan đến kế toán.
   Tài liệu kế toán trước hết là bảng khai tài chính được nhiều người quan tâm nên là
  đối tượng trực tiếp và thường xuyên của mọi cuộc kiểm toán. Vì:
  o Tài liệu kế toán (đặc biệt là các bảng khai tài chính) không chỉ là cơ sở để tổng
  kết các chỉ tiêu ở phạm vi rộng, cũng không chỉ để kiểm tra, lưu trữ tài liệu và
  bảo vệ tài sản mà là cơ sở cho mọi người quan tâm ra các quyết định về quản
  lý, về đầu tư, về thanh toán, về phân phối…
  o Mặt khác, trong cơ chế thị trường số lượng người quan tâm đến tài liệu kế toán
  cũng tăng lên song quan trọng là đòi hỏi của họ với chất lượng tài liệu kế toán
  cũng cao hơn…
  o Ngoài ra cũng phải kể đến tính phức tạp của quá trình xử lý thông tin kế toán
  cũng như kết cấu của các bảng khai tài chính làm cho những người quan tâm
  và các kế toán viên cũng gặp những khó khăn trong việc phản ánh các quan hệ
  phức tạp, đặc biệt là những quan hệ mới phát sinh.
  o Thêm vào đó phải kể đến sự cách biệt về chuẩn mực kế toán và các điều kiện
  thực hiện nó giữa các nước, giữa các thời kỳ… dẫn đến sự nhận thức khác nhau
  và tổ chức khác nhau, nhất là sự thay đổi của chế độ kế toán…
  Tất cả những thực tế đó đòi hỏi kiểm toán phải được thực hiện trước tiên đối với
  tài liệu kế toán để tạo niềm tin cho người quan tâm và thường xuyên hướng dẫn
  nghiệp vụ, củng cố nền nếp và cải tiến tổ chức… để nâng cao chất lượng kế toán.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 63

 6. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

   Khi kiểm toán các tài liệu kế toán thì kiểm toán viên cần hướng vào việc kiểm tra
  các đối tượng cụ thể:
  o Tính hiện thực của các con số (thông tin đã
  được lượng hóa).
   Tính hiện hữu: các nghiệp vụ được ghi
  chép trên sổ sách thực sự xảy ra trên
  thực tế.
   Tính trọn vẹn, đầy đủ: các nghiệp vụ đã
  xảy ra cần được ghi chép đầy đủ.
  o Tính hợp pháp của các biểu mẫu, của trình tự
  lập và luân chuyển các tài liệu kế toán.
  o Tính hợp lý của các đối tượng kế toán phù hợp với nội dung của các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh.
  o Tính pháp lý trong việc thực hiện các luật pháp, chuẩn mực và chế độ kế toán
  tài chính.

  4.1.2.3. Thực trạng tài sản và các nghiệp vụ tài chính – đối tượng cụ thể của kiểm toán
   Trong một đơn vị kinh doanh hay sự nghiệp, tài sản dược biểu hiện dưới nhiều
  hình thái vật chất khác nhau với yêu cầu về quy cách, phẩm chất, bảo quản, bảo
  dưỡng… khác nhau, lại được lưu trữ trên nhiều kho, bãi khác nhau với những
  người quản lý khác nhau.
  Mối liên hệ giữa những người quản lý với nhau cũng như giữa người quản lý với
  người sở hữu tài sản được thực hiện theo những xu hướng và phương thức khác
  nhau song có xu hướng ngày càng tăng dần sự cách biệt giữa người sở hữu với
  người bảo quản và sử dụng tài sản.
  Mặt khác, khi sản xuất phát triển, quy mô tài sản cũng tăng lên, quy mô kinh doanh
  mở rộng, các mối liên kết kinh tế ngày càng đa dạng, phức tạp… dẫn đến khả năng
  cách biệt giữa tài sản với sự phản ánh của nó trong thông tin kế toán…
  Thực tế đó đã thúc đẩy sự ra đời của kiểm toán cùng tính tất yếu phải đặt thực
  trạng của tài sản vào đối tượng kiểm toán.
   Tài sản trong kinh doanh có dạng vật chất và nguồn hình thành đa dạng, chúng
  luôn vận động và được thể hiện bởi các nghiệp vụ cụ thể. Dựa trên quá trình vận
  động này, đặc tính riêng của từng loại tài sản, mối quan hệ kinh tế của mỗi loại và
  sự đa dạng của các nghiệp vụ nên kiểm toán được chia thành các phần hành kiểm
  toán cụ thể phù hợp với đối tượng của mình. Các phần hành kiểm toán bao gồm:
  o Kiểm toán các nghiệp vụ về tiền mặt hoặc quỹ.
  Đặc điểm của phần hành này là tiền mặt có biên độ giao động lớn và khả năng
  rủi ro lớn nên cần phải tiến hành kiểm toán các nghiệp vụ tiền mặt thường
  xuyên và toàn diện.
  o Kiểm toán các nghiệp vụ về giao dịch và thanh toán.
  Có rất nhiều loại nghiệp vụ về giao dịch nên khi tiến hành kiểm toán thì tùy
  thuộc vào từng loại nghiệp vụ đó mà đưa ra phương pháp thích hợp.

  64 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 7. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  o Kiểm toán các nghiệp vụ vật tư.
  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì vật tư được luân chuyển
  kiên tục thông qua hoạt động nhập, xuất và tồn của vật tư. Khi thực hiện
  kiểm toán các nghiệp vụ này thì cần xem việc bảo quản và sử dụng vật tư như
  thế nào.
  o Kiểm toán các nghiệp vụ của quá trình kinh doanh.
  Quá trình kinh doanh thường qua 3 giai đoạn chủ yếu: cung cấp, sản xuất và
  tiêu thụ. Trong quá trình kiểm toán thì tùy thuộc vào từng giai đoạn mà tiến
  hành các thủ tục kiểm toán cụ thể.
  o Kiểm toán các nghiệp vụ tạo vốn và hoàn trả vốn.
  Các nghiệp vụ ảnh hưởng tới số dư thường phát sinh không nhiều lắm và
  không thường xuyên trong quá trình kinh doanh của đơn vị nhưng thông
  thường số tiền của các nghiệp vụ phát sinh lại rất lớn và trọng yếu. Do đó kiểm
  toán các nghiệp vụ này cần tập trung vào việc kế toán có hạch toán đầy đủ không,
  có thực hiện đúng đắn trong việc thực hiện huy động và sử dụng vốn không…
  Tùy theo đặc điểm của mỗi đơn vị về quy mô, về phương hướng hoạt động, về
  tổ chức kinh doanh và về tổ chức quản lý… và tùy thuộc vào yêu cầu kiểm toán
  cụ thể, có thể lược bỏ, tách riêng hay sáp nhập các loại nghiệp vụ cơ bản trên
  để có được những phần hành kiểm toán phù hợp với đơn vị cụ thể và mục tiêu
  kiểm toán.

  4.1.2.4. Hiệu quả và hiệu năng – đối tượng cụ thể của kiểm toán
  Tài liệu kế toán, thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài
  chính là những đối tượng gắn liền với sự phát sinh
  và phát triển của kiểm toán. Song theo quan điểm
  hiện đại, đối tượng kiểm toán còn bao gồm cả hiệu
  năng và hiệu quả. Việc mở rộng đối tượng kiểm
  toán như vậy cũng xuất phát từ những đòi hỏi thực
  tế của quản lý trong điều kiện quy mô kinh doanh
  và hoạt động sự nghiệp ngày càng mở rộng, trong khi nguồn lực ngày càng bị giới
  hạn. Đặc biệt trong cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, để thực hiện tiết kiệm và
  giành lợi thế trong cạnh tranh thì vấn đề hiệu quả, hiệu năng cần được đặt ra cho từng
  nghiệp vụ cụ thể.
  Đặc điểm:
   Đây là đối tượng mới phát sinh của kiểm toán và nó bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ
  thập kỷ 80 của thế kỷ XX trở lại đây.
   Hiệu quả và hiệu năng là một bộ phận của kiểm toán nghiệp vụ và gắn liền với một
  nghiệp vụ hay một dự án, một chương trình cụ thể.
   Trước khi tiến hành cuộc kiểm toán hiệu năng, hiệu quả thì cần phải đặt ra các
  chuẩn mực cụ thể và rõ ràng. Các chuẩn mực cụ thể ở đây có thể là mục tiêu, quy
  trình, nội quy, các thông số kỹ thuật hoặc các chỉ tiêu kinh tế…
   Thường thì việc đặt ra các chuẩn mực cho kiểm toán hiệu năng là khó hơn cho các
  chuẩn mực kiểm toán hiệu quả.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 65

 8. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

   Đối với việc đặt ra các chuẩn mực cho tính hiệu năng thì chúng luôn bao gồm các
  mục tiêu và mục đích cụ thể của tổ chức, còn các chuẩn mực cho tính hiệu quả thì
  thường được xác định bởi mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra.
  Tóm lại, thông qua nghiên cứu cụ thể về đối tượng kiểm toán có thể thấy đối tượng
  chung của kiểm toán là thực trạng hoạt động tài chính và hiệu quả thực hiện các nội
  dung, chương trình, dự án. Có thể phân chia đối tượng kiểm toán đó thành các đối
  tượng cụ thể khác nhau như thông tin kế toán, thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính
  cùng hiệu quả, hiệu năng của các nghiệp vụ, các chương trình, các dự án.

  4.2. Hệ thống phương pháp của kiểm toán
  4.2.1. Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán
  4.2.1.1. Cơ sở hình thành của các phương pháp kiểm toán
  Hoạt động kinh tế xã hội nói chung và hoạt động tài chính nói riêng chứa đựng nhiều
  mối quan hệ kinh tế xã hội khác nhau và diễn ra ở phạm vi khác nhau. Thực trạng tài
  chính rất phức tạp, không được biểu lộ rõ ràng, trực diện và đầy đủ, chính vì vậy, việc
  xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng này rõ ràng không đơn giản và dễ dàng để
  thực hiện. Thực tế khách quan này đã và đang đòi hỏi kiểm toán phải hình thành một
  hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và khoa học.
  Cũng như mọi nghành khoa học khác, kiểm toán có hệ thống phương pháp riêng để thực
  hiện chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình phù hợp với đối tượng kiểm toán.
   Cơ sở phương pháp luận
  Cơ sở phương pháp luận là phép biện chứng duy
  vật đem lại khả năng nhìn nhận các hoạt động
  phức tạp thông qua tính quy luật biện chứng và
  xem xét các sự việc trong mối quan hệ biện chứng.
  Phép duy vật biện chứng là đi từ trực quan sinh
  động đến tư duy trừu tượng. Nếu xem xét mọi
  sự vật, hiện tượng chỉ trong sự vật, hiện tượng
  đó thì không phải là phép biện chứng, nhưng nếu đặt trong toàn bộ các sự vật, hiện
  tượng thì đó là phép biện chứng.
  Ví dụ: Khi xem xét các phiếu thu hoặc phiếu chi nếu chỉ xem xét đơn lẻ các phiếu
  thu đó thì không phải là phép biện chứng vì chúng không nói được gì cả nhưng
  nếu xem các phiếu thu đó với các chứng từ khác, các sổ sách có liên quan thì đó là
  phép biện chứng.
  Khi sử dụng phương pháp đối ứng tài khoản là xem xét tới phép biện chứng.
  Cơ sở phương pháp luận của kiểm toán là phép duy vật biện chứng chỉ ra tính
  logíc của quá trình nhận thức và các mối quan hệ quy luật vận động của mỗi sự
  vật, hiện tượng và thông qua các cặp phạm trù cụ thể như: cái chung – cái riêng,
  cái đơn nhất – cái phổ biến, ngẫu nhiên – tất nhiên, nội dung – hình thức, lượng –
  chất, nguyên nhân – kết quả.
  Trong quan hệ với phương pháp kiểm toán, cần quán triệt các mối quan hệ và quy
  luật khách quan sau:

  66 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 9. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  o Mọi sự vật và hiện tượng cũng như giữa các mặt của sự vật hiện tượng đó có
  mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên khi xác minh, phán định về một mặt hay sự
  vật hiện tượng nào đó phải xem xét nó trong mối quan hệ biện chứng với các
  mặt, các sự vật hiện tượng khác.
  o Mọi sự vật và hiện tượng đều vận động: vận động là tuyệt đối, đứng im là
  tương đối nên khi nghiên cứu và phán xét sự vật, hiện tượng tại thời điểm kiểm
  toán phải có phương pháp nghiên cứu trạng thái động của nó.
  o Nội tại mỗi sự vật, hiện tượng đều có tính thống nhất và đấu tranh giữa các mặt
  đối lập: thống nhất là tương đối, mâu thuẫn là tuyệt đối và đấu tranh giữa các
  mặt đối lập phá vỡ sự thống nhất tạm thời và tạo ra một thống nhất mới → là
  cơ sở cho phương pháp kiểm tra cân đối về lượng giữa tài sản với nguồn hình
  thành, giữa doanh số với thu nhập và chi phí, giữa phát sinh nợ và phát sinh có,
  đồng thời xem xét mặt chất của các mối quan hệ.
  o Mỗi sự vật và hiện tượng đều có bản chất riêng và được biểu hiện dưới những
  hình thức cụ thể khi nghiên cứu và kết luận về bản chất sự việc, hiện tượng
  phải xem xét trên những những hình thức thể hiện khác nhau và tính phổ biến
  của chúng.
   Cơ sở phương pháp kỹ thuật
  Kiểm toán phải sử dụng các phương pháp toán học như: tính toán, ước lượng, dự
  báo, chọn mẫu… Bên cạnh đó vì đối tượng của kiểm toán có quan hệ chặt chẽ với
  đối tượng của các môn kế toán, phân tích kinh doanh nên kỹ thuật kiểm toán phải
  dựa vào các phương pháp của kế toán, phân tích kinh doanh…

  4.2.1.2. Hệ thống phương pháp kiểm toán
  Trong quan hệ với đối tượng kiểm toán, thực trạng hoạt động tài chính được phản ánh
  thành 2 phần rõ rệt: một phần được phản ánh trong tài liệu kế toán và phần khác chưa
  được phản ánh trong tài liệu kế toán. Do đó, trong hệ thống phương pháp kiểm toán
  hình thành 2 phân hệ rõ rệt:
   Phương pháp kiểm toán chứng từ
  Đây là phương pháp kiểm toán mà trong đó kiểm toán viên dựa vào các thông tin
  kế toán đã được phản ánh trên các tài liệu kế toán và trên cơ sở các phương pháp
  của kế toán và của phân tích để xây dựng phương pháp riêng của mình đối với đối
  tượng này. Các phương pháp kiểm toán chứng từ thường bao gồm:
  o Phương pháp kiểm toán cân đối.
  o Phương pháp đối chiếu trực tiếp.
  o Phương pháp đối chiếu logic.

   Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ
  Đây là phương pháp mà trong đó kiểm toán viên chưa có cơ sở dữ liệu và phải
  dùng các phương pháp thích hợp để tạo bằng chứng kiểm toán. Các phương pháp
  bao gồm:
  o Phương pháp kiểm kê.
  o Phương pháp thực nghiệm.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 67

 10. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  o Phương pháp điều tra.

  Phương pháp Hệ thống phương pháp kiểm toán Phương pháp
  luận kỹ thuật

  Phương pháp kiểm toán chứng từ Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

  Cân đối Kiểm kê
  Đối chiếu trực tiếp Thực nghiệm
  Đối chiếu logíc Điều tra

  4.2.2. Các phương pháp kiểm toán chứng từ
  4.2.2.1. Kiểm toán cân đối
   Khái niệm
  Kiểm toán cân đối là phương pháp dựa trên các phương trình kế toán và các cân đối
  khác để kiểm tra các quan hệ nội tại của các yếu tố cấu thành quan hệ cân đối đó.
   Cơ sở hình thành phương pháp
  Giữa các sự vật hiện tượng tồn tại các mối liên hệ thống nhất và trong bản thân bất
  kỳ một sự vật, hiện tượng nào cũng đều tồn tại sự thống nhất của các mặt đối lập
  và đều bao hàm mâu thuẫn bên trong. Trong hoạt động tài chính cũng không nằm
  ngoài quy luật đó, cụ thể như các mối quan hệ cân đối giữa nguồn lực và kết quả,
  giữa phát sinh nợ và phát sinh có, giữa vốn và nguồn, giữa thu và chi…
   Các phương pháp kiểm tra tính cân đối
  o Kiểm tra cân đối tổng quát.
  Kiểm tra cân đối tổng quát là xem xét mối tương quan của một phương trình
  kế toán.
  Ví dụ: Tổng số tài sản = Tổng số nguồn vốn.
  Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Công nợ.
  Thể hiện tương quan giữa 2 mặt đối lập.
  Trong thực tế, có trường hợp các mối quan hệ cân bằng này thường xuyên
  không được duy trì hay bị phá vỡ, do vậy kiểm toán viên cần phải xem xét các
  trường hợp này về bản chất riêng của mối quan hệ đó. Có 2 trường hợp xẩy ra:
   Trường hợp do bản thân các quy định, chế độ về kinh tế nói chung và về kế
  toán nói riêng làm cho quan hệ này không cân bằng về lượng.
  Ví dụ: Bảng tổng kết tài sản của các đơn vị kế toán cơ sở (độc lập) có liên
  hệ dọc theo ngành kinh tế – kỹ thuật, hoặc các đơn vị kế toán được phân
  cấp tài chính không đầy đủ hay chuyên sâu quá chặt chẽ tài chính như thu
  một nơi và chi một nơi…
   Trường hợp do lỗi về xử lý tài chính kế toán.

  68 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 11. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  Ví dụ: Do không thực hiện các quy tắc tài chính dẫn tới việc xử lý không
  tương xứng giữa vốn và nguồn hoặc do mối quan hệ trong liên doanh liên
  kết qua hợp đồng chưa phân định được.
   Do thiếu năng lực chuyên môn để xảy ra tình trạng sai sót, nhầm lẫn.
   Hoặc do sơ ý, sao nhãng, làm tắt, áp lực tâm lý, hoặc các nghiệp vụ mới phát
  sinh, nghiệp vụ bất thường khó xử lý… đều có thể dẫn tới sự mất cân đối.
  o Kiểm tra cân đối cụ thể.
  Kiểm tra cân đối cụ thể là biểu hiện thông qua các định khoản kế toán và thể
  hiện trong các sổ sách kế toán.
  Khi tiến hành kiểm toán thì kiểm toán viên cần xem xét các đối ứng có hợp lý
  hay không, số tiền hay quy mô tiền tệ có hợp lý hay không và phải chú ý vào
  các khoản ghi thêm.
  Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng trong kỳ – Số phát sinh giảm
  trong kỳ
  Số ghi Nợ = Số ghi Có (trong một nghiệp vụ)
  Khi kiểm toán bảng khai tài chính thì kiểm toán viên không thể kiểm tra tất cả
  các nghiệp vụ vì vậy phải phân vùng sai sót thường rơi vào các trường hợp sau:
   Các nghiệp vụ mới phát sinh như quan hệ về đầu tư dài hạn, thuê mua
  TSCĐ, trích dự phòng giảm giá…
   Ở những nơi các vấn đề về tài chính thường không rõ ràng như: xây dựng
  cơ bản, thu chi bất thường…
   Những nghiệp vụ xảy ra trước khi quyết toán.

  4.2.2.2. Đối chiếu trực tiếp
   Khái niệm
  Đối chiếu trực tiếp là so sánh, đối chiếu trị số (về mặt lượng) của cùng một chỉ tiêu
  trên các nguồn tài liệu khác nhau.
   Cơ sở hình thành phương pháp
  o Dựa vào mối quan hệ giữa các mặt đối lập như giữa tài sản và nguồn vốn, giữa
  thu và chi…
  o Dựa vào các quan hệ giữa các tài liệu, chứng từ, sổ sách trong kế toán.
   Các loại đối chiếu: Trong phương pháp này thường tiến hành một số loại
  đối chiếu như:
  – Loại 1: Đối chiếu giữa số cuối kỳ và số đầu năm hoặc đối chiếu giữa
  các kỳ trên các bảng cân đối để nghiên cứu sự biến động, xu hướng động
  thái của các mặt hoạt động tương ứng với chỉ tiêu đó (đối chiếu ngang).
  – Loại 2: Đối chiếu giữa các bộ phận của tổng thể với tổng thể để xem
  xét cơ cấu, sự phân bố của các quần thể (đối chiếu dọc).
  – Loại 3: Đối chiếu giữa số dự đoán, định mức, kế hoạch với số thực tế
  để đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện các mục tiêu thể hiện trên các
  chỉ tiêu tương ứng.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 69

 12. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  – Loại 4: Đối chiếu trị số của cùng một chỉ tiêu trong cùng một thời kỳ
  trên các chứng từ, tài liệu khác nhau.
  – Loại 5: Đối chiếu các con số của cùng một chứng từ nhưng được bảo
  quản, lưu trữ ở các địa điểm khác nhau.
  – Loại 6: Đối chiếu trị số của các chỉ tiêu của đơn vị với trị số của các công
  ty khác cùng ngành, cùng quy mô để đánh giá tính hợp lý của chỉ tiêu.
  Kết luận: Phương pháp đối chiếu trực tiếp được sử dụng rất rộng rãi mặc dù chỉ được
  sử dụng trong trường hợp các chỉ tiêu được hạch toán theo cùng chuẩn mực (thước đo)
  như cùng nội dung, cùng phương pháp tính, cùng đơn vị tính và trong cùng một khoản
  thời gian và điều kiện thực hiện.

  4.2.2.3. Đối chiếu logic
   Khái niệm
  Đối chiếu logic là đối chiếu trị số của các chỉ tiêu có quan hệ với nhau theo xu
  hướng nhất định hay tỷ lệ nhất định.
  Nói cách khác đây là việc xem xét mức biến động tương ứng về trị số của các chỉ
  tiêu có quan hệ kinh tế trực tiếp song có thể có mức biến động khác nhau và có thể
  theo hướng khác nhau.
   Cơ sở hình thành phương pháp
  o Dựa vào mối quan hệ giữa các mặt đối lập như giữa tài sản và nguồn vốn, giữa
  thu và chi…
  o Dựa vào các quan hệ giữa các tài liệu, chứng từ, sổ sách trong kế toán.
  Các đối chiếu logic tập trung vào:
  1. Phân tích về xu hướng của các nghiệp vụ, các khoản mục:
  Đây là quá trình phân tích những thay đổi của một số dư tài khoản nhất
  định hoặc một loại nghiệp vụ giữa kỳ hiện tại và những kỳ trước hoặc trong
  suốt một vài kỳ kế toán. Dựa trên sự hiểu biết về yếu tố tạo ra xu hướng
  của số dư tài khoản và loại hình nghiệp vụ, ta có thể tính toán được giá trị
  dự toán của năm hiện tại dựa trên xu hướng năm trước và dựa trên sự hiểu
  biết về các nghiệp vụ của khách hàng.
  Có thể dự đoán:
  * Doanh thu dựa trên xu hướng doanh thu những năm trước đây.
  * Thu nhập đầu tư dựa trên xu hướng giá trị đầu tư.
  * Lãi gộp dựa trên xu hướng của tổng hợp các sản phẩm bán ra.
  Ví dụ: Các nghiệp vụ về TSCĐ: khi tăng TSCĐ thì có thể do một trong các
  trường hợp sau:
  – Vốn bằng tiền giảm: do mua TSCĐ.
  – Vốn kinh doanh tăng: TSCĐ được biếu tặng.
  – Nguồn vốn xây dựng cơ bản giảm: do xây dựng cơ bản hoàn thành.
  – Nợ dài hạn tăng: vay tiền mua TSCĐ.
  – …

  70 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 13. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  2. Phân tích tỷ suất: nhằm đánh giá sự tương quan giữa các khoản mục với
  nhau và tính trọng yếu cũng như khả năng tài chính hoặc tính hợp lý của
  bản thân tỷ suất.
  Nếu phát sinh mâu thuẫn thì kiểm toán viên phải kiểm tra các phát sinh trên
  các chứng từ và kiểm tra từng nghiệp vụ một.
  Chẳng hạn:
  * Tỷ suất giữa loại hình nghiệp vụ với số dư tài khoản: Tỷ suất giữa chi
  phí khấu hao với tổng tài sản chịu khấu hao hoặc chi phí sửa chữa và
  bảo dưỡng đối với nhà xưởng, máy móc thiết bị liên quan.
  * Tỷ suất giữa loại nghiệp vụ này với loại nghiệp vụ khác: giữa lợi nhuận
  bán hàng và chiết khấu bán hàng so với tổng doanh thu.
  * Tỷ suất giữa số dư tài khoản này với số dư tài khoản khác: giữa dự
  phòng giảm giá hàng tồn kho với tổng giá trị hàng tồn kho; giữa hàng
  tồn kho với tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hoặc các khoản phải thu…;
  giữa TSCĐ với vay dài hạn, phải trả nhà cung cấp hoặc chi phí xây lắp…
  * Tỷ suất giữa dữ liệu tài chính so với dữ liệu hoạt động: giữa số hàng
  hóa bán ra với diện tích bán hàng của công ty bán lẻ; giữa chi phí nhân
  công với tổng số nhân viên hoặc tổng số giờ lao động hao phí…
  * Các tỷ suất phân tích kinh doanh khác như tỷ suất khả năng thanh toán,
  tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất cấu trúc tài chính… để suy ra tình hình tài
  chính, kết quả kinh doanh của đơn vị kiểm tra.
  Kết luận: Phương pháp đối chiếu lôgic được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong thực tế
  để xem xét khái quát các mối quan hệ kinh tế – tài chính để trên cơ sở đó định hướng
  cho việc kiểm toán khi phát hiện ra những mâu thuẫn trong mức và xu hướng biến
  động của các chỉ tiêu có liên quan.

  4.2.3. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ
  4.2.3.1. Kiểm kê
   Khái niệm
  Kiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các
  loại tài sản trong kho và trong két nhằm cung
  cấp các bằng chứng về sự tồn tại, tình trạng tài
  sản, số lượng và cũng có thể là giá trị của tài sản.
  Kiểm kê tài sản không chỉ tạo điều kiện cho
  kiểm toán viên kiểm tra thực tế tài sản mà còn
  giúp quan sát được hoạt động của những thủ tục
  kiểm soát trong quá trình kiểm kê và từ đó kiểm toán viên sẽ thu thập được các
  bằng chứng kiểm toán về tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.
   Phương pháp kiểm kê là phương pháp kiểm tra đơn giản, phù hợp với chức năng
  xác minh và kiểm kê luôn gắn liền với ngoại kiểm. Song để phát huy tác dụng và
  nâng cao hiệu quả kiểm kê, công tác kiểm kê cần được tổ chức chặt chẽ và phù hợp

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 71

 14. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  với quy trình chung của kiểm toán. Công tác kiểm kê có thể thực hiện định kỳ, đột xuất
  hay thường xuyên và phải được thực hiện theo quy trình chung sau:
  o Chuẩn bị kiểm kê:
  Đây là khâu đầu và có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả kiểm kê. Trong khâu
  này cần xác định rõ mục tiêu, xác định quy mô kiểm kê, thời gian kiểm kê,
  phân bổ nhân lực, chuẩn bị các thiết bị đo lường phù hợp và chính xác cũng
  như các yêu cầu cần thiết khác.
  o Thực hiện kiểm kê:
  Kiểm kê phải tiến hành theo trình tự, kế hoạch đã xác định và phải ghi chép
  đầy đủ trên các phiếu kiểm kê, lập bảng kê cho từng loại tài sản, tiền, vật tư
  hay hàng hóa. Các bảng kê sẽ trở thành các chứng từ kiểm toán để hình thành
  nên kết luận kiểm toán.
  o Kết thúc kiểm kê:
  Phải lập biên bản kiểm kê trong đó ghi rõ mục tiêu, nội dung, trình tự tiến hành,
  các chênh lệch đã được phát hiện và kiến nghị về cách xử lý các chênh lệch.
  Hạn chế của phương pháp: Không chỉ rõ được ai là chủ sở hữu tài sản và không
  đưa ra được thực trạng kỹ thuật và chất lượng của tài sản.

  4.2.3.2. Thực nghiệm
  Thực nghiệm là phương pháp thực hiện lại hoặc nghiên cứu, phân tích từng yếu tố cấu
  thành của một tài sản, một quá trình đã có, đã diễn ra và cần xác minh lại.
  Ví dụ: Để xác minh tính hợp lý của mối tương quan giữa hao phí và kết quả sản xuất
  thì phải tiến hành làm lại một lô hành để làm sáng tỏ điều nghi vấn.
  Để tiến hành phương pháp này cần tiến hành các khâu sau:
   Chuẩn bị: là phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất kỹ thuật, về nhân lực,
  về thời gian và các điều kiện pháp lý khác.
   Thực hiện: triển khai thực nghiệm theo kế hoạch đã định, cần quan sát và ghi chép
  đầy đủ để tạo bằng chứng kiểm toán.
   Kết thúc: đưa ra được biên bản thực nghiệm và phải nêu rõ kết luận về vấn đề cần
  xem xét.
  Trong nhiều trường hợp do chi phí thực nghiệm quá cao hay thời gian thực nghiệm
  kéo dài khiến kiểm toán viên không thể tiến hành thực nghiệm được.

  4.2.3.3. Điều tra
  Điều tra là phương pháp xác định lại một tài liệu
  hay một thực trạng để đi đến những quyết định hay
  kết luận cho kiểm toán.
  Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 500: “Điều
  tra là việc tìm kiếm thông tin từ những người có
  hiểu biết ở bên trong hoặc bên ngoài đơn vị.”
  Đây là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua
  quan sát, tiếp xúc, phỏng vấn, nói chuyện và xác nhận.

  72 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 15. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

   Quan sát: Đây là việc kiểm toán viên quan sát trực tiếp qua các giác quan về các
  loại hoạt động của đơn vị được điều tra để đánh giá và phát hiện các vấn đề nghi
  vấn hoặc đưa ra được nhận thức chung về các nghiệp vụ, sự kiện, quy trình kiểm
  soát cũng như cơ cấu của khách hàng. Phương pháp này cần kết hợp với các
  phương pháp khác để đạt hiệu quả hơn.
   Phỏng vấn, tiếp xúc: Đây là bước điều tra sơ bộ nhằm tìm hiểu, làm quen với
  khách thể kiểm toán và cũng là để xem xét nhằm đưa ra quyết định chấp nhận hay
  không chấp nhận thư hẹn kiểm toán và để lập kế hoạch kiểm toán.
   Chọn mẫu hoặc chọn điển hình các đối tượng kiểm toán, xác minh làm rõ vấn đề
  cần kiểm toán.
   Xác minh bằng văn bản qua thư xác nhận của các bên có liên quan: Đây là việc
  xác minh các vấn đề liên quan tới các tổ chức độc lập nhằm cung cấp bằng chứng
  về sự tồn tại, quyền sở hữu và giá trị thực của tài sản. Kiểm toán viên thường chỉ
  hạn chế việc xác minh với các nghiệp vụ và tài khoản chủ yếu mà đã được các bên
  hữu quan cung cấp các thông tin hữu dụng.
  Để bảo đảm hiệu quả kiểm toán, điều tra cần được kết hợp với hàng loạt kỹ thuật dự
  báo, dự đoán cụ thể như chi tiết, phân loại, tổng hợp đối tượng kiểm toán, chọn mẫu…
  và cả những kinh nghiệm trong việc tiếp cận và tìm hiểu những đối tượng có liên quan.

  4.3. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán
  4.3.1. Khái quát về chọn mẫu trong kiểm toán
   Chọn mẫu kiểm toán là lựa chọn một số phần tử (gọi là mẫu) từ một tập hợp các
  phần tử (gọi là tổng thể) và dùng các đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán về
  đặc trưng của toàn bộ tổng thể.
   Tổng thể là một tập hợp bao gồm tất cả các phần tử hoặc đơn vị thuộc đối tượng
  nghiên cứu.
   Mẫu đại diện là mẫu mang những đặc trưng của tổng thể mà mẫu được chọn ra.
  Yêu cầu của chọn mẫu:
  Mẫu chọn là mẫu đại diện, tức là các đặc trưng của
  mẫu phải tương đồng với đặc trưng của tổng thể mà
  mẫu được chọn ra. Tính đại diện của mẫu càng cao
  thì số lượng mẫu kiểm toán sẽ càng ít, chi phí kiểm
  toán càng giảm trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu chất
  lượng kiểm toán.
  Thông thường có 2 nguyên nhân sau dẫn tới những
  đặc trưng từ kết quả kiểm toán mẫu không đại diện cho tổng thể là do: (rủi ro) sai lầm
  do chọn mẫu và sai lầm không do chọn mẫu.
   Rủi ro chọn mẫu (do bản chất của chọn mẫu). Loại rủi ro này vốn có trong chọn
  mẫu do không khảo sát trắc nghiệm tất cả các chứng từ, nghiệp vụ. Khả năng này
  luôn tồn tại do hạn chế vốn có của chọn mẫu, dù sai lầm không do chọn mẫu bằng
  0 thì vẫn có khả năng có mẫu chọn không tiêu biểu.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 73

 16. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  Ví dụ: Trong một quần thể chứng từ gốc lấy ra 3% chứng từ để làm mẫu nếu quần
  thể chứng từ có tỷ lệ khác biệt là 3% thì kiểm toán viên vẫn có thể chọn mẫu có
  chứa ít hơn hoặc nhiều hơn 3%.
  Cách giải quyết:
  o Tăng lượng phần tử được chọn vào mẫu (tối đa chỉ chọn tới 12% phần tử để
  kiểm toán) cách này ít được sử dụng do tăng chi phí kiểm toán.
  o Áp dụng các phương pháp chọn mẫu có hệ thống theo các bước sau:
   Bước 1: Phân loại tổng thể (tập hợp) theo nhiều tiêu thức khác nhau như
  theo vị trí, tính chất, quy mô…
   Bước 2: Phân bổ vào mẫu chọn các phàn tử đã được phân loại theo các tiêu
  thức ở trên.
   Rủi ro không do chọn mẫu: Rủi ro này do người tiến hành chọn mẫu mắc sai lầm
  do không nhận ra được đặc trưng của quần thể.
  Ví dụ: Nếu trong 3% mẫu lấy ra từ quần thể trên mà kiểm toán viên không thấy có
  những biểu hiện khác biệt thì rủi ro không phải do mẫu tạo ra.
  Có hai nguyên nhân dẫn đến sai lầm không do chọn mẫu:
  o Thứ nhất: Kiểm toán viên không thừa nhận có khác biệt do nội dung, phạm vi
  cụ thể của kiểm toán.
  o Thứ hai: Trình tự kiểm toán không thích hợp trước hết là mục tiêu và bước đi
  không rõ ràng.
  Cách giải quyết: Nâng cao trình độ của kiểm toán viên.
  Các loại chọn mẫu
  Có nhiều phương pháp chọn mẫu kiểm toán:
   Căn cứ vào hình thức biểu hiện của kiểm toán (đặc tính của tổng thể):
  o Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật.
  o Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

   Căn cứ vào cách thức cụ thể để chọn mẫu:
  o Chọn mẫu ngẫu nhiên.
  o Chọn mẫu hệ thống.

   Căn cứ vào cơ sở của chọn mẫu:
  o Chọn mẫu xác suất.
  o Chọn mẫu phi xác suất.

  4.3.2. Các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán
  4.3.2.1. Chọn mẫu xác suất theo đơn vị hiện vật
  A. Khái niệm
  Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn khách quan theo phương pháp xác định, bảo
  đảm cho mọi phần tử cấu thành tổng thể đều có khả năng như nhau trong việc hình
  thành mẫu chọn.
  Đặc trưng:

  74 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 17. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên là phương pháp khách quan, máy móc cả trong
  cách nhìn nhận, đánh giá các phần tử của tổng thể lẫn trong chọn mẫu.
  Chọn mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc là mọi phần tử trong tổng thể đều có cơ hội
  bằng nhau để chọn vào mẫu.
  Trong chọn mẫu ngẫu nhiên có các loại hình cụ thể:
   Chọn mẫu ngẫu nhiên theo bảng số ngẫu nhiên.
   Chọn mẫu ngẫu nhiên theo chương trình vi tính.
   Chọn mẫu ngẫu nhiên theo khoảng cách (hệ thống).
  B. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo bảng số ngẫu nhiên
  Bảng số ngẫu nhiên là bảng kê các con số độc lập được xếp ngẫu nhiên phục vụ
  cho chọn mẫu. Bảng số ngẫu nhiên bao gồm 105000 số ngẫu nhiên do Hội đồng
  Thương mại Liên quốc gia ban hành. Các con số ngẫu nhiên đều là các số có 5 chữ
  số và được xếp theo hình bàn cờ.
  Bảng số ngẫu nhiên bao gồm 8 cột (chẵn và lẻ) và bảng trích có 31 dòng từ dòng
  1000 đến dòng 1030.
  Trình tự tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên:
   Bước 1: Định dạng các phần tử hay định lượng đối tượng kiểm toán bằng các con
  số duy nhất.
   Bước 2: Xác định mối quan hệ giữa các phần tử đã định dạng với số ngẫu nhiên
  trong bảng.
  o Trường hợp 1: Số chữ số của các phần tử đã định dạng bằng 5 thì lấy nguyên
  số ngẫu nhiên trong bảng.
  Ví dụ: lấy số 25145 thì sẽ lấy cả 5 chữ số đó ở trên bảng.
  o Trường hợp 2: Số chữ số của phần tử đã định dạng nhỏ hơn 5.
   Có 4 chữ số (4/5): có 2 cách chọn: ví dụ: 2514, 5145.
   Có 3 chữ số (3/5): có 3 cách chọn: ví dụ: 251, 514, 145.
   Có 2 chữ số (2/5): có 2 cách chọn: ví dụ: 25, 51, 14, 45.
  o Trường hợp 3: Nếu số chữ số lớn hơn 5 thì sẽ lấy sang cột bên cạnh, các số lớn
  hơn 5 chữ số bao nhiêu thì lấy thêm đủ số ở cột tiếp theo.
  Ví dụ: như có 6 chữ số (6/5): lấy nguyên cột 1 và thêm số đầu của cột thứ 2:
  Số: 251458 – Lấy ở cột 1 số: 25145 và lấy sang cột 2 số: 8 thì được số: 251458.
   Bước 3: Xác định lộ trình.
  o Chọn từ trên xuống hoặc chọn từ dưới lên theo chiều dọc.
  o Chọn từ phải qua trái hay từ trái qua phải theo chiều ngang.
  o Hoặc chọn dọc chéo.

   Bước 4: Xác định điểm xuất phát.
  Phải đảm bảo tính ngẫu nhiên cho điểm xuất phát (chọn điểm xuất phát từ hàng
  nào, cột nào).
  Ví dụ: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số hiệu từ 2564 đến 6839 theo
  cách chọn mẫu sử dụng bảng số ngẫu nhiên, với điểm xuất phát là Dòng 1 Cột 3.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 75

 18. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  Bài giải:
  Bước 1: Định dạng các phần tử: (2564 – 6839)
  Do yêu cầu chỉ lựa chọn các Phiếu chi có số hiệu từ 2564 đến 6839 nên các Phiếu chi
  có số hiệu nhỏ hơn 2564 và Phiếu chi số hiệu lớn hơn 6839 sẽ bị loại, không được
  lựa chọn.
  Bước 2: Xác định mối quan hệ: Quan hệ 4/5
  Do số hiệu của các phiếu chi chỉ có 4 chữ số nhưng số ngẫu nhiên trên Bảng số ngẫu
  nhiên có 5 chữ số nên có 2 cách lựa chọn là chọn 4 chữ số đầu tiên hoặc 4 chữ số cuối
  của số ngẫu nhiên.
  Giả sử chọn 4 chữ số đầu của số ngẫu nhiên trên bảng số.
  Bước 3: Xác định lộ trình sử dụng Bảng số ngẫu nhiên: Cần phải chọn cách di chuyển
  theo cả 2 hướng của Bảng số là theo cột và theo hàng. Giả sử bài này lựa chọn theo
  hướng sau:
   Di chuyển theo cột: Đi theo chiều từ trên xuống dưới.
   Di chuyển theo hàng: Đi theo chiều từ trái qua phải.
  Bước 4: Xác định điểm xuất phát:
  Theo đề bài cho điểm xuất phát là Dòng 1, cột – tại điểm đó có số ngẫu nhiên là: 01536.
  Theo quy định trong bước 2 là lấy 4 chữ số đầu của số ngẫu nhiên do đó số ngẫu nhiên
  bắt đầu được sử dụng để lựa chọn là: 0153.
  Số ngẫu nhiên đầu tiên được dùng để lựa chọn là 0153 không nằm trong khoảng từ
  (2564 – 6839) theo quy định tại bước 1 do đó bị Loại.
  Sau đó sẽ di chuyển xuống dòng 2, cột 3 sẽ lựa chọn được số 2559 và cũng không
  nằm trong khoảng từ (2564 – 6839) nên cũng bị Loại.
  Tương tự như vậy đến dòng 7, cột 3 lựa chọn được số 5642 và số này nằm trong
  khoảng từ (2564 – 6839) nên được Chọn hay Phiếu chi số 5642 sẽ được rút ra để
  kiểm tra.
  Với cách chọn như trên, tại dòng 9, dòng 10, dòng 12 và dòng 13 của cột 3, sẽ chọn
  được các số 6366, 5334, 4823, 5263 cũng nằm trong khoảng từ (2564 – 6839) và
  các Phiếu chi có số hiệu tương ứng sẽ được lựa chọn rút ra để kiểm tra.
  Trong quá trình chọn mẫu có thể xảy ra các trường hợp sau:
   Nếu chọn mẫu lặp lại: một phần tử có thể lặp lại trong mẫu lớn hơn một lần.
   Chọn mẫu không lặp lại: mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần trong chọn mẫu.
  C. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống
   Khái niệm: Chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống là quá trình chọn máy móc theo
  khoảng cách xác định trên cơ sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu cần chọn.
  Nguyên tắc của phương pháp này là kể từ một điểm xuất phát ngẫu nhiên được
  chọn, sẽ lựa chọn các phần tử cách nhau một khoảng cách cố định.
  Các bước tiến hành lấy mẫu:
  o Bước 1: Xác định quy mô tổng thể (N).
  Nếu là dẫy số liên tục thì quy mô tổng thể được xác định như sau:
  N = (Phần tử cuối – Phần tử đầu) + 1

  76 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

 19. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  o Bước 2: Xác định quy mô mẫu (M).
  M = Số lượng mẫu cần chọn
  o Bước 3: Xác định khoảng cách cố định (K).
  K= N/M
  o Bước 4: Xác định điểm xuất phát (M1).
  Mi = M(i – 1) + K hoặc Mi = M1 + (i – 1) × K
  Ví dụ: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số hiệu từ 2564 đến 6839 theo
  cách chọn mẫu hệ thống, với điểm xuất phát là M1= 2800.
  Bài giải:
  Bước 1: Xác định quy mô tổng thể.
  Đây là một dẫy liên tục các Phiếu chi do đó quy mô tổng thể được xác định như sau:
  N = (6839 – 2564) + 1= 4276.
  Bước 2: Xác định kích cỡ mẫu.
  Theo yêu cầu đề bài cần phải chọn 5 Phiếu chi do đó M = 5.
  Bước 3: Xác định khoảng cách cố định.
  K = 4276/ 5 = 855,2  Tuy nhiên không có Phiếu chi số 855,2 do đó sẽ lựa chọn số
  nguyên là 855.
  Bước 4: Xác định điểm xuất phát.
  M1= 2800 (đã cho trong đề bài).
  Phần tử thứ 2 được xác định theo công thức:
  M2 = M1 + (2 – 1) × K  M2 = 2800 + (2 – 1) × 855 = 3655
  Hoặc M2 = M1 + K  M2 = 2800 + 855 = 3655
  Tương tự: M3 = 2800 + (3 – 1) × 855 = 4510
  = 3655 + 855 = 4510
  M4 = 5365
  M5 = 6220
   Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm và bảo đảm phân bố đều đặn các phần tử trong chọn mẫu.
   Nhược điểm: Tính tiêu biểu của mẫu chọn bị phụ thuộc vào việc ấn định phần tử
  đầu tiên. Mẫu bị thiên lệch nếu các phần tử trong tổng thể không được sắp xếp một
  cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

  4.3.2.2. Chọn mẫu phi xác suất.
  A. Khái niệm
  Chọn mẫu phi xác suất là cách chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo
  phương pháp máy móc, khách quan.
  Trong chọn mẫu phi xác suất thường sử dụng các phương pháp:
   Chọn mẫu theo khối.
   Chọn mẫu theo nhận định.

  TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212 77

 20. Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

  B. Chọn mẫu theo khối
   Khái niệm: Chọn mẫu theo khối là việc chọn một tập hợp các mẫu liên tục trong
  một dẫy nhất định.
   Nguyên tắc: Trong trường hợp này, phần tử đầu tiên trong khối đã được chọn thì
  phần còn lại cũng được chọn tất yếu.
  Phương pháp này được sử dụng nếu sai sót trọng yếu phân bố tập trung theo những
  khối quần thể nhất định hoặc được áp dụng với đám đông với kích cỡ nhỏ.
  Ví dụ: Chọn 10 phiếu thu bắt đầu từ số 3472.
  Vậy 10 phiếu thu liên tiếp là 3472 – 3481.
  Nhận xét: Mẫu được chọn sẽ có tính đại diện không cao nếu số lượng khối được
  chọn nhỏ.
  C. Chọn mẫu theo nhận định
   Khái niệm: Chọn mẫu theo nhận định là việc chọn mẫu hoàn toàn dựa trên những
  xét đoán chủ quan của nhà nghề.
  Trong nhiều trường hợp, khi có kích cỡ mẫu nhỏ hoặc có tính huống không bình
  thường… chọn mẫu theo nhận định sẽ tạo cơ hội tốt cho sự xuất hiện của những
  mẫu đại diện.
   Điều kiện tiến hành:
  Kiểm toán viên phải nắm được đặc điểm cơ bản của khách thể kiểm toán và ấn
  định được mẫu đại diện trước khi chọn mẫu.
  Ví dụ: Chọn các phiếu thu hay phiếu chi vào các thời điểm thay đổi nhân sự, xem
  xét việc ghi sổ kế toán khi chuyển đổi cơ chế kinh tế hoặc chế độ kế toán.
   Để tăng được khả năng của phương pháp nhận định thường phải tập trung chú ý
  vào phân bố mẫu chọn theo các hướng khác nhau:
  o Theo loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
  Ví dụ khi xem xét các nghiệp vụ cung ứng và dịch vụ, không nên chỉ xem xét
  các nghiệp vụ mua nguyên vật liệu mà phải quan tâm đến các nghiệp vụ quảng
  cáo, sửa chữa.
  o Theo phần việc do các nhân viên khác nhau phụ trách: số lượng nghiệp vụ do
  mỗi người thực hiện phải được kiểm toán. Nếu có thay đổi nhân viên sẽ dễ có
  mẫu chọn không đại diện khi giới hạn phạm vi chọn mẫu.
  o Theo quy mô: khi chọn các mẫu có quy mô tiền tệ khác nhau thì các khoản
  mục, nghiệp vụ, tài khoản… có số dư lớn cần được chọn để kiểm toán.
   Ưu điểm: Chi phí cho kiểm toán thấp, do không phải tiến hành các bước chọn mẫu
  theo các cách trên.
   Nhược điểm: Rủi ro lớn, nếu kiểm toán viên không ấn định được mẫu điển hình.

  4.3.3. Kỹ thuật phân tầng (phân tổ) trong chọn mẫu kiểm toán
  Kiếm toán viên thường phân tổng thể thành các tầng trước khi xác định quy mô mẫu
  cũng như thực hiện chon mẫu.
   Khái niệm: Phân tầng là kỹ thuật phân chia một tổng thể thành nhiều nhóm nhỏ
  hơn mà các đơn vị trong cùng một nhóm có đặc tính khá tương đồng với nhau.

  78 TXKTKI03_Bai4_v1.0015105212

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán File Word, PDF về máy